Tải bản đầy đủ (.docx) (51 trang)

giao an hinh 6 chuan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (396.62 KB, 51 trang )

(1)NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Ngµy so¹n : 20/08/2010. TiÕt 1. ch¬ng I : ®o¹n th¼ng điểm - đờng thẳng. i. Môc tiªu : 1. VÒ kiÕn thøc : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Hiểu điểm là gì ? Đờng thẳng là gì? Hiểu đợc mối quan hệ điểm thuộc (không thuộc) đờng thẳng . 2. VÒ kÜ n¨ng : - Vẽ đợc điểm, đờng thẳng, biết đặt tên điểm, đờng thẳng, ký hiệu điểm đờng th¼ng, sö dông ký hiÖu  ,  . - Rèn tính chính xác và cẩn thận khi vẽ, đặt tên, ghi ký hiệu điểm, đờng thẳng và mối quan hệ giữa điểm và đờng thẳng . ii. chuÈn bi : GV : b¶ng phô HS : b¶ng nhãm iii. các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động của thầy và trò Néi dung Hoạt động 1 : Điểm (-) GV vÏ lªn b¶ng (theo tõng thao t¸c : chÊm, ghi tªn A, B ...) råi giíi thiÖu ®iÓm . .A .B (?) §äc tªn, viÕt tªn c¸c ®iÓm cã trong .C hình GV vừa mới vẽ và hình 1 SGK để Ta dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho h×nh thµnh kh¸i niÖm c¸c ®iÓm ph©n biÖt . c¸c ®iÓm . (?) §äc tªn c¸c ®iÓm ë h×nh 2? Nªu nhËn xÐt (?) ThÕ nµo lµ hai ®iÓm ph©n biÖt ? Quy íc . (?) Giíi thiÖu kh¸i niÖm h×nh vµ ®iÓm lµ mét h×nh Hoạt động 2 : Đờng thẳng (?) Giới thiệu hình ảnh của đờng thẳng . VD: Sîi chØ c¨ng th¼ng, c¹nh bµn, … (?) Ta dùng dụng cụ gì để vẽ đờng thẳng . M« t¶: (?) Hớng dẫn HS vẽ một đờng thẳng (có Đờng thẳng a kéo dài về hai phía) đặt tên, đọc tên đờng th¼ng . a - Ta dùng một chữ cái thờng để đặt tên cho đờng thẳng (?) Bµi tËp 1 ( H6 SGK) HS gi¶i bµi tËp 1 cã chó ý c¸c®iÓm ph©n biÖt cã tªn kh¸c nhau nhng c¸c ®iÓm cã tªn kh¸c nhau cha hẳn đã phân biệt . - Hai đờng thẳng phân biệt, hai đờng (-) GV chú ý cho HS đờng thẳng là một thẳngtrùng nhau. h×nh m≡n, dm d. m. n. Hoạt động 3 :Điểm thuộc đờng thẳng , điểm không thuộc đờng thẳng (?) Quan s¸t h×nh 2 SGK? GV giới thiệu quan hệ của A, B với đờng . th¼ng d . . n¨m häc : ………………… M .. 1. N.

(2) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (?) GV giới thiệu cách viết, cách đọc của một điểm thuộc đờng thẳng, điểm không thuộc đờng thẳng , yêu cầu HS viết và đọc ký hiÖu t¬ng tù .. a Ma;Na. (?) GV dùng hình 6 sau khi đã giải xong bài tập 1, yêu cầu HS dùng các ký hiệu để ghi c¸c quan hÖ . Hoạt động 4 :Củng cố- luyện tập (?) HS lµm bµi tËp 2.SGK Bµi2: a b. •C c. •B. •A. Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà - Vẽ đợc điểm, đờng thẳng, biết đặt tên điểm, đờng thẳng, ký hiệu điểm đờng thẳng, sö dông ký hiÖu  ,  . Hoàn chỉnh các bài tập đã sửa trên lớp và các bài tập 3, 4, 5, 6.SGK . ChuÈn bÞ bµi míi : Ba ®iÓm th¼ng hµng . Ngày. th¸ng n¨m 2010 kÝ duyÖt. Ngµy so¹n : 25/08/2010. TiÕt 2 ba ®iÓm th¼ng hµng i. Môc tiªu : 1. VÒ kiÐn thøc : - Nắm vững đợc ba điểm thẳng hàng , điểm nằm giữa hai điểm và tính chất : trong ba ®iÓm th¼ng hµng cã mét vµ chØ mét ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i - Cã t duy sö dông thuËt ng÷ míi : n»m cïng phÝa, kh¸c phÝa, n»m gi÷a . 2. VÒ kÜ n¨ng : - Nhận biết đợc ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng . - RÌn tÝnh cÈn thËn chÝnh x¸c khi sö dông dông cô vµ c¸c thuËt ng÷ . II. ChuÈn bi : Thíc th¼ng, b¶ng nhãm, b¶ng phô III. Các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (?) Cho đờng thẳng a. điểm M, N, P thuộc đờng thẳng a , điểm Q không thuộc đờng th¼ng a . a) H·y vÏ h×nh vµ ghi ký hiÖu . b) Đọc các mối quan hệ của các điểm đó với đờng thẳng a . Hoạt động của thầy và trò Néi dung Hoạt động 2 :Ba điểm thẳng hàng n¨m häc : ………………….. 2.

(3) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. . (-) Tõ h×nh vÏ phÇn kiÓm tra bµi cò. GV KL: . Q Ba điểm M, N, P cùng nằm trên đờng thẳng a P . => Ba ®iÓm M, N, P th¼ng hµng. a . N (?) Ba ®iÓm ( M, N, Q) ; ( M, P, Q); ( N, P, M Q) cã th¼ng hµng kh«ng ? V× sao? Ba ®iÓm M, N, P th¼ng hµng (?) Khi nào thì ba điểm đợc gọi là thẳng Ba điểm cùng 1 đờng thẳng ta nói hµng ? Cho vÝ dô . chóng th¼ng hµng. A. B . C. (?) Khi nào thì ba điểm không thẳng hàng ? Ba điểm không cùng 1 đờng thẳng Cho vÝ dô . ta nãi 3®iÓm kh«ng th¼ng hµng. .N .M .D M, N, D kh«ng th¼ng hµng.. (?) Làm thế nào để vẽ đoc ba điểm thẳng hµng, ba ®iÓm kh«ng th¼ng hµng ?. (?) Muèn kiÓm tra ba ®iÓm cã th¼ng hµng hay kh«ng ta dïng dông cô g× ? b»ng c¸ch nh thÕ nµo ? (?) Lµm bµi tËp 8, 9(SGK). - Để vẽ 3 điểm thẳng hàng ta vẽ đờng thẳng rồi lấy 3 điểm thuộc đờng thẳng đó. - Vẽ 3 điểm không thẳng hàng : Vẽ đờng thẳng rồi lấy 2 điểm thuộc đờng thẳng, 1 điểm không thuộc đờng thẳng đó. - Ta dùng thớc thẳng oặc sợi dây để gióng HS đứng tại chỗ trả lời miệng.. Hoạt động 3 : Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng (-) Cho ba ®iÓm A, B, C cïng thuéc ®.th¼ng a . . . a . A B C - Ta nói : Điểm A và B nằm cùng phía đối với ®iÓm C - Điểm B và C nằm cùng phía đối với (?) §iÓm nµo n»m cïng phÝa víi ®iÓm A ®iÓm A. (?) §iÓm nµo n»m cïng phÝa víi ®iÓm B - Kh«ng cã 2 nµo ®iÓm n»m cïng phÝa - Điểm C và A nằm khác phía đối với điểm B. đối với điểm B. Ta nãi : ®iÓm B n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ C. * NhËn xÐt (SGK) (?) Trong ba ®iÓm th¼ng hµng cã bao nhiªu®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i (?) NÕu nãi "®iÓm E n»m gi÷a hai ®iÓm M, N" th× ba ®iÓm nµy cã th¼ng hµng kh«ng ? n¨m häc : ………………….. 3.

(4) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Chó ý : - NÕu biÕt 1 ®iÓm n»m gi÷a 2 ®iÓm th× ba điểm đó thẳng hàng. - Kh«ng cã kh¸i niÖm n»m gi÷a khi ba ®iÓm kh«ng th¼ng hµng. Hoạt động 4 :Củng cố- luyện tập -. Trong c¸c h×nh sau ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ? .A I .N. .B .C. .M .O. - 3 ®iÓm H, P, I th¼ng hµng.. P .H. Q. 3 HS lªn b¶ng vÏ h×nh (?) Ph¸t biÓu : " Kh«ng cã ®iÓm n»m gi÷a khi kh«ng Bµi10: Bµi 11: HS đứng tại chỗ trả lời có ba điểm thẳng hàng " là đúng hay sai ? (?) Lµm bµi tËp 10, 11(SGK) Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà - N¾m v÷ng tÝnh chÊt : trong ba ®iÓm th¼ng hµng cã mét vµ chØ mét ®iÓm n»m gi÷a hai điểm còn lại . Nhận biết và vẽ đợc ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng . HS lµm bµi tËp 12, 13 vµ 14 SGK vµ bµi tËp 6, 13 SBT . ChuÈn bÞ tiÕt sau : §êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm. Ngµy so¹n : 01/09/2010. TiÕt 3. đờng thẳng đi qua hai điểm. i. Môc tiªu : 1. VÒ kiÕn thøc : - Nắm vững tính chất : Có một và chỉ một đờng thẳng đi qua hai điểm . - Nắm đợc vị trí tơng đối của hai đờng thẳng trên mặt phẳng . n¨m häc : ………………….. 4.

(5) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2. VÒ kÜ n¨ng : - Biết vẽ đờng thẳng đi qua hai điểm . - RÌn tÝnh chÝnh x¸c, cÈn thËn trong khi vÏ . ii. ChuÈn bi : Thíc th¼ng iii. Các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ HS1 : Ch÷a bµi tËp 12(SGK) HS2 ; Ch÷a bµi tËp 14(SGK). Hoạt động của thầy và trò. Néi dung. Hoạt động 2 : Vẽ đờng thẳng (?) Cho điểm A, vẽ đờng thẳng đi qua A. Vẽ đợc bao nhiêu đờng thẳng đi qua A ? A . (?) Cho điểm B (B  A) vẽ đờng thẳng đi B qua A và B. Hỏi có bao nhiêu đờng thẳng ®i qua A vµ B ? (?) Em hãy mô tả lại cách vẽ đờng thẳng Một học sinh vẽ trên bảng, cả lớp vẽ vào vë. ®i qua 2 ®iÓm A vµ B ? (?) vẽ đợc mấy đờng thẳng đi qua 2điểm HS đọc cách vẽ đờng thẳng trong Sgk ph©n biÖt ? Nhận xét : Có một và chỉ một đờng thẳng ®i qua hai ®iÓm A vµ B Hoạt động 3 : Tên đờng thẳng (?) Ta đã biết cách đặt tên nào cho đờng đờng thẳng a th¼ng ? ( dïng mét ch÷ c¸i thêng) . a (-) Giới thiệu thêm hai cách đặt tên mới đờng thẳng AB - đờng thẳng BA cho đờng thẳng . .A .B đờng thẳng xy hay đờng thẳng yx (?) Lµm ? (SGK) x y HS đứng tạ chỗ trả lời. Hoạt động 4 : Đờng thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song. n¨m häc : ………………….. 5.

(6) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (?) So s¸nh vÒ sè ®iÓm chung gi÷a c¸c h×nh vµ giíi thiÖu tªn c¸c trêng hîp. a. HS1 : a vµ b cã v« sè ®iÓm chung. b Hai đờng thẳng a vµ b trïng nhau. y'. x A. x'. HS 2 : xy vµ x'y' cã 1 ®iÓm chung A. y’ xy vµ x'y' c¾t nhau. A gäi lµ giao ®iÓm. y. HS 3 : xy vµ tt' kh«ng cã ®iÓm chung. y. x. t'. xy vµ tt' song song. t (?) Nh thế nào là 2 đờng thẳng trùng nhau - Hai đờng thẳng chỉ có một điểm chung ? Hai đờng thẳng cắt nhau? Hai đờng gọi là hai đờng thẳng cắt nhau . - Hai đờng thẳng không có điểm chung th¼ng // ? GV nhấn mạnh : Hai đờng thẳng a; b có nào gọi là hai đờng thẳng song song nhau vô số điểm chung là 2 đờng thẳng không . phân biệt còn xy và x'y'; xy và tt' là 2 đờng thẳng phân biệt. Hoạt động 5 : Củng cố- luyện tập (?) Tại sao hai đờng thẳng có hai điểm chung ph©n biÖt th× trïng nhau ? - Có một và chỉ một đờng thẳng đi qua (?) Hai đờng thẳng a và b sau đây trùng hai điểm phân biệt nhau hay c¾t nhau hay song song nhau ? - a vµ b c¾t nhau a. b. (?) Lµm bµi tËp 15, 16, 17(SGK) HS lµm vµ tr¶ lêi. Hoạt động 6: Hớng dẫn về nhà - HS lµm c¸c bµi tËp 18, 20 SGK vµ 14, 16, 18 SBT - TiÕt sau : Thùc hµnh Trång c©y th¼ng hµng . (Mçi nhãm chuÈn bÞ dông cô gåm 3 cäc th¼ng dµi 1,5 m cã mµu ph©n c¸ch , d©u däi cã qu¶ däi dµi trªn 1m ) Ngµy. th¸ng. n¨m 2010. Ngµy so¹n : 14/09/2010 TiÕt 4 Thùc hµnh trång c©y th¼ng hµng I. Môc tiªu : HS biÕt trång c©y hoÆc ch«n c¸c cäc th¼ng hµng víi nhau, dùa trªn kh¸i niÖm ba ®iÓm th¼ng hµng. II. ChuÈn bÞ: Mỗi nhóm : Ba cọc tiêu đó là những cọc bằng tre hoặc bằng gỗ dài khoảng 1,5m có một đầu nhọn. Thân cọc đợc dán giấy bằng hai màu xen kẽ để dễ thấy từ xa. Một dây dọi dµi kho¶ng 1,5m n¨m häc : ………………….. 6.

(7) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. III. Các hoạt động dạy học trên lớp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1 : Thông báo nhiệm vụ 1. Ch«n c¸c cäc hµng rµo th¼ng hµng n»m gi÷a hai HS ghi nhiÖm vô cét mèc A vµ B 2. §µo hè trång c©y th¼ng hµng víi hai c©y A vµ B đã có ở 2 lề đầu đờng. Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách làm B1 : Cắm (hoặc đặt) cọc tiêu, thẳng đứng với mặt Hai học sinh đại diện đứng lên đất tại hai điểm A, B. nêu cách làm (đã đọc trớc ở nhà). B2 : HS 1 đứng gần điểm A, HS 2 đứng gần vị trí Sau đó lên cùng làm mẫu với GV. ®iÓm C (gi÷a A vµ B) B3 : HS 1 ngắm và ra hiệu cho HS 2 đặt cọc tiêu ở vÞ trÝ C sao cho HS 1 thÊy cäc tiªu A che lÊp hoµn toµn hai cäc tiªu ë vÞ trÝ B vµ C. -> Khi đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng. - GV nªu yªu cÇu tríc mçi nhãm phải lần lợt thay đổi vị trí thực hành trong nhóm cã biªn b¶n ghi kÕt qu¶ thùc hµnh. Hoạt động 3 : HS tiến hành thực hành GV quan s¸t c¸c nhãm thùc hµnh nh¾c nhë, ®iÒu - Nhãm trëng ph©n c«ng nhiÖm chØnh khi cÇn thiÕt vô cho tõng thµnh viªn trong tæ. 1. ChuÈn bÞ thùc hµnh (kiÓm tra tõng c¸ nh©n) 2. Thái độ,ý thức thực hành (từng c¸ nh©n ) 3. KÕt qu¶ thùc hµnh, nhãm tù cho ®iÓm Hoạt động 4 : Nhận xét- Đánh giá và Hớng dẫn về nhà - Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm - Thu bµi thùc hµnh. - ChuÈn bÞ bµi míi :Tia . Ngµy so¹n : 22/09/2010. TiÕt 5. tia. i. Môc tiªu : - Biết định nghĩa mô tả tia bằng các cách khác nhau . - Nhận biết hai tia đối nhau, trùng nhau, có kỹ năng vẽ một tia, vẽ hai tia đối nhau . - Có t duy phân loại hai tia chung gốc, biết phát biểu gãy gọn một mệnh đề toán học . ii. ChuÈn bi : Thíc th¼ng,b¶ng phô ,b¶ng nhãm iii. Các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (?) Hãyvẽ một đờng thẳng xy . Lấy O  xy, A, B  xy sao cho O nằm giữa A và B . Ba ®iÓm A, O, B cã th¼ng hµng kh«ng ?. Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 2 : Tia gốc O. n¨m häc : ………………….. 7. Néi dung.

(8) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (?) NhËn xÐt bµi kiÓm . (-) Giữ lại hình vẽ đờng thẳng xy và điểm O . giíi thiÖu tia b»ng c¸ch t« ®Ëm b»ngphÊn mµu hai phần của đờng thẳng xy đợc chia ra bởi ®iÓm O (-) Hình gồm điểm O và phần đờng thẳng này lµ mét tia gèc O. (?) Thế nào là một tia gốc O ? GV tô phấn đỏ tô đậm phần đờng thẳng Oy và hỏi vậy đây là g× ? (-) Hai tia Ox, Oy (còn gọi là nửa đờng thẳng Ox, Oy) cã gèc O. NhÊn m¹nh : Tia Ox bÞ giíi h¹n bëi ®iÓm O, kh«ng bÞ giíi h¹n vÒ phÝa x.. x. O. y. Hình gồm điểm O và một phần đờngthẳng bị chia bởi điểm O đợc gọi là tia gốc O (còn gọi là nửa đờng thẳng gốc O) VÝ dô : Tia Ax A. x. Hoạt động 3 : Hai tia đối nhau (?) Cã nhËn xÐt g× vÒ hai tia Ox, Oy ? + Hai tia chung gèc. + Hai tia tạo thành một đờng thẳng (-) Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. (?) Hai tia đối nhau phải thoã mãn những điều Hai tia chung gốc Ox, Oy và tạo kiện nào ? (chung gốc và tạo thành đờng thành đờng thẳng xy gọi là hai tia th¼ng) . đối nhau . (?) Mỗi điểm trên đờng thẳng xy có phải là gốc chung của hai tia đối nhau không ? Nhận xét : Mỗi điểm trên đờng thẳng là gốc chung của hai tia đối GV ghi nhËn xÐt (Sgk) nhau . * Cñng cè: Hai tia Ox và Om ở h.2 có phải hai tia đối HS làm ?1 nhau kh«ng ? - Lµm bµi ? 1 a. Hai tia Ax và By không đối nhau x v× kh«ng chung gèc. (?) V× sao hai tia Ox, Oy b. Các tia đối nhau : Ax và Ay trªn h×nh bªn kh«ng O Bx vµ By gọi là hai tia đối nhau ? y. Hoạt động 4 : Hai tia trùng nhau. n¨m häc : ………………….. 8.

(9) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (-) Giíi thiÖu hai tia trïng nhau. A B x Hai tia Ax vµ AB trïng nhau (?) Hai tia trùng nhau có đặc điểm gì?. HS quan sát và chỉ ra đặc điểm . - Chung gèc - Tia nµy n»m trªn tia kia A B x Hai tia Ax vµ AB trïng nhau. (?) Trªn h×nh vÏ , ta cã thÓ nãi hai tia Ax vµ Bx trïng nhau kh«ng ? Chó ý : (?) Hai tia trïng nhau cã thÓ xem nh mét tia kh«ng ? GV giíi thiÖu hai tia ph©n biÖt . (?) Lµm bµi tËp ?2 SGK. SGK. Hoạt động 5 : Củng cố - Hớng dẫn về nhà 1 . Trªn h×nh sau ®©y, h·y chØ ra hai tia chung gèc A, hai tia gèc D trïng nhau, hai tia gốc B đối nhau x .A .D .B y (?) Hai tia trùng nhau và hai tia đối nhau có gì giống nhau và khác nhau ? HS lµm bµi tËp 22 SGK 2. HS học thuộc và nắm vững định nghĩa, ký hiệu tia , hai tia đối nhau, trùng nhau - Lµm c¸c bµi tËp 24, 25 . - TiÕt sau : LuyÖn tËp c¸c bµi tËp 26 - 29 SGK Ngµy so¹n : 28/09/2010. TiÕt 6. luyÖn tËp. i. Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Củng cố các khái niệm về tia, rèn cách định nghĩa khác về tia . - Rèn kỹ năng vẽ hai tia đối nhau, thứ tự các điểm trên hai tia đối nhau, kỹ năng vẽ tia, đọc tia . Cã t duy chÝnh x¸c , râ rµng trong ph¸t biÓu ii. chuÈn bi : GV: Thíc th¼ng, b¶ng phô HS : B¶ng nhãm iii. các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (?) Hai tia đối nhau phải thoả mãn những yêu cầu nào ? Làm bài tập số 23 SGK (?) Trên hình 31 SGK tia MN trùng với những tia nào ? Có nhận xét gì về các điểm N, P, Q đối với ®iÓm M .. Hoạt động của thầy và trò Néi dung Hoạt động 2 : Luyện phát biểu định nghĩa tia. n¨m häc : ………………….. 9.

(10) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (?) Qua bµi kiÓm tra, ta thÊy tia MN lµ h×nh gồm nhữngđiểm nào ? các điểm đó có cùng Bài tạp 27 : phía đối với M không ? a) Tia AB lµ h×nh gåm ®iÓm A vµ Bµi 27 : tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m cïng phÝa víi (-) Treo b¶ng phô yªu cÇu HS ®iÒn tõ vµo chç B đối với điểm A trèng ? b) Hình tạo bởi điểm A và phần đờng thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với A là một tia gèc A Hoạt động 3 : Nhận biết hai tia đối nhau (?) Thế nào là hai tia đối nhau ? (?) HS lµm bµi tËp 32 vµ vÏ h×nh minh hoa c¸c Bµi tËp 32 : c©u sai . a) Sai * Hoạt động nhóm b) Sai c) §óng a. O. x y. b.. y x. O. Hoạt động 4 : Thứ tự các điểm trên hai tia đối nhau Bµi tËp 28 Bµi tËp 28 : (?) Điểm O là gốc chung của hai tia đối nhau x N O M y nào ( sau khi vẽ đựoc ba điểm O, M, N) . a) (Ox, Oy) ; (Ox,OM) ... lµ c¸c (?) Muèn biÕt ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn cặp hai tia gốc O đối nhau . l¹i trong ba ®iÓm M, N, O ta ph¶i kiÓm tra ®iÒu b) M, O, N th¼ng hµng ; O n»m g× tríc ? (ba ®iÓm th¼ng hµng) gi÷a M vµ N Bµi tËp 29 : Bµi tËp 29 : (?) Hai tia đối nhau AC và AB cho ta suy ra đợc C N A M B nh÷ng ®iÒu g× ? (A, B, C th¼ng hµng vµ A n»m gi÷a B vµ C) . a) A n»m gi÷a C vµ M . (?) Vẽ nhanh hai tia AB và AC đối nhau bằng b) A n»m gi÷a N vµ B c¸ch nµo ? (?) Có nhận xét gì về gốc chung của hai tia đối nhau với hai điểm nằm ở hai tia đối nhau đó . Bµi tËp 30 : HS tr¶ lêi nhanh Bµi tËp 30 : a) .... của hai tia đối nhau Ox, Oy . b) §iÓm O ...... -. Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà HS lµm bµi tËp 31 (SGK); 26; 27; 28(SBT) . ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau : §o¹n th¼ng Ngµy. th¸ng kÝ duyÖt. n¨m häc : ………………….. 10. n¨m 2010.

(11) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Ngµy so¹n : 05/10/2010. TiÕt 7. §o¹n th¼ng. I.Môc tiªu - Biết định nghĩa đoạn thẳng - biÕt vÏ ®o¹n th¼ng - BiÕt nhËn d¹ng ®o¹n th¼ng c¾t ®o¹n th¼ng , c¾t tia. - Biết mô tả hình vẽ bằng các cách diễn đạt khác nhau. - gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II.ChuÈn bÞ: 1.gi¸o viªn: Thíc th¼ng, b¶ng phô. 2.Häc sinh: thíc th¼ng,b¶ng nhãm III. TIÕN TR×NH D¹Y HäC 1. Ổn định: 2. KiÓm tra VÏ 2 ®iÓm A vµ B §Æt mÐp thíc th¼ng ®i qua hai ®iÓm A vµ B Dïng phÊn v¹ch theo mÐp thớc từ A đến B.T đợc một hình .Hình này gồm bao điểm ? là những điểm nh thế nào? Tr¶ lêi: A B H×nh nµy cã v« sè ®iÓm , gåm hai ®iÓm A vµ B vµ tÊt c¶ nh÷ng ®iÓm n»m gi÷a A vµ B. 3 . Bµi míi:. Hoạt động của Thầy và trò GV:H×nh võa vÏ lµ ®o¹n th¼ng ?VËy ®o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm nh thÕ nµo? Đoạn thẳng AB đợc đọc nh thế nào? có mấy cách đọc?. Nội dung 1.§o¹n th¼ng AB lµ g×?. A. Yªu cÇu lµm Bµi tËp 33(SGK-115) Cho hai điểm M và N vẽ đờng thẳng MN - Trên đờng thẳng vừa vẽ có đoạn th¼ng nµo kh«ng? - Dïng bót kh¸c mµu t« ®o¹n th¼ng đó. Cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c ®o¹n th¼ng víi đờng thẳng đó.. B. §Þnh nghÜa:§o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm ®iÓm A . ®iÓm B vµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a A vµ B. §äc lµ: §o¹n th¼ng AB(hay ®o¹n th¼ng BA) Bµi tËp 33(SGK-115) Nhận xét:Đoạn thẳng là một phần của đờng thẳng chứa .. n¨m häc : ………………….. 11.

(12) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. GV:Treo bảng phụ hình 33;34;35; để hiÓu vÒ h×nh biÓu diÔn hai ®o¹n th¼ng c¾t nhau, ®o¹n th¼ng c¾t tia , c¾t ®2.§o¹n th¼ng c¾t ®o¹n th¼ng, c¾t tia, êng th¼ng. cắt đờng thẳng. Hai ®o¹n th¼ng AB vµ CD c¾t nhau , giao ®iÓm lµ I D. GV:M« t¶ tõng trêng hîp h×nh vÏ. I B. A. T×m giao ®iÓm trong mçi trêng hîp.. C. §o¹n th¼ng AB vµ tia Ox c¾t nhau ,giao ®iÓm lµ K. x K B. A O. GV:Treo b¶ng phô sau:NhËn d¹ng mét sè trêng hîp kh¸c vÒ ®o¹n th¼ng c¾t nhau. ®o¹n th¼ng c¾t tia, ®o¹n thẳng cắt đờng thẳng.. Đoạn thẳng AB và đờng thẳng xy cắt nhau,giao ®iÓm lµ H B H. x. Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 35SGK – 116 HS:Tr¶ lêi miÖng ë c¸c trêng hîp đúng theo yêu cầu đầu bài.. y. A. Ngoµi ra cßn mét sè trêng hîp vÒ ®o¹n th¼ng c¾t nhau, ®o¹n th¼ng c¾t tia, ®o¹n thẳng cắt đờng thẳng. C. A. B x. A B. B a. A. n¨m häc : ………………….. 12.

(13) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Bµi tËp 35(SGK- 115) a.Sai b.Sai c.Sai d.§óng Bµi 36: IV.Híng dÉn häc sinh häc ë nhµ: - Thuộc và hiểu định nghĩa đoạn thẳng. - Nhận dạng đợc đoạn thẳng cắt đờng thẳng, cắt tia, cắt đoạn thẳng . - Phân biệt đoạn thẳng, đờng thẳng, tia - Lµm c¸c bµi tËp 36, 37, 38, 39 SGK . - TiÕt sau : §é dµi ®o¹n th¼ng . Ngµy. th¸ng kÝ duyÖt. n¨m 2010. ========================================================. Ngày so¹n: 12/10/2010. TiÕt 8. độ dài đoạn thẳng. i. Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : 1. VÒ kiÕn thøc : - Biết độ dài đoạn thẳng là gì , biết sử dụng thớc đo độ dài để đo độ dài đoạn thẳng . 2. VÒ kÜ n¨ng : - RÌn kü n¨ng sso ®o¹n th¼ng , so s¸nh hai ®o¹n th¼ng . - RÌn tÝnh chÝnh x¸c , cÈn thËn trong khi ®o ®o¹n th¼ng . ii. ChuÈn bi : GV: Thíc th¼ng, thíc d©y( Thíc cuén), b¶ng phô HS : B¶ng nhãm iii. Các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ HS1: (?) H·y vÏ ®o¹n th¼ng AB . §Þnh nghÜa ®o¹n th¼ng AB . M lµ mét ®iÓm thuéc ®o¹n th¼ng AB thÞ M cã thÓ n»m ë vÞ trÝ nµo so víi c¸c ®iÓm A vµ B ? HS2: (?) VÏ ®o¹n th¼ng CD c¾t ®o¹n th¼ng AB t¹i N . Cho biÕt N n»m gi÷a nh÷ng cÆp điểm nào ? Nêu điềm khác nhau cơ bản giữa đờng thẳng, đoạn thẳng và tia . Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 2 : Đo đoạn thẳng. n¨m häc : ………………….. 13. Néi dung.

(14) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. a. Dông cô : (?) §Ó ®o ®o¹n th¼ng ta sö dông dông cô g× ?. Thêng dïng thíc th¼ng cã chia khoảng để đo.. b. §o ®o¹n th¼ng AB : - Cho đoạn thẳng AB, đo độ dài của nó ? - Nªu râ c¸ch ®o ?. A B C¸ch ®o : + §Æt c¹nh cña thíc ®i qua 2 ®iÓm A; B sao cho v¹ch sè 0 trïng víi ®iÓm A. + §äc trªn thíc v¹ch trïng víi ®iÓm B, ch¼ng h¹n 9cm. AB = 9cm (BA = 9cm) hoÆc kho¶ng (?) Cho 2điểm A, B ta có thể xác định đợc cách giữa 2 điểm A và B bằng 9cm. kho¶ng c¸ch AB Kh«ng?. NÕu A  B kho¶ng - Cho 2 ®iÓm A vµ B ta cã thÓ x¸c c¸ch AB = ?. định ngay khoảng cách AB. Nếu A (?) Một đoạn thẳng thì tơng ứng sẽ có mấy độ  B ta nói khoảng cách AB = 0. dài. Độ dài đó là số âm hay dơng ? * Mỗi đoạn thảng có một độ dài . (?) §é dµi vµ kho¶ng c¸ch cã kh¸c nhau §é dµi ®o¹n th¼ng lµ mét sè d¬ng . kh«ng ? - §é dµi ®o¹n th¼ng lµ sè d¬ng, kho¶ng c¸ch cã thÓ b»ng 0 (?) Đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng khác nhau - Đoạn thẳng là hình còn độ dài nh thÕ nµo ? ®o¹n th¼ng lµ mét sè. (?) Đo độ dài các đoạn thẳng H.41 (SGK): HS đo và ghi độ dài các đoạn thẳng H.41. Hoạt động 3 : : So sánh hai đoạn thẳng (?) So s¸nh ®o¹n th¼ng AB vµ CD ë h×nh 41(SGK)? (?) Dựa vào yếu tố nào để so sánh hai đoạn th¼ng ? (?) Việc so sánh hai đoạn thẳng đợc tiến hành nh thÕ nµo ? (?) So s¸nh c¸c cÆp ®o¹n th¼ng cßn l¹i ë h×nh 41? (?) Cho MN = 2dm ; PQ = 15cm . So s¸nh 2 đoạn thẳng đó ? (?) Khi so s¸nh hai ®o¹n th¼ng cÇn lu ý ®iÒu g×?. CD > AB Muèn so s¸nh hai ®o¹n th¼ng, ta so sánh hai độ dài của chúng . MN = 2dm = 20cm; PQ = 15cm VËy MN > PQ Chó ý: Khi so s¸nh hai ®o¹n th¼ng thì độ dài của chúng phải cùng đơn vÞ ®o .. Hoạt động 4 : Các loại thớc đo khác (?) Ngoµi thíc th¼ng cã chia kho¶ng ta cßn Thíc d©y, thíc gÊp, thíc thấy những loại thớc nào khác đợc dùng để đo xÝch ... độ dài? Lµm bµi tËp ?3 1 inch = 25,4 mm Hoạt động 5 : Củng cố - Luyện tập (?) §é dµi ®o¹n th¼ng vµ ®o¹n th¼ng kh¸c nhau nh thÕ nµo ? (?) Muèn so s¸nh hai ®o¹n th¼ng ta lµm nh thÕ nµo ? (?) Lµm bµi tËp 43; 44 (SGK) .. - Đoạn thẳng là hình còn độ dài đoạn th¼ng lµ mét sè d¬ng. - Muèn so s¸nh hai ®o¹n th¼ng, ta so s¸nh hai độ dài của chúng . HS lµm vµ lªn b¶ng tr×nh bµy.. n¨m häc : ………………….. 14.

(15) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Hoạt động 6 : Hớng dẫn về nhà - Nắm vững nhận xét về độ dài đoạn thẳng, cách đo đoạn thẳng, cách so sánh hai ®o¹n th¼ng. - VÒ nhµ lµm bµi tËp 40; 41; 42; 45 - Sgk. Ngµy. th¸ng kÝ duyÖt. n¨m 2010. ========================================================= Ngµy so¹n : 19/10/2010. TiÕt 9. Khi nµo th× AM + MB = AB ?. i. Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : 1. VÒ kiÕn thøc : - Hiểu đợc nếu điểm M nằm giữa 2 điểm A và B thì AM + MB = AB . 2. VÒ kÜ n¨ng : - Cã kü n¨ng nhËn biÕt 1 ®iÓm n»m gi÷a hay kh«ng n»m gi÷a 2 ®iÓm cßn l¹i - Bớc đầu tập suy luận dạng: "Nếu có a+b =c và biết hai trong 3 số đó thì suy ra số thứ 3". - Tập suy luận và giáo dục tính cẩn thận khi đo đoạn thẳng và cộng độ dài II. ChuÈn bi : GV : Thíc th¼ng,Thíc cuén HS : Thíc th¼ng ,b¶ng nhãm iii. Các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ HS1 : VÏ ba ®iÓm A; B; C víi B n»m gi÷a A; C. Gi¶i thÝch c¸ch vÏ ? - Trªn h×nh cã nh÷ng ®o¹n th¼ng nµo? KÓ tªn ? - §o c¸c ®o¹n th¼ng trªn h×nh vÏ ? HS2 : Cho h×nh bªn . H·y cho biÕt : A - Hình đó gồm những đoạn thẳng nào ? - §o c¸c ®o¹n th¼ng trªn h×nh vÏ ? M. B. Hoạt động của thầy và trò Néi dung Hoạt động 2 :Khi nào thì tổng hai đoạn thẳngAM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB?. n¨m häc : ………………….. 15.

(16) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (-) Khi nµo th× tæng cña hai ®o¹n th¼ng AM vµ MB bằng độ dài đoạn thẳng AB ? (?) Víi kÕt qu¶ bµi kiÓm tra HS1, so s¸nh AM + MB víi AB ? (?) Sö dông kÕt qu¶ bµi kiÓm tra HS2, h·y so s¸nh AM + MB víi AB ? ba ®iÓm A, M, B cã ®iÓm g× kh¸c so víi 3 ®iÓm ë bµi kiÓm tra cña HS1? (?) NÕu M kh«ng n»m gi÷a A vµ B th× ta cã thÓ cã AM+MB = AB kh«ng ? (?) Nếu M nằm giữa hai điểm A, B ta có đẳng thøc nµo ? (?) Với điều kiện nào của M thì ta có đẳng thøc AM + MB = AB ? (?) Cho HS đọc phần đóng khung SGK.. AM + MB = AB. AM + MB  AB NÕu ®iÓm M kh«ng n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B th× AM + MB  AB NhËn xÐt : A. M. B. NÕu ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B th× AM + MB = AB . Ngîc l¹i, nÕu AM + MB = AB th× ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B. ? GV : Cho ®iÓm K n»m gi÷a hai ®iÓm M vµ N .Thì ta có đẳng thức nào? (?) HD häc sinh lµm vÝ dô 1(SGK) Hoạt động 3 : Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất (?) Khi cần đo khoảng cách 2 điểm lớn hơn độ HS tìm hiểu dụng cụ đo khoảng dµi cña thíc ®o ta ph¶i lµm nh thÕ nµo ? c¸ch gi÷a 2 ®iÓm vµ c¸ch ®o kho¶ng c¸ch 2 ®iÓm nh Sgk. Hoạt động 4 : Củng cố - Luyện tập (?) H·y chØ ra ®iÒu kiÖn nhËn biÕt mét ®iÓm cã n»m gi÷a hai ®iÓm kh¸c hay kh«ng ? - §iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i trong 3 a)AB + BC = AC (v× 4 + 1 = 5) ®iÓm A; B; C. => AB n»m gi÷a A vµ C a) Biết độ dài AB = 4cm; AC = 5cm; BC = b) AB + AC  BC (vì 1,8 + 5,2  4) 1cm. AB + AC  AC (v× 1,8 + 5,2  4) b) BiÕt AB = 1,8cm; AC = 5,2cm; BC = 4cm ? AC + BC  AB (v× 1,8 + 5,2  4) => Kh«ng ®iÓm nµo n»m gi÷a 2 ®iÓm cßn l¹i trong 3 ®iÓm A, B, C Do C n»m gi÷a A vµ B nªn ta cã : - Cho C n»m gi÷a A vµ B biÕt AC = 1,8cm ; AC + CB = AB CB = 4,2cm. AB= ? AB = 1,8+4,2 = 6cm (?) Lµm bµi tËp 46, 50 (SGK) Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà - N¾m v÷ng kÕt luËn khi nµo AM + MB = AB vµ ngîc l¹i - BTVN : 47; 48; 49; 51;52 (SGK) - TiÕt sau LuyÖn tËp Ngµy th¸ng kÝ duyÖt n¨m häc : ………………….. 16. n¨m 2010.

(17) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ========================================================= Ngµy so¹n : 26/10/2010. TiÕt 10. luyÖn tËp. i. Môc tiªu : - Kh¾c s©u kiÕn thøc bµi tríc : AM + MB = AB qua mét sè bµi tËp - RÌn luyÖn kü n¨ng nhËn biÕt mét ®iÓm n»m gi÷a hay kh«ng n»m gi÷a hai ®iÓm kh¸c. - Bíc ®Çu tËp trung suy luËn vµ rÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n ii. ChuÈn bi : Thíc th¼ng cã chia kho¶ng,b¶ng nhãm iii. Các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (?) Khi nào thì tổng độ dầihi đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB . Giải bµi tËp 46 SGK . (?) Làm thế nào để nhận biết một điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không ? Cho AM = 8 cm, AB = 6cm, BM = 2cm . Hái ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i nµo ? Hoạt động của thầy và trò Néi dung Hoạt động 2 : Tính độ dài đoạn thẳng - So sánh hai đoạn thẳng Bµi tËp 47 : Bµi tËp 47 : (?) Muèn so s¸nh hai ®o¹n th¼ng EM vµ MF E M F ta ph¶i biÕt yÕu tè nµo ? H·y tÝnh MF . V× M n»m gi÷a E vµ F nªn ta cã (?) Khi biÕt M n»m gi÷a hai ®iÓm E vµ F, EM+MF=EF =>MF=EF-EM =4cm muốn so sánh các đoạn thẳng ME (MF) với EF Do đó EM = MF = 4cm ta cần phải biết độ dài các đoạn thẳng ME , MF vµ EF kh«ng ? Bµi tËp 47 : Bµi tËp 49 : Híng dÉn HS xÐt hai trêng hîp cô thÓ : Trêng hîp a : M n»m gi÷a A - M n»m gi÷a A vµ N vµ N - N n»m gi÷a A vµ M A M N B (?) Trong mỗi trờng hợp hãy tính AM và BN để so sánh hai độ dài kết quả có chú ý đến AN = Trêng hîp b : N n»m gi÷a A BM vµ M A N M B M n»m gi÷a A vµ B => AM + MB = AB (theo nhËn xÐt) => AM = AB - BM (1) N n»m gi÷a A vµ B => AN +NB = AB (theo nhËn xÐt) => BN = AB - AN (2) mµ (AN=BM) (3) Tõ (1), (2), (3) ta cã: AM=BN Hoạt động 3 : Nhận biết điểm nằm giữa hai điểm còn lại Bµi tËp 51 : Bµi tËp 51 : (?) Ba điểm V, A, T cùng thuộc một đờng Ta có VT = VA + AT nên ba điểm th¼ng cho ta biÕt dîc ®iÒu g× ? T,A,V th¼ng hµng vµ ®iÓm A n»m (?) Tõ TA=1cm, VA=2cm, vµ VT=3cm ta cã gi÷a hai ®iÓm V vµ T thÓ suy ra hÖ thøc nµo ? §iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i nµo ? n¨m häc : ………………….. 17.

(18) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Hoạt động 4 : Kiểm tra 15’ §Ò bµi Bài 1: Điền đúng (Đ) hoặc sai(S) vào ô trống. NÕu ®iÓm N n»m gi÷a hai ®iÓm P vµ Q th× : a) Ba ®iÓm N, P, Q th¼ng hµng . b)Ba ®iÓm N, P, Q kh«ng th¼ng hµng . c)P và Q nằm khác phía đối với điểm N . d)PN + NQ = PQ . e)PN + PQ = NQ . f)Hai tia NP và NQ đối nhau h) Hai tia PN và PQ đối nhau Bµi 2 Vẽ đờng thẳng a. Lấy các điểm A a , B a, C a và D a. a) VÏ tia BD b) VÏ c¸c ®o¹n th¼ng DA, DC Bµi 3 Cho ®iÓm M thuéc ®o¹n th¼ng PQ . BiÕt PM = 2cm, PQ = 11cm . TÝnh MQ §¸p ¸n Bµi 1 ( 3,5®iÓm) a) §; b) S; c) §; d) §; e) S ; f) § ; h) S Bµi 2( 3,5®iÓm) - Vẽ đờng thẳng a. Lấy các điểm A a , B a, C a và D a. (1,5®) - VÏ tia BD (1®) - VÏ c¸c ®o¹n th¼ng DA, DC (1®) Bµi 3( 3®iÓm) M thuéc ®o¹n th¼ng PQ ⇒ PM + MQ = PQ . (1®) 2 + MQ = 11 (1®) MQ = 9 cm (1®) Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà HS hoàn thiện các bài tập đã hớng dẫn . BTVN: 48; 52(SGK); 46; 48 (SBT) Chuẩn bị bài sau : vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài . Ngµy. th¸ng n¨m 2010 kÝ duyÖt. Ngày so¹n : 02/11/2010 TiÕt 11 vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài i.Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : 1.VÒ kiÕn thøc : - Nắm vững đợc hai nhận xét trong bài học , n¨m häc : ………………….. 18.

(19) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. - Có kỹ năng vẽ một đoạn thẳng khi biết độ dài của đoạn thẳng đó, biết sử dụng các công cụ để vẽ đoạn thẳng . 2. VÒ kü n¨ng : - Có kỹ năng nhận biết đợc thứ tự các điểm trên một tia, hình thành thêm một cách nhận biết khác về một điểm nằm giữa hai điểm khác để vận dụng linh hoạt trong quá trình giải bµi tËp . ii. ChuÈn bi : Thíc th¼ng cã chia kho¶ng, compa iii. các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ Khi nµo th× ®iÓm A n»m gi÷a O vµ B ? a) Ba ®iÓm A, O, B th¼ng hµng . b) AO + OB = AB . c) AO + AB = OB d) AO = OB Hoạt động của thầy và trò Néi dung Hoạt động 2 : Vẽ đoạn thẳng trên tia VÝ dô 1: (?) §Ó vÏ ®o¹n th¼ng cã thÓ dïng nh÷ng dông cô Trªn tia Ox vÏ ®o¹n th¼ng OM = nµo ? C¸ch vÏ nh thÕ nµo ? 2cm (-) Hớng dẫn cho HS sử dụng các dụng cụ nh thớc thẳng có chia khoảng hoặc com pa để đặt ®o¹n th¼ng OM sao cho OM = 2cm . *C¸ch 1:(Dïng thíc cã chia kho¶ng) *C¸ch 1: (dïng thíc cã chia - §Æt c¹nh cña thíc trïng tia Ox sao cho v¹ch sè kho¶ng) 0 trïng gèc O. - V¹ch 2 cm cña thíc øng víi mét ®iÓm trªn tia, x O M ®iÓm Êy chÝnh lµ ®iÓm M. 2cm (?) Trên tia Ox, có thể đặt đợc mấy điểm M nh thÕ ? (?) Làm thế nào để vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng đoạn thẳng AB cho trớc mà không cần đo độ dài AB . (?) HS lªn b¶ng nªu c¸ch vÏ vµ thùc hµnh vÏ?. Nhận xét : Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ đợc mét vµ chØ mét ®iÓm M sao cho OM = a (đơn vị dài). VÝ dô 2: Cho ®o¹n th¼ng AB. H·y vÏ ®o¹n th¼ng CD sao cho CD = AB. +VÏ ®o¹n th¼ng AB + VÏ ®o¹n th¼ng CD = AB (b»ng compa vµo vë). Hoạt động 3 : Vẽ hai đoạn thẳng trên tia Trªn tia Ox vÏ OM = 2cm; ON = 3cm.. (?) Khi đặt hai đoạn thẳng trên cùng một O M N tia cã chung mét mót lµ gèc tia ta cã nhËn M n»m gi÷a O vµ N xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña ba ®iÓm ?. x. ?) VËy nÕu trªn tia Ox cã OM = a; ON = NhËn xÐt : b; O < a < b th× ta kÕt luËn g× vÒ vÞ trÝ c¸c Trªn tia Ox, OM = a, ON = b , nÕu )<a<b th× ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ N . ®iÓm O; M; N ? n¨m häc : ………………….. 19.

(20) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (?) Víi ba ®iÓm A; B; C th¼ng hµng AB = m; AC = n vµ m < n ta cã kÕt luËn g× ? Hoạt động 4 : Củng cố – Luyện tập (?) Cho biết nhận xét sau đây đúng hay sai ? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng . " Trên đờng thẳng OM có hai đoạn thẳng OA và OB mà OA > OB thì B nằm giữa O và A " HS lµm bµi tËp 53,54 SGK Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà -. Häc bµi theo SGK vµ lµm c¸c bµi tËp 55 - 58 SGK TiÕt sau : Häc bµi Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng . Ngµy. th¸ng n¨m 2010 kÝ duyÖt. Ngµy so¹n: 02/11/2010. TiÕt 12. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng. i.Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : 1.VÒ kiÕn thøc : - Hiểu đợc trung điểm của đoạn thẳng là gì ? 2. VÒ kü n¨ng : - Rèn luyện kỹ năng xác định vị trí trung điểm của đoạn thẳng cho trớc. - Tính đợc khoảng cách từ trung điểm tới hai đầu đoạn thẳng, biết độ dài đoạn thẳng đó. ii. chuÈn bi : Thíc th¼ng cã chia kho¶ng, com pa, b¶ng phô. iii. các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ Trên tia Ox, xác định hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm . a) Trong ba ®iÓm A, O, B , ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ? b) Tính độ dài đoạn thẳng AB . So sánh OA, OB .. Hoạt động của thầy và trò Néi dung Hoạt động 2 : T rung điểm của đoạn thẳng. n¨m häc : ………………….. 20.

(21) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (?) Vẽ đợc mấy điểm B t/m: vừa nằm giữa 2 điểm A, O. vừa cách đều 2 điểm A, O. (-) Khi đó B đợc gọi là Trung điểm của ®o¹n th¼ng AO. (?) Khi nµo M trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB?. Vẽ đợc 1 và chỉ 1 điểm t/m : vừa nằm giữa 2 điểm A, O. vừa cách đều 2 điểm A, O. §Þnh nghÜa : Trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng AB lµ ®iÓm n»m gi÷a A, B vµ c¸ch đều A, B (MA = MB) M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB ⇔ M ∈ [ AB ] MA=MB ¿{. (?) Cho M t/m: MA = MB th× M cã ph¶i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB kh«ng ? (?) Cho I n»m gi÷a 2 ®iÓm D, E hái I cã ph¶i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng DE kh«ng ? (?) Để khẳng định M là trung điểm của ®o¹n th¼ng AB ta cÇn chøng tá ®iÒu g× ? (?) AM = MB = ?. M kh«ng lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB. I kh«ng lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng DE AM = MB = 1 AB 2. Hoạt động 3 : Vẽ trung điểm của đoạn thẳng BT:Cho ®o¹n th¼ng AB = 6 cm, ®iÓm M C¸ch vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng: lµ trung ®iÓm cña AB. TÝnh AM, MB ? Gi¶i (?) Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy. M n»m gi÷a A, B nªn AM + MB = AB AM = MB => 2.AM = AB (?) Muốm xác định trung điểm của đoạn => AM = MB = AB/2 = 6/2 = 3 cm th¼ng AB ta lµm ntn? Muốm xác định trung điểm của đoạn thẳng AB ta đặt đoạn thẳng AM = AB/2 C¸ch vÏ: C1, Dïng thíc th¼ng: C2, GÊp giÊy: C3, GÊp d©y: Hoạt động 4 : Củng cố – Luyện tập (-) Treo bảng phụ ghi đề các bài tập 61, 63, Bài 61: 65 (SGK) (?) Gäi HS lÇn lît lªn b¶ng lµm bµi. Ox, Ox' là 2 tia đối, A ∈ Ox và B ∈ Ox' nªn O n»m gi÷a A, B. mµ OA = OB => O lµ trung ®iÓm cña AB Bµi 63 a, Sai b, Sai c, §óng d, §óng Bµi 65:(B¶ng phô) AB = BC = CD = CA = CD n¨m häc : ………………….. 21.

(22) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. a, C lµ trung ®iÓm BD b, C kh«ng lµ trung ®iÓm cña AB v× C kh«ng thuéc AB c) A kh«ng lµ trung ®iÓm cña BC v× A kh«ng thuéc BC. -. Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà Ph©n biÖt ®iÓm n»m gi÷a, ®iÓm chÝnh gi÷a . Häc bµi theo SGK vµ lµm c¸c bµi tËp 62, 64 SGK . Chuẩn bị các câu hỏi và bài tập để tiết sau : Ôn tập chơng . Ngµy. th¸ng kÝ duyÖt. n¨m 2010. Ngµy so¹n: 09/11/2010. TiÕt 13. «n tËp ch¬ng i. i.Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : 1.VÒ kiÕn thøc : - Hệ thống hoá kiến thức đã học về điểm, đờng thẳng, đoạn thẳng, tia . 2. VÒ kü n¨ng : - Có kỹ năng sử dụng thành thạo thớc thẳng, thớc có chia khoảng, com pa để đo, vẽ đoạn thẳng , đờng thẳng , tia . - Bớc đầu tập suy luận đơn giản về hình học . ii. chuÈn bi : Thíc th¼ng cã chia kho¶ng, compa, b¶ng phô. B¶ng nhãm iii. các hoạt động dạy học trên lớp : B¶ng phô1: Mçi h×nh trong b¶ng sau ®©y cho biÕt kiÕn thøc g× ? C a a. . B. A. .A H×nh 1 . O. B. C. A. H×nh 2 y. A B. B. b. H×nh 3 x. A. m. I. B. A. n. H×nh 4 M. H×nh 5 B. A. M. x H×nh 6. H×nh 7. H×nh 8. H×nh 9. H×nh 10. B¶ng phô 2 : §iÒn vµo chç trèng Điền vào chỗ trống để đợc một mệnh đề đúng . a) Trong ba ®iÓm th¼ng hµng, ....... ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i . b) Có một và chỉ một đờng thẳng đi qua .......................................... . c) Mỗi điểm trên đờng thẳng là .............. của hai tia đối nhau . d) NÕu ....................... th× AM + MB = AB . n¨m häc : ………………….. 22. B.

(23) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Bảng phụ 3 : Nhận biết đúng sai . Cho biết mệnh đề sau là đúng hay sai . a) §o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm t¸t c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a A vµ B . b) Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M cách đều hai điểm A , B . c) Trung điểm của đoạn thẳng AB là một điểm cách đều hai mút A và B . d) Hai đờng thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song nhau . Hoạt động của thầy và trò Néi dung Hoạt động 2 : Hệ thống kiến thức (?) Nêu những điểm ∈ đờng thẳng a? (?) Đọc tên các đờng thẳng, đoạn th¼ng, tia (?) Cho biết 2 tia đối nhau? (?) §iÓm nµo kh«ng thuéc ®o¹n thẳng, đờng thẳng và tia nào?. 1, Điểm đờng thẳng, đoạn thẳng, tia. Vị trí tơng đối giữa chúng: VD:. (?) Nêu điều kiện cần và đủ để ®iÓm M n»m gi÷a 2 ®iÓm A vµ B? ◐Nêu điều kiện cần và đủ để điểm M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB ?. 2, §iÓm n»m gi÷a, trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng: *§iÓm M n»m gi÷a 2 ®iÓm A vµ B <=> AM + MB = AB *M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB <=> M n»m gi÷a 2 ®iÓm A vµ B MA = MB Hoạt động 3 :Bài tập trắc nghiệm. (-) LÇn lît treo c¸c b¶ng phô 1, 2, 3 HS lµm bµi vµ tr¶ lêi (?) Yêu cầu HS đọc đề bài . Đứng tạ chç tr¶ lêi miÖmg. Hoạt động 4 : Luyện tập (?) VÏ h×nh. (?) V× sao M n»m gi÷a A, B? V× sao M lµ trung ®iÓm cña AB?. Bµi 2:. n¨m häc : ………………….. 23.

(24) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (?) VÏ h×nh (?) O cã ph¶i lµ trung ®iÓm cña AC, BD kh«ng ? Bµi 6. a, M n»m gi÷a A vµ B v× ... b, ... => AM = MB. c, ... => M lµ. trung đểm của AB. Bµi 8. Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà - Ôn tập các kiến thức đã học và hoàn thiện các bài tập đã hớng dẫn . - TiÕt sau : KiÓm tra 45 phót . Ngµy. th¸ng kÝ duyÖt. Ngµy so¹n : 16/11/2010. TiÕt 14. KiÓm tra ch¬ng I. I. Mục tiêu : Qua bài này học sinh đợc :. n¨m häc : ………………….. 24. n¨m 2010.

(25) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. - Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức hình học về đờng thẳng, tia, đoạn thẳng . - KiÓm tra kü n¨ng vÏ h×nh, lËp luËn vµ tr×nh bµy bµi gi¶i to¸n h×nh häc . - TËp tÝnh kû luËt, nghiªm tóc trong kiÓm tra . iii. đề bài- đáp án : §Ò 1 Bµi 1: (4®iÓm) VÏ ®o¹n th¼ng AB dµi 10 cm .Trªn AB lÊy M sao cho AM = 4 cm . a) M cã n»m gi÷a A vµ B kh«ng ? V× sao? b) Tính độ dài đoạn MB. Bµi 2: (4®iÓm) Vẽ tia Ox trên tia đó lấy điểm A sao cho OA = 2 cm. Lấy điểm B sao cho OB = 4 cm. LÊy ®iÓm C sao cho OC = 6 cm. a) §iÓm A cã n»m gi÷a O vµ B kh«ng? b) Tính các độ dài AB ; BC c) §iÓm B cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AC kh«ng? V× sao? Bµi 3: (2®iÓm) Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 8 cm, C lµ ®iÓm n»m gi÷a A, B. Gäi M lµ trung ®iÓm cña AC vµ N lµ trung ®iÓm cña CB. TÝnh MN Đáp án đề 1: Bài 1: (4điểm) : Vẽ đúng hình cho 0.5 đ M A B a) M n»m gi÷a A vµ B v× AM < AB 1.0 ® b ) V× M n»m gi÷a A vµ B nªn ta cã AM + MB = AB 1.0 ® MB = AB – AM 0.75 ® MB = 10 – 4 = 6 (cm ) 0.5 ® VËy MB = 6 (cm) 0.25 ® Bài 2: (4điểm): Vẽ đúng hình cho 0.75 đ a) A n»m gi÷a O vµ B v× OA < OB 0.75® b) V× A n»m gi÷a O vµ B nªn ta cã OA + AB = OB AB = OB – OA AB = 4 – 2 = 2 (cm ) VËy AB = 2 (cm) 1.0® * V× B n»m gi÷a O vµ C nªn ta cã OB + BC = OC BC = OC – OB BC = 6 – 4 = 2 (cm ) VËy BC = 2 (cm) 1.0® c) §iÓm B lµ trung ®iÓm cña AC . (V× theo c©u a vµ b ) 0.5® Bài 3: (2điểm) Vẽ hình đúng 0.5® Ta cã : MC = 1/2 AC CN = 1/2 BC Mµ : MN = MC + CN 0.5® MN = 1 AC + 1 CB = 1 ( AC + CB) = 1 . AB = 1 . 8 = 4 (cm ) 1.0® 2. 2. 2. 2. 2. §Ò 2 Bµi 1: (4®iÓm) VÏ ®o¹n th¼ng AB dµi 8 cm .Trªn AB lÊy M sao cho AM = 3 cm . a) M cã n»m gi÷a A vµ B kh«ng ? V× sao? b) Tính độ dài đoạn MB. Bµi 2: (4®iÓm) Vẽ tia Ox trên tia đó lấy điểm A sao cho OA = 3 cm. Lấy điểm B sao cho OB = 5 cm. LÊy ®iÓm C sao cho OC = 7 cm. d) §iÓm A cã n»m gi÷a O vµ B kh«ng? e) Tính các độ dài AB ; BC f) §iÓm B cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AC kh«ng? V× sao? n¨m häc : ………………….. 25.

(26) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Bµi 3: (2®iÓm) Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 6 cm, C lµ ®iÓm n»m gi÷a A, B. Gäi M lµ trung ®iÓm cña AC vµ N lµ trung ®iÓm cña CB. TÝnh MN Đáp án đề 2 Bài 1: (4điểm) : Vẽ đúng hình cho 0.5 đ M A B a) M n»m gi÷a A vµ B v× AM < AB 1.0 ® b ) V× M n»m gi÷a A vµ B nªn ta cã AM + MB = AB 1.0 ® MB = AB – AM 0.75 ® MB = 8 – 3 = 5 (cm ) 0.5 ® VËy MB = 5 (cm) 0.25 ® Bài 2: (4điểm): Vẽ đúng hình cho 0.75 đ a) A n»m gi÷a O vµ B v× OA < OB 0.75® b) V× A n»m gi÷a O vµ B nªn ta cã OA + AB = OB AB = OB – OA AB = 5 – 3 = 2 (cm ) VËy AB = 2 (cm) 1.0® * V× B n»m gi÷a O vµ C nªn ta cã OB + BC = OC BC = OC – OB BC = 7 – 5 = 2 (cm ) VËy BC = 2 (cm) 1.0® c) §iÓm B lµ trung ®iÓm cña AC . (V× theo c©u a vµ b ) 0.5® Bài 3: (2điểm) Vẽ hình đúng 0.5đ Ta cã : MC = 1/2 AC CN = 1/2 BC Mµ : MN = MC + CN 0.5® MN = 1 AC + 1 CB = 1 ( AC + CB) = 1 . AB = 1 . 6 = 3 (cm ) 2 2 2 2 2 1.0® ch¬ng ii : gãc. TiÕt : 15. Ngµy so¹n : 04/01/2011. nöa mÆt ph¼ng. I- Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : 1. VÒ kiÕn thøc - HiÓu thÕ nµo lµ nöa mÆt ph¼ng,bê . - Cã kü n¨ng gäi tªn nöa mÆt ph¼ng, nhËn biÕt tia n»m gi÷a hai tia qua h×nh vÏ - Làm quen với việc phủ định một khái niệm . 2. VÒ kÜ n¨ng - BiÕt ¸p dông h×nh häc vµo thùc tiÔn. II-ChuÈn bÞ: GV: Thớc thẳng có chia độ dài, bảng phụ ghi bài tập3, 5(SGK) HS: Thíc th¼ng , mét tê giÊy tr¾ng. III-tiÕn tr×nh d¹y häc : Hoạt động 1 : - GV Giới thiệu lại các khái niệm : đờng thẳng, tia, nửa đờng thẳng, đoạn thẳng, điểm n»m gi÷a hai ®iÓm . -GV giới thiệu nội dung chơng II Mặt phẳng,Nữa mặt phẳng, góc, đờng tròn tam giác,) hoạt động của gv và hs Néi dung ghi b¶ng Hoạt động 2 : Nửa mặt phẳng bờ a (-)Giíi thiÖu h×nh ¶nh mét mÆt ph¼ng . §Þnh nghÜa : (?) Vẽ một đờng thẳng a rồi tạo thành 2 phần Hình gồm đờng thẳng a và một n¨m häc : ………………….. 26.

(27) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (nh h×nh vÏ 1 SGK) phần mặt phẳng bị chia ra bởi a đợc gọi (-) Giíi thiÖu nöa mÆt ph¼ng bê a . HS tr¶ lêi lµ mét nöa mÆt ph¼ng bê a . c©u hái : ThÕ nµo lµ nöa mÆt ph¼ng bê a ? a (?) H·y nªu mét sè h×nh ¶nh cña mÆt ph¼ng ? (?) Thế nào là hai nửa mặt phẳng đối nhau ? Hai n÷a mÆt ph¼ng cã chung bê gäi lµ hai Ph¸t biÓu tÝnh chÊt . nữa mặt phẳng đối nhau. (?) §Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña hai nöa mÆt phẳng đối nhau tơng tự nh định nghĩa và tính chất của đối tợng hình học nào đã học ? *Xem h×nh 2, ta nãi: Hai ®iÓm M, N n»m cùng phía đối với đờng thẳng a ; hia điểm M , N ( hoặc P) nằm khác phía đối với đờng - HS quan sát hình 2 SGK và làm bài tập ?1 th¼ng a . (?) Cã nh÷ng c¸ch gäi tªn nµo cña nöa mÆt ph¼ng I ? N (I) TÝnh chÊt : a M  Bất kỳ đờng thẳng nằm trên mặt ph¼ng còng lµ bê chung cña hai mÆt ph¼ng P (II) đối nhau. H×nh 2 HS lµm t¹i líp bµi tËp 1-SGK (?) Khi nµo th× hai ®iÓm n»m ë hai nöa mÆt phẳng đối nhau ? Hoạt động 3: Tia nằm giữa hai tia (?) Cho HS vÏ ba tia chung gèc Ox, Oy, Oz để tạo thành 2 hình (không có hai tia nào đối nhau, có hai tia Ox và Oy đối nhau) . M x GV vÏ thªm mét h×nh t¬ng tù nh h×nh 3a .I SGK nhng thø tù c¸c tia kh¸c ®i so víi h×nh O cña HS . a) N (-)GV giíi thiÖu tia n»m gi÷a hai tia kh¸c vµ c¸ch nhËn biÕt : Tia n»m gi÷a hai tia khi tia đó cắt đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ thuộc hai tia cßn l¹i ( ë h×nh a, tia OZ c¾t ®o¹n th¼ng MN ) x .. x y N. O. c). y. z. z. .. N. M. b). (?) HS lµm bµi tËp ?2 .. M. z. O. y. NhËn xÐt : -Tia Ox đợc gọi là tia nằm giữa hai tia Oy vµ Oz khi tia Ox c¾t ®o¹n th¼ng nèi bÊt kú hai ®iÓm thuéc hai tia Oy vµ Oz -Bất kỳ tia nào chung gốc với hai tia đối nhau đều nằm giữa hai tia đối nhau đó .. n¨m häc : ………………….. 27.

(28) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Hoạt động 4 : Củng cố – Luyện tập. Bµi 3: ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c ph¸t Hai HS lªn b¶ng tr×nh bµy. biÓu sau: a)tia đối nhau a)Bắt kì đờng thẳng nào nằm trên mặt phẳng b)đoạn thẳng AB tại một điểm nằm giữa A còng lµ bê chung cña hai ………. vµ B . b)Cho ba ®iÓm kh«ng th¼ng hµng O , A , B. Tia Ox n»m gi÷a hai tia OA, OB khi tia Ox HS lªn b¶ng vÏ. c¾t ……. A -Gäi 2 HS lªn b¶ng ®iÒn vµo chæ trèng. -Cho HS kh¸c nhËn xÐt. Bµi 4:Cho ba ®iÓm A, B ,C kh«ng th¼ng B C hàng. Vẽ đờng thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC vµ kh«ng ®i qua A , B ,C . Tr¶ lêi miÖng c¸c c©u sau: -Gọi tên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ a ? -Đoạn thẳng BC có cắt đờng thẳng a không? Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà - HS häc bµi theo SGK vµ chó ý c¸c phÇn ghi bæ sung . - HS lµm ë nhµ c¸c bµi tËp 1 - 4 SBT To¸n tËp 2 trang 52 . - TiÕt sau : Häc bµi Gãc Chuẩn bị cho tiết sau: Thớc kẻ thẳng , com pa , thớc đo độ. IV- rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………… Ngµy th¸ng n¨m 2011 KÝ duyÖt. Ngµy so¹n : 11/01/2011 TiÕt: 16 gãc I-Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : 1. VÒ kiÕn thøc - BiÕt gãclµ g× ? gãc bÑt lµ gãc nh thÕ nµo ? 2. VÒ kÜ n¨ng - Có kỹ năng vẽ góc,đọc tên góc, ký hiệu góc, nhận biết điểm nằm trong góc . II-ChuÈn bÞ: GV: Thíc kÎ , com pa, ª ke, phÊn mµu. n¨m häc : ………………….. 28.

(29) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. HS: Thíc kÎ , com pa, ª ke III-tiÕn tr×nh d¹y häc : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ C©u hái : Cho h×nh vÏ bªn, biÕt A, B, C th¼ng hµng , a) Đọc tên hai nửa mặt phẳng có bờ là đờng thẳng AC . b) Đọc tên hai tia đối nhau c) Tia BE n»m gi÷a hai tia nµo ? d) Tia BC n»m gi÷a hai tia nµo ?. D B E. e) Tia BA cã n»m gi÷a hai tia BD vµ BE kh«ng ?. .. .C. Hoạt động của gv và hs Néi dung ghi b¶ng Hoạt động 2 : Định nghĩa góc - góc bẹt (?) VÏ gãc xOy (?) Gãc lµ g× ? §Þnh nghÜa : Gãc lµ h×nh gåm hai tia chung gèc . (-) Giới thiệu khái niệm góc, đỉnh, cạnh x của góc , ký hiệu và cách đọc tên góc . O x (?) H·y chØ râ hai c¹nh cña gãc ABC . O M. Nhận xét đặc điểm của hai cạnh góc này y A. . .C y . B  GV giíi thiÖu gãc ABC gäi lµ gãc bÑt . Gãc §Ønh C¹nh Ký hiÖu xOy O Ox, Oy xOy, xOy MON O OM,ON O, xOy ABC B BA, BC ABC * Gãc bÑt lµ gãc cã hai c¹nh lµ hai tia (?) Gãc bÑt lµ gãc nh thÕ nµo? đối nhau . (?) Lµm bµi tËp ? SGK . (?) Đọc tên , nêu đỉnh, cạnh của góc bẹt trong bµi kiÓm tra bµi cò. (?) Gãc DBC cã ph¶i lµ gãc bÑt kh«ng ? V× sao ? Hoạt động 3 : Vẽ góc (?) Muốn vẽ đợc một góc ta cần phải biết các yếu tố nào ? (đỉnh, cạnh) Để vẽ đợc một góc vẽ hai tia chung gốc (?) Làm thế nào để vẽ đợc một góc ? (vẽ hai tia chung gèc) (?) Làm thế nào để đặt tên góc gọn và ký hiệu các góc có chung đỉnh trên hình y vẽ để dễ phân biệt ?. x (?) Quan s¸t h×nh 5 SGK, h·y viÕt c¸c tªn gãc kh¸c cña c¸c gãc ¤1 ; ¤2 2 O. 1. (?) HS lµm bµi tËp 8 SGK. Cã tÊt c¶ bao H×nh – 8 nhiªu gãc? HS: tr¶ lêi miÖng. Hoạt động 4 : Điểm nằm bên trong góc. n¨m häc : ………………….. 29. z.

(30) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (?) Quan s¸t h×nh 6 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : + Các tia Ox, Oy có đối nhau x kh«ng ? M + Tia OM cã n»m gi÷a hai tia Ox, Oy kh«ng ? y O GV giíi thiÖu kh¸i niÖm ®iÓm n»m bªn trong gãc : Khi hai tia Ox, Oy kh«ng đối nhau, điểm M nằm bên trong góc -Khi tia OM nằm giữa hai tia Ox, Oy . xOy nÕu tia OM n»m gi÷a hai tia Ox, Oy §iÓm M n»m bªn trong gãc x¤y (?) Khi nµo ta cã ®iÓm M n»m trong gãc x¤y ? Tia OM n»m gi÷a hai tia Ox, Oy. (?) Cho HS lµm bµi tËp 9 SGK . Hoạt động 5 : Củng cố- Luyện tập. Bµi1:VÏ gãc tUv . VÏ ®iÓm N n»m bªn HS lªn b¶ng vÏ h×nh. trong gãc tUv .VÏ tia UN . §äc tªn c¸c gãc cã trong h×nh vÏ . Ghi ký hiÖu c¸c v N góc đó . Bµi tËp 6(SGK): ®iÒn vµo chç trèng c¸c ph¸t biÓu sau: t U a) H×nh gåm hai tia chung gèc Ox, Oy lµ………Hai tia Ox, Oy lµ….. Bµi 6 :HS lªn b¶ng ®iÒn vµo chæ trèng. a) góc xOy ; đỉnh ; hai cạnh của góc. b) Góc RST có đỉnh là…. có hai b) S ; SR vµ ST c¹nh lµ…. c) Góc có hai cạnh là hai tia đối nhau c) Gãc bÑt lµ………… Hoạt động 6: Hớng dẫn học ở nhà. - Häc bµi (SGK): -kh¸i niÖm gãc , gãc bÑt. -C¸ch vÏ gãc, vÏ ®iÓm n»m bªn trong gãc. - Bµi tËp vÒ nhµ: 7; 10 (SGK- tr75) -Tiết sau: Đọc bài số đo góc; chuẩn bị :thớc đo độ, 1 cái kéo,com pa. IV- rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………… Ngµy th¸ng n¨m 2011 KÝ duyÖt. =========================================================== Ngµy so¹n : 18/01/2011. TiÕt: 17. sè ®o gãc. I-Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : 1. VÒ kiÕn thøc - Biết mỗi góc có một số đo xác định . Số đo góc bẹt bằng 1800 . - §Þnh nghÜa gãc vu«ng, gãc tï, gãc nhän . 2. VÒ kÜ n¨ng n¨m häc : ………………….. 30.

(31) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -BiÕt ®o gãc b»ng thíc ®o gãc vµ biÕt so s¸nh hai gãc . -TËp thãi quen sö dông dông cô ®o gãc mét c¸ch cÈn thËn , chÝnh x¸c . II-chuÈn bÞ : GV: Bảng phụ vẽ trớc các góc có số đo cố định , thớc đo góc, thớc thẳng. HS: Thíc ®o gãc, thíc th¼ng III- tiÕn tr×nh d¹y häc : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (?) Cho gãc x¤y . Trªn tia Oy lÊy ®iÓm M . a) Vẽ tia Mz (Mz không phải là tia đối của tia My) . b) Nêu tên các góc có trong hình vẽ . Mỗi góc chỉ rõ đỉnh và các cạnh . Có góc nào là gãc bÑt kh«ng ? Hoạt động của gv và hs Néi dung ghi b¶ng Hoạt động 2 : Đo góc (-) Giới thiệu dụng cụ để đo góc : thớc đo gãc (?) VÏ mét gãc x¤y bÊt kú vµ híng dÉn c¸ch ®o gãc b»ng thíc ®o gãc råi ghi kÕt qu¶ .. x. y. O 0. (?) Một HS đo góc xÔy đó bằng cách Nhận xét : xÔy = 60 kh¸c (chän c¹nh kh¸c lµm chuÈn) vµ ghi - Mçi gãc cã mét sè ®o . Sè ®o cña kÕt qu¶ . gãc bÑt b»ng 1800 . - Sè ®o cña mét gãc kh«ng vît qu¸ (?) §o c¸c gãc trong bµi kiÓm vµ ghi kÕt 1800 . qu¶ . x. y. O. (?) Ph¸t biÓu nhËn xÐt . (?) Cho HS lµm ?1. 2em lªn b¶ng ®o , cßn l¹i ®o ë díi SGK. (-) Treo b¶ng phô H×nh.11, H×nh.12 lªn bảng , gọi 2HS lên đo độ mở của cái kéo vµ com pa. HS: Để việc đo góc đợc thuận tiện hơn. (?) T¹i sao trªn thíc ®o gãc chØ ghi c¸c sè Ch¼ng h¹n nh hai gãc sau: đo từ 00 đến 1800 và có hai chiều ngợc nhau ? y. (?) §èi víi gãc xOy th× ®o theo chiÒu tõ O x tr¸i sang ph¶i, cßn gãc kOz th× ®o theo chiÒu tõ ph¶i sang tr¸i. (?) GV ®o cho HS quan s¸t. (?) Giới thiệu các đơn vị đo là phút kí hiệu:’ và độ ( o ), giây (“ ) Hoạt động 3 :So sánh hai góc. (?) §o sè ®o ba gãc x¤y, aBc vµ mIn . So sánh các số đo của các góc đó .. k. O. z. HS : Lªn b¶ng ®o, sè HS cßn l¹i ®o ë trong SGK xOy =  aBc ;xOy < nIm. n¨m häc : ………………….. 31.

(32) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------m. So s¸nh hai gãc lµ so s¸nh hai sè ®o cña hai góc đó .. y. HS lµm ?2(SGK). n. x. O a. I. - Gãc cã sè ®o b»ng 900 gäi lµ gãc vu«ng - Gãc nhá h¬n gãc vu«ng lµ gãc nhän . (?) Nªu kÕt qu¶ so s¸nh c¸c gãc trªn vµ - Gãc nhá h¬n gãc bÑt vµ lín h¬n gãc kÕt luËn so s¸nh c¸c gãc lµ so s¸nh c¸c sè vu«ng lµ goc tï . đo các góc đó . (?) Lµm bµi tËp ?2(h×nh vÏ trªn b¶ng phô) Hoạt động 4 : Góc vuông, góc nhọn, gãc tï : (?) H·y cho biÕt sè ®o c¸c gãc ABC, ACB, AIB trong h×nh 16 SGK. (-) GV nêu định nghĩa các góc vuông, góc nhän, gãc tï . Cho HS nªu lo¹i gãc cña tõng gãc trong h×nh 17 SGK . (-) GV giíi thiÖu cho HS thíc ª-ke vµ cách dùng ê-ke để vẽ góc vuông Hoạt động 5. Củng cố - Luyện tập Bµi tËp 11(SGK-79) HS đọc đề bài và trả lời miệng. GV vÏ h×nh trªn b¶ng phô, cho HS quan KQ: xOy = 500;  xOz = 1000 sát và đọc số đo góc .  xOt = 1300 Bµi tËp 12 §o c¸c gãc BAC , ABC , ACB ë h×nh 19. HS lªn b¶ng ®o , hs ë díi còng tiÕn hµnh GV vÏ h×nh cho 2HS lªn b¶ng ®o c¸c gãc. ®o. B. c. A.  BAC =600  ABC = 600  ACB = 600 BAC = ABC = ACB. B C. Hoạt động 6: Hớng dẫn học ở nhà. Nắm vững cách sử dụng thớc đo góc để xác định số đo của một góc , so sánh hai gãc . Lµm c¸c bµi tËp 13,14,15,16,17 SGK ë nhµ . Hớng dẫn: Bài 15.Lúc 2 giờ thì kim phút chỉ số 12, kim giờ chỉ số 2 , do đó hai kim t¹o thµnh mét gãc 600 . IV- rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………… Ngµy th¸ng n¨m 2011 KÝ duyÖt n¨m häc : ………………….. 32.

(33) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Ngµy so¹n : 15/02/2011 TiÕt 18 céng sè ®o hai gãc I/ Môc tiªu: Häc sinh nhËn biÕt vµ hiÓu khi nµo th× XOY + YOZ = XOZ; Häc sinh n¾m v÷ng vµ ph©n biÖt, nhËn biÕt c¸c kh¸i niÖm. Hai gãc kÒ nhau, hai gãc phô nhau, hai gãc bï nhau, hai gãc kÒ nhau. Cñng cè rÌn luyÖn kü n¨ng sö dông thíc ®o gãc, kü n¨ng tÝnh gãc, kü n¨ng nhËn biÕt c¸c quan hÖ gi÷a hai gãc. RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c cho häc sinh II/ ChuÈn bÞ: ThÇy: Thíc ®o gãc, thíc th¼ng, b¶ng phô, phÊn mµu. Trß: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, bót viÕt b¶ng. III/ tiÕn tr×nh d¹y häc : 1/ KiÓm tra bµi cò: - Gäi 1 häc sinh lªn b¶ng vÏ gãc XOZ, vÏ tia OY N»m gi÷a 2 c¹nh cña gãc XOZ. - Dïng thíc ®o gãc, ®o c¸c gãc cã trong h×nh. - So s¸nh XOY + YOZ = XOZ XOY =? YOZ =? XOZ =? z. y. O. x. 2/ Bµi míi Qua kÕt qu¶ trªn em rót ra nh÷ng nhËn xÐt g×? XOY + YOZ = XOZ. Hoạt động của gv và hs. Néi dung ghi b¶ng. Hoạt động 1: Cho häc sinh lµm ?1. Lµm tiÕp ë phÇn kiÓm tra bµi cò. H×nh: 23a, 23b (81).. 1.Khi nµo th× tæng sè ®o hai gãc XOY vµ YOZ b»ng sè ®o gãc XOZ? - NÕu tia OY n»m gi÷a hai tia Ox vµ OZ th× XOY + YOZ = XOZ - Ngîc l¹i SGK. NhËn xÐt: SGK – 80.. ? Qua kÕt qu¶ bµi kiÓm tra trªn em nµo trả lời đợc câu hỏi trên. ? Khi nµo th× XOY + YOZ = XOZ.. z. ?Ngîc l¹i nÕu XOY + YOZ = XOZ. th× tia OY n»m gi÷a 2 tia OX, OZ? Nh×n h×nh vÏ trªn tr¶ lêi nh thÕ nµo? Yªu cÇu häc sinh lµm bµi 18 (82-SGK) Đọc đề bài.. y. O. x. + V× OB n»m gi÷a 2 tia OA, OC nªn AOB + BOC = AOC. Bµi 18: Theo ®Çu bµi. Quan s¸t h×nh vÏ: ¸p dông nhËn xÐt tÝnh BOC? Gi¶i thÝch râ c¸ch tÝnh nÕu 3 tia chung gốc trong đôcs 1 tia nằm giữa 2 tia n¨m häc : ………………….. 33.

(34) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. cßn l¹i ta cã mÊy gãc trong h×nh? C. Chỉ cần cho mấy góc ta có đợc số đo của 3 gãc. Yêu cầu học sinh tự đọc các khái niệm môc th«ng tin SGK – 81; Hoạt động 2: §Æt c©u hái theo nhãm d·y bµn . ThÕ nµo lµ hai gãc kÒ nhau? VÏ h×nh chØ râ 2 gãc kÒ nhau. ThÕ nµo lµ 2 gãc phô nhau? ThÕ nµo lµ 2 gãc bï nhau? Cho ¢ = 1050 B = 750. Hai gãc ¢ vµ B cã bï nhau kh«ng? V× sao? ThÕ nµo lµ 2 gãc kÒ bï hai gãc kÒ bï cã tæng sè ®o lµ bao nhiªu vÏ h×nh.. A. O. B. Tia OA n»m gi÷a 2 tia OB vµ OC nªn BOC = BOA + AOC ( nhËn xÐt) BOA = 450 AOC = 300 => BOC = 450+320= 770 2. C¸c kh¸i niÖm 2 gãc kÒ nhau, phô nhau, bï nhau, kÒ bï. - Hai gãc kÒ nhau. Hai gãc phô nhau. Hai gãc bï nhau. Hai gãc kÒ bï nhau. ? Hai gãc võa kÒ nhau, võa bï nhau lµ hai gãc kÒ bï. Hai gãc kÒ bï cã tæng sè ®o b»ng 1800.. 3/ Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: Häc thuéc lý thuyÕt . NhËn biÕt c¸c gãc, lµm bµi tËp c¸c gãc. Lµm bµi tËp 20 – 23 (82, 83 – SGK). Híng dÉn häc sinh bµi tËp 23: TÝnh KAP => TÝnh PAQ IV- rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Ngµy th¸ng n¨m 2011 KÝ duyÖt. TiÕt 19 vÏ gãc cho biÕt sè ®o I/ Môc tiªu: - Học sinh hiểu trên nửa mặt phẳng xác định có bờ chứa tia OX bap cũng vẽ đợc 1 và chỉ mét tia OY sao cho XOY =m2 (a<m<180). Häc sinh biÕt vÏ gãc cã sè ®o cho tríc b»ng thíc th¼ng vµ thíc cho tríc. - Häc sinh ®o, vÏ cÈn thËn chÝnh x¸c. II/ ChuÈn bÞ: ThÇy: Thíc ®o gãc, thíc th¼ng, SGK n¨m häc : ………………….. 34.

(35) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Trß: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, bót viÕt b¶ng. III/ tiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ KiÓm tra bµi cò ? Khi nµo th× XOY + YOZ = XOZ? ? Cho AOB = 600 tia OI n»m gi÷a 2 tia OA, OB, BOI = 1/4 AOB TÝnh BOI, AOI? (BOI = 15’; AOI = 450) 2/ Bµi míi:. Hoạt động của gv và hs Hoạt động 1 §äc vÝ dô 1. Néi dung ghi b¶ng 1> VÏ gãc trªn nöa mÆt ph¼ng. VÝ dô: Cho tia OX gãc XOY: XOY = 400. C¸ch vÏ gãc: SGK – 83. VÝ dô 2: H·y vÏ gãc ABC biÕt ABC = GV nªu c¸ch vÏ trªn nöa mÆt ph¼ng cho tríc 300. cã chøa bê chøa tia OX, bao giê còng 1 va chỉ 1 tia OY sao cho XOY =m (độ). C 30 A. T¬ng tù nh vÝ dô 1: H·y vÏ gãc ABC biÕt ABC = 300.. B. Gi¶i: - VÏ tia BC bÊt kú. - VÏ tia BA t¹o víi tia BC gãc 300. ABC lµ gãc ph¶i vÏ. 2. VÏ hai gãc trªn nöa mÆt ph¼ng. VÝ dô3: SGK – 84. Gi¶i: VÏ 2 tia OX vµ OZ. Ta thÊy tia OY n»m gi÷a 2 tia OX vµ OY,OZ (v× 300 < 450) NhËn xÐt: XOY = m0 XOZ = n0 V× m0 <n0 nªn tia OY n»m gi÷a 2 tia â vµ OZ. 3>LuyÖn tËp:. Hoạt động 2 Häc sinh nªu c¸ch vÏ. Yªu cÇu häc sinh vÏ vµo vë.. Thao t¸c l¹i c¸ch vÏ gãc 300.. VÏ gãc YOZ trªn cïng nöa mÆt ph¼ng YOZ= 450.. Cã nhËn xÐt g× vÝ trÝ 3 tia OX, OY, OZ?. Trªn nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia OX vÏ n¨m häc : ………………….. 35.

(36) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. XOY = m0, XOZ = n0 m<n. ? Tia nµo n»m gi÷a 2 tia cßn l¹i. LuyÖn tËp. ? Cho tia Ax vÏ tia Ay sao cho xAy = 580 vÏ đợc mấy tia Ay.. y 45 B. x. Bµi 24 ? VÏ gãc ABC = 900 b»ng mÊy c¸ch.. Bµi 26 (Sgk– 84:)) a.BAC = 200 C 20. GV: Gäi häc sinh vÏ h×nh bµi 24. xBy = 450 xBy = 1350. A. B. b.xCz = 1100 z. GV: Gäi 4 häc sinh vÏ bµi 26 (84). Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bèn trêng hîp sau:. C. x. c.yDx= 800. y x. 80 D. d.EFy= 1450 E 145 F. 3/ Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: TËp vÏ gãc víi sè ®o cho tríc . Nhí kü 2 nhËn xÐt cña bµi. Bµi tËp 25 -> 29 SGK.. n¨m häc : ………………….. 36. y.

(37) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. IV- rót kinh nghiÖm:. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Ngµy th¸ng n¨m 2011 KÝ duyÖt. Ngµy so¹n : 01/03/2011. TiÕt 20. tia ph©n gi¸c cña mét gãc. I-Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : 1. VÒ kiÕn thøc: -Hiểu đợc tia phân giác của một góc là gì ? hiểu đợc đờng pơhân giác của một góc là gì ? 2. VÒ kÜ n¨ng: - H×nh thµnh kü n¨ng vÏ tia ph©n gi¸c cña mét gãc . 3.Thái độ: Có thái độ cẩn thận, chính xác khi đo, vẽ, gấp giấy . II-chuÈn bÞ: GV : Thíc ®o gãc, thíc th¼ng, b¶ng phô, HS :Thíc ®o gãc, thíc th¼ng, 1 tê giÊy tr¾ng. III- tiÕn tr×nh d¹y häc : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ Cho góc xÔy = 1000 . Trên nửa mặt phẳng bờ là đờng thẳng chứa tia Oy, chứa tia Ox hãy vÏ gãc y¤z = 500 . a)Tia nµo n»m gi÷a hai tia nµo ? v× sao ? b)Cho biÕt hai gãc x¤y vµ y¤z cã quan hÖ nh thÕ nµo ? c)TÝnh sè ®o gãc x¤z vµ so s¸nh hai gãc x¤z vµ y¤z . §¸p ¸n y a) Tia Oz n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy . V× x¤y > y¤z ( 1000 > 500 ) z b) x¤y vµ y¤z cïng n»m trªn mét n÷a mp có bờ là đờng thẳng chứa tia Oy. c) V× tia Oz n»m gi÷a hai tia â vµ Oy nªn ta cã: x¤z = x¤y – y¤z = 1000 - 500 = 500 => x¤z = z¤y x O. Hoạt động của gv và hs Néi dung ghi b¶ng Hoạt động 2 : Tia phân giác của một góc là gì ? (?) Nh×n vµo h×nh vÏ h·y cho biÕt tia Oz cã đặc điểm gì? +Tia Oz n»m gi÷a hai tia Oxvµ Oy (-) Tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cña gãc x¤y + Tia Oz chia gãc xOy thµnh hai n¨m häc : ………………….. 37.

(38) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (?) Tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cña gãc x¤y th× gãc cã sè ®o b»ng nhau. ph¶i tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn g× ? §N: Tia ph©n gi¸c cña mét gãc lµ tia (?) ThÕ nµo lµ tia ph©n gi¸c cña mét gãc ? n»m gi÷a hai c¹nh cña gãc vµ t¹o víi hai cạnh đó hai góc bằng nhau . y O. z. Hoạt động 3: Vẽ tia phân giác của một góc x VÝ dô:Cho gãc xOy = 640 vÏ tia ph©n gÝac C¸ch thø nhÊt : Dïng thøoc rh¼ng vµ Oz cña gãc x¤y ? thíc ®o gãc . y (?) Tia Oz cÇn tho· m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn g× ? (?) Nªu c¸ch vÏ tia Oz ?. Ta cã: x¤z = z¤y Mµ x¤z + z¤y =640 .. z. O 0 x Suy ra x¤z = 64 =320 . 2 - VÏ tia OZ n»m gi÷a Ox , Oy sao cho x¤z = 320 . (-) Híng dÉn c¸ch thø hai : b»ng c¸ch gÊp C¸ch 2: GiÊp giÊy : giÊy . - vÏ gãc AOB lªn giÊy trong gÊp giÊy sao cho c¹nh OA trïng víi c¹nh OB nÕp gÊp cho ta vÞ trÝ tia ph©n gi¸c OC (?) Qua hai c¸ch vÏ vµ gÊp giÊy , em h·y cho biÕt mét gãc (Kh¸c gãc bÑt) cã mÊy tia ph©n Oz lµ tia ph©n gi¸c cña gãc x¤y gi¸c ? (?) Tia ph©n gi¸c cã nh÷ng tÝnh chÊt g×?. x¤z = z¤y = x¤y. (?) Cho gãc bÑt xOy : vÏ tia ph©n gi¸c cña gãc nµy? gãc bÑt cã mÊy tia ph©n gi¸c. Mçi gãc kh¸c gãc bÑt cho ta mét tia ph©n gi¸c Góc bẹt có hai tia phân giác đối nhau Hoạt động 4: Các chú ý (?) Mçi gãc cã mÊy tia ph©n gi¸c ? (chó ý tr- *Mçi gãc (kh«ng ph¶i lµ gãc bÑt) chØ êng hîp gãc bÑt) . cã mét tia ph©n gi¸c . (-)Giới thiệu khái niệm đờng phân giác của *Đờng thẳng chứa tia phân giác của mét gãc . một góc còn gọi là đờng phân giác của góc đó . Hoạt động 5. Củng cố - Luyện tập (?) Vẽ đờng phân giác của góc 700 ?Vẽ các tia HS lên bảng làm phân giác của góc bẹt và đờng phân giác của gãc bÑt . NhËn xÐt ? (?) Treo bảng phụ ghi đề bài tập 32(SGK). Bµi tËp 32(SGK) Y/c HS làm bài và đứng tại chỗ trả lời miệng. §¸p ¸n : C vµ D Hoạt động 6: Hớng dẫn học ở nhà - N¾m v÷ng kh¸i niÖm , tÝnh chÊt vµ c¸ch vÏ tia ph©n gi¸c cña mét gãc. - BTVN: 30, 31, 33, 34, 35(SGK) - Chú ý rèn luyện vẽ hình chính xác bằng thớc thẳng và thớc đo độ IV- rót kinh nghiÖm: n¨m häc : ………………….. 38.

(39) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Ngµy th¸ng n¨m 2011 KÝ duyÖt. ======================================================== Ngµy so¹n : 08/03/2011. TiÕt 21. LuyÖn tËp. I-Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : - Củng cố các khái niệm đã học về góc và các quan hệ giữa hai góc . - RÌn kü n¨ng vÏ gãc, ®o gãc, vÏ tia ph©n gi¸c cña mét gãc nhËn biÕt tia n»m gi÷a hai tia kh¸c . - TËp tÝnh chÝnh x¸c vµ cÈn thËn khi ®o, vÏ. II-chuÈn bÞ: GV: B¶ng phô, thíc th¼ng, thíc ®o gãc. HS : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc,b¶ng nhãm. III- tiÕn tr×nh d¹y häc: Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ HS1: ThÕ nµo lµ tia ph©n gi¸c cña mét gãc ? VÏ gãc x¤y = 1000 . VÏ tia ph©n gi¸c Ot cña gãc x¤y ? HS2: Ch÷a bµi 30(SGK). Hoạt động của gv và hs Néi dung ghi b¶ng Hoạt động 2 :Luyện tập Bµi 33 : Bµi tËp 33 : t y (?) Nªu yªu cÇu cña bµi to¸n vµ vÏ h×nh? 1300. x. x'. O = 65 0 (v× Ot lµ ph©n Ta cã x¤t = x¤y/2 (?) Để tính x'Ôt ta cần tính đợc những góc giác góc xÔy) nµo? V× x¤t vµ t¤x' kÒ bï nªn (?) TÝnh x¤t ? x¤t+t¤x'=1800 Suy ra x'¤t = 1800 ( HS cã thÓ tÝnh theo c¸ch kh¸c? x¤t = 1800 - 650 = 1150 Bµi tËp 34 : Bµi 34 : y t (?) Nªu yªu cÇu cña bµi to¸n vµ vÏ h×nh? t' x. (?) TÝnh gãc x'¤t vµ x¤t' , t¤t' ?. 1000. x'. Ot lµ tia ph©n gi¸cOcña x¤y ta cã: x¤t = y¤t = x¤y:2 = 100o : 2 = 500 x'¤t = x¤x' - x¤t = 1300 T¬ng tù: x¤t' = 1400 ; t¤t' = 900. Bµi 36 : (?) Nªu yªu cÇu cña bµi to¸n vµ vÏ h×nh?. Bµi tËp 36 :. z. n. y m. (?) §Ó tÝnh m¤n ta cÇn tÝnh c¸c gãc nµo ? ( tÝnh c¸c gãc n¤y , m¤y ). O. . x. Tia Oz , Oy cïng thuéc mét n÷a mÆt ph½ng bê chøa tia O x mµ: n¨m häc : ………………….. 39.

(40) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. x¤y = 300; x¤z =800 => gãc xOy < gãc xOz => Tia Oy n»m gi÷a hai tia O x vµ Oz + Tia Om lµ tia ph©n gi¸c gãc xOy => m¤y = x¤m = x¤y:2 = 30 : 2 =150 +Tia On lµ tia ph©n gi¸c => y¤n = (80-30 ):2 = 250 Mµ tia Oy n»m gi÷a hai tia Om vµ On => m¤n = m¤y + y¤n = 150 +250 m¤n = 400.   nOy  yOm mOn   mOn ?. (?) TÝnh m¤y ? (?) TÝnh n¤y ?. (?) Cã nhËn xÐt g× vÒ sè ®o cña gãc t¹o bëi hai đờng phân giác của hai góc kề nhau ? Hoạt động 3: Hớng dẫn học ở nhà - Hoàn thiện các bài tập đã sửa và hớng dẫn . - BTVN: 35 ; 37 -Tiết sau : Thực hành đo góc trên mặt đất IV- rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Ngµy th¸ng n¨m 2011 KÝ duyÖt. Ngày so¹n: 15/03/2011 TiÕt 22 thực hành : đo góc trên mặt đất I/ Môc tiªu: - Học sinh hiểu đợc cấu tạo của giác kế. - Biết cách sử dụng giác kế để đo góc trên mặt đất. - Giáo dục ý thức tập thể, kỹ thuật và biết thực hiện những qui định về kỹ thuật thực hµnh cho häc sinh. II/ ChuÈn bÞ: GV: Mét bé thùc hµnh mÉu HS: Mçi tæ cö mét cèt c¸n tæ thùc hµnh. III/ tiÕn tr×nh d¹y häc : 1. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra dông cô cña häc sinh 2. Bµi míi:. Hoạt động của gv và hs §Æt gi¸c kÕ tríc líp råi giíi thiÖu cho häc sinh dụng cụ đo góc trên mặt đất.. Néi dung ghi b¶ng 1> Dụng cụ đo góc trên mặt đất: Dông cô: Gi¸c kÕ.. n¨m häc : ………………….. 40.

(41) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Nªu cÊu t¹o. Häc sinh quan s¸t h×nh 40 råi tr¶ lêi: trên mặt đĩa có 1 thanh có thể quay xung quanh tâm của đĩa? Hãy mô tả thanh đó. Đĩa tròn đợc đặt nh thế nào? Cố định hay quay đợc. Gi¸o viªn giíi thiÖu d©y däi treo díi t©m đĩa?. CÊu t¹o: Bé phËn chÝnh cña gi¸c kÕ lµ. - Một đĩa tròn đợc chi độ sắn từ 0o-> 180o hai nöa h×nh trßn ghi theo hai chiÒu ngîc nhau ( xuôi và ngợc chiều kim đồng hồ). - Hai đầu thanh ngắn hai tấm thẳng đứng, mçi tÊm cã 1 khe hë, hai khe hë vµ t©m của đĩa thẳng hàng. - Đĩa tròn đợc đặt nằm ngang trên mặt giá ba ch©n cã thÓ quay quanh trôc. 2> Cách đo góc trên mặt đất: < C¸ch ®o – SGK – 88> Bớc 1: Đặt giác kế sao cho mặt đĩa tròn n»m ngang vµ t©m cña gi¸c kÕ n»m trªn dt đứng đi qua đỉnh C của ACB. Bíc 2: §a thanh quay vÒ vÞ trÝ 00 vµ quay mặt đĩa sao cho cọc tiêu đóng ở A và 2 khe hë th¼ng hµng. Bớc 3: Cố định mặt đĩa, đa thanh quay đến vị trí sao cho cọc tiêu ở B va ở khe hở th¼ng hµng. Bớc 4: Đọc số đo độ của góc ACB trên mặt đĩa. Cñng cè: Häc sinh nh¾c l¹i c¸ch ®o gãc trªn mÆt đất.. Yêu cầu học sinh đọc thầm nội dung 2) SGK – 88. Cách đo góc trên mặt đất.. Yêu cầu 1 em đọc to nội dung SGK – 88. Gåm 4 bíc Gi¸o viªn nªu l¹i. Gi¸o viªn thùc hµnh ë trªn líp c¶ líp quan s¸t. Giáo viên xác định góc ABC. Yêu cầu học sinh nhắc lại 4 bớc làm để đo góc trên mặt đất. HuÊn luyÖn 1 sè cèt c¸n thùc hµnh ( mçi tæ 1 – 2 em). 3/ Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: - Xem kü l¹i c¸ch thùc hµnh ë s¸ch gi¸o khoa - TiÕt sau thùc hµnh ngoµi s©n thÓ dôc yªu cÇu cö nhãm lÊy dông cô thùc hµnh. IV- rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngµy th¸ng 03 n¨m 2011 KÝ duyÖt. n¨m häc : ………………….. 41.

(42) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Ngày so¹n: 22/03/2011 TiÕt 23 thực hành : đo góc trên mặt đất (tt) I/ Môc tiªu: - Học sinh hiểu đợc cấu tạo của giác kế. - Biết cách sử dụng giác kế để đo góc trên mặt đất. - Giáo dục ý thức tập thể, kỹ thuật và biết thực hiện những qui định về kỹ thuật thực hµnh cho häc sinh. II/ ChuÈn bÞ: GV: Mét bé thùc hµnh mÉu HS: Mçi tæ cö mét cèt c¸n tæ thùc hµnh. III/ tiÕn tr×nh d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra dông cô cña häc sinh 2. Bµi míi:. Hoạt động của gv và hs phÇn thùc hµnh Hoạt động1 1-Đo góc trên mặt đất GV kiểm tra dụng cụ thực hành của HS và đưa các nhóm đến vị trí đã chọn sẵn. Hoạt động 2 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC GV cho caùc nhoùm tieán haønh. HAØNH GV quan sát các nhóm thực hành, Tổ (nhóm)……Lớp….. nhắc nhở, điều chỉnh, hướng dẫn 1) Dụng cụ đủ hay thiếu (lí do) theâm cho HS caùch ño goùc. 2) Ý thức kỷ luật trong giờ thực hành (cụ thể từng thành viên) 3) Kết quả thực hành Nhoùm 1 goàm baïn … Goùc ACB = …… Nhoùm 2 goàm baïn … Hoạt động 3 Goùc ADB = …… Cho caùc nhoùm baùo caùo keát quaû Nhoùm n goàm baïn … thực hành và nộp kết quả thực Goùc AEB = …… haønh 4) Tự đánh giá, xếp loại Hoạt động 4 Đề nghị cho điểm thực hành mỗi GV nhận xét, đánh giá kết quả cá nhân trong tổ. thực hành của từng nhóm và cho điểm từng cá nhân Cho HS thu dọn và cất dụng cụ thực haønh, laøm veä sinh caù nhaân chuaån bò cho tieát hoïc sau. HS moãi nhoùm coù moät nhoùm trưởng. Nhóm trưởng chia nhóm thành nhóm nhỏ 3 người lần lượt thực hành đo góc (có thể thay đổi vị trí ba điểm A, B, C đã cho n¨m häc : ………………….. 42.

(43) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Những em chưa đến lượt ngồi quan saùt, ruùt kinh nghieäm. Mỗi nhóm cử một em viết biên bản thực hành HS các nhóm nộp biên bản thực haønh.. HS thu dọn và cất dụng cụ thực haønh, laøm veä sinh caù nhaân chuaån bò cho tieát hoïc sau. 3/ Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: -Nắm vững cách đo góc trên mặt đất. -Xem trước bài : Đường tròn -Tiết sau mang theo compa để học bài đường tròn. IV- rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngµy th¸ng 03 n¨m 2011 KÝ duyÖt. Ngµy so¹n: 29/ 3/2011 TiÕt 24 đờng tròn I/ Môc tiªu: - Học sinh hiểu đờng tròn là gì? hình tròn là gì? Hiểu thế nào là cung, dây cung, đờng kÝnh b¸n kÝnh, RÌn kü n¨ng sö dông Compa thµnh th¹o. - Biết vẽ cung tròn, đờng tròn, biết giữ nguyên độ mở của Compa. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khi sö dông Compa. II/ ChuÈn bÞ: - Thíc kÎ, Compa, thíc ®o gãc, phÊn mÇu. B¶ng phô,b¶ng nhãm III/ tiÕn tr×nh d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh. 2. Bµi míi:. Hoạt động của gv và hs Néi dung ghi b¶ng Hoạt động 1 1.§êng trßn vµ h×nh trßn: ? Để vẽ đờng tròn ngời ta dùng dụng cụ g×? n¨m häc : ………………….. 43.

(44) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. B. GV:Cho điểm 0, vẽ đờng tròn tâm 0, bán kÝnh 2 em?. A. B. C 2cm. A. O N Giáo viên vẽ đoạn thẳng AB vẽ đờng tròn tâm lấy các điểm A, B, C,... bất kỳ trên đờng tròn? §êng trßn t©m 0.B¸n kÝnh R. Ký hiÖu (0;R). ? C¸c ®iÓm nµy c¸ch t©m 0 mét kho¶ng lµ bao nhiªu? M. ?Vậy đờng tròn tâm 0 bán kính 2 cm là h×nh gåm c¸c ®iÓm c¸ch 0 mét kho¶ng b»ng 2 cm ? Vậy đờng tròn tâm 0 bán kính R là một h×nh gåm c¸c ®iÓm nh thÕ nµo? ký hiÖu: (0: 2cm) ? So sánh độ dài 0N, 0M, 0P, dùng Compa để so sánh 2 đoạn thẳng. ? Điểm nằm bên trong nằm bên ngoài đờng tròn. ? C¸ch t©m mét kho¶ng nh thÕ nµo? ? H×nh Trßn gåm nh÷ng ®iÓm nµo. Nhấn mạnh: sự khác nhau giữa đờng tròn vµ h×nh trßn? Hoạt động 2 Häc sinh quan s¸t h×nh 44, 45 cung trßn lµ g×? ? D©y cung lµ g×? Häc sinh vÏ ( 0, 2). VÏ d©y cung EF = 3cm. Vẽ đờng kính đờng tròn. §êng kÝnh ? So víi b¸n kÝnh nh thÕ nµo? Bµi tËp 38 (Tr-91) Häc sinh lµm bµi 38 lªn vÏ h×nh.. P. N O. ®iÓm M, A, B, C thuéc (0;R) - M là điểm nằm trên (thuộc) đờng tròn. - N điểm nằm bên trong đờng tròn. - P là điểm nằm bên ngoài đờng tròn. - H×nh trßn: SGK – 90.. 2. Cung vµ d©y cung: A. B D. C. O. n¨m häc : ………………….. 44.

(45) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Häc sinh thùc hiÖn theo h×nh 46. VÝ dô 2: Nghiªn cøu SGK 91.. - Lấy 2 điểm A và B thuộc đờng tròn, 2 điểm này chia đờng tròn làm 2 phần mỗi phÇn lµ mét cung trßn. - D©y cung lµ ®o¹n th¼ng nèi 2 mót cña cung. - Đờng kính của đờng tròn là 1 dây cung ®i qua t©m R = 2 cm. => §êng kÝnh = 4 cm. 3. Mét sè c«ng dông kh¸c cña Compa: VÝ dô: Dïng Compa so s¸nh hai ®o¹n th¼ng. VÝ dô 2: SGK – 91. H×nh 47: AB = 3cm. CD = 3,5 cm. ON=OM+MN = AB + CD = 6,5cm. LuyÖn tËp: Bµi 38 (SGK – 91.) C O. A. Bµi 39 (SGK – 92:) C. A I. K B D. 3/ Híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ: - Nắm vững khái niệm đờng tròn, hình tròn, cung tròn, dây cung. - Bµi tËp: 40, 41, 42 (SGK). - ChuÈn bÞ mçi em 1 vËt dông d¹ng h×nh tam gi¸c. IV- rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… n¨m häc : ………………….. 45.

(46) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngµy th¸ng 04 n¨m 2011 KÝ duyÖt. Ngµy so¹n : 05/04/2011 TiÕt 25 tam gi¸c I-Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : 1. VÒ kiÕn thøc: - Nắm đợc định nghĩa tam giác.Phân biệt đợc các yếu tố đỉnh, cạnh, góc của tam giác của tam gi¸c. - Biết vẽ đợc một tam giác, biết gọi tên và ghi, đọc ký hiệu một tam giác . -Nhận biết đợc điểm nằm bên trong tam giác, bên ngoài tam giác . 2. Về kĩ năng: - Bớc đầu biết dựng 1 tam giác biết độ dài ba cạnh bằng thớc và compa. 3. Thái độ: - Hợp tác nhóm có hiệu quả, cẩn thận trong tính toán II. ChuÈn bÞ : - Thíc, compa, b¶ng phô,b¶ng nhãm. III-tiÕn tr×nh d¹y häc: Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (?) Đờng tròn (O:R) là gì ? Vẽ đờng tròn (O;2dm) trên bảng . Vẽ đờng kính CD và cho biết độ dài CD . (?) Hình tròn (O:R) là gì ? Vẽ đờng tròn (O;3dm) trên bảng . Vẽ dây cung MN = 2,5 cm và dây cung PQ có độ dài lớn hơn dây MN nhng không phải là đờng kính. Hoạt động của gv và hs Néi dung ghi b¶ng Hoạt động 2 : Hình thành khái niệm tam giác (?) VÏ  ABC A A. B. C. .N. h.1 .M (?)  ABC lµ h×nh gåm mÊy ®o¹n C B thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó? Tam gi¸c ABC lµ h×nh gåm ba ®o¹n A B C th¼ng AB, BC vµ AC khi ba ®iÓm A,B , C kh«ng th¼ng hµng . (? ) H×nh trªn cã mÊy ®o¹n th¼ng? hiÖu: ABC (?) ChØ ra sù kh¸c nhau gi÷a hai h×nh? Ký Ba đỉnh của tam giác là A, B, C (?) Tam gi¸c ABC lµ g× ? Ba c¹nh cña tam gi¸c lµ AB, BC, vµ AC (?) Có mấy cách đọc tên tam giác Ba góc của tam giác là BAC, ABC, ABC ? Ghi ký hiÖu t¬ng øng víi tõng ACB c¸ch gäi . (?) Đọc tên các cạnh, các góc, các đỉnh cña tam gi¸c ABC . (?) NhËn biÕt ®iÓm nµo n»m trong vµ ®iÓm nµo n»m ngoµi tam gi¸c trªn h×nh vÏ (?) VÏ thªm mét vµi ®iÓm n»m ngoµi ; n»m trong ABC . Hoạt động 3 : Vẽ một tam giác khi biết trớc độ dài ba cạnh của nó (?) Làm thế nào để vẽ đợc một tam giác khi biết trớc độ dài ba cạnh của nó . (-) Híng dÉn HS dïng compa vµ thíc VÝ dô : VÏ ABC biÕt AB = 2cm, AC= thẳng để vẽ một tam giác cụ thể gồm 5cm và BC=4cm . n¨m häc : …………………. B 46 A.

(47) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. hai bớc vẽ là đặt trớc trên một tia đoạn thẳng bằng một cạnh và xác định đỉnh cßn l¹i b»ng giao ®iÓm cña hai cung trßn VD: VÏ  ABC biÕt BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2cm. HS quan s¸t h×nh vÏ vµ nªu c¸ch vÏ. GV vẽ đơn vị quy ớc lên bảng và trình bµy mÉu cho HS. HS quan s¸t, nªu l¹i c¸c bíc vÏ vµ vÏ -H·y nªu c¸ch vÏ kh¸c b»ng c¸ch b¾t ®Çu tõ mét c¹nh kh¸c cña tam gi¸c ? -Cho HS lµm bµi tËp 47 SGK . Hoạt động 4 : Củng cố – Luyện tập a) H×nh t¹o thµnh bëi 3 ®o¹n th¼ng Bµi tËp 43: MN,NP.PM.khi M,N,P kh«ng th¼ng Cho 2HS lªn b¶ng ®iÒn vµo chç trèng hàng đợc gọi là tam giác MNP Bµi tËp 44: b) Tam gi¸c TUV lµ h×nh gåm 3 ®o¹n thẳng TU,UV,VT trong đó T,U,V không th¼ng hµng Bµi tËp 44: xem h×nh 55 vµ ®iÒn vµo b¶ng Tên tam giác ; tên 3 đỉnh ; tên 3 góc; tªn 3 c¹nh (?) H·y nªu c¸c vËt cã d¹ng tam gi¸c cã trong thùc tÕ ? HS nêu: Tên tam giác ; tên 3 đỉnh ; tên 3 gãc; tªn 3 c¹nh cña tõng tam gi¸c. Hoạt động 5: Hớng dẫn học ở nhà HS häc bµi theo SGK vµ lµm bµi tËp 45, 46 . TiÕt sau : ¤n tËp ch¬ng II . CÇn chuÈn bÞ tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp vµ lµm c¸c bµi tËp ë trang 96 SGK . IV- rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngµy th¸ng 04 n¨m 2011 KÝ duyÖt. Ngµy so¹n :14 /4/2010 TiÕt 27: «n tËp ch¬ng ii I-Môc tiªu : Qua bµi nµy häc sinh cÇn : n¨m häc : ………………….. 47.

(48) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. - HÖ thèng hãa kiÕn thøc trong ch¬ng , chñ yÕu lµ vÒ gãc . - Sử dụng thành thạo các dụng cu đo, vẽ góc, vẽ đờng tròn và tam giác . - Bớc đầu tập suy luận hình học đơn giản II-ChuÈn bÞ: GV: B¶ng phô, phÊn mµu, com pa, thíc ®o gãc. IIi- các hoạt động dạy học trên lớp : Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (?) Tam giác MNP là gì? Kể tên các đỉnh, các cạnh, các góc của tam giác MNP ? (?) Ch÷a bµi tËp 46(SGK) Hoạt động của gv Hoạt động của hs Hoạt động 2 : Đọc hình để củng cố kiến thức Mçi h×nh trong b¶ng sau cho ta biÕt nh÷ng g×. .M. x. x. a. .M. O. y. x O. O. H×nh 2. H×nh 1 x. x. O. y. H×nh 3. H×nh 4. O. z. x. y. H×nh 5. A. z y. O O. y. x. y. O. y. z. B. C. R. H×nh 6 H×nh7 H×nh 8 H×nh 9 H×nh 10 HS đứng tại chỗ nhắc lại các kháI niệm đợc thể hiện thông qua mỗi hình. Hoạt động 3 : Bài tập Bµi 3: Trªn mét nöa mÆt ph¼ng bê cã 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh chøa tia ox, vÏ hai tia oy vµ ox sao cho x¤y = 300, x¤z = 1100 a. Trong 3 tia ox, oy, oz tia nµo n»m gi÷a 2 tia cßn l¹i ? v× sao ? z t b. TÝnh y¤z y c. VÏ tia ot lµ tia ph©n gi¸c cña y¤z, tÝnh z¤t ? 300. 0 x a) x¤y < x¤z nªn Oy n»m gi÷a 2tia Ox vµ Oz. (?) Oy n»m gi÷a 2tia Ox vµ Oz ta cã b) Oy n»m gi÷a 2tia Ox vµ Oz ta cã đẳng thức nào ? x¤y + y¤z = x¤z y¤z = x¤z - x¤y = 1100 - 300 = 800 (?) Ot lµ tia ph©n gi¸c cña y¤z khi nµo? d)Tia ot lµ tia ph©n gi¸c cña y¤z ta cã tÝnh z¤t ? z¤t = y¤t = 1 y¤z = 800 : 2 = 400 2 Hoạt động 5: Hớng dẫn học ở nhà -Hoàn thiện các bài tập đã sửa và hớng dẫn . -Tù «n tËp vµ cñng cè l¹i kiÕn thøc trong ch¬ng . -Lµm c¸c bµi tËp «n tËp ch¬ng trong s¸ch bµi tËp . -TiÕt sau : KiÓm tra cuèi ch¬ng (thêi gian 45 phót ) . n¨m häc : ………………….. 48.

(49) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Th«ng tin vÒ gi¸o ¸n ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Ngµy so¹n :14 /4/2010 TiÕt 28: KiÓm tra ch¬ng ii Môc tiªu. - Đánh giá mức độ tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh qua chơng Góc . - KiÓm tra kün»ng vÏ h×nh vµ tr×nh bµy bµi gi¶i h×nh häc cña HS . - RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ nghiªm tóc trong häc tËp vµ kiÓm tra . II) Ma trận đề. Các mức độ đánh giá Tæng NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Néi dung tnkq tl tnkq tl tnkq tl Gãc 4 1 1 6 Céng gãc 2 2 2 6 Tia n»m gi÷a 2 1 3 2tia. Tia ph©n gi¸c cña gãc 1 3 2 Kh¸I niÖm; §2 2 êng trßn, tam gi¸c 1 1 Tæng 6 2 3 11 I). 4 3 3 III) Nội dung đề. a - tr¾c nghiÖm (5 ®iÓm) I. Khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất trong từng câu hỏi sau C©u 1 : NÕu tia Ot n»m gi÷a hai tia Oy vµ Oz th× : A) t¤z + z¤y = t¤z B) y¤t + t¤z = y¤z n¨m häc : ………………….. 49. 10.

(50) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. C) t¤y + y¤z = t¤z D) z¤y + y¤t = z¤t C©u 2 : Gãc nµo sau ®©y cã sè ®o lín nhÊt ? A) Gãc tï B) Gãc nhän C) Gãc bÑt D) Gãc vu«ng C©u 3 : Cho gãc x¤y = 950 . Gãc y¤z lµ gãc kÒ bï víi gãc x¤y . Th× y¤z lµ : A) Gãc nhän B) Gãc tï C) Gãc vu«ng D) Gãc bÑt Câu 4 : A là một điểm nằm trên đờng tròn tâm O bán kính R . đờng thẳng AO cắt đờng tròn tại điểm thứ hai là B . Đoạn thẳng AB đợc gọi là : A) B¸n kÝnh B) §êng kÝnh C) Cung D) Cả B và C đều đúng C©u 5: Tia Om lµ tia ph©n gi¸c cña x¤y khi : A) x¤m = m¤y B) x¤m + m¤y = x¤y C) x¤m + m¤y = x¤y vµ x¤m = m¤y II. §iÒn vµo chç trèng trong c¸c ph¸t biÓu sau a) Góc …………….là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Góc có hai cạnh là hai tia đối nhau cã sè ®o b»ng…………. b) Hai gãc cã tæng sè ®o b»ng 900 lµ hai gãc…………….. c) §êng trßn t©m A, b¸n kÝnh 3cm lµ h×nh gåm c¸c ®iÓm c¸ch ®iÓm …….. mét kho¶ng không đổỉ bằng ………………. d) Hình tạo bởi …………………đợc gọi là tam giác QMN e) NÕu x¤t = t¤y = 1 x¤y th× Ot lµ…………………………………cña x¤y 2 B - Tù luËn (5®iÓm) Cho gãc x¤y = 900 .VÏ tia Oz n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy sao cho x¤z = 45 0 . VÏ tia Ot lµ tia đối của tia Oz. a) VÏ h×nh theo c¸c yªu cÇu trªn. b) TÝnh sè ®o gãc z¤y? Chøng tá tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cña gãc x¤y . c) TÝnh sè do gãc z¤t ? IV) §¸p ¸n vµ biÓu chÊm. a - tr¾c nghiÖm (5 ®iÓm) - Mỗi ý đúng 0.5điểm C©u1: B C©u2: C C©u3: A C©u4: B C©u5: C b – Tù luËn (5 ®iÓm) §¸p ¸n Thang ®iÓm a). y. z. 1®. 450. x t. x¤y. O. b) V× tia Oz n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy. nªn. x¤z + z¤y =. Suy ra : z¤y = x¤y –x¤z =900 – 450 =450 Nªn x¤z = z¤y = 450 Suy ra Oz lµ tia ph©n gi¸c cña x¤y. c) z¤y vµ y¤t lµ hai gãc kÒ bï Suy ra z¤y + y¤t = 1800 Tính đợc sô đo của yÔt = 1350. 0.5® 1® 1® 0.5® 0.5® 0.5®. n¨m häc : ………………….. 50.

(51) NGUYEN THANH TUAN-. gi¸o ¸n : h×nh häc 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. n¨m häc : ………………….. 51.

(52)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×