Tải bản đầy đủ (.docx) (6 trang)

VL9 tuan 19

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (87.98 KB, 6 trang )

(1)Chương II. Điện từ học. Ngày soạn:……………………………… Ngaøy daïy:……………………………… Tuaàn 19 tieát 37 OÂN TAÄP. A/ Muïc tieâu.. -. Củng cố lại kiến thức trong HKI. Reøn kó naêng giaûi baøi taäp. Rèn tính cẩn thận trung thực trong giải toán.. B/ Chuaån bò.. GV : SGK ; SGV. HS : Ôn lại các công thức.. C/ Tieán trình daïy hoïc. Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1/ Hoạt động 1: Ổn định lớp. Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. 3/ Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. GV yêu cầu HS nêu lại các công thức: HS trình bày lại các công thức. + Ñònh luaät OÂm. + Công thức điện trở. + Công thức tính công, công suất điện. + Công thức định luật Jun-Lenxơ. 3/ Hoạt động 3: Bài mới. Hoạt động 3.1: Bài toán về định luật Ôm trong đoạn mạch song song và nối tiếp. GV nêu đề bài. HS chuù yù vaø toùm taét deà baøi. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Bieát: R 1 = 6; Toùm taét: R2 = 30; R3 = 15, hiệu điện thế giữa hai R1 = 6  ; R2 = 30; R3 =15 U = 24V đầu AB là 24V. a/ Rtñ = ? a/ Tính điện trở tương đương của mạch. b/ Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở b/ I1; I2; I3 = ? và hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở? R2 A. R1. B. C R3. GV: Maïch ñieän laø maïch ñieän gì? GV: Công thức tính điện trở tương trong mạch noái tieáp vaø song song laø gì? GV: Haõy nhaän xeùt maïch ñieän. GV yeâu caàu caàu HS laøm caâu a.. HS: Mạch điện cho là mạch hổn hợp. HS nêu các công thức tính điện trở tương ñöông trong maïch noái tieáp vaø song song. HS: R2 song song R3 vaø R2 // R3 noái tieáp R1. Giaûi: a/ Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R2 .R3 30.15  10 R  R 30  15 2 3 Do R //R  R = 2. 3. 23. Xét đoạn mạch AB có R1 nt RCB là: Rtñ = R1 + R23 = 6 + 10 = 16 Giaùo aùn vaät lí 9.

(2) Chương II. Điện từ học. Vậy điện trở tương đương của đoạn mạch laø: Rtñ = 16 GV: Để tính cường độ dòng điện I ta dùng b/ Cường độ dòng điện qua các điện trở là: 24 công thức định luật Ôm. 1,5A GV yeâu caàu HS laøm caâu b. 16 Vì R1 nt RCB neân I1 = I = Hiệu điện thế ở hai đầu điện trở R1 là: U1 = I1.R1 = 1,5.6 = 9V Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch CB là: UCB = UAB – UAC = UAB – U1 = 24 – 9 = 15V Vì R2//R3 neân UCB = U2 = U3 = 15V. Cường độ dòng điện qua R2 là: U 2 15  0,5 A R 30 2 I = 2. Cường độ dòng điện qua R3 là: U 3 15  1A R 15 3 I = 3. Hoạt động 3.2: Bài toán về sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố: l; S và  GV nêu đề bài. HS chú ý tóm tắt đề bài. Tính điện trở của dây dẫn constantan có chiều Tóm tắt: dài 3,14m và tiết diện đều S = 3,14 mm 2. điện l = 3,14m; S = 3,14mm2 = 3,14.10-6m2 trở suất  = 0,5.10-6m.  = 0,5.10-6m GV: Löu yù HS veà ñôn vò. Caàn tính: R = ? l GV: Nêu công thức tính điện trở.  HS nêu công thức: R = S GV yeâu caàu HS laøm baøi.. HS giaûi baøi taäp. Giaûi: Điện trở của đoạn dây dẫn là; l 0,15.10 6.3,14   0,5 3,14.10 6 R= S. Hoạt động 3.3: Bài toán về định luật Jun – Len xơ. HS nêu đề bài. HS tóm tắt đề bài. Moät aám ñieän coù ghi 120 V – 480 W. Cho bieát: a/ Tính điện trở của ấm và dòng điện chạy 120V – 480W qua aám khi duøng ñieän coù hieäu ñieän theá 120 V. a/ U = 120V; R = ? ; I = ?A b/ Dùng ấm trên để đun sôi 1,2 Kg nước ở b/ t = ? s 200C. Tìm thời gian đun sôi lượng nước trên, m = 1,2 Kg bieát hieäu suaát cuûa aám laø 70%, cho c = t01= 200C; H = 70%; c = 4200 J/Kg.K 4200J/Kg.K HS laøm baøi taäp. Giaûi: a/ Điện trở của ấm là : U2 U2  R P Từ P = U.I = R 2 120 30     R = 480. Giaùo aùn vaät lí 9.

(3) Chương II. Điện từ học. Doøng ñieän chaïy qua aám laø : P 480  4( A) P = U.I  I = U 120. b/ Nhiệt lượng cần để đun sôi 1,2 Kg nước ở 200C là : Qi = m .c.t = 1,2 . 4200 . 80 = 403200 (J) Nhiệt lượng mà ấm điện đã cung cấp để đun sôi nước là : Từ H =. Qi Q 100%  Qtp  i 100% Qtp H. 403200 100% 576000( J )  Qtp = 70%. Thời gian đun sôi nước là : Qtp. Qtp = I2. R. T  t = I .R 576000 t 2 1200( s ) 4 .30 Vaäy : t = 20 phuùt. 4/ Hoạt động 4: Củng cố. 5/ Hoạt động 5: Dặn dò. Xem lại các bài tập đã giải. Học lại các công thức. Xem lại các kiến thức đã học. Chuẩn bị bài để thi học kì. ------------------------------------------------------------------------------------------2. -. Giaùo aùn vaät lí 9.

(4) Chương II. Điện từ học. Ngày soạn:…………………………………… Ngaøy daïy:……………………………………… Tuaàn 19 tieát 38 KIEÅM TRA HOÏC KÌ I A/ Muïc tieâu.. -. Củng cố lại kiến thức trong HKI. Rèn kĩ năng giải bài tập : Trình bày lời giải, đổi đơn vị vật lí, lập luận và tính toán trong bài toán. Rèn tính cẩn thận trung thực trong kiểm tra.. B/ Chuaån bò.. Đề thi cho HS. C/ Tieán trình daïy hoïc.. 1/ Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp. 2/ Kieåm tra baøi cuõ. 3/ Bài mới. Phát đề thi cho HS.. ĐỀ:. I- Baøi taäp traéc nghieäm. (4ñ). (Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất, mỗi câu 0,5 điểm).. 1/ Trong các biểu thức sau, biểu thức nào đúng theo định luật Ôm? U R U A. R = I . B. I = U . C. I = R .. D. U = I. R. 2/ Một dây dẫn khi đặt vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5A. Dây dẫn ấy có điện trở: A/ 3 ; B/ 12 ; C/ 0,33 ; D/ 1,2 . 3/ Câu phát biểu nào sau đây là đúng đối với mạch điện gồm các điện trở mắc song song? A. Cường độ dòng điện qua các điện trở là như nhau. B. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là như nhau. C. Hiệu điện thế hai đầu mạch bằng tổng hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở. D. Điện trở tương đương của mạch bằng tổng các điện trở thành phần. 4/ Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn? A. Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây. B. Điện trở dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây. C. Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. D. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ. 5/ Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun - Lenxơ? A. Q = I2. R.t; B. Q = I. R.t; C. Q = I. R2.t D. Q = I2. R2.t 6/ Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nam châm? A. Nam châm là những vật có đặc tính hút sắt. B. Nam châm nào cũng có hai cực: Dương và âm. C. Khi bẽ gãy nam châm, ta có thể tách hai cực của nam châm ra khỏi nhau. D. Các phát biểu A, B, C đều đúng. 7/ Trường hợp nào sau đây là biểu hiện của từ trường ? A. Daây daãn noùng leân khi coù doøng ñieän chaïy qua. Giaùo aùn vaät lí 9.

(5) Chương II. Điện từ học. B. Dòng điện có thể phân tích muối đồng và giải phóng đồng nguyên chất. C. Cuộn dây có dòng điện quấn quanh lõi sắt, hút được những vật nhỏ bằng sắt. D. Dòng điện có thể gây co giật hoặc làm chết người. 8/ Nam chaâm ñieän laø moät oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua trong loøng oáng daây coù moät loõi baèng: A. Saét non. B. Niken. C. Coâban. D. Theùp. II/ Bài tập tự luận. (6đ) 9/ Cho mạch điện như hình vẽ. Biết: R 1 = 12; R2 = 6; R3 = 8, hiệu điện thế giữa hai đầu AB laø 12V. (2,5ñ) a/ Tính điện trở tương đương của mạch. b/ Tính cường độ dòng điện qua R1; R2 vaø qua maïch chính.. R1 A. C R2. B R3. 10/ Moät aám ñieän coù ghi 120 V – 480 W. (3,5ñ) a/ Tính điện trở của ấm và dòng điện chạy qua ấm khi dùng điện có hiệu điện thế 120V. (1,5ñ) b/ Dùng ấm trên để đun sôi 1,2 kg nước ở 200C. Tìm thời gian đun sôi lượng nước trên, bieát hieäu suaát cuûa aám laø 70%, cho c = 4200J/kg.K. (2ñ). Đáp án I/ Moãi caâu 0,5 ñ 1 2 3 C B B II/ Baøi 1: Cho bieát: R1 =12  ; R2 = 6 ; R3 =8 U = 12V a/ Rtñ = ? b/ I1; I2; I = ?. 4 D. 5 C. 6 A. 7 C. 8 A. Giaûi: a/ Điện trở tương đương của đoạn mạch là: 1 1 1 1 1 1 2 3 1 R1 // R 2          R1,2 R1 R 2 12 6 12 12 12 4  R1,2 4    R3 nt (R1 // R2)  Rtñ = R1,2 + R3 = 4 + 8 = 12 () Vậy điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtđ = 12 b/ Cường độ dòng điện qua các điện trở là: U 12  1 A  R R nt (R // R )  I = I = I = tñ 12 3. 1. 2. 3. 1,2. R1 // R2  U1 = U2 = U1,2 = I1,2.R1,2 = 1.4 = 4 (V) U1 4 1 U2 4 2    A    A R 12 3 R 6 3 1 2 Ta coù: I1 = I2 = Giaùo aùn vaät lí 9.

(6) Chương II. Điện từ học. Baøi 2: Cho bieát: 120V – 480W a/ U = 120V; R = ? ; I = ?A b/ t = ? s m = 1,2 Kg ; t01= 200C; H = 70%; c = 4200 J/Kg.K Giaûi : a/ Điện trở của ấm là : U2 U2 1202  R 30    P  R = 480 Từ P = U.I = R. Doøng ñieän chaïy qua aám laø : P 480  4( A) P = U.I  I = U 120 b/ Nhiệt lượng cần để đun sôi 1,2 Kg nước ở 200C là : Qi = m .c.t = 1,2 . 4200 . 80 = 403200 (J) Nhiệt lượng mà ấm điện đã cung cấp để đun sôi nước là : Từ H =. Qi Q 100%  Qtp  i 100% Qtp H. 403200 100% 576000( J )  Qtp = 70%. Thời gian đun sôi nước là : Qtp. Qtp = I2. R. T  t = I .R  2. Vaäy : t = 20 phuùt.. Giaùo aùn vaät lí 9. t. 576000 1200( s) 42.30.

(7)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×