Tải bản đầy đủ (.pptx) (14 trang)

BGĐT - Toán 1 - Luyện tập (tr.42)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (966.62 KB, 14 trang )

(1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B. TOÁN 1 BÀI : LUYỆN TẬP(tr.42).

(2) Bài 19 Luyện tập.

(3) 1. Tìm kết quả của mỗi phép tính:.

(4) 2. Tính nhẩm: 2+. 1+. 1+. 1. 1. 0. 1+. 2+. 0+. 4. 2. 2. 1+. 3+. 0+. 5. 3. 6.

(5) 2. Tính nhẩm: 2+ =3 1 =5 1+ =6. 1+ =2 1 =4 2+ =6. 1+ =1 0 =2 0+ =6. 4. 2. 2. 1+. 3+. 0+. 5. 3. 6.

(6) 3. Số:. 3 1. 2. 3 1.

(7) . Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. 2. 3 =.

(8) . Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. 2. +. 3 = 5.

(9) . Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. ?. ?. ? = ?.

(10) Quan sát đoạn phim.

(11) . Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. 5. +. 1 = 6.

(12) Quan sát đoạn phim.

(13) . Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. 4. +. 2 = 6.

(14) TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!.

(15)

×