Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

On tap Chuong II Goc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (374.28 KB, 10 trang )

(1)BĐTD: CHƯƠNG II: GÓC.

(2) Bài 1: Mỗi hình sau ứng với những kiến thức nào đã häc? 1. 2. a. 3 x. x *M. O. . Nöa mÆt ph¼ng bê a. 6. 7 x. x. y. O.   tOy  1800 xOt   tOy  900 xOt. Gãc bÑt.  Gãc tï xOy. 9. x.  xOy 1800 10. A. t. y O O Hai gãc kÒ bï Hai gãc phô nhau. O. y. O. Gãc vu«ng  xOy 900. t. y. x. y. O. 8. 5. x. y. Gãc nhän xOy vµ ®iÓm M n»m  trong gãc xOy. t. 4. y. Tia Ot là ph©n  gi¸c cña gãc xOy. O. R. C. B Tam gi¸c ABC. §êng trßn ( O,R).

(3) 15 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bài 2: Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Hãy chọn câu trả lời đúng ?. (15s). Gãc 650 vµ gãc nµo sau ®©y lµ hai gãc phô nhau? A. 1150 B. 250 C. 350 D. 450 §¸p ¸n: B) 250 ( Tổng số đo hai góc phụ nhau bằng 900).

(4) 15 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Câu 2: Hãy chọn câu trả lời đúng? (15s).    xOz Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có xOy Khi đó:. A. Tia Ox n»m gi÷a hai tia Oy vµ OZ B. Tia Oy n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oz C. Tia Oz n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy    yOz xOz D. . xOy §¸p ¸n: B vµ D.

(5) 15 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Câu 3: Hãy chọn câu trả lời đúng?. Cho h×nh vÏ, biÕt: xOy = 1300 Ot lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy. (15s). y. t. Sè ®o gãc xOt lµ: x’. A) 500 B) 650 C) 90. 0. D) 1150. O. §¸p ¸n: B) 650 Vì tia Ot là phân giác của góc xOt nên 0 1 130  tOy   xOy  xOt  650 2 2. x.

(6) 15 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Câu 4: Hãy chọn câu trả lời đúng?. (15s) y. Cho h×nh vÏ, biÕt: xOy = 1300 Sè ®o gãc x'Oy lµ:. 1300. A) 500 §¸p ¸n: A) 500 B) 650 C) 90. 0. D) 1150. x ' Oy. x’.  xOy. và. Nên.  xOy  yOx ' 1800. là hai góc kề bù. O. x.

(7) Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa Ox, vẽ hai tia Ox, Oz sao   cho: xOy 1200 600 và xOz a) Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc xOz? b) Vẽ tia Ot là phân giác của góc yOz. Chứng tỏ góc xOt là góc vuông? t. z. y. 1200 O. 600 x.

(8) b) Chứng minh góc xOt là góc vuông?.  900 xOt.   xOy  yOt  xOt. tia Ot nằm giữa 2 tia Oy, Oz. (2) Trên cùng nửa mặt phẳng chứa tia Oy, có. 600 yOt yOt  300 2. yOt  yOz. (1) Tia Ot là phân giác của góc yOz.

(9) Hướngưdẫnưhọcưởưnhà:. - ễn lại kiến thức đã học - Xem lại lời giải các bài đã làm, - Lµm bµi tËp: 34; 35; 37 (SGK/87) 31; 32 (SBT/58) *Lưu ý: Cần có lý luận và biểu thức tính trong trình bày lời giải. - TiÕt sau chuÈn bÞ kiÓm tra 45 phót (mang compa, thíc ®o gãc).

(10) yOt 300 Vì tia Ot là phân giác của góc yOz nên yOt  2 0 0   yOt  yOz (30  60 ) Trên cùng nửa mặt phẳng chứa tia Oy, có  tia Ot nằm giữa 2 tia Oy và Oz.     xOy  yOt  xOt Thay số được:  600  300 900 xOt Vậy góc xOt là góc vuông.

(11)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×