Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Tuan 26T56

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (107.42 KB, 2 trang )

(1)Tuần: 26 Tiết: 56. Ngày Soạn: 07/03 /2016 Ngày dạy : 09/03 /2016. §4. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG. I. Mục Tiêu: 1) Kiến thức : - Hiểu được thế nào là hai đơn thức đồng dạng. 2) Kĩ năng : - Biết cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng. 3) Thái độ : - Nhanh nhẹn. Rèn ý thức học tập. II. Chuẩn Bị: GV: Phấn màu, SGK. Phiếu học tập. HS: Xem trước bài. III. Phương Pháp Dạy Học: - Trực quan, Đặt và giải quyết vấn đề , nhóm IV. Tiến Trình Bài Dạy: 1. Ổn định lớp: (1’) 7A2 : ................................................................................................. 2. Kiểm tra bài cũ: (7’) Cho đơn thức 3x2yz. - Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống với phần biến của đơn thức đã cho. - Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác với phần biến của đơn thức đã cho. 3. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Hoạt động 1: (10’) - GV: Từ việc kiểm tra bài cũ, - HS: Chú ý theo dõi và nhắc GV giới thiệu vào bài mới và lại khái niệm. cho HS biết thế nào là đơn thức đồng dạng. - GV: Cho VD. - HS: Cho thêm VD.. GHI BẢNG 1. Đơn thức đồng dạng: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. VD:. Các đơn thức sau là đồng dạng: 2. 2. 3x yz; -2x yz; - GV: Giới thiệu chú ý.. - HS: Chú ý theo dõi.. - GV: Củng cố bằng cách cho HS làm bài tập ?2.. - HS: Trả lời nhanh bài tập ? 2 trong SGK.. . 1 4 x2yz; …. Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng. ?2: Hai đơn thức 0,9xy2 và 0,9x2y không là hai đơn thức đồng dạng vì có phần biến khác nhau.. - GV: Nhận xét, chuyển ý.. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Hoạt động 2: (12’). GHI BẢNG 2. Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng:.

(2) - GV: Giới thiệu chậm hai VD - HS: Chú ý theo dõi. mẫu cho HS theo dõi.. VD1: 5x2y + 2x2y = (5+2).x2y = 7x2y VD2: 2x2y – 5x2y = (2 – 5).x2y = -3x2y. - GV: Rút ra cách cộng và trừ - HS: Chú ý theo dõi và nhắc Để cộng hay trừ các đơn thức đồng các đơn thức đồng dạng với lại. dạng, ta cộng hay trừ các hệ số với nhau nhau. và giữ nguyên phần biến. - GV: Cho HS làm bài tập ?3 - HS: Làm bài tập ?3. trong SGK.. ?3: xy3 + 5xy3 + (-7xy3) = -xy3. - GV: Nhận xét. 4. Củng Cố: (12’) - GV cho HS làm bài tập 15, 16. 5. Hướng Dẫn Và Dặn Dò Về nhà: (3’) - Về nhà xem lại các VD và bài tập đã giải. - Làm các bài tập18, 20, 21 (gợi ý). - Tiết sau: luyện tập. 6. Rút Kinh Nghiệm Tiết Dạy: ............................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×