Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

KH THI CHẤM đồ DÙNG thu làm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (104.42 KB, 5 trang )

1
TRƯỜNG MN SONG KHỦA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ MẪU GIÁO LỚN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/KH-TMGL

Song Khủa, ngày 8 tháng 03 năm 2021
KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo
Năm học: 2020-2021
Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của
Trường
Mầm
non
Song Khủa.
Căn cứ điều kiện thực tế của từng nhóm lớp, đáp ứng nhu cầu thiết thực về
đồ dùng giảng dạy của giáo viên và nhu cầu vui chơi của trẻ. Tổ mẫu giáo Lớn
xây dựng kế hoạch thực hiện hội thi: “Đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo” Năm
học: 2020 – 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của giáo viên

học
sinh trong trường nghiên cứu và tự làm đồ dùng dạy học từ


những
nguyên
vật
liệu tự nhiên, nguyên vật liệu sẵn có để làm thành những đồ chơi
tự
tạo
bền,
đẹp,
mang tính thẩm mỹ cao. Phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi
mới
dạy
học,
góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện.
- Bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong từng nhóm
lớp.
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi vào các góc hoạt động, góp phần
trang trí lớptheo hướng mở, giúp trẻ tích cực hoạt động khám
phá, trải nghiệm.
- Tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa
các giáo viên trong việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học.
- Tạo thành phong trào thường xuyên nghiên cứu tự làm đồ
dùng
dạy
học,
đồ chơi, phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động chăm


2
sóc


giáo
dục
trong trường theo hướng “Xây dựng mơi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm”.
II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi
- Toàn bộ giáo viên đang tham gia giảng dạy trong tổ.

2. Sản phẩm dự thi
- Mỗi giáo viên có thể dự thi nhiều ĐDDH, đồ chơi các sản
phẩm
dự
thi
phù hợp với nội dung chương trình chăm sóc giáo dục của từng
khối
lớp
học
do
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
3. Nội dung và hình thức ĐDDH tự làm dự thi
- Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm kỹ thuật để cải tiến các
ĐDDH,
đồ
chơi
đã sản xuất và lưu hành trên thị trường nhằm đạt hiệu quả cao
hơn
khi
sử

dụng
vào công việc dạy học.
- Sử dụng các vật liệu rẻ tiền sẵn có, đơn giản để làm các
ĐDDH,
đồ
chơi
mới có giá trị trong dạy học
- Sáng tạo các loại ĐDDH, đồ chơi mới thuộc bất kỳ loại
hình
nào
(tranh
ảnh, phim, băng ghi âm, ghi hình, mẫu vật, mơ hình, …) thiết
thực
phục
vụ
cơng
tác CSGD trẻ trong nhà trường.
4. Chuẩn đánh giá
4.1. Tính phù hợp (Thẩm mỹ, an toàn cho trẻ)
- Màu sắc đẹp, hấp dẫn, kích thước khơng q to hoặc q
nhỏ đối với trẻ, không làm bằng chất liệu dễ vỡ, dễ hỏng


3
- An tồn tuyệt đối với trẻ, khơng có gờ sắc, nhọn làm đau
trẻ, chất liệusơn phủ không độc hại đối với trẻ .
4.2. Hiệu quả sử dụng
- Có tác động kích thích tính tị mị sáng tạo của trẻ
- Trẻ có thể thao tác với đồ vật và hoạt động trí tuệ
- Được nhiều trẻ sử dụng, sử dụng nhiều lần

4.3. Tính kinh tế
- Có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau
- Bền về cơ học, vật chất và duy trì lâu dài đối với sở thích
của trẻ
- Ngun vật liệu dễ kiếm, dễ tìm.
- Có khả năng nhân rộng.
- Nguyên vật liệu thiên nhiên ở địa phương và phế thải từ
đồ dùng gia đình
4.4. Tính sáng tạo
- Có tìm tịi, có ý tưởng mới lạ trong khi làm và khai thác sử
dụng
5. Thang điểm xếp loại:
5.1 Thang điểm: 10 điểm
- Tính phù hợp (Thẩm mỹ, an toàn cho trẻ): 3 điểm
- Hiệu quả sử dụng: 4 điểm
- Tính kinh tế: 2 điểm
- Tính sáng tạo: 1 điểm
5.2 Xếp loại giải thưởng
Giải
Giải
Giải
Giải

nhất:
nhì:
ba:
khuyến khích:

6. Địa điểm tổ chức


Từ
Từ
Từ
Từ

9
8
7
6

đến
đến
đến
đến

10 điểm
9 điểm
8 điểm
7 điểm


4
- Tại trung tâm Trường Mầm non Song Khủa.
7. Thời gian
- Chiều ngày 29/03/2021: Từ 16h các lớp trong tổ trưng bày
ĐDDH, đồ chơi tự tạo.
- Các tổ chuyên môn tự chuẩn bị các điều kiện để sắp xếp
đồ
dùng
đồ

chơi
của các cá nhân trong tổ.
- Mỗi ĐDDH, đồ chơi dự thi có bảng thuyết minh gồm các
thơng tin: lớp,giáo viên, cơng dụng chủ yếu, vật liệu… trên trang
giấy A4.
8. Thành phần
- Lãnh đạo xã nhà trường, Ban giám khảo, các tổ chức đoàn
thể nhà trường và hội trưởng phụ huynh 8 bản.
- Trong q trình chấm thi có bảng thuyết minh gồm các
thông tin lớp, giáo viên, ĐDDH được trưng bày ở các góc hoạt
động của mình cho Ban giám khảo tiến hành chấm.
9. Cơ cấu giải thưởng
- Cơ cấu giải: 01giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải 3, 03 giải
khuyến khích
- Giải nhất: 300.000đ
- Giải nhì: 200.000đ
- Giải ba: 150.000đ
- Giải KK: 100.000đ
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Tổ
- Xây dựng Kế hoạch Hội thi đồ dùng dạy học, đồ chơi tự
tạo.
- Tổ chức Hội thi, triển lãm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo.
- Tổ chức chấm, chọn các đồ dùng dự thi, chuẩn bị giải thưởng
trao
các
lớp.
2. Đối với các nhóm lớp5
- Căn cứ Kế hoạch nhà trường xây dựng, các lớp, giáo viên
chủ động xây
dựng kế hoạch, tham gia hội thi đảm bảo chất lượng và đúng
thời gian.
- Các giáo viên sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng dạy
học, đồ chơi tự làm với đa tác dụng, đảm bảo bền, đẹp, mang
tính thẩm mỹ cao được trưng bày tại các góc hoạt động của lớp.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi làm đồ dùng dạy học,
đồ chơi tự tạo
năm học 2020-2021 của Tổ mẫu giáo Lớn Trường Mầm non Song
Khủa./.
Song khủa, Ngày 08 tháng 3 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

TỔ TRƯỞNG

(Ký, ghi họ tên)

Phạm Thị Nga
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Trường nhà trường (để bc);
- Tổ mẫu giáo Lớn (để t/h)
×