Tải bản đầy đủ (.pptx) (33 trang)

BÀI 6 sự CHUYỂN BIẾN và PHÂN hóa của xã hội NGUYÊN THỦY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.84 MB, 33 trang )

ỂN BIẾN
BÀI 6. SỰ CHUY

ỦA XÃ HỘI NG
VÀ PHÂN HÓA C

UYÊN THỦY


MỤC TIÊU BÀI HỌC

Trình bày được quá trình phát hiện kim loại và vai trị của nó đối với sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp.

Mơ tả được sự hình thành xã hội có giai cấp

Giải thích được vì sao xã hội ngun thủy tan rã

Nêu và giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông

Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy Việt Nam trong quá trình tan rã.


KHỞI ĐỘNG
Theo dõi video và viết tiếp câu sau: nếu khơng có kim loại thì…


KHÁM PHÁ
1. SỰ PHÁT HIỆN RA KIM LOẠI VÀ BƯỚC TIẾN CẢU XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

a. Sự phát hiện ra kim loại và những chuyển biến trong đời sống
vật chấtQuan sát H1, kết hợp SGK hãy điền tên kim loại
xuất hiện tương ứng với trục thời gian sau:

TNK IV TCN

Đầu TNK II TCN

Cuối TNK II TCN


KHÁM PHÁ
I. SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÔNG CỤ LAO ĐỘNG BẰNG KIM LOẠI

A. Sự xuất hiện kim loại và những chuyển biến trong đời sống vật chất

Đồng

TNK IV TCN

Đồng
thau

Đầu TNK II TCN

Sắt

Cuối TNK II TCNEm hãy nhắm mắt và tưởng tượng người nguyên thủy sử dụng kim loại
để làm gì?


Xẻ đá làm nhà

Săn thú
Khai hoang

Xẻ gỗ đóng thuyền
Luyện kim

Trồng trọt


Và đây là minh chứng…


KHÁM PHÁ
1. SỰ PHÁT HIỆN RA KIM LOẠI VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT

a. Sự phát hiện ra kim loại và những chuyển biến trong đời sống vật chất

Sự phát hiện ra kim loại
Đồng

Đồng

TNK IV TCN


thau

Đầu TNK II TCN

Những chuyển biến trong đời sống vật chất
-

Công cụ lao động bằng kim loại dần thay công cụ đá.

-

Nhiều ngành sản xuất mới xuất hiện.

 Xuất hiện một lượng sản phẩm dư thừa

Sắt

Cuối TNK II TCN


KHÁM PHÁ
a. Sự phát hiện ra kim loại và những chuyển biến trong đời sống vật chất

Khi kim loại xuất hiện xã hội ngun thủy có những thay đổi gì? Trong gia đình và xã hội Cá nhân viết lí do lên giấy note
Thời gian làm việc cá nhân: trong 2 phút
Thời gian chia sẻ nhóm và bổ sung ý kiến trên giấy note: 3 phút


KHÁM PHÁ
b. Sự thay đổi trong đời sống xã hội


-

Gia đình phụ hệ thay thế gia đình mẫu hệ.

-

Xã hội phân hóa giàu nghèo

 Xã hội nguyên thủy tan rã hình thành xã hội có giai cấp

* Ở phương Đơng xã hội phân hóa khơng triệt để vì cần liên kết để làm thủy lợi và chống ngoại xâm.

Tại sao xã hội nguyên thủy ở các nước Phương Đông phân hóa nhưng khơng
triệt để?


KHÁM PHÁ
2. SỰ TAN RÃ CỦA XÃ HỘI NGUYÊN THỦY Ở VIỆT NAM

Đọc SGK và quan sát lược đồ. Sau đó tham gia trị chơi ai nhanh nhất, đúng nhất

1. Xác địa điểm các nền văn hóa ở nước ta cuối thời nguyên thủy trên
lược đồ?
2. Địa bàn cư trú thường nằm ở đâu?

3. Phạm vi cư trú có gì thay đổi so với thời kì đồ đá?

4. Minh chứng nào cho thấy các nền văn hóa này đã phát triển nghề
nông?KHÁM PHÁ
2. SỰ TAN RÃ CỦA XÃ HỘI NGUYÊN THỦY Ở VIỆT NAM

a. Sự xuất hiện kim loại
-Thời gian xuất hiện: khoảng 4000 năm trước.
- Địa bàn: trên khắp cả nước.
b.Sự phân hóa và tan rã của xã hội nguyên thủy
-Phạm vi cư trú mở rộng
-Nghề nông phát triển.
-Tập trung dân cư ở ven các con sơng lớn.
-Sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

 Là cơ sở cho sự xuất hiện các quốc gia sơ kì đầu tiên ở Việt Nam.


Sơ đồ H3 cho em biết thơng tin gì?


×