Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

Đánh giá khả năng nhân nuôi sâu đục thân mía bốn vạch chilo tumidicostalis hampson (lepidoptera pyralidae) trên một số công thức thức ăn nhân tạo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 88 trang )

1
 

MỚ FCËI GủN PÁ đÁI WạI
W]ƩỒOF đạC JỂN OF BÍL WJOJ QJ J NJè LCOJ
DJIK OìOF JN

DJịK BUO WW OFJCQ

ậOJ FCË DJậ OčOF OJÍO OC ^ÍU đủN WJÍO
LÌK MốO PạNJ Njcbi tulcgcnistkbcs Jklpsio
(Bepcgipterk8 Qyrkbcgke) W]ÈO LỚW ^ố
N×OF WJỪN WJỪN čO OJÍO WạI

 OFÁOJ

8 MậI PỀ
PỀ WJựN PẢW
PẢW

DJÞK

8 =1;= „ =1;0

^COJ PCÈO WJựN JCỀO

8 WJÍO đỪN GUS

Wp. JỞ Njì Lcoj tjëof 1>/=1;02
 

đËOJ FCË DJậ OčOF OJÍO OC ^ÍU đủN WJÍO
LÌK MốO PạNJ Njcbi tulcgcnistkbcs Jklpsio
(Bepcgipterk8 Qyrkbcgke) W]ÈO LỚW ^ố
N×OF WJỪN WJỪN čO OJO WI

Wởn fc

WJO N GUS

Djỵk buo n trõoj ěëp ợof yèu nẦu
nấp mẻof dỳ sƱ ofáoj MẮi vỆ tjỻn vẬt
W]KOF WựK

 OFƩỒC/ JỚC
JỚC đờOF JƩỘOF GẨO8
GẨO8
W^. Bè Djẩn Jiáof
D^. đẶof Wjcèo Ío

Wp. JỞ Njì Lcoj tjëof 1>/=1;0
c


3
 

BỒC NậL ơO

Nio xco nẮl ƫo mk lẳ ěỵ scoj rk nio, ou÷c gẫy, tẫi lỌc ěcịu dcỆo nji nio Ďo
jỌn. Mk lẳ bo quko tíl fcøp ěừ nio fcẮc quyt, vt quk djỵ djo triof lc bứn
lc oc. Fck ěâoj bá ocịl tỻ jái nỦk nio, bá ofuỞo ěồof bn bo fcứp nio nỵ sn
loj vỏ s t tco vt quk lc djỵ djo triof nun sof.
Wữc xco fỬc bỜc nẮl ƫo njío tjáoj ojất ěẹo W^. Bè Djẩn Jiáof ěỵ tẬo tâoj jƱỔof
gẤo, fcøp ěừ triof quë trâoj tjỻn jcỆo ěị tác.
đỞof tjỜc nẮl ƫo quü tjy nữ triof djik Oữof Jn ợ truyo t, fcof gẫy nji
t÷c ojứof dcẹo tjợn quü mëi. NẮl ƫo D^. Ofuyễo WjỄ Qjụof Dcịu ěỵ fcøp ěừ tẬo tâoj
triof q trâoj jỌn tẬp vá bál djië buẬo tớt ofjcỆp.
W÷c njío tjáoj nẮl ƫo D^. đẶof Wjcèo Ío ěỵ trỻn tcẹp fcứp tữc fcc quyt ojof
djỵ djo triof quở trõoj bỏ djỵk buo, trki c, fỵp ỹ v pjof pjởp buo, oồc guof
ofjcèo nợu.
Zco nẮl ƫo ojứof ofƱỜc mẫo nỦk t÷c bá (djië >:) Ofuyèo, Njëof, Já, Jẻof,
BỮc, Guof, đĎof, WjẮi, ỏi, Wjl, Gcl, Noj, Wjiỏo vỏ nởn el (djỵk >3) JƱof,
Bcoj, Jcẹu, Wrcoj, Jóof, QjƱỔn, Ojío vá nën koj (djië >6) Bcoj, Wjof, ợ fcứp
tữc, of vcốo triof quở trâoj bál ěị tác.
Nio xco nẮl ƫo mk lẳ vá ojứof ofƱỜc tjío triof fck ěâoj ěỵ tẫi ěcịu dcỆo vẬt
njất bẤo tcoj tjẦo nji nio jiáo tjáoj tớt ěị tác tớt ofjcỆp.
Zco njío tjáoj nẮl ƫo!

WQ. JỞ Njì Lcoj, tjëof 1> oĎl =1;0
^coj vcèo tjỻn jcỆo

WJÍO đỪN GUS
cc


4WịL WW
WJO N GUS, c Jn Oữof Bớl WQ.JNL tjởof 1>/=1;0, ěị tác8 ‒ đëoj
fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío lìk mớo vẫnj Njcbi

tulcgcnistkbcs Jklpsio

(Bepcgipterk88 Qyrkbcgke) trèo lồt sớ n÷of tjợn tjợn Ďo ojío tẫi“.
(Bepcgipterk

Fcëi vcèo jƱỔof gẤo8 W^. BÈ DJắN JIÁOF, D^. đẰOF WJCÈO ÍO.
đị tác8 ‒đëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío lìk mớo vẫnj Njcbi tulcgcnistkbcs
Jklpsio (Bepcgipterk8 Qyrkbcgke) trèo lồt sớ n÷of tjợn tjợn Ďo ojío tẫi“ ojẻl nuof nấp
nƫ sộ djik jỌn nji ojứof ofjcèo nợu tcẹp tjei vá xíy gỻof quy trâoj quẮo bü biác síu ěụn
tjío Njcbi tulcgcnistkbcs.
tulcgcnistkbcs. đị tác ěƱỮn tjỻn jcỆo tẫc pjýof tjì ofjcỆl n÷o tróof, mồ l÷o
MẮi vỆ Wjỻn vẬt djik O÷of jỌn, trƱỜof đẫc jỌn O÷of Bíl WQ. JỞ Njì Lcoj, ojcỆt ěồ =:
» =iN ảl ěồ 75 » 5%, tỤ tjëof ;1 oĎl =1;5 ěẹo tjëof 1> oĎl =1;0.
đị tác fjc ojẬo lồt sớ dẹt quẮ ojƱ sku8
Dẹt quẮ tjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs
vỔc nën cio sẩt djởn ojku sku >1 ofỏy. Gi ỵ nỵ tj tro luớc @eQI 7.7J=I vỔc nën
tjáoj pjẦo luớc djën ěỎ mái njẹ jỖo jỮp luớc Vessio bál tjợn Ďo nji síu ěụn tjío
N. tulcgcnistkbcs vá
tulcgcnistkbcs vá mẮi quẮo triof tỦ bẫoj ộ ojcỆt ěồ 5 iN „ ;1iN.
Wjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs  tjei
n÷of tjợn tjợn Ďo G; trèo nën biẫc m÷  t ̮ ěẬu ốoj djën ojku. Ojo tjy u oỏoj ofớl
7 fc nỵ t b síu Ďo nki ojất.
Dẹt quẮ nỦk tjì ofjcỆl nji tjấy tỶ bỆ síu Ďo ěụn tjío N.
tjío  N. tulcgcnistkbcs Ďo

tulcgcnistkbcs Ďo tjợn
Ďo ojío mỄ Ắoj jƱộof rất bỔo ěẹo tjki tën oấu tjợn o. cu oỏy rt nỵ ỹ ofjk triof
vcn ởp gof tjki tën oấu ộ ofjcỆl tjợn = ěỎ xíy gỻof quy trâoj mái njẹ tjợn Ďo ojío
tẫi nji síu ěụn tjío lìk N. tulcgcnistkbcs.
tulcgcnistkbcs.
WjỜc fcko jiáo tjáoj výof ěỜc nỦk síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs trèo
tulcgcnistkbcs trèo tjợn Ďo
ojẬo tẫi ộ n÷of tjợn G; nki ojất. Wjì ofjcỆl nji tjấy djc ojío oc síu ěụn N.
tulcgcnistkbcs trèo
tulcgcnistkbcs
 trèo níy lìk vcỆn tjky tjợn Ďo ojcịu bẦo nji síu bál Ắoj jƱộof rất bỔo
ccc


5
 

tjỜc fcko jiáo tjáoj výof ěỜc. OjƱof djc ojío oc trèo tjợn Ďo ojío tẫi njể nji síu
vái lồt bẦo nji ěẹo djc jiáo tjáoj výof ěỜc.
Dẹt quẮ nji tjấy tỶ bỆ síu sớof ộ n÷of tjợn G; nji tỶ bỆ sớof nki ojất. Dẹt quẮ
tỶ bỆ síu sớof trèo nën n÷of tjợn tjợn Ďo ojío tẫi nji tjấy, tỶ b sớu sof djữof nki.
W b sớu v jỵk nk síu ěụn tjío trèo nën n÷of tjợn tjợn Ďo ojío tẫi tjấp bá gi
sỻ Ắoj jƱộof nỦk gụof nụ tjì ofjcl. tof t b v jỵk tjõ djc sớu ěƱỮn tuổc 5 nẦo
njuyỎo skof gụof nụ djën ěỎ fcẮl lt sớu xuof, l mi djữof fcko nji sớu
jỵk ojồof.
Dẹt quẮ tjì ofjcỆl ojẬo tjấy tỶ bỆ nio nëc trèo nën n÷of tjợn tjợn Ďo ojío tẫi
djc sỬ gụof n÷of tjợn G; vá G= (7:,0 » ;1,;% vá 7:,7 » ;=,0%) nji tỶ bỆ nio nëc nki
ojất vá fẦo mẻof ojku. WỶ bỆ nio nëc trèo tjợn Ďo ojío tẫi (7:,0 » ;1,;% vá 7:,7 »
;=,0%) tjấp si vỔc dẹt quẮ nỦk JuỾoj Pţ Bcoj (=1;5) tỶ bỆ ofác nëc mcẹo ěồof tỤ
51,0:% ěẹo 53,10% truof mâoj bá 57,;6 » >,57% vá dẹt quẮ ofjcèo nợu nỦk ^crcwko

(=11>) bá 0;,10% djc oc trèo lìk.
DjẮ oĎof ěẴ trợof nỦk síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs trèo
 trèo nën tjợn Ďo ojẬo tẫi
gki ěồof tỤ >51 ěẹo 7;= trợof, truof mâoj >:7,5 » =;,;% tjấp jƫo si vỔc 7>3 ěẹo 5>>
trợof, truof mâoj 7:1,7 » 75,6:% nỦk JuỾoj Pţ Bcoj (=1;5).

cv


6
 

LủN BủN
Wrkof
W]KOF WựK................................................................................................................c

BỒC NậL ơO...............................................................................................................cc
WÞL WắW....................................................................................................................ccc
LủN BủN.....................................................................................................................v
GKOJ ^ËNJ MậOF..................................................................................................
MậOF..................................................................................................vcc
vcc
GKOJ ^ËNJ JÂOJ...............................................................
JÂOJ................................................................................................
.....................................vccc
vccc
GKOJ ^ËNJ NJữ PCếW
PCếW WắW.................................................................................
WắW....................................................................................

...xx
Lở đẠU.......................................................................................................................;
đẶt vấo ěị......................................................................................................................;

Lụn ěìnj........................................................................................................................;
Sèu nẦu..........................................................................................................................=
FcỔc jẫo ěị tác...............................................................................................................=
NjƱƫof ; WỗOF [UKO WÁC BCỀU.........................................................................>

;.; Lồt sớ ofjcèo nợu vị ojứof tjáoj pjẦo vá tâoj jâoj fíy jc nk ojỵl sớu
n tjớo lỡk..................................................................................................................>
;.= Lt s ofjcốo nu vị lồt sớ biác síu
síu ěụn tjío lìk pjổ mcẹo................................
mcẹo..................................0
..0
;.=.; Wjợn Ďo ojío tẫi nji síu ěụn tjío.......................................................................0
;.=.= McỆo pjëp pjýof
pjýof trỤ síu ěụn tjío lìk..........................................................
lìk..................................................................
........66
;.> Lồt sớ ofjcèo nợu vị síu ěụn tjío mớo vẫnj Njcbi tulcgcnistkbcs Jklpsio
tulcgcnistkbcs Jklpsio
(Bepcgipterk8 Qyrkbcgke)................................................................................................3
;.>.; Qjío mớ vá tâoj jâoj fíy jẫc nỦk síu nỦk síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs........3
tulcgcnistkbcs........3
;.>.= đẶn ěcỎl jâoj tjëc vá scoj jỌn nỦk síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs...............;1
tulcgcnistkbcs...............;1
v7
 

;.>.> Wjáoj pjẦo tjcèo ěỄnj nỦk síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs.............................;>
tulcgcnistkbcs.............................;>
NjƱƫof = PẢW BCỀU PÁ QJƩơOF QJËQ OFJCÈO NỪU................................;5

=.; WjỜc fcko vá ěỄk ěcỎl ofjcèo nợu..........................................................................
nợu..........................................................................;5
;5
=.= Oồc guof ofjcèo nợu..............................................................................................
nợu..............................................................................................;5
;5
=.> PẬt bcỆu vá gụof nụ tjì ofjcỆl..............................................................................;5
=.7 QjƱƫof pjëp ofjcèo nợu.......................................................................................;5
=.7.; Wju tjẬp ofuỞo síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs Jklpsio
Jklpsio....................
.............................;5
.........;5
=.7.= Ojío oc síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs Jklpsio......................................;0
tulcgcnistkbcs Jklpsio......................................;0
=.7.> Njuảo mỄ tjợn Ďo síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs Jklpsio
Jklpsio....................
...........................;6
.......;6
=.7.7 Qjk njẹ tjáoj pjẦo guof gỄnj Pctklco...............................................................
Pctklco...............................................................;3
;3

=.7.5 Wjáoj pjẦo luớc Vessio.............................................................
Vessio..................................................................................
....................... =;
=.7.0 Wjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs 
vỔc nën cio sẩt djën ojku.............................................................................................==
=.7.6 Wjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs 
tjei n÷of tjợn tjợn
tjợn Ďo G; trèo nën tjáoj pjẦo ěẬu oáoj djën ojku.........................
ojku...........................=5
..=5
=.7.: Wjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs 
tjei n÷of tjợn tjợn Ďo G; vỔc nën tjki tën oấu djën ojku..........................................=:
=.7.3 Wjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs 
trèo nën n÷of tjợn tjợn Ďo ojío tẫi.............................................................................
tẫi............................................................................. >;
=.5 QjƱƫof pjëp xỬ bì sớ bcỆu......................................................................................>>
NjƱƫof > DếW [Uậ PÁ WJậI BUẢO ..................................................................>7

>.; Wjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs 
vỔc nën cio sẩt djën ojku.............................................................................................>7
>.= Wjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs 
tjei n÷of tjợn tjợn
tjợn Ďo G; trèo nën tjáoj pjẦo ěẬu oáoj djën ojku.........................
ojku...........................>0

..>0
vc


8
 

>.> Wjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs 
tjei n÷of tjợn tjợn Ďo G; vỔc nën tjki tën oấu djën ojku..........................................>:
>.7 Wjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs 
trèo nën n÷of tjợn tjợn Ďo ojío tẫi.............................................................................
tẫi............................................................................. 71
DếW BUẢO PÁ đề OFJỈ........................................................................................7:
WÁC BCỀU WJKL DJậI.........................................................................................51
QJủ BủN...................................................................................................................50

vcc


9

 

GKOJ ^ËNJ MậOF
Wrkof
MẮof =.; Djớc bƱỮof vá bcịu bƱỮof nỦk G;,
G;, G= vá G>................................................
G>................................................;:

;:

gỄnj Pctklco.....................
Pctklco..............................................................
...............................................
......;3
;3
MẮof =.= Wjáoj pjẦo guof gỄnj
MẮof =.> Wjáoj pjẦo luớc Vessio............................................................................=;
MẮof >.; WỶ bỆ síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs Ďo
tulcgcnistkbcs Ďo tjợn Ďo ojẬo tẫi (;1 ofáy).............>7
MẮof >.= WỶ bỆ síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs Ďo
tulcgcnistkbcs Ďo tjợn Ďo ojẬo tẫi djc tjei gõc >1

ofáy.............................................................................................................................>5
MẮof >.> WỶ bỆ síu sớof trèo tjợn Ďo ojẬo tẫi............................................................>6
MẮof >.7 WỶ bỆ síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs Ďo
tulcgcnistkbcs Ďo tjợn Ďo ojẬo tẫi.............................>3
MẮof >.5 WjỜc fcko jiáo tjáoj výof ěỜc síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs trèo
tulcgcnistkbcs trèo tjợn

Ďo.................................................................................................................................71
MẮof >.0 WỶ bỆ síu sớof trèo nën n÷of tjợn tjợn Ďo ojẬo tẫi.....................................7=
MẮof >.6 WỶ bỆ vţ jië trèo tjợn Ďo ojẬo tẫi...............................................................77
MẮof >.: WỶ bỆ nio nëc trèo tjợn Ďo ojío tẫi...............................................................
tẫi...............................................................75
75

tulcgcnistkbcs trèo nën tjợn
MẮof >.3 DjẮ oĎof ěẴ trợof nỦk síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs trèo

Ďo ojẬo tẫi...................................................................................................................70

vccc


10

 

GKOJ ^ËNJ JÂOJ
Wrkof
Jâoj =.; Wju tjẬp ofuỞo síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs.......................................;0
tulcgcnistkbcs.......................................;0

tulcgcnistkbcs...................................................;0
Jâoj =.= Ojồof síu ěụn tjío lìk N. tulcgcnistkbcs...................................................;0
Jâoj =.> Ojío oc síu ěụn tjío lìk N. tulcgcnistkbcs..............................................;6
tulcgcnistkbcs..............................................;6
Jâoj =.7 Wjáoj pjẦo nío trèo nío ěcỆo tỬ trƱỔn djc oấu.............................................
oấu.............................................;3
;3
Jâoj =.5 Wjáoj pjẦo guof gỄnj vctklco.....................................................................=1
Jâoj =.0 Qjk njẹ guof gỄnj vctklco...........................................................................=;
Jâoj =.6 Nën tjáoj pjẦo trƱỔn djc oấu tjợn Ďo..........................................................==
Jâoj =.: Jiáo tjáoj tjki tën oấu vá nji tjợn Ďo vái ớof ofjcỆl.............................
ofjcỆl.............................=>
=>
Jâoj =.3 Mớ trì tjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío N.

tulcgcnistkbcs vỔc

tulcgcnistkbcs
 vỔc nën cio sẩt djën ojku......................................................................=>
tẫi......................................................=7
..=7
Jâoj =.;1 Nënj ojẬo mcẹt síu Ďo tjợn Ďo ojío tẫi....................................................
Jâoj =.;; Mớ trì tjì ofjcỆl trèo nën tjáoj pjẦo ěẬu oáoj djën ojku........................=5
Jâoj =.;= Mồt ěẬu oáoj luk ộ scèu tjỄ.......................................................................=0
Jâoj =.;> đẬu oáoj sỬ gụof nji ofjcỆl tjợn =........................................................=6
Jâoj =.;7 đẬu oáoj sỬ gụof nji ofjcỆl tjợn >........................................................=6
Jâoj =.;0 Mớ trì tjì ofjcỆl ojío oc síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs tjei
tulcgcnistkbcs tjei

n÷of tjợn tjợn Ďo G; vỔc nën tjki tën oấu djën ojku.................................................=3
Jâoj =.;6 Nën tjáoj pjẦo trƱỔn djc oấu tjáoj jỖo jỮp tjợn Ďo................................
Ďo.................................>1
.>1
Jâoj =.;: Nën tjáoj pjẦo trƱỔn djc oấu tjáoj jỖo jỮp tjợn Ďo................................
Ďo.................................>1
.>1

Ďo.................................>;
.>;
Jâoj =.;3 Nën tjáoj pjẦo trƱỔn djc oấu tjáoj jỖo jỮp tjợn Ďo................................
Jâoj =.=1 Mớ trì tjì ofjcỆl ěëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío N.

tulcgcnistkbcs trèo
tulcgcnistkbcs
 trèo nën n÷of tjợn tjợn Ďo ojío tẫi....................................................
tẫi......................................................>=
..>=

cx


11
 

Jâoj =.=; Mớ trì tjì ofjcỆl djẮ oĎof ěẴ trợof síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs...........>>
tulcgcnistkbcs...........>>
Jâoj >.; WỶ bỆ síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs Ďo
tulcgcnistkbcs Ďo tjợn ojío tẫi sku ;1 ofáy..............>5
Jâoj >.= WỶ bỆ síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs Ďo
tulcgcnistkbcs Ďo tjợn ojío tẫi sku >1 ofáy..............>0
Jâoj >.7 WỶ bỆ síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs Ďo
tulcgcnistkbcs Ďo tjợn Ďo ojío tẫi vỔc nën tjáoj
 pjẦo mồt ěẬu oáoj djën ojku.......................................................................................
ojku.......................................................................................>6
>6
Jâoj >.5 đẬu oáoj ěỎ bál tjợn Ďo ojío tẫi nji síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs.........>:
tulcgcnistkbcs.........>:

tulcgcnistkbcs Ďo tjợn Ďo ojẬo tẫi.............................71
Jâoj >.0 WỶ bỆ síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs Ďo
Jâoj >.6 WjỜc fcko jiáo tjáoj výof ěỜc síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs trèo
tulcgcnistkbcs trèo tjợn

Ďo.................................................................................................................................7;
Jâoj >.: Wjợn Ďo mỄ ojcễl oấl lớn..........................................................................7=
Jâoj >.: WỶ bỆ síu sớof trèo nën n÷of tjợn tjợn Ďo ojẬo tẫi......................................7>
Jâoj >.3 Ojồof síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs sẩp
tulcgcnistkbcs sẩp v jỵk.........................................77

Jõoj >.;1Ofỏc nởc trof tjỏoj N. tulcgcnistkbcs.....................................................75
tulcgcnistkbcs.....................................................75
Jõoj >.;;Wrof sớu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs.........................................................76
tulcgcnistkbcs.........................................................76

x


12

 

GKOJ ^ËNJ NJữ PCếW WắW
MPWP8

MẮi vỆ tjỻn vẬt

UMOG8

Ỡy mko ojío gío

WQ8

Wjáoj pjớ

gg8

gcoj gƱừof

jk8


jentk

DB8

Djớc bƱỮof

BB8

Bcịu bƱỮof

BW8

bü tjuyẹt

xc


13

 

Lở đẠU
đẶt vấo ěị

 OĎl =1;7, síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs   Jklpsio (Bepcgipterk8
(Bepcgipterk8 Qyrkbcgke)
ěỵ xíl ojẬp vái PcỆt Okl vá fíy tjcỆt jẫc ofjcèl trỌof. Wjëof ;1/=1;7, Ỡy mko
ojío gío tểoj Wớy Ocoj nữof m gnj jc lỡk, triof ỵ nỵ trèo 5105,7; jk lìk sẩp tju

jiẫnj nỦk tểoj mỄ ojcễl bá gi síu ěụn tjío mớo vẫnj Njcbi tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs (Bè
 (Bè đợn
Jiáoj, =1;7). Wriof ỵ nỵ >= jk m ojcl oof trốo 51%, 7=7 jentk mỄ ojcễl oẶof ộ 
lợn =; „ 51% (Nki Koj đƱƫof, =1;7).
PcỆn ëp gụof mcỆo pjëp dcỎl siët scoj jn mof nữo trúof bỏ vcn pjỵof tjỡnj iof
dỹ scoj triof pjýof tjỡ ofjcl, ojl fcl ojkoj njỵof nk lẬt sớ gỄnj jẫc vá tëc tjcẹt
bẶp lợn nío mẻof (Qkrrk, =11=). QjƱƫof pjëp dcỎl siët oáy ěƱỮn sỬ gụof djën ojku
trèo tjẹ fcỔc vá triof ojứof oĎl fẦo ěíy ěỵ ěƱỮn lộ rồof. Mộc vâ nën u nẦu jcỆo tc
fcl vcn s gof nởn jỵk njt oữof ofjcp (Beotereo4 Mueoi, =11>). Wuy síu ěụn
tjío lìk Njcbi tulcgcnistkbcs lỔc xut jco tc Pct Okl, ojof nỵ dj oof fớy jẫc
rất
rất ofjc
ofjcèl
èl tr
trỌo
Ọoff. Nji
Nji ěẹ
ěẹoo ok
oky,
y,  iof Ni
Nite
tesc
sckk `bkv
`bkvcp
cpes
es Nklerio
Nklerio   (Jyleoipterk8
Jyleoipterk8
Mrkniocgke) bỏ biỏc nỵ trco vof ojt dcl siởt scoj jỌn síu ěụn tjío lìk Njcbi

tulcgcnistkbcs ojƱof vcỆn ojío lt s vỏ pjỵof tjỡnj iof Nitesck `bkvcpest
`bkvcpest dt qu
njk ojƱ liof luớo gi lẬt sớ síu ojío oc dj÷of nki (Ofuyo Pct Wjof, =1;5).
Gi ỵ, vcn ojớo ofuo sớu ěụn tjío lìk Njcbi tulcgcnistkbcs bá rất quko trỌof ěỎ ojío
ofuỞo
ofu
Ởo iof Nitesck `bkvcpes vá
`bkvcpes vá dcỎl siët síu ěụn tjío lìk Njcbi tulcgcnistkbcs.
tulcgcnistkbcs. Zuất
 pjët tỤ bü gi trèo ěị
ěị tác8 ‒đëoj fcë djẮ oĎof ojío oc síu ěụn tjío lìk mớo vẫnj
Njcbi tulcgcnistkbcs Jklpsio

(Bepcgipterk8 Qyrkbcgke) trèo lồt sớ n÷of tjợn tjợn

Ďo ojío tẫi“ ěƱỮn tjỻn jcỆo.
Lụn ěìnj

đị tác ojẻl nuof nấp sớ nƫ sộ gứ bcỆu pjụn vụ nji n÷of tën oc síu ěụn tjío
lìk Njcbi tulcgcnistkbcs triof
tulcgcnistkbcs triof pjýof tjì ofjcỆl.
;


14
 

Sèu nẦu

đëoj

ëoj fcë ěƱ
ěƱỮn
Ữn djẮ
djẮ oĎof
Ďof ojío oc
c síu ěụn
ěụn tjío
tjío lìk mớo vẫn
ẫnjj Njcbi
tulcgcnistkbcs trèo
tulcgcnistkbcs
 trèo lồt sớ n÷of tjợn tjợn Ďo ojío tẫi.
FcỔc jẫo ěị tác

đị tác ěƱỮn tjỻn jcỆo tẫc pjýof tjì ofjcỆl N÷o tróof, Mồ l÷o MPWP djik
 of jỌn trƱỜof đẫc JỌn of Bíl Wp. JỞ Njì Lcoj tỤ tjëof ;1/=1;5 ěẹo tjëof
=/=1;5.

=


15

 

NjƱƫof ;
WỗOF [UKO WÁC BCỀU
;.; Lồt sớ ofjcèo nợu vị ojof tjỏoj pjo vỏ tõoj jõoj fớy jc nk ojỵl síu
ěụn tjío lìk


Qjẫl vc dü njỦ nỦk biác síu ěụn tjío 7 vẫnj tƱƫof ěớc jẳp si vỔc nën biác djën
trio
trioff njc
njc Njcbi
Njcbi,, njỦ yẹu fỞl biác lìk trỞof vá biỏc lỡk jikof gc, tjun njc
^knnjkrul. Ofiỏc rk oỵ nýo nỵ tj fớy jc trốo nớy mi mi, nớy bứk oƱỔn vá níy of÷
(NKMC, =116).
Wjei JcỆp jồc dỳ tjuẬt lìk ěƱỜof [uớn tẹ (C^^NW), sớ biác síu jẫc lìk ěƱỮn
fjc ojẬo ěẹo tjỜc ěcỎl tjëof =/;333 bá >=7 biác. Wriof ỵ m nởoj vy (Bepcgipterk)
tjun bp nữo trúof njcl >5,:%. Wriof mồ nëoj vẮy (Bepcgipterk), sớ biác jẫc bë
njcẹl djiẮof 1,0% tổof sớ biác, 73,6% bá nën biác jẫc tjío (C^^NW, ;333).
 Ofjcèo nợu nỦk
nỦk ^ukskkrg vá Kbbsipp
Kbbsipp (=111) ěỵ
ěỵ nji tjấy, ojứof
ojứof biác síu ěụn tjío
lìk8 Njc
Njcbi
bi co`usnk
co`usnkteb
tebbus
bus ^o
^oebb
ebbeo
eo (B
(Bepc
epcgip
gipter
terk8
k8 Qyrkbc

Qyrkbcgke
gke),
), Njcbi sknnjkrcpjkfus
sknnjkrcpjkfus
(Bepcgi
(Bep
cgipter
pterk8
k8 Qyrkbcgk
Qyrkbcgke),
e), Njcbi tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs  Jklpsio (Bepcgipterk8 Qyrkbcgke) vá
^esklck co`ereos Vkbder (Bepcgipterk8 Ointucgke), ěỵ fíy tjcỆt jẫc ofjcèl trỌof nji
ojcu qun fck trof lỡk Njớu ậ, triof ỵ nỵ Pct Okl.
Wjei Letnkb`e (;303), sớu n tjớo lỡk tjof n jcu bỏ ojỵl nữo trúof m
nởoj vy (Bepcgipterk) to n÷of fíy jẫc pjẦo tjío níy lìk, mki fỞl tỤ oj scoj
trof o nởn m pjo tjun pjo tjớo bỵof vá fớn tjío. NĎo nợ vái ěẶn tìoj fíy jẫc
nỦk tỤof biác lá ofƱỜc tk njck nën biác síu ěụn tjớo lỡk tjỏoj 7 ojỵl oj sku8 ojỵl
sớu n ll fíy jẫc njỦ yẹu ộ fckc ěiẫo lìk lẦl, trèo pjo tjớo fc njk nỵ bỵof,
vỡ g oj biỏc N. co`usnktebbus,
co`usnktebbus, Gcktrkek spp. (Bepcgipterk8 Qyrkbcgke), ^esklck
^esklckspp.
spp.
(Bepcgipterk8 Ointucgke)4 ojỵl sớu n ofỌo fíy jẫc ộ pjẦo tjío ofỌo nýo oio, ěkof
ěƱỮn mẳ bë vá bë oio mki mỌn
mỌn, vì gụ ojƱ Njcbi co`usnktebbus,
co`usnktebbus, N. tulcgcnistkbcs,
tulcgcnistkbcs,
^ncrpipjkfk ocvebbk(Bepcgipterk8
ocvebbk(Bepcgipterk8 Qyrkbcgke).

Qyrkbcgke). Ojỵl sớu n bỵof fíy jẫc ộ pjẦo tjío
>


16bỵof trof tjỏoj, nỵ jin djữof nỵ m bở mki mỌn, vì gụ ojƱ biác N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs,,
Njcbi kurcncbcus
kurcncbcus (Bepcgipterk8
 (Bepcgipterk8 Nrklmcgke), N. sknnjkrcpjkfus
sknnjkrcpjkfus.. Ojỵl sớu n fn r8
fớy jc pjo tjớo fớn oẻl gƱỔc lẶt ěất, vì gụ ojƱ biác  Ellkbin
 Ellkbinerk
erk gepressebbk
gepressebbk
(Bepcgipterk8 Qyrkbcgke).
ở nën oƱỔn triof dju vỻn njíu Ë xuof qukoj PcỆt Okl ojƱ ầo đồ, Lkbkysck,
đác Biko, Cogioesck, síu ěụn tjío lìk bo ěƱỮn ěëoj fcë bá ěớc tƱỮof fíy jẫc ofuy
jcỎl ojất. Wuy ojcèo, tjáoj pjẦo síu jẫc lìk vá lợn ěồ fíy jẫc rất djën ojku tuy
tjuồn vái ěcịu dcỆo scoj tjëc tỤof vóof, tỤof quớn fck (đỖ OfỌn GcỆp, =11=).
ở Lkbkysck, dẹt quẮ ěcịu trk tjáoj pjo nk Bcl vỏ Qko (;3:1) nji mct nỵ
djiof >01 biác síu jẫc lìk tjuồn 3: jỌ n÷o tróof. Wriof ỵ nj nỵ >= biỏc n ởoj
fcở bỏ quko trof ěớc vỔc níy lìk. Wriof sớ >01 biác ěỵ pjët jco n, nỵ ;1; biỏc jc
bở (njcl =:% tof s biác ěỵ pjët jcỆo) tjuồn 5 mồ vá >6 jỌ n÷o tróof, ;60 biác síu
njìnj jøt (njcẹl 7:,3% tổof sớ biỏc ợ pjởt jco), 5: biỏc nữo trúof jc gc ěất
(njcẹl ;0,;% tổof sớ biác ěỵ pjët jcỆo) tjuồn =1 jỌ n÷o tróof vá =5 biác síu ěụn tjío
(njcẹl 6,1% tổof sớ biác ěỵ pjët jcỆo). Wriof sớ =5 biác sớu n tjớo lỡk ợ pjởt jco

n ỡt ojt nỵ ;; biác ěƱỮn xën ěỄoj bá síu jẫc quko trỌof ěớc vỔc níy lìk, njcẹl
>77% tổof sớ biác síu jẫc quko trỌof (;; triof >= biác).Wriof quë djợ, lồt sớ biác síu
ěụn tjío ěỵ pjët scoj tjáoj gỄnj fíy jẫc trèo gcỆo tìnj lìk djë rồof. Lồt sớ biác djën
tjâ n xởn oj bỏ nỵ ofuy n pjởt scoj tjỏoj gnj fớy jc loj triof tof bkc.
Wjởc Bko nỵ 5 biác síu ěụn tjío fíy jẫc lìk quko trỌof bá síu ěụn tjío N.
tulcgcnistkbcs,, N. co`usnktebbus,
tulcgcnistkbcs
co`usnktebbus , N. 
N.   sknn
 sknnjkrcp
jkrcpjkfu
jkfus,
s, ^. co`ereos
co`er eos vỏ ^nrcpipjkfk
exnerptkbcs(Vcbckl
exnerptkbcs
(Vcbckl vỏ ntv, =1;1).
Pct Okl, nỵ 5 biác síu ěụn tjío tjƱỜof xuyèo xuất jcỆo fíy jẫc lìk bá síu ěụn
tjío lâoj váof E.
váof  E. snjcstknekok, síu
snjcstknekok, síu ěụn tjío 5 vẫnj N. co`usnktebbus
co`usnktebbus,, síu ěụn tjío 7
vẫnj Q.
vẫnj
 Q. veoisktus,
veoisktus, síu ěụn ofỌo ^. ocvebbk vá
ocvebbk vá síu ěụn tjío lâoj jỞof ^. co`ereos.
co`ereos.
Wriof ỵ sớu n tjớo lõoj vỏof, sớu n tjío lâoj 7 vẫnj, síu ěụn ofỌo bá ojứof
biác pjët scoj fíy jẫc pjổ mcẹo ojất (JỞ Djẩn Wìo vá ntv, ;3:=).


7


17

 

ở đ÷of Okl Mồ PcỆt Okl, tjáoj pjẦo síu ěụn tjớo lỡk m nởoj vy
(Bepcgipterk) mki fl nỵ 6 biỏc vỏ tjun 7 j. Wriof ỵ nỵ > biỏc fớy jẫc pjổ mcẹo
ojất vá ofjcèl trỌof ojất bá síu ěụn tjío 7 vẫnj N. sknnjkrcpjkfus,
sknnjkrcpjkfus, síu ěụn tjío
lâoj tìl Qjrkflk
tìl Qjrkflktkenck
tkenck sp.
 sp. vá síu ěụn tjío lâoj jỞof ^. co`ereos.
co`ereos. Biác síu ěụn tjớo
7 vnj N. sknnjkrcpjkfus
sknnjkrcpjkfusnỵ
nỵ t b nớy m jc bỏ nki ojất (;7,=%), tcẹp ěẹo bá síu ěụn
tj
tjío
ío lâ
lâoj
oj tìl  Qjrkflk
 Qjrkflktkenck
tkenck   sp
sp.. (:,5
(:,5%)
%),, biác

biác síu ěụn
ěụn tjío
tjío lâoj
lâoj jỞof
jỞof ^esklck
co`ereos Vkbder
co`ereos
 Vkbder (Bepcgipterk8 Ointucgke) (=,;%). Ojứof níy lìk gi síu ěụn tjío
lâoj jỞof fíy jẫc tjƱỜof njẹt rất ojkoj vá jẦu ojƱ djữof nỵ dj oof pjn jc tr
bc ( Ofn Gcp, =11=).
Wjei ^ibilio vá ntv (=111) tổof dẹt, nën biác síu n ll nỵ tj bỏl fcl
djiof =0,05% ll np ;4 0,7% lẦl nấp =4 djiẮof =6,;% lẦl nấp > vá djiẮof
65% lẦl nấp 7, bál fcẮl tỤ == „ >1% oĎof suất lìk vá djiẮof ;=,5% jál bƱỮof
ěƱỜof. Kvkstjy vá Wcwkrc (;3:0) nji rẻof, síu ěụn tjío 5 vẫnj N. co`usnktebbus bá
co`usnktebbus bá lồt
triof ojứof biác fíy jẫc njỦ yẹu. Biác síu oỏy nỵ tj fớy jc ll djiof t >1 65% ộ 
nën vóof lìk djën ojku vá nợ djiẮof 5% sớ lẦl mỄ biác síu ốy fíy jẫc tjâ tƱƫof ěƱƫof
vỔc vcỆn lất ěc djiẮof 1,>5 tấo ěƱỜof/jk.
ở Legko triof v lỡk ;366 ;36:, t b bỵof lỡk m jẫc mộc síu ěụn tjío lâoj tìl
 Q. nkstko
nkstkoeke
eke (Bepcgipterk8
 (Bepcgipterk8 Nisscgke) tỤ ;6% „ 7:%  (Miegchioi, ;3:1).
ở Mkofbkgesj, dẹt quẮ ěcịu trk nỦk Ktkur vá ntv (=1;>), jẦu jẹt nën ěỄk ěcỎl
ěcịu trk u xut jco sớu n tjớo lỡk, triof ỵ biác njcẹl Ʊu tjẹ bá Njcbi sp., tỶ bỆ
fíy jẫc nỦk biác síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs tẫc
tulcgcnistkbcs tẫc nën ěỄk ěcỎl tỤ =>% „ >0%.
 Ofuyễo Juy ƩỔn
ƩỔ n (;337)
(;3 37) nji

nj i rof,
ro f, lỡk fn buữo
b uữo nỵ t b síu ěụn
ěụ n tjío nki jƫo
lìk tƫ. đớc vỔc síu ěụn ofỌo, tỶ bỆ níy mỄ jẫc trèo lìk tƫ vá lìk fớn tƱƫof ợof bá
0,73% vá ;1,3:%, nýo síu ěụn tjío mớo vẫnj fíy jẫc trèo lìk tƫ bá ;,5%, lìk fớn
bá 7,>=%, síu ěụn tjío lâoj jỞof bá ;1,7% vá ;0,76% tƱƫof ợof vỔc tỶ bỆ fíy jẫc
trèo lìk tƫ vá lìk fớn.
Wjei Ofuyễo đợn [ukof (=11>), síu ěụn tjío lâoj jỞof fíy jẫc tẫc vóof đ÷of
 Okl Mồ bỏ nỵ = biỏc bỏ8 biỏc sớu n tjớo lõoj jof gof oj nỵ tốo djik jn bỏ
5


18

 

^esklck
^esk
lck co`ereos
co`ereos Vkbder (Bepcgipterk8 Ointucgke) vá biác síu ěụn tjío lâoj jỞof
gẫof bỔo bá ^esklck
^esklck spp.
 spp.
Lợn ěồ fíy jẫc nỦk síu ěụn tjío lìk rất ofjcèl trỌof, tóy tjei lợn ěồ m jc
lỏ oof sut lỡk ofuyốo bcu nỵ tj m fcẮl tỤ ;,;% „ 0>,1%. Djc níy lìk mỄ jẫc o
;1% s bỵof s bỏl fcl oof sut :,6%, nớy lỡk m jc o 51% s bỵof oof sut
fcl 0>,1%. Jál bƱỮof ěƱỜof triof níy lìk nţof fcẮl lẫoj djc mỄ síu ěụn tjío pjë
jẫc, níy lìk dj÷of mỄ jẫc nỵ jỏl bof of truof mõoj bỏ ;=,50%, ojof djc nớy m
jc ;1% s bỵof tjõ jỏl bof of fcl 6,0%, ou t b bỵof m jc tc trốo 51%,

jỏl bƱỮof ěƱỜof fcẮl tỔc 5:,>% (Ofuyễo Lẫoj WƱỜof, =113).
Wjei Nki Koj đƱƫof (=1;7), dẹt quẮ ěỄoj gkoj nỦk vcỆo ofjcèo nợu lìk ěƱỜof,
biác síu ěụn tjío lìk 7 vẫnj lỔc nỵ tốo djik jn bỏ N. tulcgcnistkbcsJklpsio
tulcgcnistkbcsJklpsio tjun
j Ofỏc sởof (Qyrkbcgke), mồ nëoj vảy (Bepcgipterk) bá biác jiáo tiáo lỔc ộ PcỆt
 Okl, biác síu
síu ốy fíy jẫc
jẫc rất ofjcỆl
ofjcỆl trỌof, ; nớy
nớy lỡk m jc nỵ
nỵ tj t 5 6 nio ěẹo 51
 „ 01 nio síu
síu oio. Biác
Biác síu oỏy nỵ lt t bớu nởn on trof lỡk
lỡk xuoj qukoj
qukoj oƱỔn tk
ojƱ Wjëc Bko, Lykolkr, ầo đồ, Mkofbkgesj.
;.= Lồt sớ ofjcèo nợu vị lồt sớ biác síu ěụn tjío lìk pjổ mcẹo
;.=.; Wjợn Ďo ojío tẫi nji síu ěụn tjío

Wjei Difko (;3:1) vcỆn tẫi rk nën biác n÷o tróof triof njẹ ěồ Ďo ojío tẫi bá lồt
 mƱỔn ěồt pjë triof njƱƫof trâoj quẮo bü gỄnj jẫc. OjƱof njể fẦo ěíy   njẹ ěồ Ďo ojío
tẫi lỔc ěƱỮn quko tíl ojcịu jƫo ěẹo nën djìk nẫoj gcoj gƱừof ěỄoj bof, mof
nởnj vt quk ojof djỵ djo v d tjut triof vcỆn ěi bƱỜof vá sỬ gụof tjợn Ďo.
PcỆn sỬ gụof tjợn Ďo vá nuof nấp nën ěcịu dcỆo nƫ mẮo nji sỻ tĎof trƱộof, pjët trcỎo
vá scoj sẮo nỦk n÷o tróof, vâ sớ bƱỮof vá njất bƱỮof nỦk tjỻn pjảl ěƱỮn sỬ gụof
triof nën fckc ěiẫo ấu tróof Ắoj jƱộof ěẹo jcỆu suất nỦk nio trƱộof tjáoj (^bkosdy,
;3:;4 Qkrrk, ;33;).
^lctj (;300) ofjcèo nợu nji tjấy lồt njẹ ěồ Ďo uớof vá njất gcoj gƱừof ěẦy ěỦ
nji jẦu jẹt nën biác n÷o tróof mki fỞl tất nẮ jiẶn jẦu jẹt nën yẹu tớ priteco. Mrewer 

0


19

 

(;3:;) ěỵ si sëoj jkc njẹ ěồ Ďo ojío tẫi ěỎ ojío oc G.
oc  G. sknnjkrkbcs trèo
sknnjkrkbcs trèo ěẬu ốoj,
gẦu of÷, ěẬu ốoj vá bøk lâ djën lẦl vá njợof lcoj rẻof nën fckc ěiẫo ấu tróof vá
ojồof tjấp jƫo ộ nën biác nữo trúof n ouữc mof nj o nỵ u tƱƫof vá gẦu
 mẩp tjâ ojồof
ojồof oẶof jƫo.
]ie vá ntv (;3:=) ofjcèo nợu tjáoj n÷of djc tẫi rk tjợn Ďo ojío tẫi nji síu
 G. sknn
s knnjkrkb
jkrkbcs
cs vá
 vá tjấy rẻof fckc ěiẫo tuổc 5 bèo ěẹo tuổc 6 bá8 =:,>% tuổc 5, 0:,3%
tu
tuổc
ổc 0 vá =,:% tuổc 6. Nýo Qkrrk vá Lcjs`ebgt
Lcjs`ebgt (;33=)
(;33=) ợ ởoj fcở
fcở mo bic dju
dju pjo o nỵ
ofuo priteco ěỎ ojío oc G.
oc G. sknnj
sknnjkr

krkb
kbcs
cs vá
 vá tjấy rẻof njẹ ěồ Ďo of÷ "Outrclkcz", leo
mckk vỏ ll bbứk
mc
ứk lõ nỵ
nỵ tj
nn s gụof
gụof ěỎ ojí
ojíoo oc
oc  G. sknnjkrkbcs,
sknnjkrkbcs, ěẶn mcỆt bá nën cu
dco nk Mrkzcb gi nỵ so vỏ njc pjỡ tjp nỦk nën tjáoj pjẦo tjợn Ďo.
Lebii (;3:7)
Leb
(;3:7) ěỵ ofjcèo
ofjcèo nợu  G. sknnjkrk
sknnjkrkbcs
bcs vá
 vá sỬ gụof tjợn Ďo ojío tẫi nỦk
Jeosbey vá Jklliog (;30:). ở oĎl lợn ojcỆt ěồ (=1, ==, =5, >1 vá >=±N)  triof ěcịu
dcỆo pjýof tjì ofjcỆl ěỎ xën ěỄoj lợn ojcỆt ěồ tjìnj jỮp nji  G. sknnjkrkbcs vá
sknnjkrkbcs vá dẹt
buẬo rof ln ojct bỹ tof nỵ n trof bá =1±N, >1±N vá tjìnj jỮp ojất nji
guy trâ trợof, ấu tróof vá ojồof.
Jeosbey vá Jklliog (;30:) nji mcẹt lồt dỳ tjuẬt ěỎ tẫi G.
tẫi  G. sknnjkrkbcs
sknnjkrkbcs triof
 triof

 pjýof tjì ofjcỆl ěƱỮn tjỻn jcỆo mẻof nënj sỬ gụof lồt njẹ ěồ Ďo uớof gcoj gof
ojớo ti jiỏo njoj vỏ nỵ nởn tjỏoj pjo sku8 luớc Vessio, nkseco, sunrise, lẦl bøk
lâ,, njibco

njibcoee njb
njbirc
ircge,
ge, gcoj
gcoj gƱừof
gƱừof vctkl
vctklco
co,, kncg
kncg ksnir
ksnirmcn
mcn,, `i
`irlk
rlkbge
bgejy
jyge,
ge, letjyb
letjyb
 pjcgrixcmeozikti,
 pjcgrixc
meozikti, kureilynco, oƱỔn vá l÷c trƱỜof tjẫnj.
tjẫnj.
;.=.= McỆo pjëp pjýof trỤ síu ěụn tjío lìk

Wrèo tjẹ fcỔc, vcỆn pjýof trỤ tổof jỮp ěớc vỔc biác síu ěụn tjío 7 vẫnj njỦ yẹu bá
dẹt jỮp = mcỆo pjëp dỳ tjuẬt nkoj tën vá scoj jỌn. McỆo pjëp ốy ěỵ ěƱỮn ofjcèo nợu
vá djuyẹo nëi ëp gụof ộ ầo đồ (Gkvcg, ;3:0) vá Lkurctcus (]khkmkbee, ;331).

McỆo pjëp sỬ gụof fcớof djëof8

6


20Wrốo tj fcc nỵ ojcu fcof lỡk trof nỵ dj oĎof njớof jiẶn njỄu síu ěụn tjío
7 vẫnj. ở ầo đồ, nën fcớof lìk ojƱ Ni05;=, 6>17, 60=6, 6610, 66;= vỏ NiN 665
n xởn oj bỏ nỵ dj oof nju síu ěụn tjío 7 vẫnj (Hkykotjc vá Gkvcg, ;3:0)
Wjei đỖ OfỌn GcỆp (=11=) nji tjấy ộ fckc ěiẫo 0 tjëof tuổc sku trỞof vá trƱỔn
tju jiẫnj nën fcớof D:5 „ =11, ]IN ;0 vỏ fcof PO:7 7;>6 nỵ djẮ oĎof djëof
síu ěụn tjío nki. Fcớof ]IN „ ;1 nỵ dj oof djởof sớu n tjớo dól.
Ofuyo n [ukof (=11=), dẹt quẮ ofjcèo nợu triof pjýof tjì ofjcỆl, fcớof
D:7 =11 vỏ PO:7 7;>6 t rk nỵ dj oĎof nj÷of njỄu síu ěụn tjío lâoj jỞof nki.
McỆo pjëp tjỦ n÷of8
Wjei Ofuyễo đợn [ukof (=11>), nën mcỆo pjëp tjỦ nữof oj t bở lỡk sku
tju jinj, mco pjởp mỵn bở vỏ bic m ll vữ jcu fỵp pjo bỏl fcẮl lẬt ěồ
síu ^esklck
^esklck sp.
 sp.
đỖ OfỌn GcỆp (=11=) nji rẻof, mcỆo pjëp ěỄoj dỾ nẩt mỉ níy mỄ síu ěụn tjío fớy
jc fỵp pjo bỏl fcl t b nớy vỏ bỵof lìk mỄ síu ěụn tjío fíy jẫc.
McỆo pjëp scoj jỌn8
McỆo pjëp sỬ gụof mẤy pjerilioe8 ở Lkurctcus vá ầo đồ, lồt sớ tën fcẮ ojƱ
Meevir (;331), Oesmctt (;3:1) vá ]khkmkbee (;331) ěỵ ěc síu ofjcèo nợu ëp gụof mcỆo
 pjëp pjerilioe triof pjýof trỤ biác síu ěụn tjío 7 vẫnj tỤ djë sỔl, tuy ojcèo jcỆu
quẮ nỦk mcỆo pjëp oáy ěẹo oky vo njk n djof oj. Wriof djc ỵ, Wruof

[uớn, mcỆo pjëp ốy ěỵ ěƱỮn djuyẹo nëi ëp gụof rồof rỵc ộ nën vóof trỞof lìk tẬp
truof trèo tiáo ěất oƱỔn.
Wjei Nki Koj đƱƫof (=11>), iof dì scoj síu oio Nitesck `bkvcpes,
`bkvcpes, iof ojỉ ríu
ofẩo Wetrkstcnjus jiwkrgc,
jiwkrgc, mỌ ěc dcl bỏ ojof biỏc tjcốo nj nỵ tcl oof quo bü
jcỆu quẮ síu ěụn tjío lìk.
đỖ OfỌn GcỆp (=11=) tjấy rof, iof lt Wrcnjifrkllk njcbiocsnỵ
njcbiocsnỵ jcu qu
pjýof tr
tr sớu ěụn tjío
tjío lìk. LẬt ěồ síu nki tjâ
tjâ jcỆu quẮ
quẮ quẮo bü náof nki.
:


21Mco pjởp jỵk jn8
Wjei Ofuyo Wj Jof Bko (=1;;), tjõ nën biẫc tjuớn ojƱ Qkgko 35 ^Q
(Nkrtkp
Nkrtkp),
), ]efeot 5 ^N (@cpriocb
(@cpriocb),
), Lkrsjkb =11 ^N (Nkrmisub`ko
(Nkrmisub`ko)) u nỵ jcu bn
pjýof tr

tr síu ěụn tjío
tjío lâoj tìl
tìl Qjrkflktkenck nkstkoeke.
 Ofuyễo
 Ofu
yễo Lẫo
Lẫojj WƱỜof
WƱỜof (=113)
(=113) mëi nởi rof,
rof, ruof
ruof nỵ pjuo
pjuo tjun
tjun Pcmksu
Pcmksu 71 OG
(gckzcoio
gckzcoio)) nji oĎof suất (0>,7: tấo/jk) nki jƫo ruồof dj÷of pjuo tjuớn (53,7> tấo/jk).
;.> Lồt sớ ofjcèo nợu vị síu ěụn tjío mớo vẫnj

Njcbi tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs  Jklpsio

(Bepcgipterk88 Qyrkbcgke)
(Bepcgipterk
;.>.; Qjío mớ vá tâoj jâoj fíy jẫc nỦk síu nỦk síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 

Wjei Mbeszyosdc (;361), síu ěụn tjío lìk mớo vẫnj N. tulcnistkbcs bá
tulcnistkbcs bá biác síu
jẫc quko trỌof triof dju vỻn đ÷of Okl Ë vá đ÷of Qjc vá pjío mớ ộ ầo đồ,
Lykolkr vá Oepkb.
Dkrcl vá Csbkl (;366) ojẬo tjấy biác síu ěụn tjío lìk N. tulcgcnistkbcs bá

tulcgcnistkbcs bá lồt
biác n÷o tróof fíy jẫc ofjcèl trỌof trèo lìk ộ Mkofbkgesj. Biác síu ốy fíy jẫc mẩt ěẦu
tỤ nuớc tjëof 7 vá dãi gác ěẹo tjëof ;;, pjë jẫc lẫoj ojất tỤ tjëof 0 ěẹo tjëof 3.
Biác síu ěụn tjío lìk mớo vẫnj N. tulcgcnistkbcs bá
tulcgcnistkbcs bá biác síu jẫc quko trỌof ộ 
vóof đ÷of Mẩn Wjëc Bko (^uksk-krg vá Kbbsipp, =111).
Dẹt quẮ ofjcèo nợu nỦk ^crcwko (=11>), lẬt ěồ biác N. tulcgcnistkbcs 
tulcgcnistkbcs   pjët
trcỎo nki triof nën tjëof ;, tjëof =, tjëof >, tjëof 7, tjëof 0, tjëof 6, tjëof :, vá
tjëof ;;. ^íu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs fíy
tulcgcnistkbcs fíy jẫc lìk tỤ djc trỞof ěẹo tju jiẫnj vá
tỶ bỆ lìk mỄ jẫc mộc biác síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs nki
tulcgcnistkbcs nki ojất vái tjëof : bá
;=,76% vá tjấp ojất bá tjëof fcèof vỔc tỶ bỆ bá =,76% (^jksjc vá ntv, =1;=).
Wjëc Bko, Qctkdsk vá Qrknjukmlij (;3:3) mëi nëi rẻof, biác N. tulcgcnistkbcs
fíy jc trốo lỡk fckc io vo bỵof, dt qu djẮi sët tẫc nën juyỆo ^kl Njud,
^iof Qjc Oiof vá U Wjiof tểoj ^upjko Murc nji tjấy tỶ bỆ fíy jẫc bẦo bƱỮt bá
1,0:%, >,37% vá ;,3:%.
3


22

 

;.>.= đẶn ěcỎl jâoj tjëc vá scoj jỌn nỦk síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs 

^íu ěụn tjío lìk N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs bá
 bá gỄnj jẫc quko trỌof nỦk lìk vá nji rẻof

tjỜc fcko sớof ofác trƱộof tjáoj síu ěụn tjío mớo vẫnj N. tulcgcnistkbcs mcẹo
tulcgcnistkbcs mcẹo ěồof tỤ
= ěẹo 5 ofáy, tjỜc fcko tcịo ěẴ trợof mcẹo ěồof tỤ ; ěẹo > ofáy. Ofác trƱộof tjáoj
tjƱỜof fcki pjớc, ěẴ trợof tjáoj = „ > jáof gỌn trèo nẮ jkc lẶt bë vái mko ěèl mko ěèl
(Qctkdsk, ;333). Wjei ^ukskkrg vá Kbbsipp (=111), ofác trƱộof tjáoj N. tulcgcnistkbcs jiẫt
tulcgcnistkbcs jiẫt
ěồof fcki pjớc vá ěẴ trợof vái jiáof j÷o. Láu sẩn njuof nỦk nëoj trƱỔn láu oíu ojẫt.
Wuổc tjỌ nỦk ofác trƱộof tjáoj djiẮof tỤ 5 „ 6 ofáy.Pýof ěỜc nỦk biác N. tulcgcnistkbcs bá
tulcgcnistkbcs bá
7>,=; ofáy.
Wjei Ktkur vá ntv (=1;>), trợof nỦk síu ěụn tjío lìk 7 vẫnj N. tulcgcnistkbcs ěẴ
tulcgcnistkbcs ěẴ tỤ
= „ 5 jáof trèo lỖc bë vá tỤ bë tjợ ; ěẹo bë tjợ > trèo lỖc níy lìk. Wrợof síu ěụn
tjío lìk N. tulcgcnistkbcs gác ;,= ll, rồof 1,: ll. Wrof sớu N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs
lc nỵ lỏu trof sởof o xkoj bn, djc trof sp o nỵ lỏu ojt. ^ớu oio sớu
n tjớo N. tulcgcnistkbcstuc
tulcgcnistkbcs tuc oj nỵ njcịu gác tỤ ; „ > ll, tuổc bỔo gác > ll, n
tj nỵ 7 sn lỏu oớu ojt. Ojof nk sớu n tjớo N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcsnỵ
nỵ lỏu oớu,
t mof tj 5, 0 vỏ 6 nỵ vớo nof, gỏc truof mõoj ;0 =1 ll. Ofỏc trof tjỏoj
nỵ lỏu vỏof sởof, nởoj nỵ of sn lỏu oớu. Ofỏc nởc, ofỏc n nỵ sc nởoj gỏc
bo bt bỏ =5 71 ll4 ;: >1 ll. Ju lữo ofỏc nởc nỵ gof jõoj nj U, ju
lữo ofỏc n nỵ tứl bữof gỏy mki qukoj.
Wjei JuỾoj Pţ Bcoj (=1;5) ofjcèo nợu tjâ dìnj tjn sớu oio sớu n tjớo
N. tulcgcnistkbcsnỵ
tulcgcnistkbcs nỵ s djởn mcỆt, tuy ojcèo ěíy bá dj÷of pjẮc bá ěẶn ěcỎl pjớo
mct n nởn tuc sớu oio N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcsnỵ

nỵ tuc bcịo dị. Pâ sỻ pjët trcỎo nỦk
síu oio N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs pjụ
 pjụ tjuồn rất ojcịu vái tjợn Ďo, djc tjợn Ďo pjó jỮp tjâ
síu oio pjët trcỎo lẫoj, dìnj tjƱỔn nƫ tjỎ bỔo vá ofƱỮn bẫc djc tjợn Ďo dj÷of pjó
jỮp tjâ síu oio pjët trcỎo dãl, dìnj tjƱỔn ojỉ. PẬy o nỵ rt ojcu trof jp dỡnj
tjn n tj sớu oio tuổc bỔo bẫc ojỉ jƫo dìnj tjƱỔn nƫ tjỎ síu oio tuổc ojỉ bcịo dị.
Pâ vẬy, dìnj tjƱỔn vỉ ěẦu síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs bá
tulcgcnistkbcs bá njể tcèu quko trỌof ěỎ pjío
 mcỆt tuổc síu oio.
;1


23

 

 Ofác
 Of
ác nëc síu ěụn tjío
tjío N. tulcgcnistkbcs ěẴ
tulcgcnistkbcs ěẴ trợof tớt ojất djc nji Ďo tjèl lẬt iof
51%, vỔc sớ bƱỮof trợof vá jcỆu suất ěẴ nki ojất truof mâoj tƱƫof ợof bá 7:1,7 » 75,6:
trợof, 35 » >,7%. Ofác nëc N. tulcgcnistkbcsnỵ
tulcgcnistkbcsnỵ tuc tj truof mõoj bỏ 0,:06 ằ 1,3>6 ofỏy,
trợof tẬp truof vái ofáy tjợ = vá ofáy tjợ > vỔc tổof sớ trợof njcẹl :1%
(JuỾoj Pţ Bcoj, =1;5).
Ktkur vá ntv (=1;>) ěỵ fjc ojẬo tjỜc fcko pjët trcỎo pjk trợof nỦk síu ěụn
tjío N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs bá

 bá 7 ofáy. ^íu oio sớu n tjớo N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcsnỵ
nỵ 5 tuc.
Wjc fcko pjởt trcỎo pjk ojồof síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs tỤ
 tỤ 6 „ ;5 ofỏy, nỵ
djc bốo o == ofỏy djc tjc tct bẫoj. Ofác trƱộof tjáoj síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs jiẫt
tulcgcnistkbcs jiẫt
ěồof vá ěẴ trợof vị ěèl, sớof ěƱỮn > „ 0 ofáy, truof mâoj lỖc ofác nëc ěẴ ěƱỮn 511 „ :11
trợof ộ ěcịu dcỆo ojcỆt ěồ bá =1 „ >1 iN.
JuỾoj Pţ Bcoj (=1;5) nji mcẹt dìnj tjƱỔn síu oio síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs bỔ
tulcgcnistkbcs bỔoo
gẦo tjei ěồ tuổc. Njcịu gác síu oio tuổc ; mcẹo ěồof tỤ ;,0 ll ěẹo >,: ll, truof mâoj bá
=,5= » 1,65 ll, njcịu r÷of mcẹo ěồof tỤ 1,> ll ěẹo 1,5 ll, truof mâoj bá 1,7= » 1,17
ll. Njcịu gác síu oio tuổc = mcẹo ěồof tỤ =,0 ll ěẹo 5,5 ll, truof mâoj bá >,:7 » 1,60
ll, njcịu rồof mcẹo ěồof tỤ 1,5 ll ěẹo 1,: ll, truof mâoj bá 1,00 » 1,;1 ll. Njcịu gác
síu oio tuổc > mcẹo
mcẹo ěồof tỤ 7,: ll ěẹo :,5 ll, tru
truof
of mâoj bá 0,7= » 1,35 ll,
l l, njcịu
n jcịu rồof
r ồof
 mcẹo ěồof
ěồof tỤ 1,3 ll ěẹo
ěẹo ;,= ll tru
truof
of mâoj
mâoj bá ;,1= » 1,;1 ll.
ll. Njcịu gác

gác síu oio tuổc
tuổc
7 mcẹo ěồof tỤ :,0 ll ěẹo ;=,; ll truof mâoj bá 3,3> » 1,:0 ll, njcịu rồof mcẹo ěồof
tỤ ;,1 ll ěẹo ;,65 ll truof mâoj bá ;,7= » 1,=> ll. Njcịu gác síu oio tuổc 5
 mcẹo ěồof tỤ ;1,5 ll ěẹo ;5,1 ll truof
truo f mâoj bá ;>,;7
;>,; 7 » ;,;6,
;,;6 , njcịu
njcị u rồof mcẹo
ěồof tỤ ;,7 ll ěẹo =,0 ll truof mâoj bá =,11 » 1,>> ll. Njcịu gác síu oio tuổc
0 mcẹo ěồof tỤ ;7,1 ll ěẹo ;3,1ll truof mâoj bá ;0,=6 » ;,=0 ll, njcịu
njcịu rồof
 mcẹo ěồof tỤ =,=
= ,= ll
l l ěẹo
ěẹ o =,3
=, 3 ll truof
truo f mâoj
mâ oj bá
b á =,01
= ,01 » 1,;3
1, ;3 ll.
l l. Njcịu
Njcị u gác
gá c síu
sí u oio
oi o
tuổc 6 mcẹo ěồof tỤ ;0,1 ll ěẹo => ll truof mâoj bá ;3,; » ;,>6 ll, njcịu rồof
 mcẹo ěồof tỤ =,6
=, 6 ll

l l ěẹo
ěẹ o >,7
>, 7 ll truof
truo f mâoj
mâ oj bá
b á >,11
>, 11 » 1,=1 ll
Wjei ^crcwko (=11>), Djc tjƱn jcỆo oc síu ěụn tjío lìk N. tulcgcnistkbcs
i

triof ěcịu dcỆo pjýof tjì ofjcỆo ojcỆt
ojcỆt ěồ =: » = N ảl ěồ 65 » =% vỔc tjợn Ďo bá
lìk nẩt bởt tjõ sớu oio nỵ t ol o my tuc. Pc výof c sớu oio nỵ ol tuc
;;


24

 

tổof tjỜc fcko výof gỜc mcẹo ěồof tỤ >6 ěẹo >3 ofỏy4 sớu oio nỵ sởu tuc, tof tjc
fcko pjởt trcỎo výof ěỜc mcẹo ěồof tỤ 73 ěẹo 07 ofáy4 sớu oio nỵ my tuc tjc fcko
pjởt trco
tr co výof
výo f ěỜc mcẹo
mc ẹo ěồof tỤ 57 ěẹo
ěẹ o 0> ofáy.
ofá y.
Qctkdsk (;333) nji rẻof tjỜc fcko pjët trcỎo pjk trợof nỦk síu ěụn tjío lìk
N. tulcgcnistkbcs

tulcgcnistkbcs bá
 bá 3 ofáy, tổof tjỜc fcko pjët trcỎo pjk síu oio gki ěồof tỤ =5
ěẹo >1 ofáy, tjỜc fcko pjët trcỎo pjk ojồof gki ěồof tỤ 6 ěẹo ;1 ofáy, tjỜc fcko
sớof nỦk ofác trƱộof tjáoj gki ěồof tỤ > ěẹo 5 ofáy, tổof výof ěỜc bá gki ěồof
tỤ 70 ěẹo 73 ofáy. WỶ bỆ oộ trợof tỻ ojcèo nỦk biác síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs
bá 30,30%.
Wjei JuỾoj Pţ Bcoj (=1;5) tjâ tuổc tjỌ ofác nëc sớof bíu ojất vỔc tjợn Ďo bá
oỞof ěồ lẬt iof 51% bá 6,11 » ;,11 ofáy.
ofáy. Ofác trƱộof tjáoj ěẴ trợof tỤ ofáy tjợ =
dãi gác ěẹo ofáy tjợ 5, tẬp truof vái ofáy tjợ = vá ofáy tjợ > sku djc v jỵk vỏ t
b fcl go v nởn ofỏy sku. Ofỏy tj = sku v jỵk ofỏc trƱộof tjáoj ěẴ vỔc tỶ bỆ
nki ojất 51% vỔc sớ trợof truof mâoj bá =71,> » ==,3 trợof vá ofáy tj > sku v
jỵk t >1% vc s trof truof mâoj bá ;77,0 » ;>,3 trợof.
Dẹt quẮ ofjcèo nợu djẮ oĎof ěẴ trợof nỦk ofác trƱộof tjáoj síu ěụn tjío lìk
N. tulcgcnistkbcs triof
tulcgcnistkbcs triof pjýof tjì ofjcỆo ojcỆt ěồ =: » = iN ảl ěồ 65 » =% mẻof
nënj njỌo nën nẶp ofỏc lc v jỵk nji vỏi bof bc 01 x 01 x 31 nl, mốo triof nỵ
njc lỡk oio n trỞof triof njẬu vá nji Ďo tjèl lẬt iof tju ěƱỮn dẹt quẮ ojƱ
sku8 sớ trợof triof lồt ổ mcẹo ěồof tỤ 5 ěẹo =51 trợof, truof mâoj bá ;=>,>; » 61,:3 trợof,
tuổc tjỌ nỦk ofác trƱộof tjáoj mcẹo ěồof tỤ > ěẹo 5 ofáy, ojƱof njƱk tjấy ěƱỮn tỶ bỆ lẬt
iof ối bá tjìnj jỮp nji ofác trƱộof tjáoj vá nţof njƱk lcèu tẮ ěƱỮn ojỄp ěcỆu ěẴ trợof
nỦk ofác trƱộof tjáoj nëc (^crcwko, =11>).
^crcwko (=11>) ofjcèo nợu djẮ oĎof pjët trcỎo sku ěẴ trợof nỦk biác síu ěụn
tjío lìk N, tulcgcnistkbcs mẻof
tulcgcnistkbcs mẻof tjợn Ďo bá lìk xën bët triof ěcịu dcỆo pjýof tjì
ofjcỆl ojcỆt ěồ =: » = iN ảl ěồ 65 » =% nji dẹt quẮ ojƱ sku, t b trof o bỏ
36,57%,
36,57
%, t b jỵk ojof bỏ =5,0:%, t b v jỵk bỏ 3=,0=% vỏ t b ěỻn nëc tƱƫof

ợof bá ;8 ;,56.
;,56. Nýo Ktukr vá ntv (=1;>), tju ojồof tỤ ofiác ěỞof vị ou÷c ěẹo djc
vţ jỵk tjõ t b n nởc tof of bỏ ;8;,7=.
;=


25

 

Wjei Nki Koj đƱƫof (=1;7), dẹt quẮ ěỄoj nỦk vcỆo ofjcèo nợu lìk ěƱỜof
juyỆo Mẹo Nët, tểoj Mâoj GƱƫof biác síu ěụn tjío jẫc lìk lỔc xuất jcỆo ộ PcỆt
 Okl nỵ tốo djik jn bỏ Njcbi tulcgcnist
tulcgcnistkbcs
kbcs Jklpsio tjun j Ofác sëof
(Qyrkbcgke) mồ nëoj vảy (Bepcgipterk).
^íu oio N. tulcgcnistkbcs
tulcgcnistkbcs sớof
 sớof tẬp tjỎ, síu oio lỔc oộ tẬp truof Ďo pjë ộ pjìk
triof mẳ bë, djc síu oio skof tuổc > tjâ ěụn vái tjío njìoj Ďo pjë pjẦo ruồt níy lìk ěỎ
bẫc pjẦo vỉ. ^íu oio tuổc náof bỔo Ďo pjë náof lẫoj bál nji níy lìk rổof ruồt, trèo
tjío níy nỵ ojcu b n. ^ớu oio N. tulcgcnistkbcsnuc
tulcgcnistkbcsnuc tuc 6 góof rĎof jál nẩo
tjỦof bỔp vỉ njể ěỎ lồt láof ojỉ bẩp bỖ bẫc, bỖ oáy fỌc bá bỖ vţ jỵk, sớu oio mốo
triof
tri
of mt u y
y s
snn jỵk ojof
ojof.. ^ớu oio N. tulcgcnistkbcsjỵk

tulcgcnistkbcsjỵk ojof mốo triof
off n.
o
n. Ofỏc trof tjỏoj v jỵk bứn jiỏof jữl, djc lc
l c njuc rk t ojof ofỏc
nỵ ofo sku ỵ gỏc, djc gác jẹt nộ ofác xẹp nëoj fcớof ojƱ jâoj nëoj mƱỔl pjƫc
nëoj djiẮof 5 pjøt. Ofác trƱộof tjáoj N. tulcgcnistkbcs vţ
tulcgcnistkbcs vţ jỵk vỏ fcki pjc ofky
triof ốl vỏ mt u trợof vái ěèl sku (JuỾoj Pţ Bcoj, =1;5).
Wjei JuỾoj Pţ Bcoj (=1;5) djẾof ěỄoj rẻof, síu oio síu ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs
(biác síu mớo vẫnj lỔc) vá síu oio síu ěụn tjío N. sknnjkrcpjkfus (biác
sknnjkrcpjkfus (biác síu mớo vẫnj nỦ)
rất gễ ojẦl bo fck. Wuy ojcốo fck jkc biỏc oỏy nỵ lt s n cl djởn ojku nỵ tj pjớo
mct
mc
t n.
n. ^ớu oi
oioo N. tulcgcnistkbcsnỵ
tulcgcnistkbcsnỵ u lỏu oớu vỏof o oớu sl (biỏc n nỵ u lỏu
jof jc vỏof), t ofn trn nỵ lỏu oớu eo (biỏc n lỏu trof nỵ vco láu ěeo), nën
ěớt trèo nƫ tjỎ ti láu xël (biác n nỵ t oj, lỏu tỡl eo). Qjớo mct n = biỏc oỏy nỵ ỹ
ofjk quko trof, nji pjóp pjởt jcỆo dỄp tjỜc njìoj xën biác síu jẫc bá biác N. tulcgcnistkbcs
jky biỏc N. sknnjkrcpjkfus nỵ mco pjởp pjýof.
;.>.> Wjáoj pjẦo tjcèo ěỄnj nỦk síu ěụn tjío Njcbi tulcgcnistkbcs

Wriof t ojcốo nỵ 7 biỏc iof dỡ scoj sớu n tjío lìk N. tulcgcnistkbcs quko
tulcgcnistkbcs quko
trỌof bá8 N. `bkvcpes dì
`bkvcpes dì scoj síu oio, Wetrkstcnjus
Wetrkstcnjus sp.

 sp. (Jyleoipterk8 Eubipjcgke) dì
scoj ojồof, Webeoilus
Webeoilus   sp. (Jyl
(Jyleo
eoiipt
pter
erk8
k8 ^neb
^nebccioc
iocgk
gke)
e) vá Wrcnjifrkllk
njcbitrkeke   Okfkrkhk & Okfkrdkttc (Jyleoipterk8 Wrcnjifrkllktcgke) dì scoj
njcbitrkeke
trợof. N. `bkvcpes bá
`bkvcpes bá biỏc nỵ vkc trý quko trof vỏ triof t ojcốo dcỎl siët ěƱỮn síu
ěụn tjío N. tulcgcnistkbcs (^crcwko,
tulcgcnistkbcs (^crcwko, =11>).
;>


×