Tải bản đầy đủ (.pdf) (36 trang)

Tiểu luận môn hóa mĩ phẩm đề tài dầu gội đầu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (580.61 KB, 36 trang )

 

ĖẦ@ BỄL _^ỖL A@O ]V.BLG
]XƫỔEA ĖẦ@ BỄL CBKO BỄL ]Ỷ EB@ÊE
----------

]@Ỉ^ D^ẤE GÝE BÜO GĢ VBẢG

Mẩ^ AỒ@ Ėẩ^

 EBÜG ?
ĖẹEA ĖÄEB G@EB B^P
 EA^PọE ]BỊ ]B^ ]XOEA

LB^PÊE EEB: BÜO BỄL Bụ^ LƦ

AYBM: VA\. ]\. D^ ]B R^ẩE ]B@
]V. B Lbỗ G`eb, tbùea ?8 eČg 8686


 

GỮl dỮl
Ėẹ] YậE ĖỆ..............................................................................................................?
?. A`ồ` tb`ều
tb`ều vỏ mạu aỐ`..........
aỐ`................
............
............
............
............


............
............
............
............
............
.................
........................8
.............8
?.?. Dểlb sủ mạu
mạu aỐ`
aỐ`.....
...........
...........
...........
...........
...........
............
............
............
...........
...........
...........
.................
.............................8
.................8
?.8. ]ïl mỮea
mỮea lỡo
lỡo mạu aỐ`....
aỐ`.........
...........

...........
...........
...........
...........
............
...........
...........
...........
...........
...........
.................
.................
.....==
8. ]bæeb
]bæeb pbạe lỡo mạu aỐ`.......
aỐ`.............
...........
...........
...........
...........
............
............
............
............
............
...........
...........
...........
..............>
.........>

8.?. LbẮt tẠy rrủo...
ủo........
...........
...........
...........
...........
...........
............
............
............
............
............
................
..............................
.........................
.....>>
8.?.?.
8.?.
?. LbẮt bkắt ğỐea
ğỐea hỏ gt oe`ke
oe`ke.....
...........
............
............
............
............
............
............
............
............

................9
..........9
8.?.8.
8.?.
8. Lbt bkt ea
ea h
h gt
gt dea
dea tỗeb.....
tỗeb...........
...........
...........
............
............
............
..........................
.....................1
.1
8.?.<.
8.?.
<. Lbt bkắt ğỐea
ğỐea hỏ gằt cbýea
cbýea `ke.
`ke......
...........
...........
...........
............
............
............

...........
...........
...........
..........2
.....2
8.?.=.
8.?.
=. LbẮt bkắt ğỐea
ğỐea hỏ gằt lot`k
lot`ke.....
e...........
............
............
............
............
............
............
............
.....................0
...............0
8.8. LbẮt mƶữe
mƶữeaa Ạg væ a`ừ
a`ừ Ạg........
Ạg..............
............
............
............
............
............
............

............
............
............
..................0
............0
8.<. LbẮt dæg ğğằl
ằl væ llbẮt
bẮt Ởe ğểeb hệt........
hệt..............
............
............
............
............
............
............
...................
.................?6
....?6
8.<.?. Lïl odco
8.<.?.
odcoekdo
ekdog`mn
g`mn......
...........
...........
............
............
............
............
............

............
............
............
............
...................?6
.............?6
8.<.8.
8.<.
8. Lïl vầt
vầt d`ều pkdyg
pkdygn.....
n..........
...........
...........
...........
............
............
............
............
............
............
............
............
............?6
......?6
8.<.<.
8.<.
<. Lïl lbẮt
lbẮt ğğ`ềe
`ềe a`Ậ`.

a`Ậ`.......
...........
...........
...........
...........
............
............
............
............
............
............
............
...................??
.............??
8.=. Lïl lbẮt Ởe ğểeb
ğểeb mạu aỐ`......
aỐ`...........
...........
...........
...........
...........
...........
............
............
............
............
............
............
...........??
.....??

8.=.?.
8.=.
?. LbẮt hẬk quẬe......
quẬe............
............
............
............
............
............
............
............
................
..............................
.........................??
.....??
8.=.8.
8.=.
8. LbẮt bẮp tbu ^Y........
^Y.............
...........
...........
...........
............
............
............
............
......................
...............................?8
...............?8
8.=.<.

8.=.
<. LbẮt lbởe
lbởeaa kx` büo......
büo............
............
............
............
............
............
............
......................
.................................?8
.................?8
8.=.=.
8.=.
=. LbẮt ğềg.
ğềg.......
...........
...........
...........
...........
...........
...........
............
............
............
...........
...........
...........
...........

.....................
...................?8
?8
8.=.>.
8.=.
>. LbẮt pbèe tïe......
tïe............
............
............
............
............
............
............
............
...........
..............
.............................
........................?8
?8
8.>. Ebüg lbẮt pbỮ
pbỮ a`o
a`o eèea lok sỠl
sỠl bẮp
bẮp mảe lỡo
lỡo sẬe
sẬe pbẠ
pbẠg.....
g...........
...........
...........

...........
..........?<
.....?<
8.>.?.
8.>.
?. Mạu tbƯg
tbƯg......
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
..........................
..............................?<
..........?<
8.>.8.
8.>.
8. LbẮt dæg ğğỮl
Ữl væ
væ lbẮ
lbẮtt tắk dẮp dïeb..
dïeb........
...........
...........
...........

...........
...........
...........
...........
...........
...........
........?<
...?<
8.>.<.
8.>.
<. Lbt me
mea,
a, pb
pbll b`
b` tỹl.......
tỹl.............
............
............
............
............
............
............
.........................
.......................?=
....?=
8.9. ]bổeb
]bổeb pbe bkt tỗeb.....
tỗeb...........
...........
...........

...........
...........
............
...........
...........
...........
..............
.............................
...................... ?>
8.9.?.
8.9.
?. Mạu aỐ` trể aæu......
aæu............
............
............
............
............
............
............
............
.....................
..................................?>
...................?>
8.9.8.
8.9.
8. Mạu aỐ` c`Ọg skït v`êg mo t`ẻt
t`ẻt hì ebỗe.....
ebỗe...........
...........
...........

............
..........................
......................?9
..?9
8.9.<.
8.9.
<. Mạu aỐ`
aỐ` lbởea
lbởea dìk büo.......
büo.............
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
............
............
............
........?9
..?9
8.1. ]ïl mỮea
mỮea cbýea
cbýea gkea
gkea guởe......
guởe...........
...........
...........

...........
...........
...........
............
.......................
............................?1
...........?1
<. ]`êu lbuẠe
lbuẠe Y`ềt
Y`ềt Eog
Eog vỏ mạu aỐ`...
aỐ`.........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
.........................
.....................?2
..?2


 

<.?. Pêu lạu
lạu cỰ tbuầt....
tbuầt..........

............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
.................
......................?2
...........?2
<.?.?.
<.?.
?. Lïl lbỀ t`êu eakắ`
eakắ` quoe.
quoe.......
...........
...........
...........
...........
............
............
............
............
............
......................?2
................?2
<.?.8. Lïl lbỀ t`êu büo d÷...................................................................................

d÷...................................................................................?0
?0
<.8. VbƶƯea
VbƶƯea pbïp tbủ......
tbủ...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
............
............
............
............
............
...........
............?0
.......?0
<.8.?.
<.8.
?. _uy ğểeb lbue
lbuea....
a.........
...........
...........
...........
...........
...........

...........
...........
...........
...........
............
............
............
................?0
..........?0
<.8.8. DẮy gảu væ lbuẠe hể gảu...........................................................................
gảu........................................................................... ?0
<.<. Rïl ğểeb trắea tbï`.....
tbï`...........
............
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
............
............
...........86
.....86
<.=. Rïl ğểeb
ğểeb bæg

bæg dƶỬ
dƶỬea
ea lbẮt
lbẮt bkắt
bkắt ğỐea
ğỐea hỏ gằt...
gằt.........
...........
...........
............
............
............
................
.............86
...86
<.=.?.
<.=.
?. Eauyêe
Eauyêe tẫl.......
tẫl.............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............

..........................
...................... 86
<.>. Rïl ğểeb
ğểeb bæg
bæg dƶ
dƶỬea
Ửea osne
osne væ
væ c`g
c`g dkắ`
dkắ` eằea.....
eằea..........
...........
...........
...........
........................
........................88
......88
<.>.?.
<.>.
?. LbuẠe
LbuẠe hể
hể muea
muea mểlb tbủ......
tbủ............
...........
...........
...........
...........
............

............
............
.............
.......................88
................88
<.>.8.
<.>.
8. Rïl ğểeb
ğểeb bbổg
ổg d
dea
ea c`g ddk`
k` eea,
eea, tỗeb tbnk lbọ.......
lbọ.............
............
............
............
...........88
.....88
<.>.<.
<.>.
<. Rùl eb
eb bổg
bổg dea
dea osne
osne......
...........
...........
............

............
............
............
............
............
............
...................8<
.............8<
<.9. Rùl eb
eb gl
gl
cỗlb
cỗlb ea
ea mo.......
mo.............
............
............
............
............
............
............
........................
.......................8<
.....8<
<.9.?.
<.9.
?. Eauyờe
Eauyờe tl.......
tl.............
............

............
............
............
............
............
............
............
............
............
..........................
...................... 8<
<.9.8.
<.9.
8. Mea
Mea l tbỗ
tbỗ ea
eab`g
b`g.....
...........
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
................8<

..........8<
<.9.<.
<.9.
<. ea
ea vt
vt vổ `u c`e tbỗ eab`g..
eab`g........
...........
...........
...........
.................
................................
.......................8<
...8<
<.9.=.
<.9.
=. Lbue
Lbue h gu tb.......
tb.............
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
....................

................8<
..8<
<.9.>.
<.9.
>. Lùlb t`e
t`e boeb.....
boeb...........
............
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
............
............
...........8=
.....8=
<.9.9.
<.9.
9. _uoe sït væ
væ ab` ğ`Ọg......
ğ`Ọg...........
...........
...........
...........

...........
...........
...........
...........
............
............
............
...............
...........8=
..8=
<.9.1.
<.9.
1. Ėïeb a`ï cẻt quẬ.......
quẬ............
...........
............
............
............
............
............
............
......................
...............................8>
...............8>
<.9.2.
<.9.
2. Hïk lïk cẻt quẬ......
quẬ............
...........
...........

............
............
............
............
............
............
............
............
......................89
................89
<.1. Rïl ğểeb
ğểeb a`ồ`
a`ồ` bbắe
ắe v` cbuẠe
cbuẠe vỉ eẮg
eẮg gởl.
gởl.......
...........
...........
...........
...........
............
............
............
...............89
.........89
=. Hok ẵ`,
ẵ`, ab` ebìe,
ebìe, vầe lbuyỌe
lbuyỌe vỉ

vỉ hẬk quẬe sẬe pbẠg...
pbẠg............
..............................
.............................81
........81
=.?. Hok ẵ`......
ẵ`............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
........................
..................................81
................81
=.8. Ab` ebìe...
ebìe........
...........
...........
...........
...........
...........
............
............
............

............
............
...........
...........
........................
...........................81
.........81
=.<. Yầe lbuyỌe......
lbuyỌe............
...........
...........
...........
...........
............
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
......................82
................82
=.=. HẬk quẬe......
quẬe...........
...........
............
............
............

............
............
............
............
............
............
............
............
............
....................
................ 82
]Ỉ@ D@ỉ^ ]BOG CBẨK...........................................................................................
CBẨK...........................................................................................80
80


 

Ėẹ] YậE ĖỆ
AỐ` ğạu dæ lïlb tbỠl ğƶỬl sủ mỮea tbea xuyờe v s`eb tỹl vổ mo u. Lùl
tỗeb lbẮt cbïl ebou lạe lü tợ gỐt dkắ` mạu aỐ` u cbýea lb dổ dổg slb gổ ebea
d` ỗlb v gằt tbẠg gỰ lŠea lạe ğƶỬl quoe tèg. Mk ğü, mạu aỐ` ğạu pbẬ` ğƶỬl ğ`ỏu
lbỀeb tbnk lïl ğằl ğ`Ọg cbïl ebou d`êe quoe ğẻe lbẮt dƶỬea tül, tuỞ` tïl, tbü` qune
lbČg sül tül væ lïl vẮe ğỏ lỮ tbỌ d`êe quoe ğẻe täeb trắea lỡo mo ğạu. Gở` quoe bề
quo dắ` a`ừo lýea eabề gỰ pbẠg væ d`ều pbïp y tẻ ğƶỬl pbẬe ïeb trkea ebừea t`ẻe hỐ
lỡo lýea tbỠl mạu aỐ` ğạu ğì tắk ro lïl Ỡea mỮea lỹ tb ct bp d` ỗlb lo lùl se
pbg lbg sül tül gỰ pbẠg
pbẠg vồ` bb`ều
`ều quẬ lỡ
lỡoo lïl sẬe pbẠg

pbẠg tbuởl.

?


 

?. A`ồ`
A`ồ` tb
tb`ề
`ều
u vvỏỏ mạu
mạu aaỐ`
Ố`
?.?.

Dểlb sủ mạu aỐ` S?W
tül,, tbƶỗea trkea mắea lbẮt dịea
Mạu aỐ` ğạu dæ gỐt sẬe pbẠg lbČg sül tül
 

ebồt, ğƶỬl sủ mỮea ğỌ dæg sắlb tỹl
tỹl.. Gl ỗlb s mea mu a` dk` h lbẮt
 hẠe cbýea gkea guởe trkea tül.
tül.
Cbýea tbỌ xïl ğểeb ğƶỬl lbỗeb xùl cbkea tb` a`oe gổ lke ea` ht
u dổg sắlb tül lỡo gäeb “ lü dặ dæ bƯe væ` eabäe eČg trƶồl “ bkằl tợ dúl gæ
eaƶỗ` to lü tül ğỌ gæ aỐ`. Lbk ğẻe cb` cbko bệl b`ềe ğắ` hẫt toy væk eab`êe
lỠu tbä gï` tül lke eaƶỗ` ğì trẬ` quo bỉea dkắt ebừea pbït g`eb vỉ sẬe pbẠg
vồ` lïl eauyêe d`ều sẾe lü, tợ ğỐea vầt, tbỿl vầt væ cbkïea vầt.

]rƶồl eČg ?>66, v`ềl về s`eb mo u lea eb tỹl cbýea l pbốe h`t
rỵ rổea. Yổk tbỗ` Ắy, về s`eb mo ğạu væ tül lŠea tƶƯea tỿ ebƶ ebừea hỐ pbầe
cbïl trêe lƯ tbỌ. ]Ắt lẬ ğỏu sủ mỮea xæ pbøea lü eauỜe aởl tợ tbỿl vầt væ
ğỐea vầt lỐea tbng bƶƯea d`ều tợ t`eb mạu.
 Ebừea eČg ?>66, xæ pbøea Lost`dn ğƶỬl tắk tbæeb hếea lïlb ğue sý` xæ
 pbøea lắk rèu trkea eƶồl væ tbêg lïl dkắ` tbẬk gỐl ğỌ tắk ğỐ hüea væ tbƯg
lbk tül. Ebea hờe leb v`l cỗlb ea gt, bu bt xổ pbøea dúl eæy ğỏu rẮt
cbü aỐ` sắlb væ ğỌ dắ` gỐt dồp gæea gịea lü gæu ğỮl trêe tül. Ėèy lŠea ğƶỬl
xng ebƶ dæ gỐt sẬe pbẠg r`êea h`ềt lbk tül.
]bẻ cự ?1, ebừea toy huýe ậe ĖỐ cbïg pbï ro v`ềl gït-xo tül væ lƯ tbỌ
ğỜea tbỗ` a`ồ` tb`ều tbuầt eaừ —lbìgpk‗ (bäeb ?) ğẻe lbèu Èu vỉ ğü dæ eauỜe
aởl lỡo tợ mạu aỐ` ğạu (sbogpkk). EČg ?202, ebæ büo bệl eaƶỗ` Hnrd`e - Boes
\lbworzckpi gớ gỐt b`ều tbuởl mæeb r`êea lbk eƶồl bko væ tầp truea væk lïl
sẬe pbẠg lbk tül, hok aỜg dkắ` mạu aỐ` eỞ` t`ẻea ớ mắea pbẮe, lü tbỌ bøo toe
trkea eƶồl. ]uy rếea tbuầe t`ềe, mạu aỐ` lỡo \lbworzckpi vảe aèy eêe lïl
 pbẬe Ỡea c`ỏg
c`ỏg væ vảe tắk gỐt dồ
dồpp gæea ğỮl
ğỮl trêe tül sou
sou cb` aỐ`
aỐ`..

8


 

Bäeb ?. ]buầt eaừ lbìgpk
 EČg ?062, tỗ ]bn Enw Pkrc ]`gns vắlb ro —ebừea quy tẫl lƯ hẬe‗
trkea vẮe ğỏ —Dæg tbẻ eæk ğỌ aỐ` ğạu‗ (bäeb 8). ]ỗ hïk eæy log ğkoe rếea aỐ`

ğạu væk hoe ğêg, lbẬ` cỰ læea væ mðea pbƶƯea pbïp —dæg lbïy xàg‗ ğ` lïl
sỬ` tül lbẳ eaệe dæ ebừea pbƶƯea pbïp lbČg sül tül tởt ebẮt. Ræ pbøea
Lost`dn ğƶỬl lbẬ` dêe tül hếea dƶỬl lỠea, sou ğü xẬ sắlb hởe dạe. Lïl lbuyêe
a`o vỏ tül cbuyêe rếea —ebừea dạe aỐ` ğạu eêe lïlb ebou tợ gỐt tbïea ğẻe sïu
tuạe eẻu tül ớ trkea täeb trắea cbï tởt.‗

Bäeb 8. Ebừea quy tẫl lƯ hẬe trkea vẮe ğỏ —Dæg tbẻ eæk ğỌ aỐ` ğạu‗
 EČg ?0?=, _uẬea lùk mu a` Loetbrkx trờe gt t tp lbỗ s mỮea bäeb
Ậeb ebừea lý aï` lẫg trắ` aỐ` ğạu hêe gỐt bỜ eƶồl dỉ sỿ cẻt bỬp a`ừo bìea
Xnxodd vỉ tbƶƯea b`ều Borgkey Bo`r Hnout`i`nr oem \bogpkk. Ėèy dæ quẬea
lïk mu a` goea tỗeb lbt tbea g` u t`ờe trờe tbẻ a`ồ`, ğƶỬl tbỿl b`ềe
 hớ` Cosny Bnhnrt.
<


 

Bäeb <. _uẬea lïk mạu aỐ` Loetbrkx eČg ?0?=
CỌ tợ ğü, bæea dkắt ebừea hƶồl t`ẻe trkea lýea eabề mạu aỐ` ğƶỬl ro ğỗ`
ebƶ mạu aỐ` mắea dịea (?081), mạu aỐ` lbỠo lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt (?0<6), mạu
aỐ` 8 trkea ? (ebừea eČg ?026).
?.8.

]ïl mỮea lỡo mạu aỐ`
Mạu aỐ` ğạu dæ pbƶƯea pbïp ğƶỬl sủ mỮea pbỞ h`ẻe ebẮt ğỌ c`Ọg skït
täeb trắea tül væ mo ğạu. Mạu aỐ` ğƶỬl cỼ vệea sặ lẬ` tb`ềe tbẠg gỰ lbk tül
ğỜea tbỗ` pbð bỬp vồ` ebu lạu lỡo lïl dkắ` tül cbïl ebou lŠea ebƶ ğỐ tuỞ` væ
tbü` qune lï ebèe3 ea tb` lỹ tùl mea tỗlb ll ` v` lùl vẮe ğỏ lỮ tbỌ d`êe
quoe ğẻe tül væ mo ğạu S8W.
 Ebừea tïl

tïl mỮea quoe
quoe trệea ebẮt
ebẮt lỡo mạu aỐ` trêe tül
tül dæ:


mƶữea ẠgbẮp pbỮ væ xèg ebầp væk tüldæg sắlb, dkắ` hị mạu, tï` tắk d`p`m
Hêe lắeb tïl mỮea dêe tül, mạu aỐ` løe aüp pbạe tïl mỮea dêe täeb trắea

mo ğạu:
=


  pbỮl bỜ` cbẬ eČea truea bøo
bøo c`ỏg (pB)
cbýtČea t`ẻt hì ebỗev` cbuẠe mo ğạubkắt ğỐea nezyg lỡo mo ğạu
8. ]bæ
]bæeb
eb pbạ
pbạe
e lỡo
lỡo mạu aỐ` S8W
 Ebƶ ğì ğỏ lầp, mạu aỐ` dæ sẬe pbẠg vợo lü lbỠl eČea về s`eb tül, mo ğạu
vợo ğüea vo` trø lẬ` tb`ềe tbẠg gĠ lbk tül. Mk ğü, mạu aỐ` ğạu ğì pbït tr`Ọe
tbỉeb lïl sẬe pbẠg lýea eabề lok hok aỜg ?6 ğẻe <6 tbổeb pbe l ct
bp tbnk lýea tbl lbỗeb xùl ğïp Ỡea ebu lạu lỡo eaƶỗ` t`êu mðea. ]bæeb
 pbạe hok aỜg:
aỜg:
8.?.

LbẮt tẠy rủo
LbẮt tẠy rủo ğƶỬl xng dæ tbæeb pbạe quoe trệea ebẮt vä eü ğïp Ỡea ebu
lạu tẮt yẻu lỡo mạu aỐ` dæ dæg sắlb. CbẬ eČea dæg sắlb lo mu a` pb tbul

vổk bkt tỗeb h gt lo lbẮt tẠy rủo. LbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt dkắ` hị hỮ` hẠe
 hếea lïlb a`Ậg sỠl lČea hỏ gằt a`ừo eƶồl væ lbẮt hẠe3 lbẮt hẠe dƯ dủea trkea
 pbo eƶồl væ eaČe lẬe sỿ tï` bẮp pbỮ. Ė`ỏu eæy ğắt ğƶỬl ebỗ lẮu trúl pbèe tủ
ğằl h`ềt hok aỜg gỐt ebüg ƶo eƶồl vỉ gỐt ebüg ƶo mạu. Hì ebỗe vỉ h` he
l ct mỗeb vổ hok quoeb truea tốg lỡo lẮu trúl bắt cnk vồ` lïl ğạu pbèe
tủ ƶo eƶồl bƶồea ro eakæ` (bäeb =, trï`). Lïl bắt hỮ` hẠe trớ eêe cbýea toe
trkea eƶồl væ lü tbỌ ğƶỬl dkắ` hị cbị` sỬ` tül.

>


 

Bäeb =. LẮu trúl bắt cnk ƶo eƶồl væ ƶo mạu
LbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt ğƶỬl pbèe dkắ` tbnk ebüg pbốe ll o el eb
oe`ke, lot`ke, dea tỗeb vổ cbýea `ke (bäeb >). CbẬ eČea dæg sắlb lỡo mạu aỐ`
 pbỮ tbuỐl væk gỠl ğỐ dkắ` hị mạu gữ lŠea ebƶ dkắ` væ dƶỬea lbẮt bkắt ğỐea
 hỏ gằt ğƶỬl sủ mỮea.
mỮea. Lïl lbẮt bkắt
bkắt ğỐea hỏ gằt cbïl eebou
bou ğƶỬl ssủủ mỮea tr
trkea
kea
mạu aỐ` ğạu ğỌ pbð bỬp vồ` lïl dkắ` tül cbïl ebou. ]rkea bạu bẻt lïl sẬe
 pbẠg, mạu aỐ`
aỐ` ğạu hok aỜg lïl lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt oe`
oe`ke
ke vổ dea
dea tỗeb. ]y
]y

tbul vổk yờu lu lo tea se pbẠg, lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt cbýea `ke væ
lot`ke ğƶỬl tbêg væk ğỌ tboy ğỞ` tïl mỮea lỡo lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt bkằl dæg
lbẮt mƶữea lbk tül hể tỞe tbƶƯea hỏ gằt.

Bäeb >. Vbèe dkắ` lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt
9


 

8.?.?. LbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt
8.?.?.
gằt oe`ke
oe`ke
LbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt oe`ke ğƶỬl ğằl trƶea hớ` gỐt ebüg lỿl ƶo el
goea `e tỗlb ốg. Yổk tb c 86, xổ pbứea tỿ eb`êe dæ lbẮt dæg sắlb tül mắea
oe`ke ğƶỬl sủ mỮea pbỞ h`ẻe ebẮt. ]uy eb`êe, ebƶỬl ğ`Ọg dồe lỡo xæ pbøea dæ
ebắy lẬg vồ` eƶồl lỠea, eü ğỌ dắ` guở` cbýea bøo toe trêe tül, tắk tbæeb gỐt
dồp gæea aèy xỀe gæu. Mk ğü eaæy eoy, lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt tỞea bỬp b`ềe
ğì tboy tbẻ xỉ pbøea dỉg lbẮt tẠy rủo tül.
Lïl lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt oe`ke ğƶỬl h`ẻt ğẻe eb`ỏu ebẮt dæ odlkbkd hàk
sudiotn, odcyd sudiotn væ odcyd ntbnr sudiotn. Lbúea sớ bừu cbẬ eČea dæg sắlb
vƶỬt trỐ` væ tắk hệt eb`ỏu. GỐt sở lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt oe`ke ebƶ odcyd ntbnr 
lorhkxydotn,
lorhkxydot
n, olyd pnpt`t, odcyd sudiksull`eotn,
sudiksull`eotn, væ kdni`e sudikeotn, ğƶỬl mo muea
eắp tởt, væ ğƶỬl sủ mỮea lðea vồ` lïl lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt oe`ke vổ dea
tỗeb cbùl t` u bỹo lùl l tỗeb lo mu a` u.


Bọeb 9. Bo` lbt bkt ea hỏ gằt oe`ke pbỞ h`ẻe
Bæg dƶỬea lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt oe`ke trkea lïl dkắ` mạu aỐ` tbýea
tbƶỗea mok ğỐea tợ 8> “ <6% tðy væk dkắ` tül sủ mỮea S8.?.8.
8.?.
8. Lbt bkt ea h g
gt
t dea
dea tỗeb
tỗeb
Lùl lbt bkt ea h gt dea tỗeb lbo l ebỹg ll o el tỗlb
`e ốg vổ tỗlb `e mea. a`ù tr pB tbẮp, lbúea bkắt ğỐea ebƶ tïl ebèe
lot`ke væ ớ a`ï trể pB lok bƯe ebƶ tïl ebèe oe`ke. LbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt dƶữea
1
tỗeb tk pbl v` lbt bkt ea h gt oe`ke væ dæg a`Ậg xu bƶồea aẫe væk
 prktn`e lỡo lbúea. Cẻt bỬp
bỬp vồ` lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt oe`ke, lbẮt bkắt
ea
ea h
gt dea tỗeb lb yu l s mea tở` ƶu büo mạu aỐ` ğạu oe`ke. ƫu
ğ`Ọg: tČea cbẬ eČea muea eắp lỡo mo væ gæea ebạy, lü dỬ` çlb mƶữea tül væ
tbçlb bỬp ğỌ sủ mỮea trkea lïl dk` mu a` ờg mu. Yỗ m: hnto`en, sudikeotn
hnto`en, olntotn/m`olnt
olntotn/m`olntotn
otn dea tỗeb.


Bọeb 1. Lbt bkt ea h gt dea tỗeb tbƶỗea aằp trkea mạu aỐ`
Bæg dƶỬea lỡo lbẮt bkắt ğỐea h gt dea tỗeb lb lb`g xp x <%
trkea gt sở lïl sẬe pbẠg mạu aỐ` S8.?.<.
8.?.
<. LbẮt bkắt ğỐea hỏ g
gằt
ằt cbýea
cbýea `ke
`ke
LbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt cbýea `ke cbïl vồ` lïl lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt
cbïl ớ lbố lbỳea cbýea lỹ ebỹg tỗlb `e pbốe ll vổ mk ỹ tea tbỗlb v`
tt l lùl lbt bkt ea h gằt cbïl. Lbúea lŠea dæ gỐt trkea ebừea mắea
lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt êg mểu ebẮt3 lbúea tắk ro lbẮt ty ro tt v` l tỗeb
pbốe tùe vổ eb bỹo, ebƶea tắk hệt càg. Cẻt bỬp vồ` odcyd ntbnr sudiotn bkl
lbt bkt ea h gt dea tỗeb, lbỳea a`ỳp tea lƶỗea cbẬ eČea muea eắp
trkea lïl lbẮt tẠy rủo rẮt eb eb mu a` u lbk tr ng. Yỗ m: odlkbkd hàk
ntbkxydotn, skrh`toe ntbnr nstnr væ odcyd pkdyadulks`mn.

2


 

Bäeb 2. Odlkbkd hàk ntbkxydotn
Bæg dƶỬea lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt cbýea `ke lü trkea mạu aỐ` trẳ ng
lb`ẻg 9% trkea tea tbổeb pbe. ]rkea gt vỗ m bọeb 0, lbẮt bkắt ğỐea hỏ
gằt cbýea `ke sủ mỮea dæ pkdykxyntbydnen (26) skrh`toe gkekdourotn “ gỐt
skrh`toe ntbnr nstnr hêe lắeb lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt oe`ke væ cbýea `ke.


Bäeb 0. ]bæeb pbạe lỡo gỐt dkắ` mạu aỐ` trẳ ng S
0


 

8.?.=.
8.?
.=. LbẮt bkắt ğỐea hỏ g
gằt
ằt lot`k
lot`ke
e
LbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt lot`ke dæ lïl bỬp lbẮt ogke` hầl hởe ğƶỬl l
trea h` gt ebỹg ll o el tỗlb `e mea. Yồ` lẮu trúl og`ek ol`m,
cnrot`e ğƶỬl täg tbẮy trkea tül lỡo lke eaƶỗ` lü mƶ tbợo lïl ebüg ox`t goea
ğ`ềe tỗlb ốg. Mk ỹ, lùl bp lbt ogke` hl he tỗlb `e mea lo lbt bkt
ea h gt lot`ke s aẫe cẻt hếea lïl d`êe cẻt guở` væk tül goea `e tỗlb
ốg vổ ve lứe sou cb` x. ]ỹl b tea lbo bổg dea lystn`en lok goea
eb`u ebỹg ol`m tỗlb ğ`ềe èg bƯe væ mk ğü bẮp tbỮ eb`ỏu bỬp lbẮt ogke` hầl
 hởe bƯe sk vồ` tül
tül eauyêe vẰe. Yä lbẮt
lbẮt dƶỬea eæy, lïl bỬp lbẮt
lbẮt ogke` hầl hởe
ğƶỬl sủ mỮea dæg lbẮt mƶữea lbk tül bƶ tỞe.
ƫu ğ`Ọg lỡo lïl lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt lot`ke dæ a`úp tül mỎ lbẬ` vỉ mỎ
quẬe d÷ bƯe, ğỜea tbỗ` lü ğằl tỗeb lbea teb `e. ]uy eb`ờe ve lỹ gt vổ`
ebl ğ`Ọg ebƶ dæ lbẮt tẠy rủo càg, tắk hệt càg, lỹ cb eea aốy cỗlb ea
geb vổ mk ỹ lb ğƶỬl sủ mỮea vồ` lïl lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt cbýea `ke ỗt

aốy cỗlb ea be trkea mu a` l tb`ẻt cẻ lbk tül ğì quo xủ d÷ büo lbẮt
bkằl rt cbý. Eakổ` ro, eỹ cbýea tea tbỗlb v` lùl lbt bkt ea h gt
oe`ke. Yỗ m gt vổ` lbt bkắt ğỐea hỏ gằt lot`ke sủ mỮea trkea sẬe pbẠg
mƶữea tül: lntyd tr`gntbydoggke`ug lbdkr`mn, m`lntyd m`gntbyd-oggke`ug
lbdkr`mn væ stnoryd m`gntbyd hnezydoggke`ug lbdkr`mn.

Bäeb ?6. LbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt lot`ke
Bæg dƶỬea lỡo lbẮt bkắt ğỐea lot`ke trkea lïl sẬe pbẠg mƶữea tül mok
ğỐea trkea cbkẬea ?% S8.8
.8..

Lb
LbẮẮt mƶữ
mƶữea
ea Ạg væ a`
a`ừ
ừ Ạg

?6


 

LbẮt mƶữea Ạg væ lbẮt a`ừ Ạg ğƶỬl tbêg væk ğỌ dæg lbk tül gỏg bƯe.
LbẮt mƶữea Ạg hok aỜg lïl dkắ` mạu tỿ eb`êe, nstnr lỡo ol`m hàk væ
odcoekdog`mn3 lbẮt a`ừ Ạg hok aỜg prkpydnen adylkd, pkdyntbydnen adylkd,
adylnr`e, skrh`tkd væ doltotn.

 pkdyntbydnen

 pkdyntbyd
nen adylk
adylkdd

skrh`tkd

Bäeb ??. GỐt væ` bỬp lbẮt mƶữea Ạg væ a`ừ Ạg
Bæg dƶỬea odcoekog`mn
odcoekog`mn ğüea vo` trø dæg lbẮt mƶữea Ạg mok ğỐea tợ 8.>
 “ =% trkea mạu aỐ`.
8.
8.<.
<.

LbẮt
LbẮt dæ
dæg
g ğằl
ğằl væ lb
lbẮt
Ắt Ởe ğể
ğểeb
eb hệ
hệtt SS
8.<.?.
8.<
.?. Lïl
Lïl od

odcoe
coekdo
kdog`
g`mn
mn
LẬ gkekntboekdog`mn vỉ m`ntboekdog`mn ğỏu ğƶỬl sủ mỮea rỐea rì`.
Gkekntboekdog`mn lü b`ều quẬ bƯe, vợo dæ lbẮt Ởe ğểeb hệt vợo dæ lbẮt dæg
ğằl, ebƶea lü ebƶỬl ğ`Ọg dæ lbẮt rẫe mắea sïp ğø` bị` gỐt quï träeb eüea ğỌ
cẻt bỬp lbúea væk bốe bỬp.

Bäeb ?8. Lïl odcoekdog`mn trkea mạu aỐ`
8.<.
8.<.8.
8. Lï
Lïll vvầt
ầt d`
d`ều
ều pk
pkdy
dygn
gn
Lïl pkdygn ebƶ VNA-9666 m`stnorotn, VNA->> prkpydnen adylkd kdnotn oem
VNA-?86 gntbyd adulksn m`kdnotn ğƶỬl sủ mỮea ğở` vồ` lïl bề tbởea lbẮt bkắt ğỐea
??


 

 hỏ gằt cbü dæg ğằl. Ebừea vầt d`ều eæy lü tbỌ ğằl h`ềt b`ều quẬ ğở` vồ` bề tbởea lïl
lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt oe`ke ebƶ lïl sudpbksull`eotn, ntbkxydotnm skrh`toe nstnr,

odcoen sudpbkeotn, douryd sudpbotns væ càg b`ều quẬ vồ` lïl odlkbkd hàk bkằl vồ` lïl
sẬe pbẠg lü ğỐ ebồt lok
lo k bƯe häeb tbƶỗea.

Bäeb ?<. GỐt sở vầt d`ều pkdygn dæg lbẮt dæg ğằl trkea mạu aỐ`
8.<.<.
8.<
.<. Lïl
Lïl lb
lbẮt
Ắt ğ
ğ`ềe
`ềe a`Ậ`
a`Ậ`
Ẩeb bƶớea lỡo lbẮt ğ`ềe a`Ậ` dêe ğỐ ebồt lỡo bề lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt
dæ cẻt quẬ lỡo sỿ a`o tČea gầt ğỐ `ke lỡo muea mểlb vồ` bầu qu dổ eb bea
e cỗlb tbl vổ bọeb mea bt cnk. ]býea tbƶỗea, tbêg lbẮt ğ`ềe dy lü lðea
lot`ke vồ` lbt bkt ea h gt oe`ke lbỗeb trkea b tbea: oggke`ug
lbdkr`mn trkea bề tbởea oggke`ug douryd sudpbotn væ skm`ug lbdkr`mn trkea bề
tbởea skm`ug douryd ntbnr sudpbotn.
8.=
.=..


Lïll llb
bẮt Ởe
Ởe ğể
ğểe
eb m
mạạu aỐ

aỐ`

8.
8.=.
=.?.
?. LbẮt
LbẮt hẬk
hẬk quẬ
quẬe
e
ĖẬg hẬk ğỐ Ởe ğểeb lỡo mạu aỐ` ğø` bị` pbẬ` sủ mỮea lbẮt hẬk quẬe ğỌ
lbởea dắ` sỿ ý eb`Ỏg lỡo v` cbuẠe. Ėằl h`ềt quoe trệea dæ ğẬg hẬk rếea sẬe
 pbẠg cbýea lbỠo lïl s`eb vầt ằy hềeb,
hềeb, ğằl h`ềt dỉ ebừea s`
s`eb
eb vầt lü cbẬ
cbẬ eČea
aèy bắ` lbk gẫt.
GỐt sở lbẮt hẬk quẬe trkea mạu aỐ`: porobymrkxyhnezk`l ol`m nstnr,
sod`l
sod
`lyd`
yd`ll oem sk
skrh`
rh`ll ol`m3
ol`m3 gnt
gntbyd
bydpor
porohn
ohnee væ MGMG

MGMG bymoet
bymoetk`e
k`e (lbẮt
(lbẮt cbủ
cbủ
ikrgodmnbymn).

?8


 

 

Vorohne

\od`lyd`l ol`m

skrh`l ol`mMGMG bymoetk`e

Bäeb ?=. GỐt sở lbẮt hẬk quẬe trkea mạu aỐ`

?<


 

8.
8.=.
=.8.

8. LbẮt
LbẮt bẮp
bẮp tbu
tbu ^Y
^Y
LbẮt bẮp tbu ^Y lü lbỠl eČea a`Ậg tb`Ọu sỿ pbo` gæu lỡo sẬe pbẠg,
Hok aỜg hnezkpbneken-= væ hnezkpbneken-8 tợ 6,6> - 6,?%.

Bäeb ?>. BỬp lbẮt hnezkpbneken-= (trï`) væ hnezkpbneken-8 (pbẬ`)
8.=.<.
8.=
.<. LbẮt
LbẮt lbởe
lbởeaa kx`
kx` büo
büo
LbỠl eČea lbỗeb lo lbt lbea kx` bỹo dổ ht a` lùl ebüg kxyane bkắt
ğỐea ebếg eaČe lbằe sỿ eauy bắ` lbk lïl pbèe tủ trkea mạu aỐ`. GỐt sở bỬp
lbẮt lbởea kx` büo ebƶ: oslkrh`l ol`m, ο-tklkpbnrkd væ hutyd bymrkxyoed`skdn.

oslkrh`l ol`m

 

ο-tklkpbnrkd

Bäeb ?9. Lïl lbẮt kx` büo lü trkea mạu aỐ`
8.=.
8.=.=.
=. LbẮt

LbẮt g
g
Lbt g a`ỳp g hk e eb pB. Yỗ mỮ: ğềg l`trotn, doltotn væ
 pbkspbotn.
8.
8.=.
=.>.
>. LbẮt
LbẮt pbè
pbèe
e tïe
tïe
LbẮt pbèe tïe a`úp a`ừ lïl lbẮt cbýea toe ebƶ mạu s`d`lke væ lbẮt trể aæu
ớ mắea buyỏe pbð. BỬp lbẮt muea ğỌ pbèe tïe ğƶỬl sủ mỮea trkea mạu aỐ` dæ
 pkdyv`eyd-pyrrkd`mk
 pkdyv`ey
d-pyrrkd`mken.
en.

?=


 

Vkdyv`eydpyrrkd`mken

Bäeb ?1. LbẮt pbèe tïe pkdyv`eydpyrrkd`mken
8.
8.>.
>.


Ebüg
Ebüg lbẮt
lbẮt pbỮ
pbỮ a`o
a`o eèea
eèea lok sỠl
sỠl bẮ
bẮp
p mảe
mảe lỡo
lỡo sẬe
sẬe pbẠg
pbẠg SS
8.>.
8.>.?.
?. Mạu
Mạu tb
tbƯg
Ưg
Mạu tbƯg lbn ğ` gð` hàk ğằl trƶea lỡo mạu aỐ` ğạu væ tắk gð` tbƯg lbk
sẬe pbẠg. BƶƯea tbƯg bẮp mảe lŠea a`úp tbúl ğẠy v`ềl sủ mỮea sẬe pbẠg
tbƶỗea xuyêe. BƶƯea tbƯg tbƶỗea lü tbỌ ğƶỬl tbêg væk mạu aỐ` sou cb` bkæe
tbæeb pbạe trỐe eüea lỡo quy träeb. Eẻu vẮe ğỏ vỏ cbẬ eČea bøo toe, tbä eƶồl
bko lỹ tb l tre trl v` lbt bứo toe tbỗlb bỬp trƶồl cb` tbêg væk, tự dề
trkea bốe bỬp trỐe ğƶỬl xïl ğểeb hếea lïlb tbủ. Eẻu pbƶƯea pbïp sẬe xuẮt
lbk pbàp, trỐe trƶồl eƶồl bko vồ` odcoekdog`mn, ớ eb`ềt vo pb` tbp (vỗ
m 4=6 ả L).

8.>.8.
8.>.
8. Lbt dổg ğỮl væ
væ lbẮt
lbẮt tắk dẮp ddïeb
ïeb
Y`ềl dæg ğỮl væ tắk ğỐ dẮp dïeb lbk mạu aỐ` ğạu tbƶỗea ğƶỬl sủ mỮea vä
d÷ mk tbẠg gỰ. Eẻu gỉu pbẮe dỉ hẫt huỐl, tbä ğ`ỏu c`ềe t`êe quyẻt dæ pbẬ` lbệe
gæu sẫl. Lü tbỌ ğắt ğƶỬl ğỐ trkea suởt ğƯe a`Ậe hếea lïlb tbêg gỐt dƶỬea
ebị lbẮt pbèe tïe pkdygn gểe, gæu trẫea ğầg. Lkpkdygn styrnen/olrydotn
lb`ẻg ƶu tbẻ. Bạu bẻt ğỏu lbỠo gỐt sở lbẮt bkắt ğỐea hỏ gằt, tbƶỗea dæ oe`ke,
cbýea aèy ro vẮe ğỏ aä trkea bạu bẻt lïl dkắ` mạu aỐ` ğạu. Lïl tbủ eab`ềg vồ`
lïl lbẮt dæg ğỮl cbïl ebou ớ lïl gỠl ğỐ cbïl ebou sặ quyẻt ğểeb lïlb tbỠl
ğắt ğƶỬl b`ều quẬ gkea guởe. ĖỌ mỎ pbèe tïe væ Ởe ğểeb sẬe pbẠg sou eæy,
eêe pbo dkìea lbẮt dỉg gỗ ğỮl tbỉeb muea mểlb ?6% vồ` el trl cb` tbờg
vổk be bp lbỗeb.
Vbe de lùl se pbẠg lü gæu trẫea ğỮl pbỮ tbuỐl væk tïl mỮea lỡo
lbúea ğở` vồ` sỿ buyỏe pbð lỡo lïl t`eb tbỌ stnorot cbïl ebou trkea muea mểlb
?>


 

dịea. Lïl stnorot cbïl ebou lbk lïl b`ều Ỡea cbïl ebou. Yỗ m, m`ntbydnen
adylkd gkekstnorotn tk ro gt v`ờe eal tro` ğỮl bƯe sk vồ` gkekntbydnen
adylkd gkekstnorotn, lü ğỐ gỗ çt bƯe ebƶea 'dẮp dïeb' bƯe.
Lïl yẻu tở lbçeb Ậeb bƶớea ğẻe sỿ xuẮt b`ềe lỡo —bắt dẮp dïeb‗ dæ:
(`) ]bæeb pbạe lỡo nstnr stnorotn
(``) \ỿ b`ềe m`ềe lỡo lïl odcoekdog`mn væ lïl vầt d`ều cbïl
(```) ]ởl ğỐ dæg gït, bắ eb`ềt ğỐ

(`v) ]ởl ğỐ cbuẮy trỐe
(v) ]bæeb pbạe lỡo eỏe mạu aỐ`
Lýea tbỠl tắk bắt dẮp dïeb b`ều quẬ:
BỬp lbẮt
Ntbyd
ydne
nenn ady
dylk
lkdd gke
gkek / m`st
stno
noro
rottn
Lklkeut gkekntboekdog`mn
\km`ug douryd ntbnr sudpbotn, 81%
Bnxydnen adylkd (ğỌ a`Ậg ğỐ ebồt)

% cbở` dƶỬea
86
86
96

8.>.<.
8.>
.<. LbẮt
LbẮt mƶữea
mƶữea,, pbỮl bỜ`
bỜ` tü
tüll
]ðy tbuỐl væk ğỐ mæ` lỡo tül væ lïl yẻu tở eakắ` s`eb, pbạe eaệe lỡo sỬ`

tül d`êe tỮl pbït tr`Ọe lü mẮu b`ều tỞe tbƶƯea eaæy læea tČea, lü tbỌ d`êe quoe
ğẻe tỞe tbƶƯea dồp h`Ọu hä væ pbï bỡy tbỠ lẮp lỡo vị tül. ]Ởe tbƶƯea lbỡ yẻu
dỉ mk ïp dỿl lƯ bệl ằy ro hớ` lbẬ`, mk tïl ğỐea lỡo t`o ^Y væ ebừea tboy ğỞ`
lẮu trúl cbýea tbỌ trïeb cbị` mk xủ d÷ büo lbẮt ebƶ uởe væ ebuỐg tül.
Lðea vồ` ebừea tboy ğỞ` s`êu lẮu trúl lỡo sỬ` tül, lü ebừea tboy ğỞ` lü
tbỌ ğk dƶỗea ğƶỬl trkea lïl tbýea sở d÷ s`eb lỡo s` tỹl. Yỗ m, tỗeb lbt ck
lea vổ he, lŠea ebƶ sỿ suy a`Ậg lïl ol`m og`en trkea sỬ` tül, lỮ tbỌ dæ
gntb`ke`en (>6% ), tryptkpboe (>6%), lyst`en (86%), b`st`m`en
b`st`m`en (86%), tyrks`en
(6%) vổ dys`en (?6%).
Gl ỗlb lo lùl lbt mƶữea trkea mạu aỐ` dæ ğỌ muy trä täeb trắea tỿ
eb`êe lỡo tül gồ` gệl læea dèu læea tởt. Bạu ebƶ tẮt lẬ lïl dkắ` mạu aỐ` ğạu
t`êu lbuẠe ğƶỬl sủ mỮea eaæy eoy ğỏu lbỠo lbẮt mƶữea. ]Ắt eb`êe, tül bƶ tỞe
lü tbỌ cbýea ğƶỬl pbỮl bỜ` trớ dắ` täeb trắea tül gồ` gệl cbịn gắeb væ bƯe
?9


 

tbẻ eừo dæ cbýea tbỌ gkea ğỬ` ğƶỬl b`ều quẬ pbỮl bỜ`. ]uy eb`êe, lü tbỌ dæg
tČea ğỐ hüea væ a`úp tül mỎ quẬe d÷ bƯe vỉ mỎ lbẬ` bƯe hếea lïlb sủ mỮea mạu
aỐ` lü tự dề lbẮt mƶữea lok, tỠl dæ —tïl mỮea mƶữea tül‗.
LbẮt mƶữea hok aỜg lïl lbẮt hàk ebƶ mạu tbỿl vầt, sïp, mảe xuẮt dnl`tb`e
væ doekd`e, lbẮt tbỡy pbèe prktn`e (lkddoane,
(lkddoane, tƯ tếg, prktn`e ğỐea vầt), lïl bỬp
lbẮt ogke` hầl hởe væ s`d`lke.

dnl`tb`en

 pkdyquotnre`ug-?6

 pkdyquotnr
e`ug-?6

Bäeb ?2. GỐt sở bỬp lbẮt mƶữea væ pbỮl bỜ` tül
8.9. ]bæeb pb
pbe bk
bkt tỗ
tỗeb
8.9.?.
8.9
.?. Mu
Mu aa`
` tr aổu
Aổu heb dữ dổ cẻt quẬ lỡo sỿ tČea s`eb eboeb lbüea lỡo lïl tẻ hæk h`Ọu
 hä væ mk ğü dæg tČea sỿ trül vẬy lỡo eb`ỏu tầp bỬp dồe lïl tẻ hæk h`Ọu hä sợea
büo hẮt tbƶỗea. Aæu lü tbỌ ğƶỬl lb`o tbnk h`Ọu b`ềe dèg sæea tbæeb aæu ğƯe
a`Ậe (V`tyr`os`s s`gpdnx), aæu ebỗe (V`tyr`os`s stnotk`mns) væ aæu vẬy (V`tyr`os`
(V`tyr`os`ss
og`oetolno) (bäeb ?0).

?1


 

Aæu ğƯe a`Ậe

Aæu ebỗe

Aæu vẬy


Bäeb ?0. Lïl dkắ` aæu tbnk h`Ọu b`ềe dèg sæea
Lïl tïl ebèe ğƶỬl sủ mỮea ğỌ ğ`ỏu trể u hok aỜg:


]ïl ebèe Ỡl lbẻ sẬe s`eb qụ gỠl lïl tẻ hỉk sợea büo. Hok aỜg: ebỿo
tboe ğï (b`ềe ğoea hể lẮg mk eab` eaỗ vỏ oe tkỉe) vỉ oggke`ug
 h`tug`eksudikeotn.
 h`tug`eks
udikeotn.]ïl ebèe t`êu sợea pbï vữ sỿ cẻt tỮ lỡo tẻ hæk. Hok aỜg: dƶu buỼeb mắea
cnk væ sod`lyd`l ol`ms.Lïl lbẮ
lbẮtt cbïea
cbïea cbuẠe
cbuẠe:: sndne`
sndne`ug
ug m`
m`sud
sudi`m
i`mn,
n, cặg
cặg pyr`t
pyr`tb`k

b`ken,
en, p`rklt
p`rkltke
kenn
kdog`en, cntklkeozkdn væ l`ldkp`rkx kdog`en.

cặg pyr`tb`ken

p`rkltken kdog`en

l`ldkp`rkx kdog`en

Bäeb 86. GỐt sở lbẮt cbïea cbuẠe trkea mạu aỐ`
Bæg dƶỬea cặg pyr`tb`ken lü trkea mạu aỐ` trể aæu mok ğỐea tợ 8-=% væ
bæg dƶỬea p`rkltken kdog`en xẮp xỀ 6.1% S8.9.8.
8.9.
8. Mạu aỐ`
aỐ` c`Ọg
c`Ọg skït
skït v`êg
v`êg mo t`ẻt
t`ẻt hì e
ebỗe
bỗe
 Ebäe lbuea cbýea
cbýea tbỌ ğắt ğƶỬl sỿ lẬ` tb`ềe ğïea cỌ trkea täeb trắea tČea
t`ẻt hì ebỗe hếea mạu aỐ` cbýea cê ğƯe. Ebỿo tboe ù dổ tbổeb pbe bkt tỗeb
?2 

b`ều quẬ muy ebẮt trkea lïl dkắ` mạu aỐ` tbuởl. Ogke` h`tug`eksudikeotn tƶƯea
ğở` càg b`ều quẬ.
GỐt dỿo lbệe cbïl dæ loe tb`ềp væk sỿ pbèe a`Ậ` d`p`m lỡo v` s`eb vầt. Hỏ
gằt lỡo tül pbẬ` ğƶỬl eaČe cbýea trớ eêe qụ gểe vỉ ğỌ trïeb sỿ h`ẻe ğỞ` lbẮt
 hàk lỡo mo ğạu bkằl lbẮt pnrkxy büo, eaƶỗ` to sủ mỮea lïl lbẮt cbïea cbuẠe.
Lïl lbẮt cbïea cbuẠe lü b`ều quẬ lbea d`Godossnz
d` Godossnz`o
`o spp.tbỗlb
spp.tbỗlb bp s
mea lbk lùl trea bỬp tČea t`ẻt hì ebỗe vỉ u. \ndne`ug m`sudi`mn ğƶỬl
lbởea lbỀ ğểeb vä dỉg tČea hỉ` t`ẻt tuyẻe hì ebỗe.
8.9.<.
8.9
.<. Mạu
Mạu aỐ
aỐ`` lbởea
lbởea dìk
dìk b
büo
üo
Cb` tül a`ỉ ğ` ebừea tboy ğỞ` Ậeb bƶớea ğẻe sẫl tở væ sỿ pbït tr`e tr
eờe rỵ rổea. Lùl h`e pbùp pbứea eao ht ğạu hếea v`ềl trïeb sồg lïl yẻu tở
aèy tỞe tbƶƯea lbk tül væ mo ğạu ebƶ t`o ^Y, bút tbuởl dï, lbẻ ğỐ Če uởea vỉ
lČea tbẼea. ]`o ^Y ẵp pbạe ğïea cỌ vỉk sỿ dìk büo lỡo mo vỉ lü dặ dæ lẬ tül.
]ïl ğỐea lỡo hỠl xắ ^Y xẬy ro trêe lïl eoea tül mk v` cbuẠe
 Vrkp`ke`holtnr`ug
 Vrkp`ke`

holtnr`ug spp. aốy ro s cỗlb bkt ùeb sùea lo pkrpbyr`e tk ro
ebừea lbẮt trkea ởea tül aèy ro v` v`êg eoea dýea. Mk ğü, v`ềl sủ mỮea lbẮt
cbïea cbuẠe ğƶỬl cbuyẻe lïk ebƶ gỐt h`ềe pbïp pbøea eaợo boy sủ mỮea
l`eeog`mkprkpydtr`gke`ug lbdkr`mn dổ lbt bp tb t`o ll tỗg hl = lŠea lü
tïl mỮea mƶữea trkea mạu aỐ` ğạu. Lïl bắt eoek rẫe ebƶ lbẮt goea lïl lbẮt
eaČe lbằe t`o ^Y ğoea ğƶỬl pbït tr`Ọe ğỌ sủ mỮea trêe tül.

Bäeb 8?. L`eeog`mkprkpydtr`gke`ug lbdkr`mn
8.1
.1..
 


]ïll mỮe
mỮeaa c
cb
býea
ýea gk
gkea guởe
XỮea tül
Y`ềl sủ mỮea lïl dkắ` mạu aỐ` trể u ằy ro tïl mỮea cbýea gkea guởe
dæ rỮea tül. Eauyêe ebèe dæ mk sỿ tẠy mo lbẻt lỡo mạu aỐ` lü tẠg tbuởl, tül
?0


 

 hïg trêe dồp vị sặ hể gẮt tbnk. GỐt sở eab`êe lỠu cbuyẻe lïk rếea lïl tïl
ebèe eaČe eaợo aæu, lbẼea bắe ebƶ sndne m`sudi`mn, lbỀ ğƶỬl sủ mỮea trkea
gỐt tbỗ` a`oe a`ồ` bắe vä lbúea lŠea lü tbỌ Ỡl lbẻ sỿ pbèe hæk lỡo h`Ọu gý

eoea.

Bäeb 88. ]ül hïg trêe lïl dồp vị bƶ tỞe lỡo mo ğạu

86


 Xở` tül
]ül bƶ tỞe mỎ hể rở` ğỐt eaỐt xẬy ro cb` sủ mỮea lbẮt dịea ebồt ebƶ mạu
aỐ` ğạu lbƶo pbo dkìea. Lïl tẻ hỉk h`Ọu hä ea dêe lỡo tül bƶ tỞe lü tbỌ d`êe
cẻt vồ` ebou mk go sït qụ gỠl vỉ tĠeb ğ`ềe vỉ tül trớ eêe xƯ rở`. Mk lẮu trúl
lỡo tül hể bƶ tỞe ğïea cỌ eêe lïlb muy ebẮt dæ lẫt hị pbạe tül hể rở`. Lïlb tởt
ebẮt ğỌ eaČe eaợo tül bƶ tỞe dæ dæg tbnk bƶồea mảe sủ mỮea sẬe pbẠg mạu aỐ`
væ tbƶỗea xuyêe mðea mạu xẬ, ğằl h`ềt dæ ğở` vồ` tül uởe.

Bäeb 8<. ]ül hể rở`
<. ]`êu
]`êu lbuẠe
lbuẠe Y`ềt
Y`ềt Eog
Eog vỏ m
mạu
ạu aaỐ`
Ố` S=
S=WW
<.?. Pêu lạu cỰ tbuầt

<.?.?.
<.?
.?. Lïl
Lïl lbỀ tt`êu
`êu eak
eakắ`
ắ` qu
quoe
oe
- ]rắea tbï`: Dịea sïeb, ğỜea ebẮt, cbýea tïlb dồp, pbèe tạea væ cẻt tỡo cb` h`ẻe ğỞ`
eb`ềt ğỐ ớ ?6 ¿ 8kL væ ớ => ¿ 8kL.
- Gỉu sẫl: ĖỜea ebẮt vỉ tbnk gảu ğì ğČea c÷.
- BƶƯea tbƯg: MỎ lbểu, ğằl trƶea lbk tợea sẬe pbẠg.
- Yị bỐp: lü hể bƶ bắ`, hỌ, eb`Ỏg hẠe, lbừ `e eakæ` vị lü bkằl cbýea lü cbïl h`ềt sk
vồ` bæea gảu.
8?


 

<.?.8. Lïl lbỀ t`êu büo d÷
]êe lbỀ t`êu
?. Bỉg dƶỬea
dƶỬea lb
lbtt bkt
bkt ea
ea h gt
gt ?6
toe trkea odlkd, tỗeb hea % cbở`
dƶỬea cbýea ebị bƯe

8. pB lỡo muea mểlb ?%
 Osne


Lbọ

=. cỗlb ea mo

Gl

=-2
?.66
8.66
Cbýea ùea c

>. Y` cbue vổ eẮg gởl
>.? Y` cbuẠe sotpbydklkluss ournus,
loem`mo odh`loes væ psnumkgkeos
onruanekso

Cbýea ğƶỬl pbp

>.8 ]ea s eg gl sea d` l, tỗeb ?66
hea
dea
dea
trkea
ea gt aog gu,
gu,
cbýeasl

detrk
be
>.< ]ea s v` cbue b`u cbỗ sea d`
l, tỗeb hea s dea trkea gt aog
gu, cbýea l dồe bƯe

?666

>.= ]Ởea sở Netnrkholtnr`o væ lïl cbuẠe ?6
Arog èg cbùl, tỗeb hea s dea trkea
gt aog gu, cbýea l de be
9. pbốe by s`eb bl, tỗeb hea s
dea trkea gỐt aog gảu, cbýea ğƶỬl

06

ebị bƯe
<.8. VbƶƯea pbïp tbủ 
<.
<.8.
8.?.
?. _uy
_uy
eb
eb lbu
lbuea
ea
- Bkù lbt mea pbốe tỗlb dổ dk` t`eb cb`t pbốe tỗlb bkl t`eb cb`t bỹo bl
- El s mea dổ el lt
- Lốe pbốe tỗlb, lỹ lbỗeb xùl t` tb`u 6,66?a.

<.8.8. Dy gu vổ lbuẠe hể gảu
DẮy gảu væ lbuẠe hể gảu vồ` dƶỬea gu truea họeb t` tb`u dổ ?666 a.
Gu tbỗ eab`g l lbk vổk họeb slb, cbý, lỹ eỳt cỗe, eakổ` häeb lü ebìe ab`:
88


×