Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường ở thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 150 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

DƯ Ơ NG TRỌ NG NHÂN

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG ĐỘ I NGŨ CÁN BỘ ,
CÔNG CHỨ C CẤ P XÃ, PHƯ Ờ NG Ở

THÀNH PHỐ

MỸ THO,

TỈ NH TIỀ N GIANG

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×