Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cha lo, cục hải quan tỉnh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1021.99 KB, 145 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ THÙY AN

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC KIỂ M TRA,
GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤ T NHẬ P KHẨ U TẠ I
CHI CỤ C HẢ I QUAN CỬ A KHẨ U CHA LO,
CỤ C HẢ I QUAN TỈ NH QUẢ NG BÌNH

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2018×