Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Giải pháp huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 128 trang )

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
BỘ

NGUYỄ N THỊ ANH TÀI

GIẢ I PHÁP HUY ĐỘ NG VỐ N ĐẦ U TƯ
DỰ NG CƠ

SỞ

XÂY

HẠ TẦ NG NÔNG THÔN MỚ I

TRÊN ĐỊ A BÀN HUYỆ N VĨNH LINH
TỈ NH QUẢ NG TRỊ
Chuyên ngành: Quả n lý kinh tế
Mã số : 60 34 04 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ
NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. HÀ THỊ HẰ NG

HUẾ , 2018×