Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Gải pháp nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của các doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (847.12 KB, 117 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LÊ THỊ HỊA

GẢ I PHÁP NÂNG CAO TÍNH TN THỦ
PHÁP LUẬ T THUẾ CỦ A CÁC DOANH NGHIỆ P
TẠ I CỤ C THUẾ TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2018×