Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Phát triển dịch vụ smart banking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.09 MB, 134 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRẦ N NGỌ C DƯ Ơ NG

PHÁT TRI N D CH V SMART BANKING
T I NGÂN HÀNG TH
UT

NG M I C

PH N

VÀ PHÁT TRI N VI T NAM -

CHI NHÁNH QU NG BÌNH

LU N V N TH C S KHOA H C KINH T
NH H

NG

NG D NG

HUẾ , 2019×