Tải bản đầy đủ (.pdf) (106 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính dự án tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (712.22 KB, 106 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N LÊ THẢ O NHI

HOÀN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ TÀI CHÍNH DỰ
TẠ I BAN QUẢ N LÝ DỰ

ÁN ĐẦ U TƯ

XÂY DỰ NG CÁC

CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG TỈ NH QUẢ NG TRỊ

CHUN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
PGS.TS. BÙI DŨNG THỂ

HUẾ , 2020

ÁN×