Tải bản đầy đủ (.pdf) (139 trang)

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn thị xã quảng trị, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 139 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TỪ

THỊ LAN ANH

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG ĐỘ I NGŨ CÔNG CHỨ C
CẤ P XÃ TRÊN ĐỊ A BÀN THỊ XÃ QUẢ NG TRỊ ,
TỈ NH QUẢ NG TRỊ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 34 04 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS BÙI ĐỨ C TÍNH

HUẾ , 2019×