Tải bản đầy đủ (.pdf) (223 trang)

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước phong điền, thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (13.14 KB, 223 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O

Formatted: Space After: 0 pt

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
Multiple 1.3 li
Formatted: Font: 16 pt
Formatted: Font: 21 pt

PHAN HỒ NG HẢ I
Formatted: Font: 23 pt

Formatted: Font: 15 pt

HOÀN THIỆ N CƠNG TÁC KIỂ M SỐT

Formatted: Font: 16 pt

CHI THƯ Ờ NG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ Ớ C QUA
KHO BẠ C NHÀ NƯ Ớ C PHONG ĐIỀ N, THỪ A THIÊN HUẾ
Formatted: Font: 19 pt
Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing:
Multiple 1.3 li
Formatted: Font: 21 pt

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

Formatted: Font: 14 pt


HUẾ , 2020×