Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động tại trung tâm viettel đông hà – tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 114 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N MINH LỢ I

ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG

ĐỐ I VỚ I DỊ CH VỤ VIỄ N THÔNG DI ĐỘ NG
TẠ I TRUNG TÂM VIETTEL ĐÔNG HÀ – TỈ NH QUẢ NG TRỊ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 8 34 01 01

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS. HOÀNG THỊ DIỆ U THÚY

HUẾ , 2020×