Tải bản đầy đủ (.docx) (16 trang)

cau hoi tham khao dia li

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.54 KB, 16 trang )

(1)câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 12 C©u1. Nh÷ng diÔn biÕn thêi sù kinh tÕ, chÝnh trÞ trªn thÕ giíi cho thÊy xu thÕ ph¸t triÓn hiÖn nay lµ: a.Tình trạng độc quyền, bá chủ của các nớc lớn b.Liªn kÕt khu vùc b¶o vÖ nhau c.Toàn cầu hoá mọi hoạt động kinh tế, chính trị d.Câu b và câu c đúng Câu2. Con đờng đổi mới của chúng ta là một quá trình phức tạp, lâu dài do: a.§Êt níc ®i lªn tõ nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu b.§êng lèi kinh tÕ hai miÒn tríc ®©y kh¸c biÖt nhau, nay khã hoµ nhËp c.Thiếu vốn, công nghệ và lao động có tay nghề cao d.Tất cả đều đúng Câu3. Xu thế của quá trình đổi mới của nền kinh tế xã hội nớc ta: a.Dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội b.Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo híng x· héi chñ nghÜa c.T¨ng cêng giao lu hîp t¸c víi c¸c níc trªn thÕ giíi d.C¶ ba ý trªn Câu4. Yếu tố nào không phải là chủ trơng của xu thế dân chủ hoá đời sống kinh tế-xã hội xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung bao cÊp? a.§Ó ngêi d©n dîc toµn quyÒn trong mäi sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt b.N©ng cao nhËn thøc cña ngêi d©n vÒ quyÒn lîi nghÜa vô c.Trao dần cho dân quyền tự chủ trong sản xuất và đời sống Câu5. Sự dảm bảo sự phát triển bình đẳng xã hội, cần quan tâm giải quyết vấn đề nào trong số các vấn đề sau T×nh tr¹ng kÕt cÊu h¹ tÇng cßn yÕu kÐm N¹n thÊt nghiÖp vµ tÖ n¹n x· héi Sự phân hoá giàu nghèo giữa các tầng lớp và các địa phơng T×nh tr¹ng tµi nguyªn c¹n kiÖt, m«i trêng « nhiÔm C©u6. Nguån lùc cã vai trß nh chÊt xóc t¸c, hç trî cho sù ph¸t triÓn Vèn vµ c«ng nghÖ níc ngoµi §êng lèi vµ chÝnh s¸ch cña nhµ níc truyÒn thèng vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt Tµi nguyªn thiªn nhiªn C©u7. YÕu tè gióp ViÖt Nam nhanh chãng hoµ nhËp vµo khèi Asean Đờng lối đổi mới của Việt Nam Vị trí địa lý Xu hớng chuyển từ đối đầu sang đối thoại của vùng Tất cả đều đúng C©u8. Xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã t¸c dông T¨ng tiÒm lùc kinh tÕ cña c¸c níc Thóc ®Èy sù bu«n b¸n trªn ph¹m vi toµn cÇu Tạo thời cơ thuận lợi để Việt Nam hoà nhập vào nền kinh tế thế giới Tất cả đều đúng C©u9. ViÖt Nam hiÖn nay lµ thµnh viªn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ: a.EEC,ASEAN,WTO b. ASEAN,OPEC,WTO c. ASEAN,WTO,APEC d. OPEC,WTO,EEC Câu10. Sau khi thống nhất đất nớc, nớc ta tiến hành xây dựng nền kinh tế từ xuất phát điểm là nÒn s¶n xuÊt: a. C«ng nghiÖp b. C«ng- n«ng nghiÖp c. N«ng- c«ng nghiÖp d. N«ng nghiÖp l¹c hËu Câu11. Công cuộc đổi mới kinh tế nớc ta bắt đầu từ năm: a. 1976 b. 1986 c. 1987 d. 1996.

(2) Câu12. Đại hội đảng cộng sản lần thứ VI (1986) đã khẳng định xu thế phát triển kinh tế- xã héiníc ta lµ: Dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa T¨ng cêng hîp t¸c víi c¸c níc trªn thÕ giíi TÊt c¶ c¸c ý trªn Câu13. Những thành tựu to lớn sau khi tến hành cuộc đổi mới ở nớc ta là: ổn định chính trị- xã hội, nền kinh tế tăng trởng cao và khá ổn định Cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hớng công nghiêp hoá- hiện đại hoá và chuyển biÕn theo l·nh thæ Xoá dói giảm nghèo bớc đầu đạt đợc nhiều thành tựu TÊt c¶ c¸c ý trªn Câu14. Công cuộc đổi mới của nớc ta từ năm 1986 là: a. §æi míi ngµnh n«ng nghiÖp b.§æi míi ngµnh c«ng nghiÖp c. §æi míi vÒ chÝnh trÞ d. §æi míi toµn diÖn vÒ kinh tÕ-x· héi Câu15. Khó khăn lớn nhất của nớc ta trớc thòi kì đổi mới là: a. C¸c níc c¾t viÖn trî b. MÜ cÊm vËn c. Khñng ho¶ng kinh tÕ trÇm träng d. C¬ së h¹ tÇng bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ Câu16. Nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế nớc ta rơi vào tình trạng khủng hoảng trớc đổi mới: §iÓm xuÊt ph¸t cña nÒn kinh tÕ thÊp C¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp NÒn kinh tÕ bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ TÊt c¶ c¸c ý trªn VÞ TRÝ §ÞA LÝ Câu1. Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dơng nào sau đây a.á và ấn độ dơng b.¸ vµ TBD c.¸-©u, TBD, ¢§D d.¸-©u vµ TBD C©u2.Níc ta n»m ë vÞ trÝ: a.Rìa đông của Bán đảo đông dơng b.Trªn B¸n §¶o Trung Ên c.Trung t©m Ch©u ¸ d.ý a và b đúng Câu3.Việt Nam có đờng biên giới cả trên đât liền và trên biên với a.Trung Quèc,Lµo,Camphuchia b.Lµo,Campuchia c.Trung Quèc,Campuchia d.Lµo,Campuchia Câu4.Điểm cực Nam của nớc ta là xã Mũi đất thuộc tỉnh a.B¹c liªu b.Cµ mau c. Sãc Tr¨ng d.Kiªn giang C©u5.§iÓm cùc b¾c cña níc ta lµ x· Lòng Có thuéc tØnh: a.Hµ giang b.Cao b»ng c.L¹ng S¬n d.Lµo Cai C©u6.§iÓm cùc T©y cña níc ta lµ x· SÝn ThÇu thuéc tØnh: a. §iÖn Biªn b.Lai Ch©u c.S¬n La d.Lµo Cai C©u7.§iÓm cùc §«ng cña níc ta lµ x· V¹n Th¹ch thuéc tØnh (Thµnh phè): a.Qu¶ng Ninh b.§µ N½ng c.Kh¸nh Hoµ d.B×nh ThuËn Câu8.Nứơc ta nằm trong hệ toạ độ địa lí a.23023’B-8030’ B 102010’§-109024’§ b.23020’ B-8030’B 102010§- 109024’§ c.23023’B-8034’B 10210’§- 109024’§ 0 0 d.23 23’B-8 30’B 102010’§- 109020’§ C©u9.Trong c¸c tØnh(Thµnh phè) sau,tØnh(Thµnh phè) nµo kh«ng gi¸p biÓn a.CÇn Th¬ b.TP.HCM c.§µ N½ng d.Ninh B×nh.

(3) C©u10.Sè lîng TØnh (Thµnh phè)gi¸p biÓn cña níc ta: a.25 b.28 c.29 d.31 Câu11.Đờng cơ sở trong lãnh hải cuả một nớc là đờng ở vị trí : a. N¬i giíi h¹n thuû triÒu xuèng thÊp nhÊt b Nối các mũi đất xa nhât vơi các đảo ven bờ c. Có độ sâu dới 20 m d. Cã chiÒu réng 20 h¶i lÝ tÝnh tõ mÐp thuû triÒu trë ra C©u12. Vïng biÓn mµ níc ta cã quyÒn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p an ninhquèc phßng, kiÓm so¸t thuế quan, các quy định về y tế, môi trờng nhập c,...là vùng: a. L·nh h¶i b. TiÕp gi¸p l·nh h¶i c. Vùng đặc quyền về kinh tế d. Thềm lục địa Câu13. Do nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm, gió mùa nên thiên nhiên nớc ta có: a. KhÝ hËu «n hoµ, dÔ chÞu b. Sinh vËt ®a d¹ng c. Kho¸ng s¶n phong phó, tr÷ lîng lín d. §Êt ®ai réng lín vµ ph× nhiªu Câu14. Nằm ở bờ đông bán đảo Đông Dơng, vị trí nớc ta đóng vai trò la: §Çu cÇu x©m nhËp vµo vïng V©n Nam( Trung Quèc) Cöa ngâ th«ng ra biÓn cña c¸c níc §«ng D¬ng vµ §«ng B¾c Th¸i Lan Cả hai đều đúng Cả hai đều sai Câu15. So với các nớc cùng một vĩ độ, nớc ta có nhiều lợi thế hơn hẳn về: Trồng đợc các loại nho, cam, ô liu, chà là nh Tây á Ph¸t triÓn c©y cµ phª, cao su Trồng đợc lúa, ngô khoai Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ quanh năm các loài cây lơng thựcvà cây công nghiệp nhiệt đới C©u16. Víi vÞ trÝ n»m ë gÇn trung t©m §«ng Nam ¸ , ViÖt Nam lµ n¬i: GÆp gì cña c¸c nÒn v¨n minh cæ Ên §é, Trung Quèc C¸c thÕ lùc bµnh tríng lu«n lu«n dßm ngã Hội tụ những tiến bộ KHKT thời đại Tất cả đều đúng C©u17. Sù ®a d¹ng vÒ b¶n s¾c d©n téc do níc ta lµ n¬i: Có sự gặp gỡ nghiều nền văn minh lớn á, Âu với văn minh bản địa Đang diễn ra những hoạt động kinh tế sôi động Giao nhau cña c¸c luång sinh vËt B¾c, Nam Giao tiÕp cña hai vµnh ®ai sinh kho¸ng lín C©u18. H¹n chÕ nµo kh«ng ph¶i do h×nh d¹ng dµi vµ hÑp cña l·nh thæ ViÖt Nam mang lai: Kho¸ng s¶n níc ta ®a d¹ng, nhng tr÷ lîng kh«ng lín Giao th«ng B¾c- Nam tr¾c trë ViÖc b¶o vÖ an ninh vµ chñ quyÒn l·nh thæ khã kh¨n KhÝ hËu ph©n ho¸ phøc t¹p C©u 19. Vïng níc néi thuû cña quèc gia lµ vïng níc: Có độ sâu dới 100 mét Đợc tính từ mép nớc thuỷ triều thấp nhất đến đờng cơ sở Nơi đó quốc gia sở hữu có toàn quyền nh trên lục địa Câu b+ câu c đúng Câu20. Theo công ớc quốc tếvề Luật Biển năm 1982 thì vùng đặc quyền kinh tế của nớc ta rộng 200 hải lí đợc tính từ: NgÊn níc thÊp nhÊt cña thuû triÒu trë ra §êng c¬ së trë ra Giíi h¹n ngoµi cña vïng l·nh thæ trë ra Vùng có độ sâu 200 mét trở vào Câu21. Vị trí địa lí nớc ta tạo điều kiện thuận lợi cho việc: Ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp nhiÖt díi Ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn Më réng quan hÖ hîp t¸c víi vïng §«ng Nam ¸ vµ thÕ giíi TÊt c¶ c¸c thuËn lîi trªn.

(4) tµi nguyªn thiªn nhiªn Câu1. Nguồn lực tự nhiên của một quốc gia đợc hiểu là: HÖ thèng c¸c c¬ së h¹ tÇng Đờng lối chính sách của đất nớc Tæng thÓ c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn Tất cả đều đúng Câu2. Đất đai sẽ là nguồn vốn quý nếu ta biết sử dụng nó để: S¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm n«ng, l©m, ng nghiÖp Biến thành hàng hoá trên thị trờng bất động sản Sử dụng nó vào mục đích c trú Chuyển đổi mục đích sử dụng hợp lí và có hiệu quả kinh tế cao Cau3. Vào năm 2000, tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp nớc ta lần lợt chiếm 28,4% và 35,1% đất tự nhiên của nớc. N vậy, diện tích thực tế của hai loại đất này lần lợt là: a. 28,4 vµ 35,1 triÖu ha b. 9,4 vµ 11,6 triÖu ha c. 8,0 vµ 9,3 triÖu ha d. 8,5 vµ 10,5 triÖu ha Câu4. Trong điều kiện nớc ta, vai trò của đất nông nghiệp vẫn còn có ý nghĩa lớn khi: C¬ cÊu kinh tÕ cßn ®ang chuyÓn dÞch Sù gia t¨ng d©n sè vµ ph©n bã d©n c vÉn cßn tiÕp diÔn Quá trình đô thị hoá vẫn đang phát triển S¶n xuÊt n«ng nghiÖp vÉn cßn lµ träng t©m cña nÒn kinh tÕ Câu5. Trong môi trờng nhiệt đới ẩm gió mùa, việc sử dụng có hiệu quả các loại đất nông nghiÖp tríc hÕt ph¶i g¾n chÆt víi: Quy m« diÖn tÝch TËp qu¸n cach t¸c cña c d©n trong vïng BiÖn ph¸p thuû lîi vµ trång rõng thÝch hîp C¬ cÊu c©y trång vËt nu«i thÝch hîp Câu6. Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng đất của vùng núi và trung du: T¹p trung ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy Tích cực trồng cây lơng thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu tại chỗ Mở rộng diện tích đồng cỏ để chăn nuôi ¸p dông h×nh thøc canh t¸c n«ng l©m kÕt hîp Câu7. Để khai thác thế mạnh của đất đai miền núi và trung du một cách ổn định lâu dài cần chó ý biÖn ph¸p: G¾n vïng n«ng nghiÖp víi c¬ së chÕ biÕn TËp trung ph¸t triÓn trång rõng phßng hé Cung cấp đầy đủ lao động và lơng thực Ph¸t triÓn réng kh¾p c¸c c¬ së gi¸o dôc, y tÕ Câu8. Sự khác biệt cơ bản trong hớng sử dụng đất đai ở hai đồng bằng sông Hồng và sông Cöu Long lµ: Kh¶ n¨ng th©m canh t¨ng vô Kh¶ n¨ng c¶i t¹o vµ më réng diÖn tÝch Độ màu mỡ của đất trồng Kinh nghiÖm vµ tËp qu¸n canh t¸c Câu9. Điểm tơng đồng về tiềm năng phát triển nông nghiệp của hai đồng bằng Sông Hồng và s«ng Cöu Long lµ: Quy mô diện tích đất phèn và đất mặn còn nhiều Khả năng tận dụng diện tích mặt nớc để chăn nuôi thuỷ sản còn lớn Tính ổn định của khí hậu thời tiết Tất cả đều sai Câu10. Với diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu ngời còn 0,05ha/ngời, ĐB Sông Hồng là n¬i thÓ hiÖn ro nÐt nhÊt: Sù cÇn thiÕt cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.

(5) Sức ép của đân số lên việc sử dụng đất Yêu cầu cấp bách của công tác kế hoạch hoá gia đình Câu b+ c đúng Câu11. Để hạn chế phần nào thiên tai khắc nghiệt đối với sản xuất nông nghiệp ở duyên hải miÒn Trung, cÇn: Xây nhiều đê, đập và hồ chứa nớc DÉn níc röa mÆn, röa phÌn Trång c©y ch¾n c¸t, chèng xãi mßn Câu a+ c đúng Câu12. Sự phong phú của nguồn tài nguyên thiên nhiên tại một nơi là cơ sở để phát triển: C¸c ngµnh s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ Më réng quy m« s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Nguån nguyªn lieu phôc vô chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Vïng l·nh thæ s¶n xuÊt hîp lÝ vµ cã hiÖu qu¶ Câu13. Sự màu mỡ của đất feralit miền núi phụ thuộc vào yếu tố nào: a. Nguồn gốc đá mẹ b.Qu¸ trinh båi tô c. §iÒu kiÖn khÝ hËu d. KÜ thuËt canh t¸c Câu14. Đất phù sa ở đồng bằng chủ yếu đợc sử dụng để trồng lúa nớc nhờ vào đặc điểm: a. cã diÖn tÝch réng c. Kh¶ n¨ng gi÷ níc tèt b. Độ phì cao vì đợc bồi đắp thờng xuyên d. Tất cả đều đúng Câu15. Duyên hải miền Trung, loại đất phổ biến nào sau đây có thể cải tạo để thành đất nông nghiệp đợc: a. §Êt mÆn b. §Êt chua phÌn c. đất cát d. §Êt b¹c mµu dåi trung du Câu16. Đặc điểm nào sau đây không phải là tính chất của đất đỏ bazan ở nớc ta: §Êt mÞn pha c¸t chøa nhiÒu mïn Hình thành trên vùng đất có phun trào dung nham Độ phì nhiêu cao nhờ tầng đất đày Có tuổi đời trên dới một triệu năm Câu17. Trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở ĐB sông Cửu Long, biện pháp thích hợp nhất lµ: a.Trång c©y chèng xãi mßn, ng¨n mÆn b.Cải tạo đất kết hợp với công tác thuỷ lợi c.Đắp đê ngăn lũ d.Xây hồ chứa để dự trữ nớc tới cho mùa khô Câu18. Đối với ĐB sông Hồng,vấn đề sử dụng nông nghiệp cần chú ý trớc mắt là: a.Bảo đảm ngăn lũ b.Dẫn phù sa để cải tạo đồng ruộng c.Thau chua röa mÆn c.Câu a+b đúng Câu19. Khí hậu nhiệt đới gió mùa nơc ta giống với khí hậu nhiệt đới gió mùa ấn Độ ở chỗ: a. GÝo mïa §«ng B¾c l¹nh Ýt ma b. GÝo mïa T©y Nam nãng, ma nhiÒu c. Mïa kh« lµ mïa nãng h¹n gay g¾t d.Trªn c¸c cao nguyªn thêng cã hiÖn tîng f¬n C©u20. Sù ph©n ho¸ theo mïa cña khÝ hËu níc ta thÓ hiÖn qua t×nh tr¹ng: a.Từ tháng 5 đến tháng10 miền Bắc, Nam thừa nớc, miền Trung thiếu nớc b.Từ tháng 11đến tháng 4 miền trung thiếu nớc,miền Bắc ,miền Nam thừa nớc c.Mïa h¹, miÒn Trung b·o, lò,miÒn Nam giã lín d.Mùa đông, miền Bắc gió Đông Nam khô,miền Nam gió Tây Nam ẩm Câu21. Sự phân hoá khí hậu theo độ cao đã tạo khả năng cho vùng nào ở nớc ta trồng đợc nhiều loại cây từ nhiệt đới, cận nhiệt đới và cả ôn đới: a. T©y B¾c b. §B s«ng Hång c. T©y Nguyªn d. B¾c Trung Bé C©u22. Sù ®a d¹ng vµ phong phó trong hÖ thèng c©y trång, vËt nu«i t¹i mét n¬i ë níc ta lµ nhê: Sù ph©n ho¸ theo mïa cña khÝ hËu.

(6) Sự phân bố theo độ cao địa hình trong vùng Sự phân bố theo bắc nam của địa phơng Tất cả đều sai C©u23. Thêi k× nµo kh«ng ph¶i lµ mïa kh« ë T©y Nguyªn a. Tháng 5 đến tháng 10 b. Tháng 1 đến tháng 3 c. Tháng 10 đến tháng 12 d. Th¸ng 3 ®Ðn th¸ng 5 C©u24. B·o, lò, h¹n, rÐt, giã f¬n dån dËp gay g¾t lµ nh÷ng tai biÕn kh¾c nghiÖt cña thêi tiÕt, khÝ hËu ë vïng nµo níc ta: a. §B S«ng Cöu Long b. Duyªn h¶i miÒn Trung c. T©y B¾c d. §«ng B¾c C©u25. §Þa ph¬ng nµo ë níc ta cã kiÓu khÝ hËu, thêi tiÕt lÖch pha so víi tÝnh chÊt chung cña toµn quèc: a. §B s«ng Cöu Long b. Duyªn h¶i miÒn Trung c. T©y Nguyªn d. §B s«ng Hång C©u26. Khu vùc cã kiÓu khÝ hËu kh« h¹n g©y khã kh¨n cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ vïng: a. T©y B¾c b. §«ng B¾c c. Cùc Nam trung Bé d. Bán đảo Cà Mau C©u27. BiÖn ph¸p nµo lµ kh«ng thÝch hîp tríc tÝnh chÊt thÊt thêng cña khÝ hËu níc ta: a. TÝch cùc th©m canh t¨ng vô b. Ph©n bè thêi vô hîp lÝ c. Dự báo thời tiết để phòng tránh d. Trång rõng kÕt hîp víi thuû lîi Câu28. Trên dải đất miền Trung, khu vực có tần suất bão trong năm cao nhất (24%) là: a. Thanh- NghÖ- TÜnh b. Nam- Ng·i- B×nh(§Þnh) c. B×nh- TrÞ- Thiªn d. Kh¸nh- Ninh- B×nh(ThuËn) Câu29. Sự phân hoá khí hậu theo mùa và theo bắc nam đã giúp cho: Mùa thu hoạch nông sản rải đều Nguyªn liÖu cho nhµ m¸y kh«ng c¨ng th¼ng Nguån n«ng s¶n níc ta ®a d¹ng, ph«ng phó Tất cả đều đúng Câu30. Từ lâu, trồng lúa nớc kết hợp với ngành nghề thủ công là sự lựa chọn tốt nhất đối với c d©n n«ng nghiÖp níc ta, v×: Phù hợp với đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa Có đủ lơng thực nuôi sống đợc nhiều ngời Tận dụng lao động mộy cách hợp lí giữa 2 kì thu hoạch Tất cả đều đúng Câu31. Tính chất thời vụ của nhiều hoạt động kinh tế ở nớc ta là ảnh hởng của: Nhu cÇu thÞ trêng trong vµ ngoµi níc Sù ph©n ho¸ khÝ hËu theo mïa TÝnh chÊt nhiÖt Èm trong n¨m Nguồn lao động nông nhàn Câu32. Khu vực có kiểu khí hậu nhiệt đới có mùa đông ấm nằm ở vùng: a. T©y B¾c vµ B¾c Trung Bé b. §«ng B¾c vµ §B s«ng Hång c. B¾c Trung Bé vµ Nam Trung Bé d. Nam Trung Bé vµ T©y Nguyªn Câu33. Yếu tố nào không phải là thế mạnh của mạng lới sông ngòi vùng đồng bầng sông Cửu long: a.Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp thuû ®iÖn b.Trång lóa níc vµ c©y ¨n qu¶ c.Ch¨n nu«i thuû s¶n níc mÆn, níc lî d.Ph¸t triÓn giao th«ng vµ du lÞch C©u34. Sù ph©n ho¸ lîng níc theo mïa lµ kÕt qu¶ cña: a.Sù ph©n bè lîng ma b.Sù ph©n bè d©n c c.Sự phân bố các dạng địa hình d.Tât cả đều sai Câu35. Nguồn thuỷ năngtrên hệ thống sông vùng nào hiện nay đợc khai thác tích cực nhất a.§ång b»ng s«ng Cöu Long vµ §«ng B¾c b.§«ng Nam Bé vµT©y B¾c c.T©y Nguyªn vµ Nam Trung Bé d.Nam Trung Bé vµ §B s«ng Hång C©u36. Nhµ m¸y thuû ®iÖnYa-li cã c«ng suÊt lín thø 2 ë níc ta n»m trªn hÖ thèng s«ng: a.S«ng Hång b.S«ng §ång Nai c.S«ng Xª Xan d.S«ng Xrªp«k.

(7) Câu37. Nguồn nớc đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nớc cho c dân đô thị hoặc các khu c«ng nghiÖp ë níc ta lµ: a. S«ng suèi b. Hå thuû lîi c. Níc ngÇm c. Níc ma Câu38. Tài nguyên ở nớc ta hiện nay không còn đợc xem là vô tận vì: a.T×nh tr¹ng khÝ hËu thÊt thêng b.Do d©n sè t¨ng nhanh c.Sù « nhiÔm nguån níc d.Sự nóng lên của trái đất C©u39. C«ng tr×nh thuû ®iÖn s«ng §µ cã vai trß: a.Cung cÊp n¨ng lîng cho thuû ®iÖn vµ níc tíi cho n«ng nghiÖp b.§iÒu tiÕt lò vµ c¶i t¹o luång l¹ch giao th«ng ë h¹ lu c. Ph¸t triÓn ch¨n nu«i thuû s¶n vµ du lÞch trªn miÒnT©y B¾c d.Tât cả đều đúng Câu40. Tính chất nào sau đây không phải làđặc điểm của sông ngòi duyên hải miền Trung: a. Chế độ nớc thất thờng b. Lò lªn xuèng chËm vµ kÐo dµi c. Dßng s«ng ng¾n vµ dèc d. Lßng s«ng c¹n vµ nhiÒu cån c¸t Câu41. Mạng lơi sông ngòi ở vùng nớc ta hoàn toàn không có nguồn thuỷ năng để khai thác: a.§B s«ng Cöu Long b. B¾c Trung Bé c. Nam Trung Bé d. §«ng B¾c Câu42. Do đặc diêm nào mà dân c ĐB sông Cửu Long phải ”Sống chung với lũ’’ a.Chế đô nớc lên xống thất thờng b.Lò lªn chËm vµ rót chËm c.Cuéc sèng ë ®©y g¾n liÒn víi c©y lóa níc d.§Þa h×nh thÊp so víi mùc níc biÓn C©u43. Sù ph©n ho¸ lîng ma ë mét vïng chñ yÕu chÞu ¶nh hëng cña: a. ảnh hởng địa hình vá hớng gío b. Hớng gió và mùa gió c. Vĩ độ và độ cao d. Câu a +b đúng Câu 44. Có chế độ nớc thất thờng, lũ muộn chủ yếu vào mùa thu đông là đặc điểm của hệ thèng s«ng miÒn : a. T©y B¾c b. §«ng B¾c c. Duyªn H¶i MiÒn Trung d. T©y Nguyªn C©u45. Sù phong phó cña c¸c loµi sinh vËt biÓn níc ta lµ do: a. Nhiệt độ nớc biển nóng và độ mặn cao b.Vïng biÓn níc ta réng vµ s©u c.Vùng thềm lục địa nớc ta ấm và nông, có nhiều dòng hải lu ven biển d.Tất cả đều sai Câu 46. Có giá trị thiết thực đối với đời sống và sản xuất ở nớc ta hiện nay là nhờ sự phong phó cña c¸c loµi sinh vËt: a. 2000 loµi c¸ b. 700 loµi chim c. 300 loµi thó d. 7000 loµi thùc vËt bËc cao Câu47. Gía trị cung cấp của rừng đối với sự phát triển của công nghiệp là: a. Chất đốt hàng ngày b. Nguyªn liÖu cho nghµnh gç giÊy c. Nguån níc cho thuû ®iÖn d. H¹n chÕ lò lôt vµ xãi mßn Câu48. Phong trào trồng rừng ngày càng mạnh, điều đó cho thấy a. Nhu cÇu cuØ gç ngµy cµng t¨ng b. DiÖn tÝch rõng cã gi¸ trÞ gi¶m sót c. Nhân dân đã ý thức vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất d. Câu a+b đúng C©u49. YÕu tè nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ kÕt qu¶ cña t×nh tr¹ng khai th¸c rõng bõa b·i hiÖn nay: a. §Êt ®ai bÞ xãi mßn m¹nh b. HÖ sinh th¸i rõngngµy cµng gi¶m c. §Êt n«ng nghiÖp ngµy cµng gi¶m sót d. Nguån níc ngÇm dang c¹n kiÖt thùc hµnh.

(8) Dùa vµo b¶ng sè liÖu vÒ sù suy tho¸i tµi nguyªn rõng thêi k× 1976- 1995, h·y tr¶ lêi c¸c c©u hỏi dới đây sau khi đã xử lý số liệu: (đơn vị: 1000 ha) N¨m 1976 1980 1990 1995 T«ng diÖn tÝch cã rõng 11.169,3 10.608,3 9.175,6 9.802.2 Rõng tù nhiªn 11.076,7 10.186,0 8.430,7 8.252,5 Rõng trång 92,6 422,3 744,9 1.047,7 *Câu50. Từ năm 1976 đến năm 1995, diện tích rừng tự nhiên của nớc ta đã dảm bao nhiêu triÖu ha: a. 2,0 b. 1,8 c. 2,8 d. 3,2 *C©u51. TÝnh trung b×nh mçi n¨m c¶ níc m¸t m¸y v¹n ha: a. 19,5 b. 25,2 c. 36,4 d. 14,8 *Câu52. Tính chung từ năm 1990 đến 1995, Tài nguyên rừng có cải thiện nhờ a. Nạn phá rừng đã dảm c. Rõng t¸i sinh nhanh b. DiÖn tÝch trång rõng t¨ng lªn d. Tất cả đều sai *Câu53. Tính đến năm 1995, diện tích rừng che phủ chỉ còn: a. 28,7% b. 30,5% c. 27,2% d. 29,6% *Câu54. Trong thời gian từ 1976-1995, tổng diện tích rừng đã có xu hớng: a. TiÕp tôc d¶m m¹nh b. T¨ng liªn tôc c. §· cã sù phôc håi tõ sau n¨m 1990 d. Câu b+ c đúng *C©u 55. Vïng nói cã diÖn tÝch rõng che phñ thÊp nhÊt lµ: a. T©y Nguyªn b. T©y B¾c c. §«ng B¾c d. §«ng Nam Bé *Câu56. Trong khoảng thời gian từ 1976 đến 1995, đồng thời với diện tích rừng tự nhiên dảm lµ sù t¨ng lªn cña nguy c¬: a. Rõng cá xa van b. Đất trống đồi núi trọc c. N¹n lò lôt vµ xãi mßn d. Tất cả đều đúng C©u57. §Æc ®iÓm nµo kh«ng ph¶i lµ cña khãang s¶n níc ta: a.Phong phó ®a d¹ng b. Cã tr÷ lîng lín c. Phân bố không đều d. TËp trung chñ yÕu ë B¾c Bä vµ B¾c Trung Bé C©u 58. Kho¸ng s¶n nµo lµ c¬ së n¨ng lîng cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa nam: a. Than đá b. Thuû ®iÖn c. DÇu khÝ d. Nang lîng mÆt trêi C©u59. Níc ta cã thÕ m¹nh vÒ luyÖn kim mµu víi quy m« lín nhê vµo nguån kho¸ng s¶n: a. Quặng sắt, than đá b. §ång, vµng c. ThiÕc, b«xit d. Ch×, kÏm Câu60. Vùng Bắc Trung Bộ có nhiều loại khoáng sản trữ lợng đứng đầu nớc ta là: a. §ång, vµng, cr«m b. ThiÕc, cr«m, s¾t c. S¾t, titan, boxit d. Cả ba đều sai Câu61. Dựa vào nguồn nguyên liệu rẻ tiền, dễ khai thác phục vụ cho nhu cầu to lớn của thị trờng nội địa, đó là ngành công nghiệp: a. Khai th¸c than b. S¶n xuÊt xi m¨ng c. Khai th¸c dÇu khÝ d. LuyÖn gang, thÐp Câu62. Những khó khăn về điều kiện kinh tế- xã hội cơ bản đối với ngành công nghiệp khai kho¸ng ë níc ta lµ: Mỏ nằm phân tán ở địa bàn hiểm trở Thiếu nguồn nớc để sàng tuyển quặng vào mùa khô ThiÕu nguån n¨ng lîng vµ m¹ng líi giao th«ng Câu a+b đúng C©u63. Sù kÕt hîp gi÷a nguån thuû ®iÖn rÎ tiÒn kÒ víi nguån kho¸ng s¶n b«xit cã tr÷ lîng rÊt lín lµ thÕ m¹nh t¬ng lai cña ngµnh CN luyÖn nh«m ë: a. T©y B¾c b.§«ng B¾c c.T©y Nguyªn d.§«ng Nam Bé.

(9) Câu64.Với kiêu khai thác thủ công,sơ chế nh hiện nay,thì nguy cơ trớc mắt đối với nguồn kho¸ng s¶n lµ: a.Sù c¹n kiÖt nhanh chãng tµi nguyªn b.Sù « nhiÔm m«i trêng c.Cả 2 đều sai d.Cả 2 đều đúng C©u65.Tµi nguyªn dÇu khÝ ë níc ta tËp trung víi tr÷ lîng lín chñ yÕu ë vïng: a.BÓ trÇm tÝch S«ng Hång c.BÓ trÇm tÝch Thæ Chu-M· Lai c.BÓ trÇm tÝch Cöu Long d.BÓ trÇm tÝch Nam C«n S¬n C©u66. Than, s¾t, m©ng n»m kÒ nhau lµ lîi thÕ gióp nhau cho trung t©m c«ng nghiÖp nµo tiÕn hµnh chuyªn m«m ho¸ cao: a.ViÖt Tr× b. Th¸i Nguyªn c.H¹ Long d. B¾c Giang Câu67. Nguồn khoáng sản có trữ lợng lớn, hàm lợng cao phân bố trải dài ven biển nơc ta đó lµ: a. C¸t tr¾ng b. Muèi c. DÇu má d. Sa kho¸ng ti tan C©u68. C¸c tØnh NamTrung Bé lµ khu vùc cã nguån h¶i s¶n phong phó nhê n»m kÒ ng trêng lín: a. Cµ Mau-Kiªn Giang b. Hoµng Sa-Hoµng Sa c. Ninh ThuËn-B×nh ThuËn d. H¶i Phßng C©u69. S¶n lîng cña ngµnh CN khai th¸c dÇu má n¨m 1999 lµ: a.12 TriÖu tÊn b.16 TriÖu tÊn c.18 TriÖu tÊn d.15TriÖu tÊn C©u70. GÝa trÞ xuÊt khÈu cña ngµnh c«ng nghiªp khai th¸c dÇu má n¨m1999 lµ: a. 1,8 tØ USD b. 2.5 tØ USD c. 2,3 tØ USD d. 2,0 tØUSD C©u71. C¶ng biÓn níc s©u võa lµ trung t©m läc dÇu lín nhÊt níc ta lµ: a. Cam Ranh b. Dung QuÊt c.Vòng Tµu d. C¸i L©n Câu72. Đối với khách du lịch thì bãi tăm sạch,đẹp,khí hậu tốt,hoạtđộng đợc quanh năm ở nớc ta lµ: a. H¹ Long-B·i Ch¸y b. S¬nTrµ-Héi An c. NhaTrang-§¹i L·nh d. VũngTàu-Cônđảo Câu73. Yếu tố khí hậu có ảnh hởng xấu kéo dài đối với các ngành kinh tế biển là: a. GÝo f¬n T©y Nam b. GÝo mïa T©y B¾c c. GÝo mïa T©y Nam c. d. B·o C©u74. §Ó tµi nguyªn mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao,cÇn chó ý khai th¸c theo híng a. Nªn tËp trung ®Çu t cho mét ngµng then chèt b. Chó ý tríc nhÊt vµo x©y dùng c¬ së h¹ tÇng c¸c c¶ng biÓn c. Ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn tæng hîp d. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trờng C©u75. Víi chiÒu dµi 3260 km,b¬ biÓn níc ta ch¹y dµi tõ : a. Hải Phòng đến Cà Mau b. Móng Cái đến Hà Tiên c. Quảng Ninh đến Phú Quốc d. Hạ Long đến Rạch Gía C©u 76. Ngåun tµi nguyªn biÓn nµo cung cÊp nguyªn liÖu cho nghµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt c¬ b¶n: a. C¸t tr¾ng b. DÇu khÝ c. Ti tan d. Muèi ¨n Câu77. Loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhng cha đợc khai thác đúng mức hiện nay lµ: a.§Êt b.BiÓn c.Rõng d.Kho¸n s¶n Câu78. Loại khoáng sản khai thác tơng đối dễ và sử dụng phổ biến nhất nớc ta chính là: a. QuÆng b« xÝt b . QuÆng s¾t c. VËt liÖu x©y dùng d. QÆng thiÕc.

(10) Câu79. Với trình độ kinh tế, kĩ thuật của nớc ta thì loại tài nguyên chiếm vị trí quan trọng nhÊt lµ: a. BiÓn b. §Êt c.Rõng d.Kho¸ng s¶n C©u80. Trong sè c¸c má kho¸n s¶n phôc vô nghµnh chÕ biÕn ph©n l©n ë níc ta hiÖn nay, chiÕm tr÷ lîng lín lµ; a.Má ®Çu vµ khÝ b.Mỏ than đá c.Má aptÝt d.Má b« xÝt Câu81. Hệ đất feralit nâu đỏ có đặc điểm: b. Thờng đợc canh tác để trồng cây lơng thực, thực phẩm c. Kh«ng thÝch hîp víi c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp khã tÝnh nh c©y cao su d. RÊt thuËn l¬Þ cho viÖc trång rõng Câu82.Tình trạng tài nguyên rừng ở nớc ta bị khai thác quá mức đã kéo theo: a. Việc mở rộng thêm đất canh tác b. Sù ph¸t triÓn m¹nh nghµnh khai th¸c chÕ biÕn l©m s¶n c. Nạn xói mòn đất đai và khô kiệt nguồn nớc d. Tất cả đều sai Câu82. Tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa của khí hậu nớc ta đã đem đến cho sản xuất nông nghiÖp: a. Nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ với nguồn nớc dồi dào b. Nạn úng ngập và xói mòn đất đai trầm trọng c. T×nh tr¹ng lò b·o vµ h¹n, rÐt thÊt thêng d. Tất cả đều đúng Câu83. Tình trạng phân hoá theo mùa của khí hậuViệt Nam đợc thể hiện đặc điểm: a. MiÒn B¾c l¹nh, miÒn Nam nãng b. GÝo mïa §«ng B¾c l¹nh vµ kh«, giã mïa T©y Nam nãng vµ Èm ít c. Mùa đông rét và ẩm, mùa hạ nóng và khô d. Càng lên núi cao, tính chất nhiệt đới càng giảm Câu84. Trong quá trình khai thác các nguồn lực tự nhiên để làm giàu cho đất nớc, chúng ta cÇn: a. Cã kÕ ho¹ch khai th¸c hîp lÝ vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån tµi nguyªn b. Chó ý h¹n chÕ tÝnh thÊt thêng cña khÝ hËu vµ thêi tiÕt c. Thêng xuyªn quan t©m vµ b¶o vÖ m«i trêng vµ gi÷ c©n b»ng sinh th¸i d. Tất cả ý trên đều đúng Câu85. Nếu biết khai thác tổng hợp giá trị của mạng lới sông ngòi đày đặc, lợng nớc phong phú thì đó là thế mạnh của: a. C«ng nghiÖp n¨ng lîng b. N«ng nghiÖp c. Giao th«ng vËn t¶i d. TÊt c¶ c¸c nghµnh trªn C©u86. Sù suy gi¶m nhanh chãng nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn níc ta lµ hËu qu¶ trùc tiÕp cña: a. Trình độ công nghệ khai thác lạc hậu b. D©n sè gia t¨ng nhanh c. ThiÕu qui ho¹ch, tæ chøc trong khai th¸c d. C¶ 3 nguyªn nh©n trªn C©u87. TÝnh chÊt nÒn t¶ng cña khÝ hËu ViÖt Nam lµ: a. Nhiệt đới b. GÝo mïa c. C©n b»ng ©m d¬ng d. TÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt trªn Câu 88.Vị trí địa lí có ảnh hởng nh thế nào đến sự hình thành lãnh thổ tự nhiên Việt Nam? a. Quyết định tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của tự nhiên Việt Nam b. Sù phong phó vÒ kho¸ng s¶n c. Sự phong phú về các khu hệ thục vật và động vật d. Cả 3 câu đều đúng Câu.89. Hệ thống đảo ven bờ nớc ta tập trung ở khu vực nào nhiều nhất? a. Ven bê vÞnh B¾c Bé b. Ven bê B¾c Trung Bé.

(11) c. Ven bê Nam Trung Bé d. Ven bê vÞnh Th¸i Lan Câu90. Cây trồng ở Việt Nam phong phú do ảnh hởng quyết định của nhân tố nào? a. Do ảnh hởng của chế độ gió mùa b. Do l·nh thæ kÐo dµi theo chiÒu B¾c Nam c. Do ảnh hởng của địa hình d. Do tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n trªn Câu91.Loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất ở Việt Nam? a. Đất feralit trên các loại đá mẹ khác nhau b. §Êt phï sa cæ c. §Êt phï sa míi d. §Êt mïn trªn nói C©u92. §Êt feralÝt nµo chiÕm u thÕ ë vïng nói ViÖt Nam? a. Đất feralít trên đá măc ma ba giơ b. Đất feralít tren đá mắc ma a xit c. Đất feralít trên đá trầm tích d. Đất feralít trên đá biến chất Câu93. Các nguồn lực để phát triển KT-XH đất nớc bao gồm: a. §iªï kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn, hÖ thèng tµi s¶n quèc d©n, d©n c vµ nguån lao động, đờng lối chính sách b. Tài nguyên thiên nhiên, cơ sơ hạ tầng, tài nguyên con ngời, đờng lối chính sách c. Tài nguyên khoáng sản, dân c, nguồn vốn, đờng lối chính sách d. Tài nguyên thiên nhiên,nguồn nhân lực,đờng lối chính sách Câu93. Tại sao nớc ta có thể phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạngvề sản phẩm? a. Do ảnh hởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa b. Do ảnh hởng của địa hình c. Do đất đai phong phú d. T©t c¶ c¸c nguyªn nh©n trªn Câu94. Tài nguyên đất có vị trí quan trọng, trong đó đất nông nghiệp chiếm khoảng 24% đất tự nhiên, tơng đơng với...(triệu ha) a. 33triÖu ha b. 8 triÖu ha c. 7 triÖu ha d. 24 triÖu ha C©u95. B« xÝt, than, dÇu khÝ, theo th tù cã nhiÒu ë: a.Cao B»ng, Thõa Thiªn-HuÕ, Qu¶ng Ng·i b.NghÖ An, H¹ Long, B¹ch Hæ c.T©y Nguyªn, Th¸i Nguyªn, §µ N½ng d.T©y Nguyªn, Qu¶ng Ninh, ngoµi kh¬i Vòng Tµu Câu96. Tài nguyên đất gồm có 2 loại chủ yếu: a. Đất đầm lầy và đất núi cao b. Đất hoang mạc và đất đồng cỏ c. Đất phù sa và đất feralít d. Đất ngập mặn vàđât đồi núi C©u97. §Æc ®iÓm cña khÝ hËu ViÖt Nam lµ: a. Cận nhiệt đới ẩm, gió mùa, có sự phân hoá b. Cận nhiệt đới ẩm, gió mùa không có sự phân hoá c. Nhiệt đới gió mùa có sự phân hoá d. Nhiệt đới gió mùa không có sự phân hoá C©u98. Kho¸ng s¶n cã tr÷ lîng vµ gi¸ trÞ kinh tÕ lín ViÖt Nam lµ: a. Than đá, vàng, kim cơng b. Uranium, bạc đá quý c. Dầu khí, than đá Uranium d. B« xÝt, vËt liÖu x©y dùng, dÇu khÝ Câu99. Loài thực vật và động vật nào chiếm u thế ở Việt Nam a. Các loài bản địa b. C¸c loµithuéc luångHimalaia c. C¸c loµi thuéc luång Hoa Nam d. Các luông thuộc ấn độ-Mian ma Câu100. Để sử dụng hợp lí đi đôi với bảo vệ và tái tạo tài nguyên thiên nhiên, cần: a. Chống xói mòn đất đai b. Ph¸t triÓn hÖ sinh th¸i c. Khai th¸c cã chiÕn lîc víi c«ng nghÖ cao d. Tất cả đúng Câu101. Tính chất nhiệt đới của khí hậu Việt Nam giảm theo hớng nào? a. Theo chiÒu vÜ tuyÕn b. Theo chiÒu cao c. Theo chiÒu kinh tuyÕn d. Câu a+b đúng D¢N C¦ Vµ NGUåN LAO §éNG.

(12) i. Chọn đáp án đúng nhất C©u1. ’’ViÖc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vïng ®©n téc Ýt ngëi níc ta cÇn chó träng h¬n n÷a’’ do: a. Các dân tộc ít ngời đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng b. Mét sè d©n téc Ýt ngêi cã nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt quý b¸u c. Sự phát triển kinh tế- xã hội giữa các dân tộc hiện có sự chênh lệch đáng kể, mức sống của bé phËn d©n téc Ýt ngêi thÊp d. Tríc ®©y chóng ta cha chó träng vÊn nµy C©u2. HiÖn tîng bïng næ d©n sè ë níc ta b¾t ®Çu tõ: a. Cuèi thÕ kûXX b. ThËp kû 30 cña thÕ kØ XX c. ThËp kØ 40 cña thÕ kØ XX d. ThËp kØ 50 cña thÕ kØ XX Câu3. Với tốc độ gia tăng nh hiện nay đân số nớc ta mỗi năm sẽ tăng thêm khoảng: a. 0,7 đến 0,9 triệu ngời b. 1,1 đến 1,3 triệu ngời c. 1,5 đến 1,8 triệu ngời d. Trªn 2 triÖu ngêi C©u4. D©n sè níi ta trÎ thÓ hiÖn râ nÐt qua: a. Cơ cấu lao động b. C¬ cÊu nhãm tuæi c. TØ lÖ sinh cao d. TØ lÖ tö thÊp C©u5. TØ lÖ gia t¨ng d©n sè trung b×nh n¨m giai ®o¹n 1921-2002 cña níc ta cao nhÊt vµo thêi a. 1943-1951 b. 1954-1960 c.1989- 1999 d.1965-1970 Câu6. Sức ép dân số đến: a. ChÊt lîng cuéc sèng, hoµ b×nh thÕ giíi, ph¸t triÓn kinh tÕ b. Tµi nguyªn m«i trêng, ph¸t triÓn kinh tÕ, chÊt lîng cuéc sèng c. An ninh l¬ng thùc, tµi nguyªn m«i trêng, ph¸t triÓn kinh tÕ d. Lao động- việc làm, an ninh lơng thực, phát triển kinh tế C©u7. §iÒu nµo díi ®©y thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt tÝnh bÊt hîp lÝ trong sù ph©n bè ®©n c ë níc ta: a. Dân c tập trung đông ở các đồng bằng b. D©n c tha thít ë miÒn nói, trung du c. Các đồng bằng ở tình trạng đất chật ngời đông, miền núi và trung du có dân c tha thớt trong khi vùng này tập trung nhiều khoáng sản của đất nớc d. Ngay giữa các đồng bằng mật độ dân c cũng có sự chênh lệch lớn C©u 8. ë níc ta viÖc ®Èy m¹nh ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë trung du vµ miÒn nói vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n nh»m: a. Khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của đất nớc b. N©ng cao tØ lÖ d©n thµnh thÞ c. Ph©n bè l¹i d©n c d. Gi¶i quyÕt nhu cÇu viÖc lµm cña x· héi Câu 9. Việc phan bố lại dân c và lao động giữa các vùng trên phạm vi cả nớc là rất cần thiết v×: a. Nguồn lao động nớc ta còn thiếu tác phong công nghiệp b. Dân c nớc ta chủ yếu tập trung ở các đồng bằng c. Sự phân bố dân c nớc ta không đều và cha hợp lí d. TØ lÖ thiÕu viÖc lµm vµ thÊt nghiÖp níc ta hiÖn cßn cao C©u 10. D©n sè níc ta ®ang cã xu híng giµ ®i thÓ hiÖn ë : a. Tuæi thä trung b×nh cña ngêi ®©n t¨ng b. Tỉ lệ nhóm tuổi trên độ tuổi lao động tăng c. Tỉ lệ nhóm tuổi dới độ tuổi lao động giảm d. TÊt c¶ c¸c ý trªn C©u 11. D©n sè níc ta ®ang cã xu híng giµ ®i do: a. TØ lÖ sinh gi¶m a.TØ lÖ tö gi¶m c. Tuæi thä trung b×nh cña ngêi d©n t¨ng d. KÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch d©n sè vµ tiÕn bé vÒ x· héi C©u 12. T×nh tr¹ng di d©n tù do tíi nh÷ng vïng trung du miÒn nói trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khiÕn: a. Tăng sự mất cân đối tỉ số giới tính giữa các vùng ở nớc ta b. Các vùng xuất c thiếu hụt lao động.

(13) c. Làm tăng thêm khó khăn cho vấn đề việc làm ở vùng nhập c d. Tµi nguyªn vµ m«i trëng c¸c vïng nhËp c bÞ suy gi¶m Câu 13. Năm 2003 dân số hoạt động kinh tế của nớc ta là 41,3 triệu ngời trong đó 39,5 triệu ngời là trong độ tuổi lao động và 1,8 triệu ngời là: a.Trên độ tuổi lao động b.Trên độ tuổi lao động đang làm việc c.Dới độ tuổi lao động đang làm việc d.Ngêi néi trî ,ngêi ®i häc Câu 14. Nhận định nào dới đây là cha chính xác về đặc điểm chất lợng nguồng lao động nớc ta: a.CÇn cï, s¸ng t¹o b.Cã nhiÒu kinh nghiÖm trong SX n«ng nghiÖp c.Cã nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp d.Chất lợng nguồn lao động ngày càng đợc nâng cao Câu 15. Chất lợng nguồn lao động nớc ta ngày càng đợc nâng cao là nhờ: a.Số lợng lao động làm việc trong các công ti liên doanh tăng lên b.Nh÷ng thµnh tùu trong ph¸t triÓn v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ c.Mở thêm nhiều trung tâm đào tạo, hứơng nghiệp d.Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, dÞch vô ë n«ng th«n Câu 16. Nhận định nào dới đây là cha chính xác về nguồn lao động của nớc ta hiện nay: a.Cã chÊt lîng ngµy cµng n©ng cao b.Lực lợng lao động có trình độ còn mỏng c. ở các thành phố lớn lực lợng lao động có trình độđã đáp ứng đợc nhu cầu trong khi ở n«ng th«n vÉn thiÕu nhiÒu. d.Chất lợng lao động nớc ta cha đợc nhu cầu hiện tại Câu 17. Việc tập trung lao động trình độ cao ở các vùng đồng bằng gây ra khó khăn do: a.Thiếu lao động tay chân cho các ngành cần nhiều lao động b.Khã kh¨n cho viÖc bè trÝ, s¾p xÕp viÖc lµm c.Thiếi hụt lao động nhất là lao động có trình độ ở miền nuío,trung du-nơi giàu về tài nguyªn d.ý a + b đúng Câu 18. Quỹ thời gian lao động cha đợc tận dụng triệt để là tình trạng khá phổ biến hiện nay ë: a.Vïng n«ng nghiÖp n«ng th«n b. C¸c xÝ nghiÖp quèc doanh c. C¸c xÝ nghiÖp liªn doanh d. ý a+ b đúng Câu 19. Cơ cấu s dụng lao động nớc ta có sự thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây chủ yÕu lµ do: a. Tác động của Cách mạng khoa học- kĩ thuật và quá trình đổi mới b. ChuyÓn dÞch hîp lÝ c¬ cÊu ngµnh c¬ cÊu l·nh thæ c. Số lợng và chất lợng nguồn lao động ngày càng đợcnâng cao d. Năng suất lao động nâng cao Câu 20. ’’Thực hiện đa dạng hoá các hoạt động sản xuất địa phơng,chú ý thích đáng đến hoạt động các ngành dịch vụ’’ là phơng hớng giải quyết việc làm ở : a. Vïng n«ng th«n níc ta b.Vïng trung du níc ta c.Vïng miÒn nói níc ta d.Vùng đô thị nớc ta C©u 21. ChØ sè ph¸t triÓn con ngêi HDI lµ tæng hîp cña 3 yÕu tè chÝnh: a. GDP b×nh qu©n theo ®Çu ngêi,chØ sè gi¸o dôc, tuæi thä b×nh qu©n b. GDP, chØ sè gi¸o dôc, tuæi thä b×nh qu©n c. ChØ sè gi¸o dôc, tØ suÊt chÕt, GDP b×nh qu©n theo ®©u d. Tỉ lệ lao dộng có trình độ kĩ thuật, GDP hoặc GNI bình quân theo đầu ngời, tuổi thọ b×nh qu©n Câu 22. ý nào sau đây không phải là đặc điểm của quá trình đô thị hoá: a. D©n c thµnh thÞ cã xu híng t¨ng nhanh b. Đời sốngcủa ngời dân thành thị ngày càng đợc nâng cao c. Dân cu tập trung vào các đô thị lớn và cực lớn d. Phæ biÕn réng r·i lèi sèng thµnh thÞ Câu 23. Trong kháng chiến chống Mỹ, có thời điểm tỉ lệ dân thành thị ở miền Nam tăng đột ngét lín:.

(14) a. Nhiều đô thị đợc mở rộng và hình thành trong thời gian này b. Nền kinh tế đợc đầu t phát triển mạnh, nhất là ở các đô thị c. Ngời dân t phát chuyển vào các đô thị d. ChÝnh s¸ch dån d©n cña chÝnh quyÒn Nguþ Câu 24. Trong giai đoạn 1965-1972 quá trình đô thị hoá miền Bắc bị chững lại do: a. Khñng kho¶ng kinh tÕ b. Mĩ tiến hành ném bom phá hoại các đô thị c. §Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n d. TÊt c¶ c¸c ý trªn Câu 25. Các đô thị ở Việt Nam có quy mô không lớn, phân bố tản mạn, nếp sống xen kẽ giữa thành thị và nông thôn đã làm cho: a. H¹n chÕ kh¶ n¨ng ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ b. Qóa tr×nh phæ biÕn lèi sèng thÞ vµo n«ng th«n nhanh h¬n c. S thiếu đồng bộ về cơ sở vật chất giữa các đô thị d. Tỉ lệ đô thị hoá giữa các vùng khác nhau Câu 26. Đặc điểm không đợc xét làm tiêu chí để phân loại đô thị nớc ta là: a. Số dân của đô thị b. Chức năng của đô thị c. Tốc độ gia tăng dân số của đô thị d. Tỉ lệ dân số tham gia vào hoạt động SX phi nông nghiệp Câu 27. Việc s dụng lao động nhiều nhất hiện nay là thuộc ngành: a.N«ng- l©m - ng nghiÖp b. C«ng nghiÖp c. X©y dùng d. DÞch vô Câu 28. Năm 2005 dân số nớc ta đứng thứ: a.14 thÕ giíi b. 15 thÕ giíi c.13 thÕ giíi d.16 thÕ giíi C©u 29. C¸c d©n téc Ýt ngêi cña níc tac tró chñ yÕu ë: a. §ång b»ng vªn biÓn b. Trung du vµ cao nguyªn c.Cao nguyªn vµ miÒn nói d. TÊt c¶ c¸c ý trªn Câu 30. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam gồm: a. 54 d©n téc b.d©n téc c.64 d©n téc d.56 d©n téc Câu31.Vấn đề Đang và Nhà Nớc ta dang đặc biệt quan tâm đến đồng bào các dân tộc là: a.C¸c d©n téc Ýt ngêi tËp trung ë miÒn nói b.Trình độ dân trí của các dân tộc ít ngời cồn thấp c.Sù chªnh lÖch lín vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi gi÷a c¸c d©n téc d.Møc sèng cña c¸c d©n téc Ýt ngêi cßn thÊps Câu 32. Khu vực có mật độ dân số cao nhất nmớc ta là: a.§ång b»ng s«ng Cöu Long b.§ång b»ng s«ng Hång c.Duyªn h¶i miÒn trung d.§«ng Nam Bé Câu 33. Dân số nớc ta năm 2003 là 80,9 triệu ngời, với tốc độ gia tăng tự nhiên 1,32%, thì d©n sè n¨m 2004 lµ: a. 81,96 triÖu ngêi b. 81,76 triÖu ngêi c. 81,86 triÖu ngêi d.81,66 triÖu ngêi Câu34. Khu vực có mật độ dân số thấp nhất nớc ta là: a.B¾c Trung Bé b. T©y Nguyªn c. §«ng B¾c d.T©y B¾c Câu35. Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao hơn đồng bằng sông Cửu Long vì: a. §Êt ®ai ph× nhiªu h¬n b. KhÝ hËu thuËn lîi h¬n c.Giao th«ng thuËn tiÖn h¬n d. Có lịch sử định c sớm Câu 36. Trung du, miền núi nớc ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng vì: a.Sông suối có độ dốc lớn b. Khí hậu phân hoá theo độ cao c.Ýt tµi nguyªn thiªn nhiªn d. Kinh tÕ- x· héi cha ph¸t triÓn C©u37. CÇn gi¶m tØ lÖ gia t¨ng d©n sè t nhiªn ë níc ta v×: a.Dân số đông b. Phân bố dân c không đều c.D©n sè t¨ng nhanh d.Níc ta cã nhiÒu thµnh phÇn d©n téc Câu38. Đồng bằng sông Hồng có bình quân diện tích đất nông nghiệp thấp nhất cả nớc vì:.

(15) a. Diện tích đồng bằng nhỏ hẹp b.Mật độ dân số đông nhất cả nớc c.Lịch sử định c sớm nhất d. Nghµnh n«ng nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh C©u39. C¬ cÊu d©n sè níc ta ®ang cã xu híng giµ ®i do: a. TØ suÊt sinh gi¶m b.Tuæi thä trung b×nh cña ngêi d©n t¨ng c.Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch d©n sã vµ n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng d.Số ngời trong độ tuổi lao động ngày càng tăng Câu 40. Dân c nớc ta tập trung chủ yếu ở đồng bằng và các đô thị vì: a. Cã lÞch sö khai th¸c sím b.§iiªï kiÖn tù nhiªn thuËn lîi c.M¹ng líi giao th«ng thuËn tiÖn c.TÊt c¶ c¸c ý trªn Câu 41. Chủ trơng phân bố lại dân c nớc ta nhằm mục đích: a.Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và sức lao động của mỗi vùng b.Giảm bớt sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế- xã hội giữa các vùng c.Gi¶m bít tØ lÖ ngêi thÊt nghiÖp vµ thiÕu viiÖc lµm d.TÊt c¶ c¸c ý trªn Câu 42. Trong những năm gần đây,tình trạng di dân tự do đã dẫn đến: a. Bổ sung kịp thời lực lợng lao động cho miền núi b. Tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ suy gi¶m nghiªm träng,« nhiÔm m«i trêng c. Tài nguyên đất đợc sử dụng hiệu quả hơn d. Khai th¸c hiÖu qu¶ tµi nguyªn kho¸ng s¶n C©u43. HËu qu¶ cña viÖc gia t¨ng d©n sè nhanh ë níc ta lµ: a.Thừa lao động, thiếu việc làm, khả năng tiếp thu khoa học-kĩ thuật hạn chế b.Sức ép lớn đối với phát triển kinh tế –xã hội,tài nguyên môi trờng, chất lợng cuộc sèng c.§Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ d. Qúa trình đô thị hoá diiễn ra nhanh chóng Câu44. ý nào sau đây không thuộc đặc điểm phân bố dân cở nớc ta: a. Tập trung đông ở đồng bằng b.Sèng chñ yÕu ë n«ng th«n c.Tập trung đông ở các thành phố d. Đồng bằng Sông Hồngcó mật độ dân số cao nhất trong cả nớc Câu45. Để nâng cao chất lợng nguồn lao độngở nớc ta cần phải: a.H×nh thµnh c¸c c¬ së giíi thiÖu viÖc lµm b. Phát triển giáo dục và đào tạo c. Ph¸t triÓn c¸c ngµnh thñ c«ng mÜ nghÖ c. Tæ chøc híng nghiÖp, d¹y nghÒ Câu46. Biện pháp chủ yếuđể giải quyết tình trạng thiéu việc làmở thành thị nớc ta hiện nay là: a.X©y dùng c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp quy m« lín b. Phân bố lại lực lợng lao động trên quy mô cả nớc c.Hợp tác lao động quốc tế d. Ph¸t triÓn c¸c c¬ së c«ng nghiÖp vµ dÞch vô quy m« nhá C©u 47. Vïng cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi cao nhÊt níc ta hiÖn nay lµ: a. §ång b»ng s«ng Cöu Long b. đồng bằng sông Hồng c. §«ng Nam Bé d.Duyªn h¶i miÒn Trung C©u 48. TØ suÊt tö vong trÎ díi 1 tuæi ë níc ta gi¶m do: a.Đào tạo đợc nhiềuy,bác sỹ b.Ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu tèt c.Kết hợp đông tây y chữa bệnh d. X©y dùng nhiÒu c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh Câu 49.ý nào sau đây không thuộc u điểm của nguồn lao động nớc ta: a. CÇn cï, chôi khã, cã nhiÒu kinh nghiÖm s¶n xuÊt b. Nguồn lao động dồi dào c. TiÕp thu nhanh khoa häc vµ c«ng nghÖ d. Tỉ lệ lao động có trình độ cao còn ít Câu50. Đặc điểm nổi bật nhất của nguồn lao động nớc ta là: a.Dåi dµo,s¸ng t¹o,cã nhiÒu kinh nghiÖm s¶n xuÊt, chÊt lîng ngµy cµng cao b.Đội ngũ lao động trẻ, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập c. Dåi dµo, cÇn cï,kinh nghiÖm s¶n xó©t phong phó, ph©n bè hîp lÝ d. Dồi dào, năng động,lao động có trình độ chiếm u thế Câu51. Hiện nay lực lợng lao động của nớc ta đang chuyển từ khu vực kinh tế nhà nớc sang: a.Khu vùc n«ng, l©m, ng nghiÖp b.Khu vùc dÞch vô.

(16) c. Khu vùc c«ng nghiÖp x©y dùng. d.Khu vùc ngoµi quèc doanh.

(17)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×