Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

danh sach bau cu 2016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (66.88 KB, 3 trang )

(1)BCH ĐOÀN LỘC THUẬN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Lộc Thuận, ngày tháng 11 năm 2016. DANH SÁCH BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG NHIỆM KỲ 2016-2017 STT 1 2 3 4 5. HỌ VÀ TÊN Võ Thành Phương Châu Thị Bé Ngữ Võ Quang Trung Trần Trúc Quyên Lê Thị Hồng Thắm. BCH ĐOÀN LỘC THUẬN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Lộc Thuận, ngày tháng 11 năm 2016. DANH SÁCH BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG NHIỆM KỲ 2016-2017 STT 1 2 3 4 5. HỌ VÀ TÊN Võ Thành Phương Châu Thị Bé Ngữ Võ Quang Trung Trần Trúc Quyên Lê Thị Hồng Thắm. BCH ĐOÀN LỘC THUẬN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Lộc Thuận, ngày tháng 11 năm 2016. DANH SÁCH BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG NHIỆM KỲ 2016-2017 STT 1 2 3 4 5. HỌ VÀ TÊN Võ Thành Phương Châu Thị Bé Ngữ Võ Quang Trung Trần Trúc Quyên Lê Thị Hồng Thắm.

(2) BCH ĐOÀN LỘC THUẬN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Lộc Thuận, ngày. tháng 11 năm 2016. DANH SÁCH BẦU BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG NHIỆM KỲ 2016-2017 STT 1. HỌ VÀ TÊN Võ Thành Phương. BCH ĐOÀN LỘC THUẬN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG. ĐỒNG Ý. KHÔNG ĐỒNG Ý. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Lộc Thuận, ngày. tháng 11 năm 2016. DANH SÁCH BẦU BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG NHIỆM KỲ 2016-2017 STT 1. HỌ VÀ TÊN Võ Thành Phương. BCH ĐOÀN LỘC THUẬN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG. ĐỒNG Ý. KHÔNG ĐỒNG Ý. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Lộc Thuận, ngày. tháng 11 năm 2016. DANH SÁCH BẦU BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG NHIỆM KỲ 2016-2017 STT 1. HỌ VÀ TÊN Võ Thành Phương. ĐỒNG Ý. KHÔNG ĐỒNG Ý.

(3) BCH ĐOÀN LỘC THUẬN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Lộc Thuận, ngày tháng 11 năm 2016. DANH SÁCH BẦU PHÓ BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG NHIỆM KỲ 2016-2017 STT 1. HỌ VÀ TÊN Châu Thị Bé Ngữ. BCH ĐOÀN LỘC THUẬN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG. ĐỒNG Ý. KHÔNG ĐỒNG Ý. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Lộc Thuận, ngày tháng 11 năm 2016. DANH SÁCH BẦU PHÓ BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG NHIỆM KỲ 2016-2017 STT 1. HỌ VÀ TÊN Châu Thị Bé Ngữ. BCH ĐOÀN LỘC THUẬN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG. ĐỒNG Ý. KHÔNG ĐỒNG Ý. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. Lộc Thuận, ngày tháng 11 năm 2016. DANH SÁCH BẦU PHÓ BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH ĐỖ NGHĨA TRỌNG NHIỆM KỲ 2016-2017 STT 1. HỌ VÀ TÊN Châu Thị Bé Ngữ. ĐỒNG Ý. KHÔNG ĐỒNG Ý.

(4)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×