Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Ke hoach hoat dong Cong doan co so thang 122016

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.12 KB, 3 trang )

(1)CĐGD HUYỆN PHÚ GIÁO CĐCS TH PHƯỚC HÒA B. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Số: …/KH-CĐCS. Phước Hòa, ngày 01 tháng 12 năm 2016. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2016 Nội dung công tác 1. Công tác tuyên truyền giáo dục - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác chuyên môn cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. - Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào “Hai không”, cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. - Tuyên truyền kỷ niệm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. 2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên - Tổ chức các hoạt động mừng năm mới 2017. - Hỗ trợ công đoàn viên tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. - Duy trì quỹ xoay vòng vốn không lãi. - Đảm bảo việc thanh toán tiền lương, phụ cấp cho đoàn viên đúng thời gian quy định. - Tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc của công đoàn viên về quyền lợi, chế độ chính sách nếu có.. Biện pháp thực hiện - Tuyên truyền vận động công đoàn viên thực hiện.. Thời gian - Suốt tháng. Người thực hiện - BCH. - Suốt tháng - Tuyên truyền vận động công đoàn viên thực hiện.. - BCH. - Tuyên truyền trong sinh hoạt.. - 3/12. - BCH. - Tặng lịch túi cho công đoàn viên. - Động viên, bồi dưỡng công đoàn viên tham gia. - Tổ chức rút thăm nhận tiền hỗ trợ. - Theo dõi kiến nghị BGH nhắc nhở khi thanh toán lương trể. - UBKT ghi nhận thông tin kiến nghị BCH giải đáp.. - 20/12 - BCH - Trong tháng - BCH - 3/12 - 10/12. - BCH - UBKT. - Suốt tháng. - UBKT.

(2) 3. Phong trào thi đua. - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng bài giảng tại lớp. - Chuẩn bị hồ sơ sổ sách đầy đủ, thực hiện tốt tác phong công tác. - Tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. - Tích cực ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ I. - Tập luyện cho học sinh tham gia các hội thi HKPĐ, TCDG cấp huyện. 4. Công tác xây dựng công đoàn. - Lên kế hoạch và tổ chức sinh hoạt đảm bảo đầy đủ nội dung. - Thực hiện xét thi đua học kỳ I.. - Vận động công đoàn viên thực hiện kế hoạch theo năm học.. - Suốt tháng. - CĐV. - Theo dõi, nhắc nhở công đoàn viên thực hiện. - Động viên công đoàn viên tích cực nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị bài dạy. - Cũng cố kiến thức cho học sinh.. - 5/12. - CĐV. - Tân dụng giờ ra chơi tổ chức luyện tập.. - Trong tháng - CĐV. - Trong tháng - BCH + CĐV - 1-18/12 - CĐV. - Các bộ phận liên quan lên kế hoạch tổ chức - 3 /12 sinh hoạt định kỳ đầy đủ. - Tổ công đoàn xét thi đua từ (26-27/12); - 26-29/12 BCH xét thi đua (29/12). - Các bộ phận UBKT, TTND, Nữ công làm - Căn cứ kết quả công tác thực hiện báo cáo - 23/12 báo cáo sơ kết học kỳ I. - Nữ công làm báo 6 tháng cuối năm 2016. - Căn cứ kết quả công tác thực hiện báo cáo - 23/12 5. Công tác nữ công - Duy trì công tác tư tưởng không để trường - Tuyên truyền vận động chị, em thực hiện. - Suốt tháng hợp sinh con thứ 3 xảy ra. 6. Công tác kiểm tra - UBKT thực hiện kiểm tra tài chính công - Lên kế hoạch tổ chức kiểm tra. - 25/12 - Giám sát, ghi biên bản, kịp thời phản ánh đoàn. - 19-31/12 - TTDN thực hiện giám sát công tác kiểm tra, trường hợp sai phạm. chấm kiểm tra học kỳ I, xét thi đua học kỳ I. - Chỉ đạo bộ phận kế toán công đoàn thực. - BCH - BCH - Các bộ phận CĐ - NC - NC - UBKT - TTND.

(3) 7. Công tác tài chính hiện đầy đủ. - Thực hiện thu – chi đúng quy chế chi tiêu, - Chuẩn bị đầy đủ hóa đơn chứng từ. đảm bảo đầy đủ hóa đơn chứng từ. - Báo cáo quyết toán quý III, IV năm 2016.. - 31/12. - KT. - 31/12. - KT. TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHỦ TỊCH. Nguyễn Bá Quyết.

(4)

×