Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

De Cuong on tap Chuong I

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (141.99 KB, 2 trang )

(1)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG I MÔN HÌNH HỌC. NĂM 2016- 2017 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tr òn v ào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1: Cặp góc nào đối đỉnh trong các hình sau: 40° 40° H.3 H.2 H.4 A. H1 ;B. H2 ;C. H3 ;D. H4 H.1 Câu2: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây? A. Hai góc có chung một đỉnh thì đối đỉnh. C. Hai góc có chung một đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh. B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. ·. o. Câu 3: Cho xx’ cắt yy’ tại A, xAy 90 . Khẳng định nào sau đây đúng? A. xx’ // yy’ B. xx '  yy ' C. xx '  yy ' D. xx’ trùng yy’ Câu 4: Cho Md, có bao nhiêu đường thẳng qua M và song song với đường thẳng d? A. Một B. Hai C. Ba D. Vô số Cho hình vẽ 1: Áp dụng cho câu 4, câu 5. Câu 5: Đường thẳng d được gọi là: A. Đường trung trực của đoạn thẳng AB. B. Đường trung trực của đoạn thẳng OA. C. Đường trung trực của đoạn thẳng OB. D. Đường trung trực của góc AOB. Hình vẽ 1 Câu 6: Hình vẽ nào có đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB d d d d A. H1 ;B. H2 A A B B // // // // I A I B C. H3 ;D. H4 I A I B H.1. H.2. H.3. H.4. Câu 7: Xem các hình vẽ sau và cho biết các hình nào có cặpcđường thẳng song song: c c a a A. H1, H2 ;B.H1, H3 55° 130° C. H2, H3 ;D. H1, H2, H3 130° b b 125° Câu 8: Biết a//b. Các góc nào bằng với góc Â1 c H.1 H.2 H.3 A A. ^A 2 và B^ 1 ;B. B^ 3 và B^ 4 ; a 23 14 C. ^A 3 và B^ 3 ;D. ^A 4 và B^ 3 b. a. b. 2 3 1 4B. Câu 9: Biết AB = 6 cm. Độ dài đoạn thẳng OA là: A. 12 cm B. 6 cm C. 3 cm D. 1,5 cm Câu 10: Hai đường thẳng song song là: A. Hai đường thẳng không cắt nhau. C. Hai đường thẳng phân biệt và không trùng nhau. B. Hai đường thẳng không vuông góc với nhau. D. Hai đường thẳng không có điểm chung. II; PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: Vẽ hình và viết giả thiết (GT) - kết luận (KL) bằng kí hiệu toán học cho định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”. Bài 2: Vẽ đường thẳng xy cắt đường thẳng x’y’ tại O sao cho góc xOx’ bằng 400. Tính số đo · của góc yOy ' ?.

(2) Bài 3. Cho hình vẽ. Biết. d. c.  90 ; C  60 và D  120 . A a) Chứng minh: a // b.. a. A. D. 120. b) Chứng minh: c  b.. 60. b B. . C. . Bài 4. Cho hình vẽ. Biết B1 = 400; C2 = 400 a) Đường thẳng a có song song với đườngthẳng b không ? Vì sao? b) Đường thẳng b có song song với đườngthẳng c không ? Vì sao? c) Đường thẳng a có song song với đườngthẳng c không ? Vì sao? Bài 5. Cho hình vẽ. Biết: a//b, Om // a. Hãy tính số đo của góc O.. a. A. B. b. 1. C. 2. c.

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×