Tải bản đầy đủ (.docx) (12 trang)

de cuong on tap toan HK I

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.34 KB, 12 trang )

(1)PHẦN MỘT : ĐẠI SỐ A/ LYÙ THUYEÁT :. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9). Số hữu tỉ là số như thế nào? Dạng biểu diễn thập phân của nó là gì ? Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là gì ? Soá voâ tæ laø soá nhö theá naøo ? Kí hieäu. Khaùi nieäm veà caên baäc hai. Số thực làgì ? Kí hiệu. Tỉ lệ thức là gì ? Các tính chất của nó. Các công thức tính luỹ thừa. Định nghĩa, tính chất đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch Khaùi nieäm haøm soá Khái niệm đồ thị hàm số y a.x  a 0  10)Khái niệm đồ thị hàm số. B / BAØI TAÄP :. Dạng 1 : Thực hiện phép tính – Tính giá trị của biểu thức . Bài 1 : Tính giá trị biểu thức : a). 3.  2 1  4 3 c)  1    .    3 4  5 4  1. ( 5). 5. 3. 16. 1 23 + 21 − 23 +0,5 − 21. ;. b). 3 1 3 1 .19 − .22 7 3 7 3. 2. 1. ( 5). (3. )(. 1. 1. ). d) 15 4 : − 7 − 25 4 : − 7 ; e) ( - 2 )3 . 4 −0 , 25 : 2 4 −1 6 Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức : 0 2 3 2 3  6  1 42 . 4 3 6 +3. 6 +3 a) A = 3        : 2 −13 210  7  2 ; b) B = ; c) d) D = a – 2ab – b ; Với a = 1,5 , b = 0,75 .. Daïng 2 : Tìm x. Baøi 1 : Tìm x  Q , bieát raèng : 11  2 1   2 a)    x   b)2 x.  x   0 12  5 7  3  2 1  1 e)   x   0 3 g)  2 x  1  8 2  2 Baøi 2 : Tìm x , bieát x  Q vaø : 1 2 2 a)  x  = 2,1 ; b)  x  = ;. 2. 1  d )  x   0 2 . 3 1 2 c)  : x  4 4 5. c)  x  =. 2  1 2 3 Bài 3 : Tìm tất cả các số tự nhiên x sao cho : a)2.16 2 x  4 b)9.27 3x 343. 3 4. vaø x < 0. e). x. Baøi 4: Tìm x , bieát x  Q vaø : a) 3,2 . x + ( - 1,2 ) . x + 2,7 = - 4,9. ;. b) ( - 5,6 ) . x + 2,9 . x - 3,86 = - 9,8. Daïng 3 : Tính caên baäc hai cuûa moät soá khoâng aâm ..

(2) Baøi 1 : Tính : a). √ 24. ;. √ 81. b) - √ 64. ;. c). ; g). √ ( −5 ). √ 32 +√ 392. 2. h). 3. 49 121. ; d) -. i). √912 − √ ( −7 )2. Bài 2 : Điền số thích hợp vào ô vuông . x 4. √x. √. 1. 81. - 25. √. 9 16. ;. e). 32  392 72  912 4 9. 4. Dạng 4 : Tỉ lệ thức – Tính chất dãy tỉ số bằng nhau Bài 1 : Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau : b)7.   28    49  .4 a) 14 . 15 = 10 . 21 Bài 2 : Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 3 ; 5 ; 7 . Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng tổng số lãi là 105 triệu đồng . ( tiền lãi được chia theo tỉ lệ góp vốn ) . Bài 3 : Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số của hai cạnh của nó bằng. 2 3. vaø. chu vi baèng 20 m . Bài 4 : Số học sinh mỗi khối 6, 7, 8 tỉ lệ với 10, 9, 8. Tính số học sinh mỗi khối biết rằng số hoïc sinh khoái 8 ít hôn soá hoïc sinh khoái 6 laø 50 HS. Bài 5 : Khi thống kê giữa kỳ 1 của một trường T.H.C.S , nhà trường chọn ra 3 học sinh có số điểm mười cao nhất khối 7 . Số điểm mười của 3 học sinh theo thứ tự 7 ; 6 ; 5 . Tính số điểm mười của mỗi học sinh . Biết rằng tổng số điểm mười của học sinh thứ nhất và học sinh thứ ba hơn số điểm mười của học sinh thứ hai là 24 điểm mười .. Dạng 5 : Đại lượng tỉ lệ thuận, Đại lượng tỉ lệ nghịch : Bài 1 : Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận . x -2 -1 1 4 y -2 -6 a) Viết công thức liên hệ giữa x và y. b) Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau Bài 2 : Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 7 thì y = 10 . a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x . b) Haõy bieåu dieãn y theo x . c) Tính giaù trò cuûa y khi x = 5 ; x = 14 . Bài 3 : Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau . Điền các số thích hợp vào ô trống . x -2 -1 5 y - 15 30 15 10 a)Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x . b)Haõy bieåu dieãn y theo x . Bài 4 :Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 0,8 và y tỉ lệ với z theo hệ số tỉ lệ là 5 . Hãy chứng tỏ rằng x tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ . Bài 5 : Cứ 5 m dây đồng nặng 43 gam. Hỏi 10 km dây đồng như thế nặng bao nhiêu kg ? Bài 6 : Tam giác ABC có số đo các góc A , B , C tỉ lệ với 3 , 2 , 4 . Tính số đo các góc đó ? Bài 7 : Với số tiền mua 60 m vải loại 1 có thể mua được bao nhiêu mét vài loại 2 ? Biết rằng giá tiền vải loại 2 bằng 75 % giá tiền vải loại 1.

(3) Bài 8 : Cho biết 5 người làm cỏ cánh đồng hết 8 giờ . Hỏi 8 người ( với cùng năng suất như thế ) làm cỏ cánh đồng đó hết trong bao nhiêu giờ ? Bài 9 : Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 72 km/h thì mất 5 giờ. Hỏi ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 60 km/hthì mất bao nhiêu thời gian ? Bài 10 : Cho biết 36 công nhân hoàn thành một công việc trong 15 ngày. Hỏi để hoàn thành công việc đó trong 9 ngày thì phải tăng cường thêm mấy công nhân ? (năng suất làm việc của moãi coâng nhaân laø nhö nhau) Bài 11 : Một đội công nhân làm đường lúc đầu dự định hoàn thành công trình trong 30 ngày . Nhưng sau đó đội được tăng cường thêm 10 người nên đã hoàn thành công việc trong 20 ngày. Hỏi số công nhân trong đội lúc đầu là bao nhiêu ? (năng suất làm việc của mỗi công nhaân laø nhö nhau) Bài 12 : Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày, biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy. (Năng suất của các máy như nhau ). Dạng 6 : Hàm số, Đồ thị hàm số 2 Baøi 1 : Cho haøm soá y  2 x  5  1   3 f  0  ; f   1 ; f   ; f   ; f  3   2  2  Tính : y  f  x  a.x  3 f 3 9 Baøi 2 : Cho haøm soá . Tìm a neáu bieát   Bài 3 : Vẽ trên cùngmột hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số : a) y = 2x ; b) y = - 0,5x ; c) y = 4x ; d) y = - 2x . Baøi 4 : Cho haøm soá y = a . x a) Tìm a biết điểm A(2; 4 ) thuộc đồ thị hàm số b) Hàm số trên xác định công thức gì ? c) Vẽ đồ thị hàm số trên..  3 6 B   3;  6  ; C   4;8  ; D  ;   4 2  d) Các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số không ? e) Biết điểm M( x ; 3) thuộc đồ thị hàm số trên. Tìm giá trị của x. Baøi 5 : Cho haøm soá y = a . x  3 1 A ;  a) Tìm a biết điểm  2 2  thuộc đồ thị hàm số b) Hàm số trên xác định công thức gì ? c) Vẽ đồ thị hàm số trên..  6 2  9 3 B  6;  2  ; C  ;  ; D  ;   5 5  4 4 d) Các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số không ? e) Biết điểm M( - 3; y) thuộc đồ thị hàm số trên. Tìm giá trị của y. Bài 6 : a) Biết A ( a ; -1,4 ) thuộc đồ thị hàm số y = 3,5x . Tìm giá trị của a . b) Biết điểm B ( 0,35 ; b ) thuộc đồ thị hàm số y =. 1 7. x . Tìm giaù trò cuûa b .. PHAÀN 2 : HÌNH HOÏC A – LYÙ THUYEÁT. 1) Định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh. 2) Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng.

(4) 3) Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. 4) Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song 5) Ba đường thẳng song song. 6) Tiên đề ƠClít về đường thẳng song song. 7) Tính chất hai đường thẳng song song. 8) Ñònh lí toång ba goùc cuûa tam giaùc. 9) Định nghĩa và định lí về góc ngoài của tam giác 10)Ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác Baøi 1 : Cho hình veõ sau ( a ) . a) Chứng minh : ABI = DCI .   b) Chứng minh : BAI = CDI . c) Chứng minh : AB // CD .. B- BAØI TAÄP C. D. I A. (a). A B. Baøi 2 : Cho hình veõ ( b ) , bieát MN // AB Tính số đo x ở hình bên . Bài 3 : Cho hình vẽ sau ( c ) . Tính số đo y ở hình dưới đây 0  Bieát a // b; OCb = 30. x M 700. A. 1300. N B. (b ) a. A y C. 30 0. O. b. (c).  Baøi 4 : Cho xAy . Laáy ñieåm B treân tia Ax, ñieåm D treân tia Ay sao cho AB = AD. Treân tia Bx lấy điểm E, trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC . Chứng minh rằng ABC = ADE Bài 5 : Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó . Qua điểm H thuộc tia Ot , kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự ở A và B . a) Chứng minh rằng OA = OB . b) OH là trung trực của đoạn thẳng AB.   c) Lấy điểm C thuộc tia Ot, chứng minh rằng CA = CB và OAC = OBC Baøi 6 : Cho tam giaùc ABC ( AB  AC ), tia Ax ñi qua trung ñieåm M cuûa BC. Keû BE vaø CF vuông góc với Ax ( E  Ax , F  Ax ). So sánh độ dài BE và CF. Baøi 7 : Cho goùc xOy khaùc goùc beït. Laáy caùc ñieåm A , B thuoäc tia Ox sao cho OA < OB . Laáy ñieåm C , D thuoäc tia Oy sao cho OC = OA , OD = OB. Goïi E laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC . Chứng minh : a) AD = BC . b) EAB = ECD .  c) OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy . Bài 8 : Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng : a)ABM ECM b) AB // CE.

(5) Đề tham khảo : Đề 1 :. Bài 1/ Tính giá trị của biểu thức :. 3. æ 1ö æ - 1÷ ö æ 1÷ ö ç- 0,5 - ÷ : 7+ç +ç - ÷: ( - 2) ÷ ÷ ç ç ç è3 ø è 5ø 5ø A = è. Baøi 2/ Tìm x, bieát : x. 1  1 3 1 2 b)    a)  : x  32  2 2 2 5 Bài 3/ Lập tất cả các tỉ lệ thức từ đẳng thức sau : 15 . 56 = 40 . 21 Bài 4/ Cho biết ba người cùng làm chung một công việc hết 6 giờ . Hỏi với 9 người cùng làm chung một công việc đó thì mất hết bao nhiêu thời gian ? ( giả sử năng suất làm việc của mỗi người đều như nhau ) . Baøi 5/ Cho haøm soá y = a . x a) Tìm a biết điểm A(2; 6 ) thuộc đồ thị hàm số b) Hàm số trên xác định công thức gì ? c) Vẽ đồ thị hàm số trên. B  3;  9  ; C   4;12  ; D   1,5;  4,5 d) Các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số không ?  e) Biết điểm M( x ; 3) thuộc đồ thị hàm số trên. Tìm giá trị của x. Bài 6/ Cho hình vẽ bên với AB = CD và AD = BC . Chứng minh : a) ABD = CBD b) BC // AD .  = D  vaø AB // CD c) B. Baøi 1: Tìm x, bieát. a). 11  12. 2  2   x  5  3. A. D. Đề 2 :. 2 - - 0,6) : 19 + ( 3 A=. b) x  0,25.. Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức: Bài 3 : Lập tất cả các tỉ lệ thức từ đẳng thức sau : 4 . 30 = 15 . 8. 1  1 2 3. ( 51) : ( - 0,2). B. C.

(6) Bài 4 : (1 điểm) Số học sinh giỏi của hai lớp 7A 3 và 7A4 tỉ lệ với 3 ; 5 . Tìm số học sinh giỏi của mỗi lớp, biết rằng số học sinh giỏi của lớp 7A 4 nhiều hơn số học sinh giỏi của lớp 7A 3 là 2 hoïc sinh. Baøi 5: Cho haøm soá y = a . x 1  A   1;  3  thuộc đồ thị hàm số a) Tìm a bieát ñieåm  b) Hàm số trên xác định công thức gì ? c) Vẽ đồ thị hàm số trên.  2 B   3;1 ; C   3;  1 ; D  2;   3  d) Các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số không ? e) Biết điểm M( 6 ; y) thuộc đồ thị hàm số trên. Tìm giá trị của y. Bài 6 : (2 điểm) Cho tam giác ABC, trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE = AB . Trên tia đối của tia AC lấy điểm F sao cho AF = AC . a) Chứng minh :  ABC =  AEF . b) Chứng minh : EF = BC . c) Từ A vẽ AH vuông góc với BC . Chứng minh tia đối của tia AH cũng vuông góc với EF.

(7) Trường THCS Tam Quan Nam. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I NAÊM HOÏC : 2011 – 2012 Môn : Toán. Lớp 7 Giaùo vieân : Traàn Thò Tuyeát Trinh I-PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM KHAÙCH QUAN Dạng 1 : Câu hỏi lựa chọn Câu 1 Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở mỗi câu trả lời sau mà em cho là đúng : 1 3 − a) baèng : 2 1 1 1 1 A. − 6 ; B. ; C. ; D. ; E. 6 5 5 2 2 2 2 b) 53 . 54 baèng : A . 512 ; B . 57 ; C . 257 ; D . 2512 c) ( - 4 ) 6 : ( - 4 )3 baèng : A . ( - 4 )9 ; B . ( - 1 )3 ; C. 1 ; D . 42 ; E . – 64 3 2 d)  ( - 2 )  baèng : 5 6 A.(-2) ; B. (-2) ; C . – 10 ; D . – 12 ; E . 64. ( ). −. 1 8.

(8) [( ) ]. A. −. A.. 1. ;. B.. =8 ;. B.. 22004. 64 8. 1 2. 0. ( ) −. 4 2. 3. (). = 23 = 8. ; 1 5. A . 25 .. ;. = 1. Câu 2 : Cho tỉ lệ thức t x = z y y x E. t =z Caâu 3 : Neáu A. 3 A.. ;. x z = y t. 2. ( ). ;. E. 1. C . 23 = 8 baèng :. = 12 = 1. ;. C . 10 .. 2 10. = 2. . Hãy chọn các tỉ lệ thức đúng được suy ra từ tỉ lệ thức trên .. y t = ; C. x z x y z ; F . 4= 3 =2 = 3 thì x2 bằng : ( Hãy chọn câu đúng ) B. 9 ; C . 81 ;. √x. B.. 1 5. 5. 2. (). g) 52 . 1 25. 2004. 1 0 − e) baèng : 2 1 ; C. − ; D.0 2 43 f) baèng : 23. B.. t z = y x. ;. ;. D.. x t = z y. D . 36. Câu 4 : Cho hàm số y = f (x) = 1 - 8x . Khẳng định nào sau đây là đúng ? 1 a) f ( -1 ) = 9 ; b) f = -3 ; c) f (3) = 25 2 1 2 Caâu 5 : Trong caùc ñieåm A ( 6 ; -2 ) ; B ( -2 ; -10 ) ; C ( 1 ; 1 ) ; D − ; 1 3 3 có những điểm nào thuộc đồ thị các hàm số sau : 1 a) y = − x ; b) y = 5x . 3 Caâu 6 : Cho hình veõ:. (). (. ). ; E(0;0). 1250 x Soá ño cuûa goùc x baèng: A. 900 ; B. 650 ; C. 550 ; D. Cả A, B, C đều sai Caâu 7 Cho hình veõ , bieát MN // AB I x M N 0 130 0 70 A B Soá ño cuûa goùc x baèng: A. 700 ; B. 1300 ; C. 600 ;D. Cả A, B, C đều sai Câu 8 : Điều kiện để Δ ABC = Δ DEF (cạnh – góc – cạnh ) là: ^ ^ ^ ; BC = EF ; Α= D E ; BC = EF A. AB = DE; ^ B. AB = DE; B= ^ ^ ^ ; B= Α= D E C. AB = DE; ^ ; D. Caâu A vaø C sai Dạng 2 : Câu hỏi đúng, sai Haõy ñieàn “Ñ” hay “S” vaøo oâ vuoâng Câu 1 : a) Nếu a là một số nguyên thì a cũng là số thực ..

(9) b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm . c) Nếu a là một số tự nhiên thì a không là số vô tỉ . d) Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số hữu tỉ . e) Tập hợp các số hữu tỉ bao gồm số hữu tỉ âm và số hữu tỉ dương . Câu 2 : Điền chữ “Đ” hoặc chữ “S” vào ô vuông a) Neáu x = 4 thì x = 2 . b)Neáu x = 2 thì x2 baèng : 16 c) Neáu x = 4 thì  x  =  4 . 3 3 c) Neáu x =  7 thì x = 7 e) Neáu x = 0 thì x khoâng xaùc ñònh . 1 1 f) Neáu x = 4 thì x = 16 .  Câu 3 : Cho hình vẽ , biết a // b và A 4 = 450 .Hãy điền chữ “Đ” hay chữ “S” vào ô vuông ở các câu trả lời sau : a 3A 2 4 1 b  a) A 2 = 450. 3B 2 4 1.  ; b) B4 = 400.   c) A 3 = 1300 ; d) B3 = 1350 Câu 4 : Điền chữ “Đ” hoặc chữ “S” vào ô vuông a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau b)Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó c) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh d) Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau. e) Góc ngoài của một tam giác bằng góc trong của tam giác đó . f) Hai goùc nhoïn cuûa tam giaùc vuoâng phuïï nhau . Daïng 3 : Caâu hoûi gheùp ñoâi Câu 1 : Cho hai đường thẳng a và b, một đường thẳng c cắt cả hai đường thẳng a và b. Hãy nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để có khẳng định đúng : a A1 4 2 3. b. 1. B4 2 3. A a) Caëp goùc A2 vaø B4 laø caëp goùc. b) Caëp goùc A1, B1 laø caëp goùc. c) Caëp goùc A3, B4 laø caëp goùc. c B 1) 2) trong 3) cuøng phía 4) cuøng phía. Noái caâu đồng vị so le trong ngoài. Câu 2 : Hãy nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được các kết luận đúng A B Noái caâu.

(10) a) Một điểm bất kì trên trục hoành b) Moät ñieåm baát kì treân truïc tung. 1) có hoành độ bằng 0. 2) Có tung độ và hoành độ baèng 0. c) x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 3) Có tung độ bằng 0. 1 2 k= . 4) Ta có y tỉ lệ nghịch với x theo heä soá tæ leä a . 5) Thì x vaø y tæ leä thuaän . 6) Thì a = 60 . 7) Thì y tỉ lệ thuận với x theo heä soá tæ leä k =  2 .. d) Neáu x . y = a ( a  0 ) 1 e) y =  20 . x. f) Cho bieát x vaø y tæ leä nghòch , neáu x = 2 ; y = 30 .. Câu 3 : Hãy nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được các kết luận đúng A B Noái caâu m n m n 1) x a ) x .x  b) x m : x n  n. c)  x m   n. d )  x. y   n.  x e)     y. 2) x m.n 3) x m n 4) x m:n 5). xn yn. 6) x n . y n. Câu 4 : Hãy nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được các kết luận đúng A a) Nếu a và b cùng song song với c b)Neáu a c vaø a // b c) Hai tam giaùc hai caïnh vaø goùc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì d)Hai tam giaùc coù ba caëp caïnh baèng nhau thì. B c.. Noái caâu. 1) Thì b 2) Thì a // b. 3) chuùng baèng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh 4) chuùng baèng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. 5) chuùng baèng nhau theo trường hợp góc - cạnh – góc.. Daïng 4 : Caâu hoûi ñieàn khuyeát Câu 1 : Số thực bao gồm số ………….và số …………. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân ……………………và …………………………………………….. Số vô tỉ là số viết được dưới dạng ……………………………………………………………………………………………………… Caên baäc hai cuûa moät soá a khoâng aâm laø…………………………sao cho x2 = a Câu 2 : Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì : * Tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của chúng luôn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Tỉ số giữa hai giá trị bất kỳ của đại luợng này bằng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tương ứng của đại luợng kia . Câu 3 Đồ thị của hàm số y = f(x) là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . biểu diễn các cặp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( x ; y ) trên mặt phẳng toạ độ . Câu 4 :Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì : a) Hai goùc so le trong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(11) b) Hai góc đồng vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Hai caëp goùc trong cuøng phía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caâu 5 : (1 ñieåm ) Xem hình veõ sau roài ñieàn vaøo choã troáng ( . . . ) . R a) IPO vaø POR laø moät caëp goùc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. b) OPI vaø TNO laø moät caëp goùc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) PIO vaø NTI laø moät caëp goùc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O d) Moät caëp goùc so le trong khaùc laø . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N T. I Câu 6 : Nếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau Dạng 5 : Câu hỏi trả lời ngắn Câu 1 : Muốn chứng minh hai đường thẳng song song ta cần chứng minh điều gì ? Caâu 2 : Toång soá ño ba goùc cuûa moät tam giaùc baèng bao nhieâu ? Câu 3 : Hai góc nhọn của tam giác vuông như thế nào với nhau ? Câu 4 : Mỗi góc ngoài của tam giác quan hệ như thế nào với góc trong của tam giác ? Câu 5 : Hai tam giác bằng nhau suy ra được điều gì ? Câu 6 : Hai tam giác có ba cặp cạnh bằng nhau thì như thế nào với nhau ? Câu 7: Hai tam giác có hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì chúng như thế nào với nhau ? II-PHẦN TỰ LUẬN Bài 1 : Thực hiện phép tính : 3 5 3 16 + − +0,5 − a) 1 23 21 23 21 − 3 1 −1 1 . + . c) 4 5 4 5. ; ;. d). Baøi 2 : Tìm x , bieát raèng : a)  x  = 2,1. ;. d)  x  = 0,35 vaø x > 0. b)  x  = - 2 ;. ( 34 −0 , 25): (2 14 −1 16 ). b) ( - 2 )3 .. e). 3 1 3 1 .19 − .22 7 3 7 3. 1 2. x + 23. ;. c)  x  =. 3 4. vaø x < 0 .. - 1 = 2. Baøi 3 : Tìm x , bieát x  Q vaø : 2 3 1 1 − x=− x− =0 a) ; b) ; 4 4 2 1 1 2 − x+ =0 c) ; d) 3,2 . x + ( - 1,2 ) . x + 2,7 = - 4,9 2 2 Bài 4 : Tìm x trong các tỉ lệ thức sau : x −2 = a) x : ( - 2,14 ) = ( - 3,12 ) : 1,2 ; b) 27 3,6 x y = Baøi 5 : Tìm x , y , z , bieát : a) vaø x – y = 21 . 5 2 x y z = = b) vaø x - y = 3 . 4 3 2 Bài 6 : Điền số thích hợp vào ô vuông . 4 x 4 81 - 25 9. ( ). ( ).

(12) 3 1 4 Bài 7 : Khi thống kê giữa kỳ 1 của một trường T.H.C.S , nhà trường chọn ra 3 học sinh có số điểm mười cao nhất khối 7 . Số điểm mười của 3 học sinh theo thứ tự 7 ; 6 ; 5 . Tính số điểm mười của mỗi học sinh . Biết rằng tổng số điểm mười của học sinh thứ nhất và học sinh thứ ba hơn số điểm mười của học sinh thứ hai là 24 điểm mười . Bài 8: Cứ 5 m dây đồng nặng 43 gam . Hỏi 10 km dây đồng như thế nặng bao nhiêu kilôgam ? Bài 9 : Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 5 thì y = 3 . a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x . b) Haõy bieåu dieãn y theo x . c) Tính giaù trò cuûa y khi x = -5 ; x = 10 . Bài 10 : Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 7 thì y = 10 . a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x . b) Haõy bieåu dieãn y theo x . c) Tính giaù trò cuûa y khi x = 5 ; x = 14 . Bài 11: Cho biết 5 người làm cỏ cánh đồng hết 8 giờ . Hỏi 8 người ( với cùng năng suất như thế )làm cỏ cánh đồng đó hết trong bao nhiêu giờ ? Bài 12 : Ba đội máy cày , cày ba cánh đồng cùng diện tích . Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày , đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày . Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày , biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy . ( Năng suất của các máy như nhau ) Baøi 13 : Cho goùc xOy khaùc goùc beït . Laáy caùc ñieåm A , B thuoäc tia Ox sao cho OA < OB . Laáy ñieåm C , D thuộc tia Oy sao cho OC = OA , OD = OB . Gọi E là giao điểm của AD và BC . Chứng minh : a) AD = BC . b) EAB = ECD . c) OE laø tia phaân giaùc cuûa goùc xOy . Bài 14 Cho hình vẽ bên với AB = CD và AD = BC . B C Chứng minh : a) ABD = CBD b)BC // AD .   c) B D vaø AB // CD A B Bài 15 : (2 điểm) Cho tam giác ABC , trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE = AB . Trên tia đối của tia AC lấy điểm F sao cho AF = AC . a) Chứng minh :  ABC =  AEF . b) Chứng minh : EF = BC . c) Từ A vẽ AH vuông góc với BC . Chứng minh tia đối của tia AH cũng vuông góc với EF. √x.

(13)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×