Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Ke hoach dam bao an ninh truong hoc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (99.32 KB, 5 trang )

(1)PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT TRƯỜNG PTDTBT THCS-BAN CÔNG AN Số:. /KH-THCS-BCA. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sàng Ma Sáo, ngày tháng năm 2016. KẾ HOẠCH Về thực hiện Công tác “An toàn về an ninh trật tự trường học ” Năm học 2016-2017 Căn cứ QĐ số 1994/QĐ-UBND ngày 28/8/2016 của UBND Tỉnh Lào Cai V/v ban hành thời gian năm học; Căn cứ kế hoạch số 03/KH-NT ngày 15/9/2016 của trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo; Căn cứ tình hình thực tế của địa phương về công tác An toàn an ninh trật tự; Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo-Ban Công an xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác “An toàn về an ninh, trật tự” như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Thông qua công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, nhà trường giúp CBCCVC và học sinh nắm được thực trạng về tình hình an ninh chung, qua đó giúp CBCCVC nhận thức đầy đủ về việc thực hiện tinh thần thông tư hướng đến xây dựng một nhà trường an toàn, không có tệ nạn xã hội, Không có bạo lực để môi trường giáo dục của xã nhà nói chung và nhà trường nói riêng thực sự trong sạch, lành mạnh, gắn với phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực”. II. NỘI DUNG: Trên tinh thần hướng đến xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh theo phương châm “Văn hóa, thân thiện và chất lượng”, nhà trường tổ chức thực hiện các nội dung cơ bản của kế hoạch cụ thể: 1.Tổ chức quán triệt văn bản pháp luật: Quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác “Xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự” Tiến hành quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư đến toàn thể CBCCVC và học sinh, tổ chức giới thiệu các tiêu chí cũng như những yêu cầu cụ thể, ý nghĩa của TT, ý nghĩa của việc xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn về” An toàn về an ninh trật tự”. 2. Tổ chức triển khai thực hiện tinh thần các văn bản pháp luật: Sau khi quán triệt tinh thần thông tư, nhà trường Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học đạt tiêu chí về “An toàn về an ninh trật tự” do đồng chí hiệu trưởng làm trưởng ban, bí thư đoàn trường và Tổng phụ trách đội làm phó ban và các thành viên là các trưởng bộ phận tổ khối, đoàn thể. Tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Giao cho BCĐ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai trong toàn đơn vị. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động với nhiều hình thức phù hợp thông qua chào cờ đầu tuần, họp hội đồng,.

(2) giao ban. Tăng cường hiệu quả hoạt động của ban nề nếp, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí đánh giá thi đua. 3. Chỉ đạo xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”: Trên tinh thần Thông tư, nhà trường đã cụ thể hóa các nội dung kế hoạch vào công tác chỉ đạo của đơn vị nhằm thực hiện đạt các tiêu chí trọng tâm sau: Hàng năm, cấp ủy chi bộ có Nghị quyết, Hiệu trưởng nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy cơ quan, nội quy học sinh, quy chế bảo vệ nhà trường, quản lý giáo dục học sinh; phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinhký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường chính quyền địa phương - gia đình học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh. Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển tôn giáo không được Nhà nước cho phép, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường; không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng. Xây dựng lực lượng bảo vệ bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh. Tiến hành phân công cụ thể cho các thành viên của tổ bảo vệ cũng như ban nề nếp, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn- Đội. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Xây dựng đơn vị và các đoàn thểnhà trường đạt danh hiệu TT-LĐTT hoặc vững mạnhvà vững mạnh xuất sắc. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giáo dục kỹ năng, giá trị sống cho học sinh qua tiết dạy chính khóa. 4. Tổ chức tuyên truyền: Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tuyên truyền qua các buổi chào cờ đầu tuần, giao ban hội họp; Đoàn thanh niên chỉ đạo Đội thực hiện tốt chương trình phát thanh học đường, Ban văn thể thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trực quan và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên giáo dục thông qua công tác chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thực hiện tốt công tác tích hợp giáo dục khi lên lớp. 5. Công tác phối hợp: Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy và UBND, phối hợp cùng Ban công an cũng như các ban ngành đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm thông tin kịp thời những nội dung liên quan. Bàn bạc thống nhất các giải pháp kịp thời, hiệu quả, kiên quyết không để các tệ nạn xã hội, các biểu hiện không lành mạnh xâm nhập nhà trường..

(3) III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Trên đây là kế hoạch xây dựng công tác “ An toàn về an ninh trật tự” của đơn vị, đề nghị các trưởng bộ phận, tổ khối đoàn thể có trách nhiệm triển khai đến các thành viên của mình, trong quá trình thực hiện có gì trở ngại cần phản ánh kịp thời để có ý kiến thống nhất trong chỉ đạo. BAN CÔNG AN. HIỆU TRƯỞNG. Vi Hoài Thanh.

(4) PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT TRƯỜNG THCS – BAN CÔNG AN. Số:. /CK-THCS-BCA. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Sàng Ma Sáo, ngày. tháng. năm 2016. CAM KẾT Phối hợp giữa nhà trường với công an năm học 2016-2017 Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong môi trường trường học trên địa bàn xã Cốc San. Ban công an và trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo thực hiện cam kết phối hợp công tác An ninh trật tự năm học 2016-2017 cụ thể như sau: 1. Về phía Công an xã: Thường xuyên trao đổi, thông tin với trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh để có biện pháp xử lý kịp thời. Phối hợp với trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các dấu hiệu gây rối, làm mất ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường. Nắm tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, như: đánh nhau, trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản của nhà trường và các hành vi vi phạm pháp luật như: cờ bạc, ma túy, mại dâm, tảo hôn và các tệ nạn xã hội khác. Chủ động kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các hoạt động dịch vụ kinh doanh: hàng quán, internet, trò chơi điện tử, trông giữ xe … làm ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh và mất an ninh trật tự xung quanh khu vực trường học. Chủ động, kịp thời xử lý khi nhận được thông tin từ phía nhà trường về các vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn quản lí liên quan đến cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; đồng thời phối hợp cùng nhà trường giải quyết khi xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. 2. Về phía nhà trường: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy và tệ nạn mại dâm, giáo dục giới tính và phòng chống HIV/AIDS, về các quy định pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nếp sống văn minh và quy định của chính quyền địa phương đối với học sinh cư trú trên địa bàn, cho học sinh ký cam kết không vi phạm. Chủ động phối hợp với Công an các xã và các cơ quan chức năng ở địa phương để có phương án, kế hoạch năm bắt tình hình, nhằm tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cho cán bộ, giáo viên và học sinh; nâng cao ý thức phòng tránh các hành vi sai trái; chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và lực lượng Công an xã, Công an thôn để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực.

(5) trong việc sử dụng dịch vụ internet, trò chơi điện tử, điện thoại di động,… đối với học sinh. Nghiêm cấm và kiên quyết xử lý các trường hợp học sinh đi xe máy đến trường học khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Khi xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự nhà trường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công an xã hoặc báo cáo về Công an huyện Bát Xát để kịp thời có biện pháp giải quyết. CÔNG AN XÃ. TRƯỜNG PTDTBT THCS SÀNG MA SÁO.

(6)

×