Tải bản đầy đủ (.docx) (172 trang)

Toan 3HKII T1935 theo chuan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (886 KB, 172 trang )

(1)TUAÀN 19 TIẾT 91. CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hiểu biết thêm về các số có 4 chữ số. - Nhận biết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số đều khác 0). Bước đầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra giá trị của bốn chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng. Bước đầu nhận ra thứ tự của các số trong nhóm các số có bốn chữ số (trường hợp đơn giản). Làm được các bài tập: 1, 2, 3 (a, b)/91. - Rèn tính kiên trì, cẩn thận và một số đức tính tốt khác. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy A. Khởi động: Hát. B. KT: GV nhaän xeùt baøi Kieåm tra hoïc kì 1. C. Bài mới: Giới thiệu và ghi tựa bài: Hôm nay các em sẽ học về số có bốn chữ số. Mong các em sẽ đọc, viết, nhận biết được giá trị của các chữ số theo vị trí của nó theo từng hàng. D. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu số có bốn chữ số. Mục tiêu: Giúp HS làm quen số có bốn chữ số. a) Giới thiệu số 1423. - Cho HS laáy 1 taám bìa 100 oâ quan saùt, nhaän xeùt. + Moãi taám bìa coù maáy coät? + MoÃi coät coù bao nhieâu oâ vuoâng? + Vaäy coù taát caû bao nhieâu oâ vuoâng? - GV yeâu caàu HS quan saùt hình veõ trong SGK vaø xeáp caùc nhoùm taám, bìa nhö trong SGK. - GV nhaän xeùt: moãi taám bìa coù 100 oâ vuoâng, nhoùm thứ nhất có 10 tấm bìa, vậy nhóm thứ nhất có 1000 ô vuông. Nhóm thứ hai có 4 tấm bìa, vậy nhóm thứ hai có 400 ô vuông. Nhóm thứ ba chỉ có 2 cột, mỗi cột có 10 ô vuông, vậy nhóm thứ ba có 20 ô vuông. Nhóm thứ tư có 3 ô vuông. Như vậy treân hình veõ coù 1000, 400, 20 vaø 3 oâ vuoâng. - GV cho HS quan saùt baûng caùc haøng: haøng ñôn vò, haøng chuïc, haøng traêm, haøng nghìn.. Hoạt động của trò. - HS chú ý nghe, 2 HS đọc lại tựa.. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. - HS laáy 1 taám bìa. +Coù 10 coät. +Moãi coät coù 10 oâ vuoâng. +Vaäy coù taát caû 100 oâ vuoâng. -HS quan saùt vaø xeáp caùc taám bìa. -HS lắng nghe và trả lời câu hoûi.. - HS chuù yù quan saùt..

(2) - GV hướng dẫn HS nêu: số 1423 gồm … - Được viết là: 1423. Đọc là: “Một nghìn bốn traêm hai möôi ba”. - GV hướng dẫn HS quan sát: Số 1423 là số có bốn chữ số, kể từ trái sang phải: chữ số 1 chỉ một nghìn, chữ số 4 chỉ 4 trăm, chữ số 2 chỉ 2 chục, chữ số 3 chỉ 3 đơn vị. * Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành. Mục tiêu: Giúp HS biết viết, đọc số có 4 chữ số. Baøi 1. a/ GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV mời 1 HS lên bảng làm mẫu và yêu cầu HS làm vào vở. + Vieát soá: 4231. + Đọc số: bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt. b/ Vieát soá: 3442. -Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai. * Baøi 2. - GV gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yeâu caàu HS nhìn caâu maãu. - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. - GV mời 3 HS lên làm bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi. + Viết số: 5947; 9174; 2835. = > Gọi HS đọc số. Hoạt động 3. Mục tiêu: Giúp biết nhận ra thứ tự của số có bốn chữ số.  Bài 3:- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. + Số đầu tiên đề bài cho là bao nhiêu? + Số thứ 2 ? + Vì sao em bieát? + Số sau hơn số trước bao nhiêu đơn vị? - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở bài tập, 3 nhóm HS thi làm bài tiếp sức. a. 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989 b. 2681 – 2682 – 2683 – 2684 – 2685 – 2686. 9512 – 9513 – 9514 – 9515 – 9516 – 9517 E. Cuûng coá – daën doø. - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. - Nhận xét giờ học. TIEÁT 92. I. Muïc ñích yeâu caàu:. LUYEÄN TAÄP. - Soá 1423 goàm 1 nghìn, 4 traêm, 2 chuïc, 3 ñôn vò. -3 –4 HS leân baûng vieát vaø đọc lại số 1423. -HS chỉ từng số rồi nêu tương tự lại. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -2 HS leân baûng laøm. *HS laøm 1 b: Vieát soá 3442 - HS đọc số. HS nhận xét. -HS đọc YC của đề bài. -Moät HS laøm maãu. -Cả lớp làm vào vở. -3HS leân laøm baøi. - HS chuù yù nghe. + Đọc số: Năm nghìn chín trăm boán möôi baûy; chìn nghín moät traêm baûy möôi tö; hai nghìn taùm traêm ba möôi laêm.. - HS đọc yêu cầu đề bài. +Laø soá 1984. +Laø soá 1985. +Laø laáy 1984 + 1. +1 ñôn vò. -HS làm bài vào vở. -3 nhoùm HS leân baûng. -HS chữa bài đúng vào vở. -HS chữa bài đúng vào vở. - HS chú ý nghe..

(3) - Củng cố đọc, viết số có 4 chữ số; thứ tự của các số có 4 chữ số trong dãy số. - Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số đều khác 0). Biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số. Bước đầu làm quen với các số tròn nghìn (từ 1000 đến 9000) Làm được các bài tập: Bài 1, 2, 3 (a, b), 4. - Rèn tính cẩn thận, yêu thích học toán. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học:. Hoạt động của thầy A. Khởi động: Hát. B. KT: Các số có 4 chữ số -Gọi 2 HS lên bảng đọc và viết số: 2647; 5249 C. Bài mới: Giới thiệu, ghi tựa bài: TIẾT 92. LUYỆN TẬP D. Tiến hành các hoạt động. *Hoạt động 1: Mục tiêu: Giúp HS đọc viết số có 4 chữ số. *Baøi 1. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu cả lớp làm vào PHT. - GV mời 5 HS nối tiếp nhau viết các số phần a) và 5 HS đọc các số của phần b). - GV nhaän xeùt, choát laïi. 9462 ; 1954 ; 4765 ; 1911 ; 5821. *Baøi 2. 6358: saùu nghìn ba traêm naêm möôi taùm. 4444: boán nghìn boán traêm boán möôi boán. 8781: taùm nghìn baûy traêm taùm möôi moát. 9246: chín nghìn hai traêm boán möôi saùu 7155: baûy nghìn moät traêm naêmmöôi laêm. * Hoạt động 2: Làm bài 3. Mục tiêu: HS biết nhận biết thứ tự số có 4 chữ số. *Baøi 3. (Soá ?) - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. - Ba nhóm HS lên thi làm bài tiếp sức. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 8650; 8651; 8652; 8653; 8654; 8655; 8656. b) 3120; 3121; 3122; 3123; 3124; 3125. c) 6494; 6495; 6496; 6497; 6498; 6499. Hoạt động của trò. - 2HS leân baûng laøm. - HS chú ý nghe, 2 HS đọc lại tựa. PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS laéng nghe. -HS cả lớp làm vào vở.. -5 HS leân baûng laøm. -HS cả lớp nhận xét bài treân baûng.. Tiếp sức.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Cả lớp làm vào vở. -3 nhóm chơi trò tiếp sức. -HS chữa bài đúng vào vở..

(4) *Baøi 4. - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở bài tập, HS lên bảng làm chỉ vào từng vạch trên tia số và đọc lần lượt các số. (0; 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000.) E. Cuûng coá – daën doø. -Gọi vài HS tự cho một ví dụ một số có bốn chữ số và đọc số đó. -Chuẩn bị bài: Các số có 4 chữ số (tiếp theo). -Nhaän xeùt tieát hoïc.. -3 HS leân baûng laøm. HS caû lớp làm vào vở. -HS nhaän xeùt.. - HS chuù yù nghe.. TIEÁT 93. CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ (TIẾP THEO) I. Muïc ñích yeâu caàu: - Nhận biết về số có 4 chữ số trường hợp chứ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng traêm laø 0. - Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp chứ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là 0) và nhận ra chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng nào đó ở số có bốn chữ số. Tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số.Làm được các bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3. - Rèn tính cẩn thận; ham thích học toán. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VLT, baûng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy A. Khởi động: Hát. B. KT. Gọi 2 học sinh lên bảng đọc và viết các số có bốn chữ số sau: 2963; 1354. -Một HS sửa bài 3. Nhận xét ghi điểm. C. Bài mới: Giới thiệu, ghi tựa bài: Các số có bốn chữ số (tt) D. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu số có bốn chữ số, các trường hợp có chữ số 0. Mục tiêu: HS nhận biết về số có 4 chữ số trường hợp chứ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm là 0. - GV hướng dẫn HS quan sát, nhận xét bảng trong bài học rồi tự viết số, đọc số: - GV gọi 1 HS đọc số ở dòng đầu. - GV nhaän xeùt: “Ta phaûi vieát soá goàm 2 nghìn, 0 trăm, 0 chục, 0 đơn vị”, rồi viết 2000 và viết ở cột. Hoạt động của trò - 2HS leân baûng.. - HS chú ý nghe, 2 HS đọc lại tựa bài. PP: Quan saùt, giaøng giaûi, hỏi đáp.. -HS tieáp tuïc nhaän bieát thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số. -HSQS baûng trong baøi..

(5) đọc số: hai nghìn -HS vieát: 2000 - Tương tự GV mời 1 HS viết và đọc số ở dòng thứ -HS đọc: hai nghìn. 2. - GV mời 4 HS lên bảng viết và đọc các số còn lại. -HS: Viết: 2700; Đọc: hai nghìn baûy traêm. -HS viết và đọc các số. (2750; 2020; 2402; 2005) * Hoạt động 2: Hương dẫn thực hành. PP: Luyện tập, thực hành. Mục tiêu: Giúp HS biết viết, đọc các số có 4 chữ số, tìm thứ tự các chữ số. Bài 1: Đọc các số. -HS đọc yêu cầu đề bài.. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài -4 HS leân baûng laøm. - GV mời 4 HS lên bảng làm -HS cả lớp nhận xét bài - Yêu cầu cả lớp làm vào vở. treân baûng. -GV nhaän xeùt, choát laïi. + Vieát soá: 7800; 3690; 6504; 4081; 5005. + Đọc số: bảy nghìn tám trăm; ba nghìn sáu trăm chín möôi; saùu nghìn naêm traêm linh boán; boán nghìn 0 traêm taùm möôi moát.; naêm nghìn khoâng traêm linh naêm..  Baøi 2: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 1 HS làm mẫu. - Yêu cầu HS tự làm vào vở. 3 HS lên bảng thi làm baøi laøm. GV nhaän xeùt, choát laïi: a/ 5616; 5617; 5618; 5619;5620;5621. b/ 8009;8010; 8011; 8012; 8013; 8014. c/ 6000; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005. * Hoạt động 3: Làm bài 3. Mục tiêu: HS biết tìm các thứ tự các chữ số có bốn chữ số.  Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống. - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS cả lớp làm vào vở. 3 nhóm HS leân baûng laøm baøi. a/ 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000. b/ 9000; 9100; 9200; 9300; 9400; 9500. c/ 4420; 4430; 4440; 4450; 4460; 4470. E. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. -GV hỏi: Khi đọc, viết số có bốn chữ số ta đọc, vieát nhö theá naøo? -Chuẩn bị bài: Các số có 4 chữ số (tiếp theo). -Nhaän xeùt tieát hoïc.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS laøm maãu. -3 HS leân baûng thi laøm baøi làm. HS cả lớp làm vào vở. -HS nhaän xeùt. -HS chữa bài đúng vào vở.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -3 nhoùm HS leân baûng thi laøm baøi laøm. -HS cả lớp làm vào vở. -HS chữa bài đúng vào vở. - Đọc, viết từ trái sang phaûi - HS chuù yù nghe..

(6) TIEÁT 94. CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (TIẾP THEO) I. Muïc ñích yeâu caàu: - Nhận biết thêm về cấu tạo thập phân của số có 4 chữ số. - Biết cấu tạo thập phân của số có bốn chữ số. Biết viết số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại. Làm được các bài tập cần làm: Bài 1, bài 2 (cột 1 câu a, b), bài 3/96. - Reøn tính caån thaän trong coâng vieäc vaø say meâ moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VLT, baûng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy A. Khởi động: Hát. B. KT: Các số có 4 chữ số (tiếp theo). -Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2. Nhận xét ghi điểm. C. Bài mới: Giới thiệu, ghi tựa bài: Các số có bốn chữ số (tt) D. Tiến hành các hoạt động. Hoạt động 1: HD HS viết số có 4 chữ số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị. Và ngược lại. Mục tiêu: Giúp HS làm quen với việc viết số thành caùc toång. a) Vieát soá thaønh toång. - GV vieát soá: 5247. - GV gọi HS đọc số và nêu câu hỏi: + Soá 5247 coù maáy nghìn,maáy traêm, maáy chuïc, maáy ñôn vò? - GV hướng dẫn HS tự viết 5247 thành tổng của 5 nghìn, 2 traêm, 4 chuïc, 7 ñôn vò. - GV mời HS lên bảng viết các chữ số còn lại. - Löu yù: neáu toång coù soá haïng baèng 0 thì coù theå boû số hạng đó đi. Ví duï: 7070 = 7000 + 0 + 70 + 0 = 7000 + 70. - GV mời HS lên bảng làm các bài còn lại. * Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành Mục tiêu: Giúp HS biết viết số có 4 chữ số thành toång cuûa caùc nghìn, traêm chuïc, ñôn vò. Baøi 1.: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV laøm maãu. - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở.. Hoạt động của trò. - 1 HS leân baûng. - 2HS đọc lại tựa. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS đọc: năm nghìn hai traêm boán möôi baûy. + Coù 5 nghìn, 2 traêm, 4 chuïc, 7 ñôn vò. -HS vieát: 5247 = 5000 + 200 + 40 + 7. 7070 = 7000 + 70. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. -HS đọc yêu cầu đề bài. 1 HS laøm baøi a) vaø 2 HS leân baûng laøm baøi b).

(7) - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 9731 = 9000 + 700 + 30 + 1 1952 = 1000 + 900 + 50 + 2 6845 = 6000 + 800 + 40 + 5 b) 6006 = 6000 + 6 2002 = 2000 + 2 4700 = 4000 + 700 8010 = 8000 + 10 7508 = 7000 +500 +8 Baøi 2. Vieát caùc toång. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV làm mẫu -yêu cầu cả lớp bài vào vở bài tập, 4 nhóm -HS thi làm bài trên bảng lớp. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 4000 + 500 + 60 + 7 = 4567. 3000 + 600 + 10 + 2 = 3612 7000 + 900 +90 + 9 = 7999 8000 + 100 + 50 + 9 = 8159 5000 + 500 + 50 + 5 = 5555 b) 9000 + 10 + 5 = 9015 4000 + 400 + 4 = 4404 6000 + 10 + 2 = 6012 2000 + 20 = 2020 5000 + 9 = 5009. Hoạt động 3. Mục tiêu: Giúp HS biết viết số. Bài 3. GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV moät HS leân laøm maãu. - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở bài tập, 3 HS thi làm bài trên bảng lớp. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Vieát soá: a/ 8555 b/ 8550 c/ 8500 Baøi 4. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm. - GV mời ba HS đại diện 3 nhóm lên chơi tiếp sức. - Cả lớp làm bài vào PHT.=> GV nhận xét, chốt laïi: (1111; 2222; 3333; 4444; 5555; 6666; 7777; 8888; 9999) E. Cuûng coá – daën doø. Veà taäp laøm laïi baøi. -Chuaån bò baøi: Soá 10.000 – Luyeän taäp. -Nhaän xeùt tieát hoïc.. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -HS nhaän xeùt. -HS chữa bài đúng vào vở.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -4 nhoùm HS leân baûng thi laøm baøi. -Cả lớp làm vào vở. -HS chữa bài đúng vào vở.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. -HS làm vào vở. Ba em leân baûng laøm. -HS cả lớp nhận xét. -HS chữa bài vào vở. Trò chơi “Tiếp sức”. -3 nhoùm thi ñua chôi -HS nhaän xeùt. - HS chuù yù nghe..

(8) TIEÁT 95. SOÁ 10 000 – LUYEÄN TAÄP I. Mục đích yêu cầu. - Hiểu biết về số tự nhiên có 5 chữ số. - Biết số 10 000 (mười nghìn hoặc 1 vạn). Biết viết các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có bốn chữ số. Làm được các BT: Bài 1, 2, 3, 4, 5/97. - Rèn tính cẩn thận, khả năng phân tích – so sánh và ham thích học toán. II. Đồ dùng dạy học. * GV: Bảng phụ, phấn màu.. * HS: VLT, baûng con.. III/ Các hoạt động dạy học:. Hoạt động của thầy A. Khởi động: Hát. B. KKT: Các số có 4 chữ số. -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2 và 2 HS lên bảng viết số có bốn chữ số: (năm nghìn một trăm hai möôi, ba nghìn hai traêm linh naêm). C. Bài mới: Giới thiệu và nêu vấn đề.: “Luyện tập” D. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu số 10 000 Mục tiêu: Giúp HS làm quen với số 10 000. a) Giới thiệu số 10 000. - GV yeâu caàu HS laáy 8 taám bìa coù ghi 1 000 vaø xeáp nhö trong SGK. Coù taát caû bao nhieâu oââ moät nghìn ? - YC HS đọc thành tiếng: 8 000 (tám nghìn) - GV cho HS laáy theâm moät taám bìa coù ghi 1 000 roài xeáp tieáp vaøo nhoùm 8 taám bìa. - Taùm nghìn theâm moät nghìn laø maáy nghìn. - GV cho HS laáy theâm moät taám bìa coù ghi 1 000 roài xeáp tieáp vaøo nhoùm 9 taám bìa. - Chín nghìn theâm moät nghìn laø maáy nghìn? - GV : Số 10 000 đọc là mười nghìn hoặc một vạn. - GV gọi 4 – 5 HS đọc lại số 10 000 - GV hỏi: Số mười nghìn có mấy chữ số? Bao gồm những số nào?. Hoạt động của trò. - 3 HS leân baûng.. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi. -HS quan saùt. -Coù 8 oâ. -HS đọc: Tám nghìn. - HS laáy theâm bìa 1 000. -HS: laø chín nghìn. -HS: là mười nghìn.. -HS đọc lại số 10 000. -HS: Số mười nghìn có 5 chữ số. Bao gồm một chữ số 1 và 4 chữ số 0. * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập. PP: Luyện tập, thực hành, Mục tiêu: Giuùp HS bieát vieát caùc soá troøn nghìn, troøn thaûo luaän. trăm, tròn chục và thứ tự các số có bốn chữ số (viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm. Tìm số liền trước, số liền sau). Học sinh mở SGK. Bài 1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: -HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS trả lời miệng. -Hoïc sinh neâu mieäng.

(9) - GV nhaän xeùt, choát laïi: (moät nghìn, hai nghìn, …) (1000; 2000; 3000; 4000;5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10.000.) Bài 2. Viết các số từ 9300 đến 9900 - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV cho 1 HS lên bảng viết, cả lớp làm pht. -Chữa: 9300; 9400; 9500; 9600; 9700; 9800; 9900. Bài 3. Viết các số tròn chục từ 9940 đến 9990. GV gọi 1 HS lên bảng, cả lớp làm vở tập. -GV choát laïi: (9940; 9950; 9960; 9970; 9980; 9990) Bài 4. Viết các số từ 9995 đến 10 000. - Mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho 3 nhoùm thi ñua leân baûng vieát nhanh. -GV choát: (9995; 9996; 9997; 9998; 9999; 10 000) Bài 5. Viết số liền trước, liền sau của mỗi số sau: 2664;2665;2666 1998;1999; 2000 9998;9999;10000 2001;2002; 2003 6889; 6890; 6891 E. Cuûng coá – daën doø. -Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 6 (HD: Vieát tieáp soá thích hợp vào dưới mỗi vạch: 9990; 9991 … …. … 9995 … … … … 10 000) -CBbài: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. -Nhaän xeùt tieát hoïc.. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc YC của đề bài -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm vào vở. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. - 3 nhoùm leân baûng. -HS cả lớp nhận xét. -3 nhoùm HS leân baûng thi ñua - HS nhaän xeùt. - HS chuù yù nghe.. TUAÀN 20 TIEÁT 96. ĐIỂM Ở GIỮA, TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hiểu thêm về điểm, trung điểm của đoạn thẳng. - Biết điểm ở giữa hai điểm cho trước; trung điểm của một đoạn thẳng. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2/98. - Rèn tính cẩn thận, khả năng khéo léo sử dụng đồ dùng học tập. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu..

(10) * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy A. Khởi động: Hát. B. KTõ: Soá 10.000 – Luyeän taäp. - GV goïi 2 HS leân laøm baøi taäp 3, 4. C. Bài mới. Giới thiệu và ghi tựa bài: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. *Tiến hành các hoạt động. Hoạt động 1: Giới thiệu điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng. Mục tiêu: Giúp HS làm quen điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng. a) Giới thiệu điểm ở giữa. - GV keõ hình trong SGK treân baûng phuï: O. A. B. Hoạt động của trò. -2 HS leân baûng. - HS chuù yù nghe.. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS quan saùt hình veõ.. - GV nhaán maïnh: A, O, B laø ba ñieåm thaúng haøng. -HS nhaéc laïi. - Theo thứ thự: điểm A, đến điểm 0, đến điểm B (hướng từ trái sang phải). 0 là điểm ở giữa hai ñieåm A vaø B. - Vậy khái niệm điểm ở giữa xác định vị trí điểm 0 ở trên ở trong đoạn AB. Hoặc: A là điểm ở bên trái điểm 0, B là điểm ở bên phải điểm 0, nhưng với điều kiện trước tiên ba điểm phải thẳng hàng. b) Giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng. - GV veõ hình trong SGK. A A. M. B. - Nhấn mạnh 2 điều kiện để M là trung điểm của đoạn AB + M là điểm ở giữa hai điểm A và B. + AM = MB (độ dài của đoạn thẳng AM bằng độ dài của đoạn thẳng MB và cùng bằng 3cm) * Hoạt động 2: Làm bài 1. Mục tiêu: Giuùp HS tìm ba ñieåm thaúng haøng vaø trung điểm của đoạn thẳng. * Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - Yeâu caàu HS quan saùt baøi coøn laïi vaø thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Yêu cầu đại diện các cặp HS lên bảng làm.. -HS laéng nghe.. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän. Học sinh mở SGK. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän theo caëp. -Đọc số: ba nghìn hai trăm naêm möôi tö..

(11) - GV nhaän xeùt, choát laïi. a) Trong hình beân coù: - Ba ñieåm A, M, B thaúng haøng - Ba ñieåm M,O, N thaúng haøng. - Ba ñieåm D, N, C thaúng haøng. b) - M là điểm ở giữa hai điểm A và B - 0 là điểm ở giữa hai điểm M và N - N là điểm ở giữa hai điểm D và C * Baøi 2. - GV gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 1 HS nhắc lại điều kiện để ttrở thành trung điểm của đoạn thẳng. - GV yeâu caàu HS maãu. - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. - GV mời 5HS lên bảng làm bài.GV chốt ý đúng. Câu đúng: a; e. Câu sai: b,c,d * Hoạt động 3: Làm bài 3 Mục tiêu: Giúp tìm điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng. *Baøi 3. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV yeâu caàu HS quan saùt hình trong SGK. - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở bài tập, 3 nhóm HS thi làm bài tiếp sức. - GV nhaän xeùt, choát laïi: + I là trung điểm của đoạn thẳng BC. (vì B,I,C thaúng haøng). (BI = IC) +O laø trung ñieåm cuûa AD; K laø trung ñieåm cuûa GE. O laø trung ñieåm cuûa IK E. Cuûng coá – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. -Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. -Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT 97.. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở.. -Đại diện các cặp lên bảng laøm. -HS nhaän xeùt. -Vài HS đọc lại kết quả đúng. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Moät HS nhaéc laïi. -Moät HS laøm maãu. -Cả lớp làm vào vở. -5 HS leân thi laøm baøi. *Luyện tập, thực hành, troø chôi.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS làm bài vào vở. -3 nhoùm HS leân baûng thi laøm baøi. -HS chữa bài đúng vào vở. -HS chữa bài đúng vào vở.. LUYEÄN TAÄP. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Củng cố kiến thức về điểm, đoạn thẳng. - Biết khái niệm và xác định được trung điểm của một đoạn thẳng cho trước. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2/99. - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ và một số đức tính tốt khác. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu..

(12) * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy A. Khởi động: Hát. B. KTõ: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 1. -Một HS sửa bài 3. => Nhận xét ghi điểm. Giới thiệu và ghi tựa bài: LUYỆN TẬP D. Tiến hành các hoạt động. *Hoạt động 1: Làm bài 1. Mục tiêu: Giuùp HS bieát caùch xaùc ñònh trung ñieåm của một đoạn thẳng cho trước.  Baøi 1. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài - GV hỏi: Để xác định M là trung điểm của đoạn thaúng AB ta phaûi laøm gì? + Bước 1: Đo độ dài cả đoạn thẳng AB (4cm) +Bước 2: Chia độ dài đoạn thẳng AB làm hai phaàn baèng nhau (moät phaàn baèng 2cm). +Bước 3: Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB (xác định điểm M trên đoạn thẳng AB sao cho AM =1/2 AB (AM= 2cm) - GV mời 2 HS nối tiếp nhau viết các số phần a) và 2 HS đọc và làm của phần b). - GV nhaän xeùt, choát laïi. a/ M laø trung ñieåm cuûa AB vì(AM = MB) b/ HS neâu GV nhaän xeùt.. Hoạt động của trò. - 2 HS leân baûng. - HS chú ý nghe, 2 HS đọc laïi tưa. PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài.. -HS: ta phải đo độ dài của đoạn thẳng AB. -Baèng 4cm. -HS cả lớp làm vào vở.. -2 HS leân baûng laøm. -HS cả lớp nhận xét bài treân baûng. Caâu b: -HS đọc YC của đề bài. -Cả lớp làm vào vở. Hai HS leân baûng laøm. -HS cả lớp nhận xét..  Baøi 2: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. -HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp thực hành gấp. -Cả lớp làm vào thực hành - GV mời 2 HS lên bảng làm mẫu. GV chốt ý dánh dấu trung điểm I của đúng. đoạn thẳng AB và trung điểm K của đoạn thẳng DC. E. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. - HS chuù yù nghe. - Nhắc lại về điểm, đoạn thẳng. - CB: So saùnh caùc soá trong phaïm vi 10 000”. - Nhaän xeùt tieát hoïc..

(13) TIEÁT 98. SO SAÙNH CAÙC SOÁ TRONG PHAÏM VI 10 000 I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hieåu caùch so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10 000. - Bieát caùc daáu hieäu vaø caùch so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10000. Bieát so saùnh các đại lượng cùng loại. Làm được các bài tập: Bài 1a, bài 2/100. - Reøn tính caån thaän, ham thích moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VLT, baûng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy A. Khởi động: Hát. B. KT: Luyeän taäp. -Goïi 1 hoïc sinh leân baûng xaùc ñònh trung ñieåm cuûa đoạn thẳng MN. C. Bài mới: GT baøi: “So saùnh caùc soá trong phaïm vi 10 000” D. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhận biết dấu hieäu vaø caùch so saùnh hai soá trong phaïm vi 10 000 a) So sánh hai số có chữ số khác nhau. - GV vieát leân baûng: 999 ………1000. Yeâu caàu HS điền dấu thích hợp (< = >) và giải thích vì sao chọn dấu đó. - GV hướng dẫn HS chọn các dấu hiệu (ví dụ: như vì 999 thêm 1 thì được 1000, hoặc vì 999 ứng với vạch đứng trước vạch ứng với 1000 trên tia số, hoặc vì 999 có ít chữ số hơn 1000). - Tương tự GV hướng dẫn HS so sánh số 9999 và 10 000 - GV hướng dẫn HS nhận xét: Trong hai số có số chữ số khác nhau, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn, số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. b) So sánh hai chữ số có số chữ số bằng nhau. - GV hướng dẫn HS so sánh số 9000 với 8999 - HD HS: trong trường hợp này chúng ta so sánh chữ số ở hàng nghìn, vì 9 > 8 nên 9000 > 8999. - Ví dụ 2: GVYC HS so sánh hai số 6579 với 6580 - GV hướng dẫn HS: Đối với hai số có cùng chữ số, bao giờ cũng bắt đầu từ cặp chữ số đầu tiên ở bên trái, nếu chúng bằng nhau (ở đây chúng đều bằng 6) thì so sánh các cặp chữ số tiếp theo (ở đây. Hoạt động của trò. -1 HS leân baûng.. PP: Quan saùt, giaøng giaûi, hỏi đáp. - HS chuù yù quan saùt.. -HS ñieàn daáu 999 < 1000 vaø giaûi thích. -HS so saùnh 2 soá 9999 < 10000 vaø giaûi thích.. -HS so saùnh soá 9000 > 8999 vaø giaûi thích. -HS so saùnh 6579 < 6580 vaø giaûi thích..

(14) chúng đều là 5), do đó so sánh tiếp cặp chữ số hàng chục, ở đây 7 < 8 nên 6579 < 6580. - GV rút ra nhận xét từ 2 ví dụ: Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải. * Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau. * Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành. Mục tiêu: Giuùp HS so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10000. Cho học sinh mở SGK.  Bài 1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 2 HS nhắc lại cách so sánh hai số. - Yêu cầu cả lớp làm vào PHT. - GV mời 4 HS lên bảng làm. -GV nhaän xeùt, choát laïi. a/ 1942 > 998 b/ 9650 < 9651 1999 < 2000 9156 > 6951 6742 > 6722 1965 > 1956 900 + 9 < 9009 6591 = 6591  Bài 2. Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - Yêu cầu HS tự làm vào vở. 2HS lên bảng làm bài laøm vaø giaûi thích caùch so saùnh. - GV nhaän xeùt, choát laïi. a) 1km > 985m (1km=1000m). b/ 60phút = 1 giờ 600cm = 600m 50 phút < 1 giờ 797mm < 1m 70 phút > 1 giờ * Hoạt động 3: Làm bài 3 Mục tiêu: Giúp HS củng cố số lớn nhất, bé nhất.  Bài 3. Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. 2 HS lên bảng thi laøm baøi vaø giaûi thích caùch choïn. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a/ Số lớn nhất trong các số: 4375, 4735, 4537, 4753 laø: 4753 b/ Soá beù nhaát trong caùc soá: 6091, 6190, 6901, 6019 laø: 6019 E. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. - Caùch so saùnh hai soá trong phaïm vi 10000 ? -Daën laøm baøi 2, 3. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. -Nhaän xeùt tieát hoïc.. - HS chuù yù nghe.. 4 – 5 HS nhaéc laïi.. PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài.. -Hai HS neâu. -HS cả lớp làm vào vở. -4 HS leân baûng laøm vaø neâu caùch so saùnh cuûa mình. -HS cả lớp nhận xét bài treân baûng. -HS đọc yêu cầu đề bài 2. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. -2 HS leân baûng laøm baøi laøm vaø giaûi thích caùch so sánh. HS cả lớp làm vào vở. -HS nhaän xeùt. -HS đọc YC của bài 3. -Cả lớp làm vào vở. 2 HS leân baûng laøm vaø giaûi thích cách chọn số lớn nhất, bé nhaát. -HS chữa bài vào vở. - HS nêu lại 3 trường hợp so saùnh hai soá trong phaïm vi 10000. - 1 HS trả lời. - HS chuù yù nghe..

(15) TIEÁT 99.. LUYEÄN TAÄP. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Củng cố đọc, viết và so sánh các số trong phạm vi 10 000. - Biết so sánh các số trong phạm vi 10000; viết bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. Nhận biết được thứ tự các số tròn trăm (nghìn) trên tia số và cách xác định trung điểm của đoạn thẳng. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3, baøi 4a/101. - Reøn tính caån thaän, ham thích moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VLT, baûng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy A. Khởi động: Hát. B. KTõ: So saùnh caùc soá trong phaïm vi 10.000. -Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2. Một HS sửa bài 3. C. Bài mới: Giới thiệu và ghi tựa bài: Luyện tập D Tiến hành các hoạt động: * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2, 3. Mục tiêu: Giuùp HS so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10000, viết bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.  Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 2 HS nhắc lại cách so sánh hai số. - Yêu cầu cả lớp làm vàobảng con. - GV mời 1 HS lên bảng làm. -GV nhận xét, chữa bài. a) 7766 > 7676 b) 1000g = 1kg 8453 > 8435 950g < 1kg 9102 < 9120 1km < 1200m 5005 > 4905 100phút > 1giờ 30phút.  Baøi 2: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS thaûo luaän theo nhoùm ñoâi.. Hoạt động của trò. - 2 HS leân baûng. - HS chú ý nghe. 2 HS đọc laïi töa baøi. PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài.. -Hai HS neâu. -HS cả lớp làm vào bc. - HS leân baûng laøm vaø neâu caùch so saùnh cuûa mình. -HS cả lớp nhận xét bài treân baûng.. HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. -4 HS leân baûng thi laøm. HS cả lớp làm vào vở. -HS nhaän xeùt..

(16) - Yêu cầu HS tự làm vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi. a/ Từ bé đến lớn: 4082; 4208; 4280; 4802 b/ Từ lớn đến bé: 4802; 4280; 4208; 4082  Baøi 3: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm vbài vào vở. 4 HS lên baûng thi laøm baøi. => GV nhaän xeùt, choát laïi: -Số bé nhất có 3 chữ số: 100. -Số bé nhất có 4 chữ số là: 1000. -Số lớn nhất có ba chữ số là: 999. -Số lớn nhất có 4 chữ số là: 9999. * Hoạt động 2.Bài 4. Mục tiêu: Củng cố về các thứ tự các số tròn trăm troøn nghìn (saép xeáp treân tia soá vaø caùch xaùc ñònh trung điểm của đoạn thẳng). - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV hỏi câu a: Đoạn thẳng AB được chia thành maáy vaïch baèng nhau? + Muốn tìm trung điểm của đoạn AB ta phải làm sao?. -HS đọc YC của đề bài. -Cả lớp làm vào vở. 4 HS leân baûng laøm.. -HS chữa bài đúng vào vở. *Thực hành, trò chơi.. -HS đọc yêu cầu đề bài. +Đoạn thẳng AB được chia thaønh 6 phaàn baèng nhau. +Chia đoạn thẳng AB thaønh 2 phaàn baèng nhau. +Nối với vạch thứ 3 ứng với 300. -HS cả lớp làm vào vở. -HS nhaän xeùt. -Chữa bài đúng vào vở. + Vậy trung điểm AB nối với số nào trong tia số? +Chia laøm 4 phaàn baèng nhau. - Yêu cầu HS cả lớp làm vào vở. 2 HS lên bảng +Ứng với số 2000. laøm baøi. Câu b: Đoạn thẳng CD chia thành mấy phần bằng -HS cả lớp làm vào vở. nhau? -HS chữa bài vào vở. +Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào -HS chú ý nghe. treân tia soá? - GV yêu cầu HS cả lớp làm vào vở. 2 HS lên bảng laøm baøi. - GV nhaän xeùt, choát laïi: E. Cuûng coá – daën doø. -Tập làm lại bài ở nhà. -CB baøi: Pheùp coäng caùc soá trong phaïm vi 10.000. -Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT 100:. PHEÙP COÄNG CAÙC SOÁ TRONG PHAÏM VI 10 000. I. Muïc ñích yeâu caàu - Hieåu bieát theâm veà pheùp coäng caùc soá trong phaïm vi 10 000..

(17) - Biết cộng các số trong phạm vi 10000 (bao gồm đặt tính và tính đúng). Biết giải bài toán có lời văn (có phép cộng các số trong phạm vi 10000). Làm được các baøi taäp: Baøi 1; 2b; 3; 4/102. - Reøn tính caån thaän, ham thích moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VLT, baûng con. III/ Các hoạt động dạy họcchủ yếu Hoạt động của thầy A. Khởi động: Hát. B. KT: Luyện tập. Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. 2 HS đọc bảng chia 3. C. Bài mới. Giới thiệu bài: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 D. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 3526 + 2759 Mục tiêu: Giúp HS làm quen với cộng các số trong phaïm vi 10 000. a) Giới thiệu phép cộng 3526 + 2759. - GV neâu pheùp coäng 3526 + 2759. - GV yêu cầu HS thực hiện phép tính. - GV hỏi: Muốn cộng hai số có đến bốn chữ số ta làm theá naøo? *. 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 2 coäng 5 baèng 7, theâm 1 baèng 8, vieát 8 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1 3 coäng 2 baèng 5, theâm 1 baèng 6, vieát 6 - GV: Muốn cộng hai số có đến bốn chữ số ta viết các số hạng sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau: chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, ……… rồi viết dấu cộng, kẻ vạch ngang và cộng từ phải sang trái. * Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành Mục tiêu: Giúp HS biết cộng các số có 4 chữ số.  Baøi 1. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - Yeâu caàu HS vaøo baûng con. 1 HS leân baûng laøm baøi. - GV nhaän xeùt, choát laïi: +. 3526 2759 6285. Hoạt động của trò - 3 HS leân baûng.. - HS chuù yù nghe, 2 HS đọc lại tựa. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi. -HS đặt và thực hiện pheùp tính: 3526 + 2759 6285 HS: cộng từ hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn (từ phaûi sang traùi). - 4 –5 HS nhaéc laïi.. PP: Luyện tập, thực haønh, thaûo luaän. -HS đọc YC của bài. -Học sinh cả lớp làm.

(18) +. 5341 1488 6829. +. 7915 1346 9261. +. 4507 2568 707 5. +. 8425 618 9043.  Baøi 2. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu 2HS thi làm. HS cả lớp làm vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 5716 707 + + 1749 5857 746 656 5 4 * Bài 3. Giúp HS biết giải bài toán có lời văn. - GV mời HS đọc yêu cầu bài 3. - GV hỏi:+ Đội một trồng được bao nhiêu cây? +Đội hai trồng được bao nhiêu cây? + Bài toán hỏi gì? - YC cả lớp làm vào vở. Một HS lên bảng làm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi Số cây cả hai đội trồng được là: 3680 + 4220 = 7900 (caây) Đáp số: 7900 cây.  Baøi 4. - Mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4. - GV mời 1 HS nhắc lại cách tìm trung điểm. - GV mời 1 HS lên bảng làm. - GV nhaän xeùt, choát laïi. + M laø trung ñieåm cuûa AB + P laø………………………………. DC + Q laø………………………………..AD + N laø………………………………..BC E. Cuûng coá – daën doø. - 2 HS neâu laïi caùch coäng hai soá trong phaïm vi 10 000. - Veà taäp laøm laïi baøi. -Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. => Nhaän xeùt tieát hoïc.. bài vào vở. -4 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc YC của đề bài. -Cả lớp làm vào vở. 2 HS leân thi laøm baøi tieáp sức. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc YC bài 3. +Coù 3680 caây. +Coù 4220 caây. +Cả hai đội trồng được bao nhieâu caây?â. -HS cả lớp làm vào vở. 1 HS leân baûng laøm.. -HS đọc YC bài 4. -HS nhaéc laïi -1 HS leân baûng laøm. Caû lớp làm vào vở. -HS cả lớp nhận xét..

(19) TUAÀN 21 TIEÁT 101: LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Luyện tập, củng cố cộng nhẩm, cộng số có 4 chữ số và giải bài toán có văn. - Biết cộng nhẩm các số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4/103. - Rèn tính cẩn thận, khả năng phán đoán nhanh. II. Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng phụ. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Pheùp coäng trong phaïm vi 10 000. -Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2; 1 HS nêu miệng baøi 4. 3. Giới thiệu và ghi tựa bài: Luyện tập 4. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1. Mục tiêu: Giúp HS biết cộng các số có 4 chữ số (tròn nghìn).  Bài 1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yeâu caàu HS nhaåm vaø neâu mieäng. - GV nhaän xeùt, choát laïi. *Bài 2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yeâu caàu 2 nhoùm HS thi nhaåm.. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 6000 + 500 = 6500 300 + 4000 = 4300 2000 + 400 = 2400 600 + 5000 = 5600 9000 + 900 = 9900 7000 + 800 = 7800 *Baøi 3. Ñaët tính roài tính: 2541 4627 5348 805 + + + + 4238 2634 936 6475 677 746 628 738 9 1 4 0 * Hoạt động 2. Mục tiêu: Giúp cho các em biết giải bài toán có lời văn.  Bài 4. GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. Caâu hoûi: + Đề bài đã cho biết gì? + Đề bài hỏi gì?. Hoạt động của trò. - 2 HS trả lời. - 2 HS đọc lại tựa bài. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Hoïc sinh neâu mieäng. -4 HS đứng lên nối tiếp nhau đọc kết quả. HS nhận xét. -Cả lớp làm vào vở. 2 nhóm lên thi nhẩm tiếp sức. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu của đề bài. -HS làm vào vở.. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän. +Buổi sáng bán được 432 lít daàu. +Buoåi chieàu……gaáp ñoâi buoåi saùng. +Cả hai buổi bán được bao.

(20) + Để tìm được cả 2 buổi bán được số lít dầu ta caàn bieát gì? - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. Một HS lên baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi. Baøi giaûi Số lít dầu cửa hàng buổi chiều bán được là: 432 x 2 = 864(lít) Số lít dầu cửa hàng bán cả hai buổi được là: 864 + 432 = 1296 (lít) Đáp số: 1296 lít dầu. 5/ Cuûng coá – daën doø. Rieâng baøi 4 coù theå giaûi baèng caùch naøo khaùc? - Veà taäp laøm laïi baøi. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. -Nhaän xeùt tieát hoïc.. nhieâu lít daàu. +Tìm soá lít daàu buoåi chieàu bán được là bao nhiêu. -1 HS leân baûng. -HS cả lớp nhận xét. *Khuyến khích HS thực hiện giải bằng một bước tính: Ví duï: Baøi giaûi Số lít dầu cửa hàng bán cả hai buổi được là: 432 x 2 + 432 = 1296 (lít) Đáp số: 1296 lít dầu. (VD: 432 x 3 = 1296). TIEÁT 102: PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hiểu biết thêm về phép trừ các số trong phạm vi 10 000. - Biết trừ các số trong phạm vi 10000 (bao gồm đặt tính và tính đúng). Biết giải bài toán có lời văn (có phép trừ các số trong phạm vi 10000). Làm được các baøi taäp : Baøi 1; 2b; 3; 4/104. - Rèn tính cẩn thận và một số đức tính tốt khác. II. Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng phụ. III/ Các hoạt động dạy –học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1/. Khởi động: Hát. 2/ KT: Luyeän taäp. Goïi 2 HS leân laøm baøi taäp 3, 4. 3/. Giới thiệu và ghi tựa bài: Phép trừ các số trong phaïm vi 10 000 4/. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ Mục tiêu: Giúp HS làm với phép trừ, cách đặt tính. a) Giới thiệu phép trừ. - GV viết lên bảng phép trừ: 8652 – 3917 = ? - GV yêu cầu cả lớp thực hiện bài toán. 8652 +2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5,viết 5 nhớ 1. 3917 4735 +1 thêm 1 bằng 2 ; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. +6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1. +3 thêm 1 bằng 4 ; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.. Hoạt động của trò - 2HS leân baûng. - HS chú ý nghe, 2 HS đọc lại tựa bài. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi. -HS quan saùt. -HS cả lớp thực hiện bài toán bằng cách đặt tính doïc..

(21) - GV hỏi: Muốn trừ số có bốn chữ số cho số có đến 4 chữ số ta làm như thế nào? - GV rút ra quy tắc: Muốn trừ số có bốn chữ số cho số có đến 4 chữ số, ta viết số bị trừ rồi viết số trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau: chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục…… ; rồi viết dấu trừ, kẻ vạch ngang và trừ từ phải sang trái. * Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành. Mục tiêu: Giúp HS biết thực hiện phép trừ số có bốn chữ số cho số có đến 4 chữ số.  Baøi 1/104: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yeâu caàu HS laøm vaøo baûng con. - 1 HS leân baûng laøm. - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi quy taéc. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 6385 7563 8090 3561 2927 4908 7131 924 345 265 263 959 8 5 7 * Baøi 2/104 (boû coät a) - GV gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. - GV mời 2 HS lên thi làm bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi. * Hoạt động 3: Làm bài 3; 4/104 Mục tiêu: Giúp biết giải bài toán có lời văn. Xác định trung điểm của đoạn thẳng.  Baøi 3/104: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV yeâu caàu HS thaûo luaän caâu hoûi. + Cửa hàng có bao nhiêu mét vải ? + Cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét? + Bài toán hỏi gì? - GV nhận xét, chữa bài: Baøi giaûi Số mét vải cửa hàng còn lại là: 4283 – 1635 = 2648 (m) Đáp số: 2648 m vải.. -HS trả lời. Vài HS đứng lên đọc lại quy taéc.. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vaøo bc. -1 HS leân baûng laøm vaø neâu caùch tính. -HS nhaéc laïi quy taéc. -Vài HS đọc lại kết quả đúng.. -HS đọc yêu cầu của đề baøi. Moät HS nhaéc laïi. -Cả lớp làm vào vở. -2 HS leân thi laøm baøi vaø neâu caùch tính.. - 2HS đọc yêu cầu đề bài. +Cửa hàng có 4283m vải. +Cửa hàng đã bán 1635m. +Hỏi cửa hàng còn lại bao nhieâu meùt vaûi. -HS làm bài vào vở. -1 HS leân baûng laøm baøi. -HS chữa bài đúng vào vở. -HS đọc yêu cầu đề bài..

(22)  Baøi 4/104 - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS làm vào vở. 1 HS lên bảng làm. - GV goïi HS nhaéc laïi caùch tìm trung ñieåm. - GV nhận xét, tuyên dương bạn vẽ đúng. A…………………………… O………………………………B 5/. Toång keát – daën doø. - 2 HS nêu lại qui tắc trừ hai số. -Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. -Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT 103.. -HS cả lớp làm bài vào vở. -1HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt. - 2 HS nhaéc laïi. - HS chuù yù nghe.. LUYEÄN TAÄP. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Luyện tập, củng cố về phép trừ các số trong phạm vi 10 000. - Biết trừ nhẩm các số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số. Biết trừ các số có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4/105 (giải được một cách). II. Chuaån bò: - GV: Phaán maøu, baûng phuï. - HS: Nhớ cách thực hiện trừ 2 số trong phạm vi 10 000; xem trước bài luyện taäp. III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1/. Khởi động: Hát. 2/ KTõ: Phép trừ các số trong phạm vi 10.000 -Gọi 1 học sinh lên bảng thực hiện phép trừ và nêu cách trừ. 5482 -1956. => Nhận xét ghi điểm. 3/. Giới thiệu và ghi tựa bài: Luyện tập 4/. Tiến hành các hoạt động. *Hoạt động 1: Làm bài 1, 2 Mục tiêu: Giúp HS biết trừ nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có đến 4 chữ số. Củng cố về thực hiện phép trừ các số có đến bốn chữ số. Cho học sinh mở SGK:  Bài 1/105. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài - GV yêu cầu HS nêu lại cách trừ nhẩm. - GV yêu cầu 4 HS nối tiếp đọc kết quả. - GV nhaän xeùt, choát laïi.  Bài 2/105. Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm vở (hoặc phiếu BT). - GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc thực hiện các. Hoạt động của trò. - 1 HS lên bảng thực hiện. - 2 HS đọc lại tưa bài. PP: Luyện tập, thực hành.. - HS mở SGK. *HS đọc yêu cầu đề bài. -HS neâu -4 HS nối tiếp nhau đọc kết quả các phép trừ. * HS đọc YC của đề bài. -Cả lớp làm vào vở. 2HS leân baûng laøm vaø neâu caùch.

(23) phép tính. GV mời 2 HS lên bảng làm bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 3600 – 600 = 3000 6200 – 4000 = 2200 7800 – 500 = 7300 4100 – 1000 = 3100 9500 – 100 = 9400 5800 - 5000 = 800 *Baøi 3/105: Ñaët tính roài tính. 7284 9061 6473 4492 3528 4503 5645 833 375 455 365 828 6 8 9 * Hoạt động 2: Làm bài 4/105. Mục tiêu: Củng cớ cho HS giải bài toán có lời văn baèng hai pheùp tính.  Bài 4/105. Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp thảo luận các câu hỏi. + Kho đó có bao nhiêu kg muối? + Số muối lần đầu chuyển đi là bao nhiêu kg? + Soá muoái laøn sau chuyeån ñi laø bao nhieâu kg? + Bài toán hỏi gì? - GV nhận xét, chữa bài. Caùch 1: Số kg muôiù còn lại sau khi chuyển lần thứ nhất: 4720 – 2000 = 2720 (kg) Số kg muới còn lại sau khi chuyển lần thứ hai: 2720 – 1700 = 1020 (kg) Đáp số: 1020 kg muối.. thực hiện phép tính. -HS cả lớp nhận xét.. HS đọc yêu cầu đề bài. Cả lớp thảo luận. + Coù 4720 kg. + Chuyển lần đầu: 2000kg. + Chuyeån laàn sau: 1700kg + Soá kg muoái coøn laïi sau hai laàn chuyeån. -1 HS leân baûng baøi laøm. HS cả lớp làm vào vở. Caùch 2: Soákg muoáiù caû hai laàn chuyûeån: 2000 + 1700 =3700 (kg) Soá kg muoáiù coøn laïi trong kho laø: 4720 – 3700 = 1020 (kg) Đáp số: 1020 kg muối. Caùch 3: Soá kg muoáiù coøn laïi trong kho laø: 4720 – (2000 + 1700) = 1020 (kg) Đáp số: 1020 kg muối.. 5/Cuûng coá – daën doø. -2HS neâu. -HS nêu lại qui tắc trừ hai số có 4 chữ số. - HS chuù yù nghe. -Daëc laøm baøi taäp coøn laïi (BT 3); tìm caùch giaûi khác với BT 4 (Giải bằng một bước tính). -Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung -Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT 104.. LUYEÄN TAÄP CHUNG. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Luyện tập củng cố về cộng, trừ các số trong phạm vi 10 000 và giải toán có vaên..

(24) - Biết cộng, trừ (nhẩm và viết) các số trong phạm vi 10000. Giải bài toán bằng hia phép tính và tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ. Làm được các bài tập: Bài 1(cột 1, 2), bài 2, bài 3, bài 4/106. - Rèn tính cẩn thận, ham thích học toán. II. Đồ dùng dạy học - Phaán maøu, baûng phuï. III/ Các hoạt động dạy- học:. Hoạt động của thầy 1/. Khởi động: Hát. 2/. KT: Luyeän taäp. -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 3. 3/. Giới thiệu và ghi tựa bài: Luyện tập chung 4/. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. Mục tiêu: Củng cố về cộng, trừ (nhẩm và viết) các soá trong 10 000.  Bài 1/106. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 2 HS nhắc lại cách cộng trừ nhẩm. - Yêu cầu cả lớp làm vào pht. - GV mời 6 HS nối tiếp đọc kết quả (câu a) 9 HS ………………………………… …..(caâu b) -GV nhận xét, chữa bài, nêu cách nhẩm. a/ 5200 + 400 = 5600 (52 traêm + 4 traêm = 56 traêm = 5600) 6 300 + 500 = 6 800 5 600 – 400 = 5 200 8 600 + 200 = 8 800 6 800 – 500 = 6 300 8 800 – 200 = 8 600 b/ 4 000 + 3 000 = 7 000 6 000 + 4 000 = 10 000 7 000 – 4 000 = 3 000 10 000 – 6 000 = 4 000 7 000 – 3 000 = 4 000 10 000 – 4 000 = 6 000 9 000 + 1 000 = 10 000 10 000 – 9 000 = 1 000  Baøi 2/106. - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - Yêu cầu HS tự làm vào vở. 2HS lên bảng làm baøi laøm vaø neâu caùch tính. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 6924 5718 8493 4380 + + 1536 636 3667 729 8460 6354 4826 3651 * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về giải bài toán bằng. Hoạt động của trò. PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Hai HS neâu. -HS cả lớp làm vào pht. - HS nối tiếp đọc kết quả. -HS cả lớp nhận xét.. - Chú ý: Lấy tổng trừø đi số hạng này ta được số hạng kia.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. -4 HS leân baûng laøm baøi laøm và nêu cách tính. HS cả lớp làm vào vở. -HS nhaän xeùt..

(25) hai pheùp tính vaø tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa phép cộng, phép trừ  Baøi 3/106. - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. 1 HS lên bảng laøm baøi. - GV nhận xét, chữa bài: Baøi giaûi Số cây trồng thêm được là: 948: 3 = 316 (caây) Số cây trồng đượcù tất cả là: 948 + 316 = 1264 (caây) Đáp số: 1264 (cây)  Baøi 4/106.: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV hoûi: Caùch tìm soá haïng chöa bieát, caùch tím soá bị trừ, muốm tìm số trừ ? - GV yêu cầu HS cả lớp làm vào vở. Ba HS lên baûng laøm baøi. - GV nhaän xeùt, choát laïi:. -HS đọc yêu cầu của đề baøi. -Cả lớp làm vào vở. 1 HS leân baûng laøm baøi. -HS chữa bài đúng vào vở. - Khuyeán khích giaûi baèng một bước tính. Số cây trồng đượcù tất cả laø: 948 + 948 : 3 = 1264 (caây) Đáp số: 1264 (cây) - HS đọc yêu cầu đề bài. - 2 – 3 HS đứng lên trả lời. -HS cả lớp làm vào vở. Ba HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt.. a/ x + 1909 = 2050 b/ x – 586 = 3705 x = 2050 – 1909 x = 3705 + 586 x = 141 x = 4291 c/ 8462 – x = 762 x = 8462 – 762 -HS chữa bài đúng vào vở. x = 7700 5/Toång keát – daën doø. - HS chuù yù nghe. -Taäp laøm laïi baøi. Laøm caùc baøi coøn laïi (BT 5). -Chuaån bò baøi: Thaùng – naêm. -Nhaän xeùt tieát hoïc.. TIEÁT 105. THAÙNG – NAÊM I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hiểu biết thêm về đơn vị đo thời gian: Tháng, năm. - Biết các đơn vị đo thời gian: tháng, năm. Biết một năm có mười hai tháng; bieát teân goïi caùc thaùng trong naêm; bieát soá ngaøy trong thaùng; bieát xem lòch. Laøm được các bài tập: Dạng Bài 1, Bài 2 (sử dụng tờ lịch cùng với năm học). - Reøn tính caån thaän, ham thích moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học Phấn màu, bảng phụ. Tờ lịch năm 2006 theo SGK (và tờ lịch năm 2010) III/ Các hoạt động dạy- học:. Hoạt động của thầy 1/. Khởi động: Hát.. Hoạt động của trò.

(26) 2/. KT: Luyeän taäp chung. -Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2. Một HS sửa bài 4. 3/. Giới thiệu và ghi tựa bài. Tháng- năm 4/. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu các tháng trong năm và số ngày trong từng tháng. a) Giới thiệu tên gọi các tháng trong năm. - GV treo tờ lịch năm 2010 và giới thiệu. - Yêu cầu HS quan sát tờ lịch và trả lời câu hỏi: + Moät naêm coù bao nhieâu thaùng? - GV ghi lần lượt tên các tháng trên bảng. b) Giới thiệu số ngày trong từng tháng. - GV hướng dẫn HS quan sát phần lịch tháng 1 trong tờ lịch 2010 và hỏi: + Thaùng Moät coù bao nhieâu ngaøy? - GV ghi leân baûng: thaùng Moät coù 31 ngaøy. + Thaùng Hai coù bao nhieâu ngaøy? - GV đặt câu hỏi cho HS trả lời đến tháng 12. - Gọi HS nhắc lại số ngày trong từng tháng. - Löy yù: + Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày (năm nhuận). + Các tháng khác mỗi tháng có 30 hoặc 31 ngày. + GV hướng dẫn HS nắm bàn tay thành nắm đấm để trước mặt rồi tính từ trái sang phải. * Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành. Mục tiêu: Giúp HS biết số ngày trong từng tháng.  Bài 1/107. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - Yêu cầu cả lớp trả lời miệng. - GV nhaän xeùt, choát laïi. + Thaùng naøy laø thaùng 3. + Thaùng sau laø thaùng 4. Trong moät naêm em thích nhaát laø thaùng maáy?. +Thaùng 1 coù 31 ngaøy +Thaùng 7 coù 31 ngaøy +Thaùng 3 coù 31 ngaøy +Thaùng 10 coù 31 ngaøy +Thaùng 4 coù 30 ngaøy + Thaùng 11 coù 30 ngaøy +Thaùng 6 coù 30 ngaøy * Hoạt động 3. Cho HS quan sát tờ lịch tháng 12 naêm 2010. Mục tiêu: Giuùp HS bieát xem lòch.  Bài 2/107. Gọi 1 HS đọc YC của bài. - HS biết xem tờ lịch trên rồi trả lời câu hỏi trong baøi.. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS quan saùt vaø laéng nghe. -HS: Moät naêm coù 12 thaùng. -Vài HS đứng lên nhắc lại.. -HS: Coù 31 ngaøy. -HS: Coù 28 ngaøy. -HS đứng lên nhắc lại số ngày trong từng tháng.. PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm miệng. -HS cả lớp nhận xét bài treân baûng.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp thảo luận.

(27) -Bốn nhóm lên thi tiếp sức. +Thứ bảy +Thứ năm +Coù 4 ngaøy chuû nhaät +Ngaøy 31. +Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy? +Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy? +Thaùng 8 coù maáy ngaøy chuû nhaät? +Chuû nhaät cuoái cuøng cuûa thaùng 8 laø ngaøy naøo? - Yêu cầu HS tự ghi vào vở nháp. Bốn nhóm HS lên thi làm bài làm tiếp sức nêu nối tiếp nhau. -GV tuyên dương nhóm nêu đúng nhất. 5/Cuûng coá – daën doø. -Cho 2, 3 HS đứng tại chỗ nắm tay lại và nêu các - HS chú ý nghe. ngaøy trong thaùng. -Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. => Nhaän xeùt tieát hoïc.. TUAÀN 22.. TIEÁT 106: THAÙNG – NAÊM (tieáp theo) I. Muïc ñích yeâu caàu: - Nhận biết thêm về đơn vị đo thời gian. - Biết tên gọi các tháng trong năm; số ngày trong từng tháng. Biết xem lịch (tờ lịch tháng, năm …). Làm được các bài tập: Bài 1, 2 (không nêu tháng 1 là tháng gieâng, thaùng 12 laø thaùng chaïp). - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ và một số đức tính tốt khác. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy –học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/. Khởi động: Hát. 2/ KT: Thaùng – naêm. -Goïi 1 hoïc sinh leân baûng neâu caùc thaùng trong moät - 1 HS neâu. năm và số ngày trong mỗi tháng đó. 3/. Giới thiệu bài: Tháng – năm (tiếp theo) 4/. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. PP: Luyện tập, thực hành, Mục tiêu: Giuùp HS bieát xem lòch vaø ghi soá ngaøy thaûo luaän. trong từng tháng.  Baøi 1/109..

(28) + Phaàn 1a. (Lòch naêm 2004) - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS quan sát tờ lịch sSGK và làm bài. - GV mời 1 HS làm mẫu. - YC HS tự làm vào vở. Bốn HS lên bảng làm bài. + Ngày 3 tháng 2 là thứ ba. + Ngày 8 tháng 3 là thứ hai. + Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ hai. + Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ bảy. b/ Phaàn b: + Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5. + Chuû nhaät cuoái cuøng cuûa thaùng 3 laø ngaøy 28 + Tháng 2 có 4 ngày thứ bảy. Đó là các ngày 7; 14; 21; 28.  Baøi 2/109. (xem lòch naêm 2006 roài cho bieát) - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. - GV yêu cầu HS thi làm. HS cả lớp làm vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi. + Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ năm. +Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thứ bảy. +Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ hai. +Ngaøy cuoái cuøng cuûa naêm 2006 laø chuû nhaät. +Sinh nhật của em là ngày nào?(HS tự trả lời) tháng nào? Hôm đó là thứ mấy? (HS tự trả lời). b/ Thứ hai đầu tiên của năm 2006 là ngày 2. Thứ hai cuoái cuøng cuûa naêm 2006 laø ngaøy 25. Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày: (1 ; 8 ; 15 ; 22 ; 29) * Hoạt động 2: Làm bài 3. Mục tiêu: Giuùp cho caùc em bieát xem caùc ngaøy trong thaùng.  Bài 3/109. GV mời HS đọc yêu cầu của bài 3. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. Caâu hoûi: - YC cả lớp làm vào vở. Hai HS lên bảng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: +Trong moät naêm 2006: a/ Những tháng có 30 ngày: tháng 4 ; 6 ; 9 ; 11 b/Những tháng có 31 ngày: tháng 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 Bài 4/109: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Moät HS laøm maãu. -Lớp làm bài vào vở. -4 HS đọc kết quả. -HS nhaän xeùt.. -HS chữa bài đúng vào vở. -HS đọc YC của bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. -Ba HS leân laøm baøi. Caû lớp làm vào vở. -HS chữa bài đúng vào vở.. -HS đọc YC của bài 3. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. -HS cả lớp làm vào vở. 2 HS leân baûng thi laøm. - 1-2 HS neâu keát quaû (caâu c). - HS chuù yù nghe..

(29) 5/. Toång keát – daën doø. -Veà taäp laøm laïi baøi. -Chuẩn bị bài: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT 107. HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH I. Muïc ñích, yeâu caàu: - Có biểu tượng về hình tròn. Biết được tâm, bán kính, đường kính của hình troøn. - Bước đầu biết dùng compa để vẽ được hình tròn có tâm và bán kính cho trước. Làm được các bài tập: Bài 1, 2, 3/110. - Reøn tính caån thaän, ham thích moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. Moâ hình hình troøn, compa. * HS: vở, bảng con, compa. III/ Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1/. Khởi động: Hát. 2/ KT: Luyeän taäp. Goïi 2 HS leân laøm baøi taäp 3, 4. 3. Giới thiệu và ghi tựa bài: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 4. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu hình tròn, compa và caùch veõ hình troøn. Mục tiêu: Giúp HS làm với hình tròn, compa. a) Giới thiệu hình tròn. - GV ñöa ra moät soá vaät thaät coù daïng hình troøn (maët đồng hồ), giới thiệu “mặt đồng hồ có dạng hình troøn”. - GV giới thiệu một hình tròn đã vẽ trên bảng và giới thiệu. Hình tròn có tâm 0, bán kính 0M, đường kính AB. - GV neâu nhaän xeùt. Trong moät hình troøn: + Tâm 0 là trung điểm của đường kính AB. + Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính. b) Giới thiệu cái compa và cách vẽ hình tròn.. Hoạt động của trò - 2HS lên bảng thực hiện. - 2 HS đọc lại tựa bài.. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS quan sát mặt đồng hồ. -HS quan saùt hình troøn. -Vaøi HS neâu laïi nhaän xeùt hình troøn.. A. O. B. - GV cho HS quan sát cái compa và giới thiệu cấu tạo -HS quan sát compa. của compa. Compa dùng để vẽ hình tròn. - GT caùch veõ hình troøn taâm 0, baùn kính 2cm: -HS veõ hình troøn baèng + Xác định khẩu độ compa bằng 2cm trên thước. compa. + Đặt đầu có đinh nhọn đúng tâm 0, đầu kia có bút.

(30) chì được quay một vòng vẽ thành hình tròn..  Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: Giúp HS nêu đúng tên bán kính, đường kính coù trong moãi hình troøn. Veõ hình troøn taâm 0. Bài 1/110. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi - GV yêu cầu HS làm vào vở. + Hình a): OM ; ON ; OP ; OQ laø baùn kính. MN ; PQ là đường kính. + Hình b): Caùc baùn kính OA ; OB laø baùn kính. AB là đường kính. (CD không phải là đường kính vì khoâng qua taâm O) *Baøi 2/110: - GV gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch veõ hình troøn taâm 0, baùn kính 2cm.Taâm I, baùn kính 3cm. - GV mời 2 HS lên bảng vẽ hình tròn. - Nhận xét, tuyên dương bạn vẽ đúng, đẹp. * Hoạt động 3: Làm bài 3. Mục tiêu: Giúp biết vẽ đường kính, bán kính trong một hình tròn cho trước.  Baøi 3/110: a/- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV yêu cầu tự làm vào vở. - GV mời 1 HS lên bảng vẽ hai đường kính. - GV nhaän xeùt, choát laïi: b/ Câu đúng: Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD. Caâu sai: (hai caâu coøn laïi) 5/. Toång keát – daën doø. -Veà taäp laøm laïi baøi. -Laøm baøi 2,3. Chuaån bò baøi: Veõ trang trí hình troøn. -Nhaän xeùt tieát hoïc.. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Lớp làm bài vào vở.. -HS đọc yêu cầu của đề baøi. -Moät HS nhaéc laïi. -2HS leân baûng veõ. -Cả lớp làm vào vở.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS làm bài vào vở. -1 HS lên bảng vẽ đường kính CD vaø baùn kính OM. -HS laøm phaàn b). -HS chữa bài đúng vào vở. - HS chuù yù nghe.. TIEÁT 108. VEÕ TRANG TRÍ HÌNH TROØN I. Muïc ñích yeâu caàu: - Cuûng coá veà hình troøn qua caùch veõ trang trí hình troøn. - Biết dùng compa để vẽ (theo mẫu) các hình trang trí hình tròn đơn giản. Làm được các bài tập: Bài 1 (bước 1, 2), bài 2/112. - Rèn tính cẩn thận, yêu thích cái đẹp. II. Đồ dùng dạy học.

(31) * GV: Baûng phuï, phaán maøu, compa. * HS: vở, bảng con, compa. III/ Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. -Gọi 2 học sinh lên bảng sửa bài 1, 3. 3. Giới thiệu bài: Vẽ trang trí hình tròn 4. Tiến hành các hoạt động. *Hoạt động 1: Làm bài 1. Mục tiêu: Giúp HS biết dùng compa để vẽ trang trí hình troøn theo maãu.  Baøi 1/112. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài - GV hướng dẫn HS: + Bước 1: GV hướng dẫn HS tự vẽ hình tròn tâm 0, bán kính bằng “2 cạnh ô vuông”, sau đó ghi các chữ A, B, C, D (như hình 1 vẽ trong SGK). + Bước 2: Dựa trên hình mẫu, HS vẽ phần hình troøn taâm A, baùn kính AC vaø phaàn hình troøn taâm B, baùn kính BC (taïo ra nhö hình 2 beân). + Bước 3: Dựa trên hình mẫu, HS vẽ tiếp phần hình troøn taâm C, baùn kính CA vaø phaàn hình troøn taâm D, baùn kính DA (taïo ra nhö hình 3 beân). - Yêu cầu cả lớp làm vào vở. - GV yeâu caàu HS trình baøy caùc hình veõ cuûa mình. - GV nhận xét, tuyên dương những bạn vẽ đẹp. * Hoạt động 2: Mục tiêu: Giúp HS biết trang trí hình tròn. Qua đó cảm nhận vẽ đẹp của hình tròn.(Tô màu vào hình đã vẽ).  Bài 2/112. Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS toâ maøu theo yù thích moãi em vaøo hình ở bài 1. - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. - GV cho caùc em trình baøy saûn phaåm cuûa mình. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 5. Toång keát – daën doø. Taäp laøm laïi baøi. -Làm bài 2, 3. Chuẩn bị bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.=> Nhận xét tiết học.. Hoạt động của trò. - 2 HS leân baûng. -2 HS đọc lại tựa bài. PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài.. -HS tự vẽ hình tròn vào vở. -HS veõ hình troøn taâm A vaø hình troøn taâm B. -HS veõ hình troøn taâm C vaø hình troøn taâm D. -HS cả lớp làm vào vở. -HS trình baøy hình veõ cuûa mình.. PP: Thực hành. -HS đọc YC của đề bài. - HS tô màu vào hình đã veõ. -Cả lớp làm vào vở. -HS trình baøy saûn phaåm cuûa mình. -HS cả lớp nhận xét. - HS chuù yù nghe..

(32) TIEÁT 109: NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hiểu cách nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số. - Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần). Giải được bài toán có gắn phép nhân. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2 (cột a), bài 3, baøi 4 (coät a)/113. - Rèn tính cẩn thận, làm việc có kế hoạch. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1/. Khởi động: -Haùt - veõ hình troøn coù BK 2dm. 2/. KTõ: Trang trí hình troøn. 2 HS leân baûng. 3/. Giới thiệu và ghi tựa bài: Nhân số có bốn chữ - 2 HS đọc lại tựa bài. số với số có một chữ số. 4/. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Phép nhân có bốn chữ số với số PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi. có một chữ số (không nhớ). Mục tiêu: Giúp HS nhớ các bước thực hiện phép tính nhaân (ñaët tính vaø tính). -HS đọc đề bài. a) Pheùp nhaân 1034 x 2= ? -Moät HS leân baûng ñaët tính. - GV GV vieát leân baûng pheùp nhaân 1034 x 2 Cả lớp làm giấy nháp. - GV yeâu caàu HS ñaët tính theo coät doïc. +Bắt đầu từ hàng đơn vị, + Khi thực hiện phép tính này ta bắt đầu từ đâu? sau đó mới tính đến hàng - YC HS tự suy nghĩ và thực hiện phép tính trên. chuïc, haøng traêm, haøng 1034 x 2 = 2 nhaân 4 baèng 8, vieánghìn. t 8; x 1034 2068 2 nhaân 3 baèng 6, vieát 6; 2 Vaäy 1034 2 nhaân 0 baèng 0, vieát 0; 2068 nhaân 2 baèng 2068. 2 nhaân 1 baèng 2, vieát 2. b) Pheùp nhaân 2125 x 3 = ? Mục tiêu: Giuùp HS biết thực hiện phép nhân có nhớ 1 lần. - GV vieát leân baûng pheùp nhaân 2125 x 3 - GV yeâu caàu HS ñaët tính theo coät doïc. - GV yêu cầu HS tự suy nghĩ và thực hiện phép - HS chú ý quan sát. -Moät HS leân baûng ñaët tính. tính treân. -HS thực hiện phép nhân * Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành. Mục tiêu: Giúp cho HS biết cách thực hiện đúng vừa trình bày cách tính. phép tính nhân số có bốn chữ số với số có một PP: Luyện tập, thực hành. chữ số.  Bài 1/113. Mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài..

(33) - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. Bốn HS lên baûng laøm baøi.  Baøi 2 (boû coät b)/113. Ñaët tính roài tính. - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - YC cả lớp làm bài vào vở. 2HS lên bảng. - GV nhaän xeùt, choát laïi * Bài 3/113. Giải bài toán có văn. Mục tiêu: Củng cố cho HS giải bài toán có lời văn - GV mời HS đọc yêu cầu bài toán. + Xây một bức tường hết bao nhiêu viên gạch? + Bài toán hỏi gì?. -HS đọc yêu cầu đề bài. - HS cả lớp làm vào vở. 4 HS leân baûng laøm baøi. -HS đọc yêu cầu của bài. -HS laøm baøi. 2 HS leân baûng laøm baøi vaø neâu caùch tính. PP: Thảo luận, thực hành.. -HS đọc yêu cầu bài toán. +1015 vieân gaïch. + Muốn tìm số viên gạch xây 4 bức tường ta làm +Hỏi xây 4 bức tường hết bao nhieâu vieân gaïch? theá naøo? - YC cả lớp làm vào vở. Một HS lên bảng. +Ta tính tích: 1015 x 4. Baøi giaûi Số viên gạch xây 4 bức tường là: -Cả lớp làm vào vở. Một HS leân baûng laøm baøi. 1015 x 4 = 4060 (vieân gaïch) Đáp số: 4060 viên gạch. -HS chữa bài đúng vào vở. * Baøi 4. Cuûng coá cho HS caùch tính nhaåm. - GV mời HS đọc yêu cầu của bài. - GV hỏi: Nhắc lại cách thực hiện tính nhẩm? a/ 2 000 x 2 = 4 000 b/ 20 x 5 = 100 -HS đọc yêu cầu đề bài. 4 000 x 2 = 8 000 200 x 5 = 1 000 -HS trả lời. 3 000 x 2 = 6 000. 2000 x 5 = 10 000. 5/. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. - Để nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số ta laøm nhö theá naøo? -Laøm laïi baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. - Một HS trả lời. -Nhaän xeùt tieát hoïc. - HS chuù yù nghe. Tieát 110. LUYEÄN TAÄP I. Mục đích yêu . Củng cố nhận số có 4 chữ số với số có một chữ số. - Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần). Làm được các bài tập: Bài 1 (cột 1, 2, 3), bài 2, bài 3, bài 4 (cột 1, 2)/114. - Rèn tính cẩn thận và một số đức tính tốt khác. II. Đồ dùng dạy học. * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy –hoc chủ yếu:.

(34) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/. Khởi động: Hát. - 2 HS lên bảng thực hiện. 2/KT: Nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số - 2 HS đọc lại tựa bài. (có nhớ). Gọi 2HS lên bảng sửa bài 1, 2. 3/. Giới thiệu và ghi tựa bài: Luyện tập. 4/. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1. Mục tiêu: Giúp cho HS củng cố PP: Luyện tập, thực hành. lại cách nhân số có bốn chữ số với số có 1 chữ soá. Cuûng coá veà yù nghóa pheùp nhaân. -HS đọc yêu cầu đề bài. +Vieát thaønh pheùp nhaân vaø ghi keát quaû + Muốn viết thành phép nhân chúng ta phải làm +Chúng ta thực hiện chuyeån pheùp coäng caùc soá theá naøo? haïng baèng nhau thaønh pheùp nhaân, roài tính tích. -Ba HS leân baûng laøm baøi. - Gọi 3 HS lên bảng. HS cả lớp làm vào vở. HS cả lớp làm vào vở. -HS chữa bài đúng vào vở. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. 4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258. 1052 + 1052 + 1052 = 1052 x 3 = 3156. 2007 + 2007 + 2007 + 2007 = 2007 x 4 = 8028.  Baøi 2. -HS đọc yêu cầu của bài. - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. +…thương nhân với số chia + Muoán tìm soá bò chia ta laøm theá naøo? - GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. Hai HS -HS làm bài vào vở. Hai HS lên sửa bài. lên bảng sửa bài.  Bài 1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?. 423: 3 = 141 141 x 3 = 423 2401 x 4 = 9604 1071 x 5 = 5355 * Hoạt động 2: Mục tiêu: Củng cố lại cho HS cách giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính.  Bài 3/114: GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. +Moãi thuøng coù bao nhieâu lít daàu? +Coù maáy thuøng? +Đã lấy ra bao nhiêu lít dầu? +Bài toán hỏi gì? +Để biết số lít dầu còn lại ta làm như thế nào?. -HS chữa bài vào vở. *PP: Thực hành. -HS đọc yêu cầu đề bài. +Moãi thuøng coù 1025lít. + Coù 2 thuøng +Laáy ra 1350lít +Soá lít daàu coøn laïi +Ta phải biết số lít dầu ở 2 thuøng. GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS -HS cả lớp làm bài vào vở. -Moät HS leân baûng laøm baøi. leân baûng laøm baøi..

(35) Baøi giaûi Số lít dầu chứa trong 2 thùng là: 1025 x 2 =2050 (lít) Soá lít daàu coøn laïi laø: 2050 – 1350 = 700 (lít) Đáp số: 700 lít dầu. * Hoạt động 3. (Làm bài 4/114) Mục tiêu: Cuûng coá cho HS caùch “theâm” moät soá ñôn vò; “gaáp” leân moät soá laàn. - GV mời HS đọc yêu cầu của bài. -GV hỏi: Muốn thêm một số đã cho một số đơn vị ta làm như thế nào? Gấp một số đã cho lên một soá laàn ta laøm nhö theá naøo? - GV yêu cầu HS đọc bài mẫu và cho biết cách làm của bài toán. - Chia lớp thành 2 nhóm. Cho các thi làm bài. Yêu cầu: Trong thời gian 3 phút, nhóm nào làm bài xong, đúng sẽ thắng cuộc. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. */ 1015 + 6 = 1021 1015 x 6 = 6090 1107 + 6 = 1113 1107 x 6 = 6642 1009 + 6 = 1015 1009 x 6 = 6054 5/ Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. - Nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số? -Chuẩn bị bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo).=> Nhận xét tiết học.. -HS sửa bài vào vở. * Khuyeán khích HS giaûi bằng một bước tính: Soá lít daàu coøn laïi laø: 1025 x 2 – 1350 = 700 (lít) Đáp số: 700 lít dầu. PP: Troø chôi.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS trả lời.. -Hai nhoùm thi ñua laøm baøi. -HS nhaän xeùt.. - HS chuù yù nghe.. TUAÀN 23. TIẾT 111. NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) I. Muïc ñích yeâu caàu: - Tiếp tục giúp HS hiểu biết thêm về nhân số có 4 chữ số. - Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ hai lần không liền nhau). Vận dụng trong giải toán có lời văn. Làm được các bài tập m: Bài 1, bài 2, baøi 3, baøi 4/115. - Rèn tính cẩn thận, kiên trì và ham thích học toán. II. Đồ dùng dạy học.

(36) * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1/. Khởi động: Hát. 2/ KT: Baøi Luyeän taäp. - GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện phép tính: 1042 x 4 1701 x 5 3/. Giới thiệu và ghi tựa bài:. Hoạt động của trò. - 2HS lên bảng thực hiện.. - 2HS đọc lại tựa: Nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) 4/. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép *PP: Quan sát, hỏi đáp, nhân có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ giảng giải. hai laàn khoâng lieàn nhau). Mục tiêu: Giúp HS nhớ các bước thực hiện phép tính nhaân. a) Pheùp nhaân: 1427 x 3. - GV GV vieát leân baûng pheùp nhaân 1427 x 3 -HS đọc đề bài. - GV yeâu caàu HS ñaët tính theo coät doïc. -Moät HS leân baûng ñaët tính. -GV hoûi: Lớp đặt tính ra giấy nháp. + Khi thực hiện phép tính này ta bắt đầu từ đâu? -Thực hiện lần lượt từ phải - YCHS tự suy nghĩ và thực hiện phép tính trên. sang traùi. 1427 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. -Moät HS leân baûng ñaët tính. x 3 nhaân 2 baèng 6, theâm 2 baèng 8, vieát 8. Cả lớp đặt tính ra giấy 3 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. nhaùp. 4281 3 nhaân 1 baèng 3, theâm 1 baèng 4, vieát 4.. 1427 x 3 = 4281 * Vaäy 1427 nhaân 3 baèng 4281. - GV nhaéc laïi cho HS: + Lần 1: Nhân ở hàng đơn vị có kết quả vượt qua 10 ; nhớ sang lần 2. +Lần 2: Nhân ở hàng chục rồi cộng thêm “phần nhớ”. + Lần 3: Nhân ở hàng trăm có kết quả vượt qua 10 ; nhớ sang lần 4. + Lần 4: Nhân ở hàng nghìn rồi cộng thêm “phần nhớ”. * Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành Mục tiêu: Giúp cho HS biết cách thực hiện đúng phép tính nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.  Baøi 1/115.. -HS vừa thực hiện phép nhaân vaø trình baøy caùch tính.. PP: Luyện tập, thực hành..

(37) - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm bảng con. -1 HS leân baûng. - GV chữa bài. 2318 1092 1317 1409 x x x 2 3 4 5 463 327 526 704 6 6 8 5  Baøi 2/115: Ñaët tính roài tính - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. Bốn HS lên bảng sửa bài. * Hoạt động 3. Mục tiêu: Giúp các em biết giải bài toán có lời văn. *Baøi 3/115: - GV mời HS đọc yêu cầu bài toán. + Mỗi xe chở được bao nhiêu kg gạo ? + Bài toán hỏi gì? x. -HS đọc yêu cầu đề bài. - HS cả lớp làm vào ảng con. 1 HS leân baûng laøm vaø neâu cách thực hiện phép tính. -HS nhaän xeùt. -HS đọc yêu cầu của bài. -HS làm bài vào vở. 4HS lên sửa và nêu cách tính.. HS đọc yêu cầu bài toán. +1425 kg gaïo. +Hỏi 3 xe như thế chở được bao nhieâu kg gaïo? +Ta tính tích: 1425 x 3 -Cả lớp làm vào vở. Một + Muoán tìm soá kg gaïo cuûa 3 xe ta laøm theá naøo? - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. Một HS lên HS lên bảng làm bài. -HS chữa bài đúng vào vở. bảng sửa bài.=> GV nhận xét, chữa bài Baøi giaûi Số ki-lô-gam gạo 3 xe chở được là: 1425 x 3 = 4275 (kg) Đáp số: 4275 kg gạo. -HS đọc yêu cầu bài toán. * Baøi 4/115: -HS trả lời. - GV mời HS đọc yêu cầu bài toán. - GV mời HS nhắc lại cách tính chu vi hình vuông. -Cả lớp làm vào vở. Một -GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. Một HS lên bảng HS lên bảng làm bài. sửa bài. Baøi giaûi Chu vi khu đất hình vuông là: -HS chữa bài đúng vào vở. 1508 x 4 = 6032 (m) Đáp số: 6032 m. -1 HS nhaéc laïi. 5/.Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. -.GV gọi 1 HS nhắc lại cách nhân số có 4 chữ số - HS chú ý nghe. với số có một chữ số. -Laøm laïi baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. - Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT 112: I. Muïc ñích yeâu caàu:. LUYEÄN TAÄP.

(38) - Luyện tập, củng cố về nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số. - Biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ hai lần không liền nhau). Biết tìm số bị chia, giải bài toán có hai phép tính. Làm được các bài tập: Baøi 1, baøi 2, baøi 3, baøi 4 (coät a)/116. - Reøn tính caån thaän, tæ mæ. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1/. Khởi động: Hát. 2/ KT. Bài: Nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số (có nhớ hai lần) - GV gọi 2HS lên bảng sửa bài 1, 3. 3/. Giới thiệu và ghi tựa bài: Luyện tập. 4/. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1. Mục tiêu: Giúp cho HS củng cố lại cách nhân số có bốn chữ số với số có 1 chữ số.  Baøi 1/116. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài - GV mời 4 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vaøo baûng con. - GV nhaän xeùt.  Bài 2/116 (giải toán có lời văn). Mục tiêu: Củng cố giải bài toán có 2 phép tính. - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. +Moãi caùi buùt giaù bao nhieâu tieàn? +An ñöa coâ baùn haøng bao nhieâu? +Bài toán hỏi gì? GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS leân baûng laøm baøi. GV nhận xét, chữa bài: Baøi giaûi Soá tieàn mua 3 caùi buùt laø: 2500 x 3 = 7500 (đồng) Soá tieàn coøn laïi laø: 8000 – 7500 = 500 (đồng) Đáp số: 500 đồng. * Hoạt động 2. Mục tiêu: Củng cố lại cho HS caùch tìm soá bò chia chöa bieát.  Baøi 3/116:. Hoạt động của trò. PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Boán HS leân baûng laøm baøi. HS cả lớp làm bảng con. -Lớp nhận xét bài của bạn. HS chữa bài vào vở.. -HS đọc yêu cầu đề bài. +Giá 2500 đồng. +8000 đồng. +Coâ baùn haøng traû laïi cho An bao nhieâu tieàn?. -HS cả lớp làm bài vào vở. -Moät HS leân baûng laøm baøi. -HS sửa bài vào vở.. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi..

(39) - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. -HS đọc yêu cầu của bài. + Muoán tìm soá bò chia ta laøm theá naøo? +Ta lấy thương nhân với số - GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. Hai HS chia. lên bảng sửa bài. -HS làm bài vào vở. Hai - GV nhaän xeùt, choát laïi: HS lên sửa bài. -HS chữa bài vào vở. a/ x : 3 = 1527 x : 4 = 1823 x = 1527 x 3 x = 1823 x 4 x = 4581 x = 7292  Bài 4/116: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. -HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời HS đọc yêu cầu của bài. - GV hỏi: + Hình A có bao nhiêu ô vuông đã tô +Có 7 ô vuông đã tô màu. maøu ? +Có 8 ô vuông đã tô màu. +Hình B có bao nhiêu ô vuông đã tô màu ? - GV yeâu caàu HS toâ maøu (hình a) theâm 2 oâ vuoâng -Hai nhoùm thi ñua laøm baøi. để tạo thành 1 hình vuông có 9 ô vuông. (Hình b) -HS nhận xét. thêm 4 ô vuông để tạo thành 1 hình chữ nhật có 12 oâ vuoâng. - GV chia lớp thành 2 nhóm. Cho HS thi làm bài - HS chuù yù nghe. 5./Củng cố – dặn dò: HS nêu lại nội dung đã ôn. - Làm bài 1;3. Chuẩn bị bài: Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số. - Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT 113.. CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. I. Muïc ñích, yeâu caàu: - Hiểu cách chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số. - Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (chia hết, thương có bốn chữ số hoặc ba chữ số). Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán. Làm được caùc baøi taäp: Baøi 1, baøi 2, baøi 3/117. - Reøn tính caån thaän, tæ mæ. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/. Khởi động: Hát. 2/ KTõ: Baøi Luyeän taäp. -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 1. - Một HS sửa BT 1. -Ba HS đọc thuộc lòng bảng chia 3. - 3 HS đọc bảng chia 3. 3/. Giới thiệu và ghi tựa bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

(40) 4/. Tiến hành các hoạt động. Hoạt động 1: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ soá. Mục tiêu: Giúp HS nắm đựơc các bước thực hiện một phép toán chia. a) Pheùp chia 6369: 3. - GV vieát leân baûng: 6369: 3 = ?. Yeâu caàu HS ñaët theo coät doïc. - GV yêu cầu cả lớp suy nghĩ và thực hiện phép tính treân. - GV hướng dẫn cho HS tính từ bước: - GV hỏi: Chúng ta bắt đầu chia từ hàng nào của soá bò chia?. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS ñaët tính theo coät doïc vaø tính.. -HS: Chúng ta bắt đầu chia từ hàng nghìn của số bò chia. + 6 chia 3 baèng maáy? + 6 chia 3 baèng 2. + Sau khi đã thực hiện chia hàng nghìn, ta chia đến + 3 chia 3 được 1. hàng trăm. 3 chia 3 được mấy? + Tương tự ta thực hiện phép chia ở hàng chục và haøng ñôn vò. - GV yêu cầu HS suy nghĩ và thực hiện chia hàng -Một HS lên bảng làm. Cả chuïc vaø ñôn vò. lớp theo dõi, nhận xét. + Vaäy 6369 chia 3 baèng bao nhieâu? 6369: 3 -= 2123. - GV yêu cầu cả lớp thực hiện lại phép chia trên. -HS thực hiện lại phép Một số HS nhắc lại cách thực hiện phép chia. chia treân. 6 chia 3 ñöôcï 2, vieá t 2, 2 nhaâ n 3 baè n g 6, 6369 3 03 2123 6 trừ 6 bằng 0. Haï 3; 3 chia 3 baèng 1, vieát 1 ; 06 1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0. 09 Hạ 6, 6 chia 3 được 2, viết 2. 0 2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0; hạ 9, 9 chia 3 được 3, viết 3; 3 nhân 3 bằng 9 ; 9 trừ 9 bằng 0.. => Ta noùi pheùp chia 6369: 3 = 2123. b) Pheùp chia 1276: 4 - GV yêu cầu HS thực hiện phép tính vào giấy nhaùp. - Sau khi HS thực hiện xong GV hướng dẫn thêm. - GV yêu cầu cả lớp thực hiện lại phép chia trên. Lưu ý: Lần 1 nếu lấy một chữ số ở số bị chia mà bé hơn số chia thì phải lấy hai chữ số. * Hoạt động 2: Làm bài 1. Mục tiêu: Giúp HS biết cách tính đúng các phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.. -HS ñaët pheùp tính vaøo giaáy nhaùp. -Moät HS leân baûng ñaët. -HS laéng nghe. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän..

(41) Cho học sinh mở vở bài tập.  Baøi 1/117 - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm (bảng con). - YC HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. + Yêu cầu 4 HS vừa lên bảng nêu rõ từng bước thực hiện phép tính của mình.  Baøi 2/117: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. GV hoûi: + Coù taát caû bao nhieâu goùi baùnh? +Chia vaøo maáy thuøng ? + Bài toán hỏi gì? - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp. *Baøi 3: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. + Muốn tìm một thừa số chưa biết ? - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo PHT. 2 HS leân baûng laøm baøi. 5/. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. -Laøm baøi 2,3. -Chuẩn bị bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo). -Nhaän xeùt tieát hoïc.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làmbảng. -3 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. +Coù 1648 goùi baùnh.. + vaøo 4 thuøng. +Hoûi moãi thuøng coù bao nhieâu goùi baùnh? -Moät HS leân baûng laøm. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS trả lời -Lớp làm bài vào PHT. -HS nhaän xeùt. - HS chu yù nghe.. TIẾT 114. CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) I. Muïc ñích yeâu caàu: - Tiếp tục hiểu thêm về chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số. - Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường hợp có dư với thương có bốn chữ số và ba chữ số). Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3/118. - Reøn tính caån thaän, kieân trì, tæ mæ. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Gọi 2 HS làm tính chia: 4284: 2 ; 1248: 4 và - 2 HS lên bảng thực hiện. neâu caùch chia. Nhaän xeùt ghi ñieåm. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Chia số có bốn chữ số.

(42) cho số có một chữ số (tiếp theo) 4/. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. Mục tiêu: Giúp HS nắm đựơc các bước thực hiện một phép toán chia. a) Pheùp chia 9365: 3. - GV vieát leân baûng: 9365: 3 = ?. Yeâu caàu HS ñaët theo coät doïc. - GV yêu cầu cả lớp suy nghĩ và thực hiện phép tính treân. - GV hướng dẫn cho HS tính từ bước: - GV hỏi: Chúng ta bắt đầu chia từ hàng nào của soá bò chia? + 9 chia 3 baèng maáy? + Sau khi đã thực hiện chia hàng nghìn, ta chia đến hàng trăm. 3 chia 3 được mấy? + Tương tự ta thực hiện phép chia ở hàng chục và haøng ñôn vò. - GV yêu cầu HS suy nghĩ và thực hiện chia hàng chuïc vaø ñôn vò. + Soá dö cuoái cuøng cuûa pheùp chia laø bao nhieâu? + Vaäy 9365 chia 3 baèng bao nhieâu? - GV yêu cầu cả lớp thực hiện lại phép chia trên. Một số HS nhắc lại cách thực hiện phép chia. => Ta noùi pheùp chia 9365: 3 = 3121 (dö 2) b) Pheùp chia 2249 : 4 = ? - GV yêu cầu HS thực hiện phép tính vào giấy nhaùp. - Sau khi HS thực hiện xong GV hướng dẫn thêm. - Vaäy 2249: 4 = 562 dö 1. - GV yêu cầu cả lớp thực hiện lại phép chia trên. Löu yù: Soá dö phaûi beù hôn soá chia. * Hoạt động 2: Làm bài 1. Mục tiêu: Giúp HS biết cách tính đúng các phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (có dư). => Cho học sinh mở sgk.  Baøi 1/118: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm bc. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng.. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS ñaët tính theo coät doïc vaø tính.. -HS: Bắt đầu chia từ hàng nghìn cuûa soá bò chia. + 9 chia 3 baèng 3. + 3 chia 3 được 1. -Moät HS leân baûng laøm. Caû lớp theo dõi, nhận xét. +Soá dö cuoái cuøng cuûa pheùp chia baèng 2. 9365: 3 = 3121 dö 2. -HS thực hiện lại phép chia treân. -HS ñaët pheùp tính vaøo giaáy nhaùp. -Moät HS leân baûng ñaët tính. -HS laéng nghe. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vaøo baûng con. -3 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt..

(43) + Yêu cầu 4 HS vừa lên bảng nêu rõ từng bước thực hiện phép tính của mình. + Yeâu caàu HS neâu roõ pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö. * Hoạt động 3: Làm bài 2. Mục tiêu: Củng cố cho HS giải bài toán có lời văn (trường hợp phép tính giải có dư).  Baøi 2/118: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. GV hoûi: + Moãi xe oâ toâ caàn laép maáy baùnh xe ? + Bài toán hỏi gì? GV yêu cầu cả lớp bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp. => GV nhận xét, chốt laïi: Baøi giaûi. Số xe ô tô lắp được nhiều nhất là: 1250: 4 =312 (dö 2) Vậy 1250 bánh xe lắp được nhiều nhất vào 312 xe và còn thừa 2 bánh xe. * Hoạt động 4: Làm bài 3. Muïc tieâu: Giuùp cho caùc em cuûng coá caùch xeáp hình.  Baøi 3/118: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV chia HS thành 2 đội A và B. mỗi đội 4 HS - Yêu cầu trong 5 phút, đội nào xếp xong đúng, đẹp với hình mẫu sẽ thắng cuộc. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông. 5/Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø: Veà taäp laøm laïi baøi. - Chuẩn bị bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo). - Nhaän xeùt tieát hoïc.. 2469: 2 = 1233. 4159: 5 = 831 dö 4. 6487: 3 = 2162 dö 1.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. +Caàn laép 4 baùnh xe. +Hoûi coù 1250 baùnh xe thì lắp được bao nhiêu xe oâtoâ ? -HS laøm baøi. -Moät HS leân baûng laøm.. *Troø chôi. -HS đọc yêu cầu đề bài -HS chia thành 2 đội chơi troø chôi xeáp hình.. - HS chuù yù nghe.. TIẾT 115. CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) I. Muïc ñích yeâu caàu: - Giúp HS hiểu thêm về chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số. - Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường hợp có chữ số 0 ở thương). Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán. Làm được các bài tập: Bài 1, baøi 2, baøi 3/119. - Reøn tính caån thaän, tæ mæ; ham thích moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con..

(44) III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 1. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Chia số có bốn chữ số (tieáp theo) 4. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. Mục tiêu: Giúp HS nắm đựơc các bước thực hiện một phép toán chia. a) Pheùp chia 4218: 6. - GV vieát leân baûng: 4218: 6= ?. Yeâu caàu HS ñaët theo coät doïc. - GV yêu cầu cả lớp suy nghĩ và thực hiện. - GV hỏi: Chúng ta bắt đầu chia từ hàng nào của soá bò chia?. Hoạt động của trò - 1 HS lên bảng sửa BT 1.. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS ñaët tính theo coät doïc vaø tính.. -HS: Chúng ta bắt đầu chia từ hàng nghìn của số bò chia. +42 chia 6 baèng 7. + 42 chia 6 baèng maáy? +1 chia 6 baèng 0. + Sau đó chúg ta hạ 1 xuống, 1 chia 6 bằng mấy ? +18 chia 6 được 3. + Hạ 8 được 18, 18 chia 6 bằng mấy?. - GV yêu cầu cả lớp thực hiện lại phép chia trên. -Một HS lên bảng làm. Cả lớp theo dõi, nhận xét. Một số HS nhắc lại cách thực hiện phép chia. - 4218: 6 = 703 => Ta noùi pheùp chia 4218: 6 = 703. b) Pheùp chia 2407: 4 - GV yêu cầu HS thực hiện phép tính vào giấy -HS đặt phép tính vào giaáy nhaùp. -Moät HS leân nhaùp. baûng ñaët. - Sau khi HS thực hiện xong GV hướng dẫn thêm. - Vaäy 2407: 4 = 601 (dö 3) -HS laéng nghe. - GV yêu cầu cả lớp thực hiện lại phép chia trên. -HS cả lớp thực hiện lại Löu yù: Soá dö phaûi beù hôn soá chia. pheùp chia treân. PP: Luyện tập, thực hành, * Hoạt động 2: Làm bài 1. Mục tiêu: HS biết cách tính đúng các phép chia số thảo luận. có bốn chữ số cho số có một chữ số (có dư). - Cho hoïc sinh laøm treân baûng con.  Baøi 1/119: -HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: -HS cả lớp làm bảng con. - GV yêu cầu HS tự làm. - YC HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. + Yêu cầu 4 HS vừa lên bảng nêu rõ từng bước -4 HS lên bảng làm. -HS nhaän xeùt. thực hiện phép tính của mình..

(45) + Yeâu caàu HS neâu roõ pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö. - GV nhaän xeùt.. * Hoạt động 3: Làm bài 2. Mục tiêu: Giúp HS củng cố giải bài toán có văn.  Baøi 2/119: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. GV hoûi: + Đội công nhân phải sửa chữa bao nhiêu mét đường ? + Đội đã sửa được bao nhiêu mét? + Bài toán hỏi gì? - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi. Số m đường đội đã sửa được là: 1 215: 3 = 405 (m) Số mét đường đội còn phải sửa là: 1215 – 405 = 810 (m) Đáp số: 810 m đường * Hoạt động 4: Làm bài 3. Muïc tieâu: Giuùp cho caùc em bieát phaân bieät caùc pheùp tính đúng, sai.  Bài 3/119. GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu các em thực hiện lại các phép tính. - Sau đó so sánh kết quả với nhau. - GVYC HS làm vào vở. Ba HS lên bảng sửa bài. 5/.Cuûng coá – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi 1, 3. - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. - Nhaän xeùt tieát hoïc.. 3224: 4 = 806 2819: 7 = 402 dö 5. 1516: 3 = 505 dö 1. 1865: 6 = 310 dö 5. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. +1215 m. +1/3 số mét đường đó. +Hỏi đội còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa? -HS laøm baøi. -Moät HS leân baûng laøm.. * Thực hành, trò chơi.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm bài vào vở. -Ba HS leân baûng. 2156: 7 = 308 Ñ 1608: 4 = 42 S 2526: 5 = 51 S. TUAÀN 24. TIEÁT 116. I. Muïc ñích yeâu caàu:. LUYEÄN TAÄP.

(46) - Củng cố chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số. - Có kĩ năng thực hiện phép chia có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường hợp có chữ số 0 ở thương). Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2 (a, b), bài 3, bài 4/120. - Reøn tính caån thaän, tæ mæ, ham thích moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: Vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Chia số có 4 chữ số với số có một chữ số (tiết 3). GV gọi 2HS lên bảng sửa bài 1, 3. 3. Giới thiệu và ghi tụa bài: Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1. Muïc tieâu: Giuùp cho HS cuûng coá laïi caùch chiasoá coù bốn chữ số với số có 1 chữ số.  Baøi 1/120. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài - GV mời 3 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vaøo baûng con. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. 1608: 4 = 402 2305: 5 = 407 2105: 3 = 701 dö 2. 2413: 4 = 603 dö 1. 4218: 6 = 703 3052: 5 = 610 dö 2  Bài 2/120. GV mời HS đọc đề bài. -GV gợi ý HS về “Tìm thừa số chưa biết” - GV mời 3 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vaøo PHT. - GV choát laïi. a) x x 7 = 2107 b) x x 9 = 2763 x = 2107 : 7 x = 2763 : 9 x = 301 x = 307 c/ 8 x x = 1640 x = 1640 : 8 x = 205 * Hoạt động 2. Làm bài 3, 4. Mục tiêu: Củng cố lại cho HS cách giải bài toán có lời văn bằng hai phép tín và tính nhẩm chia số troøn nghìn.  Baøi 3/120: - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.. Hoạt động của trò. - 2 HS leân baûng.. PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -3HS leân baûng laøm baøi. HS cả lớp làm vào bảng con. -HS cả lớp nhận xét bài cuûa baïn.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm vào PHT. -Ba HS lên bảng sửa bài.. PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài..

(47) -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. +Coù 2024kg gaïo. +Baùn ¼ soá gaïo. +Hỏi cửa hàng còn lại bao nhieâu kg gaïo?. - GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS -Một HS lên bảng sửa bài. leân baûng laøm baøi. Baøi giaûi Số kí lô gam gạo đã bán là. 2024: 4 = 506 (kg) Số kí lô gam gạo cửa hàng còn lại là. 2024 – 506 = 1518 (kg) Đáp số: 1518 kg gạo  Baøi 4:Tính nhaåm - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. -HS đọc yêu cầu của bài - GV yêu cầu HS nhẩm và trả lời miệng. -HS làm bài và trả lời -GV choát laïi. 6 000: 2 = 3 000 8 000: 4 = 2 000 9 000: 3 = 3 000 -HS nhaän xeùt. 5./ Cuûng coá – daën doø. -HS neâu laïi noäi dung luyeän taäp. -Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -. GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. Cửa hàng có bao nhiêu kg gạo ? Đã bán bao nhiêu kg ? Bài toán hỏi gì?. TIEÁT 117:. LUYEÄN TAÄP CHUNG. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Củng cố nhận số có 4 chữ số với số có một chữ số và giải bài toán có văn. - Biết nhân, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. Vận dụng giải bài toán có hai phép tính. Làm được các bài tập m: Bài 1, bài 2, bài 4/120. - Rèn tính cẩn thận, kiên trì và một số đức tính khác. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Luyeän taäp - GV gọi 2HS lên bảng sửa bài 1, 2 (tr120). - 2 HS lên bảng thực hiện. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Hoâm nay, thaày cuûng coá cho caùc em veà moät soá kiến thức về nhân,chia một số có bốn chữ số cho.

(48) số có một chữ số qua tiết luyện tập chung. 4. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Giuùp cho HS cuûng coá laïi caùch nhaân, chia soá coù bốn chữ số với số có một chữ số.  Baøi 1/120. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài - GV mời 4 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vaøo PHT. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào PHT. - GV choát laïi. a/ 821 x 4 = 3284 b/ 1012 x 5 = 5060 3284 : 4 = 821 5060 : 5 = 1012 c/ 308 x 7 = 2156 d/ 1230 x 6 = 7380 2156 : 7 = 308 7380 : 6 =1230 -GV hỏi: Em có nhận xét gì về giữa phép tính nhaân vaø chia treân?  Baøi 2/120. - GV mời HS đọc đề bài. - GV mời 4 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm vào vở. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. - Trong caùc pheùp chia, pheùp chia naøo chia heát, pheùp chia naøo coøn dö? - GV choát laïi. a/ 4691: 2 = 2345 dö 1 b/ 1230: 3= 410 1607: 4 = 401 dö 3 1038: 5 = 207 dö 3 * Hoạt động 2: Làm bài 4. - Củng cố lại cho HS cách giải bài toán có lời văn baèng hai pheùp tính.  Baøi 4/120. - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. GV hỏi: + Đề bài hỏi gì? +Muốn tính được chu vi sân vận động ta phải biết gì? +Làm thế nào ta tính được chu vi sân vận động? -GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS leân baûng laøm baøi. => GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi. Chiều dài sân vận động là. 95 x 3 = 285 (m). PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -4HS leân baûng laøm baøi. HS cả lớp làm vào PHT. -HS cả lớp nhận xét bài cuûa baïn. -HS chữa bài đúng vào PHT.. Lấy tích chia cho thừa số này thì tìm được thừa số kia. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm vào vở. -Bốn HS lên bảng sửa bài vaø neâu caùch tính.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. +Tính chu vi sân vận động. +Phaûi bieát chieàu daøi. +Chu vi sân vận động được tính ta laáy chieàu daøi coäng với chiều rộng rồi nhân với 2. -Moät HS leân baûng laøm baøi..

(49) Chu vi sân vận động là. (285 + 95) x 2 = 760 (m) Đáp số: 760 m. 5/Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. -Taäp laøm laïi baøi taäp. -Laøm baøi 1, 2. -Chuẩn bị bài: Làm quen với chữ số La Mã. -Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT 118: LAØM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ I. Muïc ñích yeâu caàu: - Bước đầu làm quen với chữ số La Mã. - Nhận biết các số từ I đến XII (để xem được đồng hồ); số XX, XXI (đọc và viết “Thế kỉ XX, Thế kỉ XXI”). Làm được các bài tập: Bài 1, 2, 3a, 4/121. - Reøn tính caån thaän, kieân trì. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. KT Luyeän taäp chung. -Gọi 4 học sinh lên bảng sửa bài 1. 2 HS sửa bài 2. 3. Giới thiệu bài. Làm quen với chữ số la mã 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: HD HS biết đọc các số La Mã. Mục tiêu: Giúp nhận biết được các chữ số La Mã. a) Giới thiệu một số chữ số La Mã và một vài số La mã thường gặp. - GV giới thiệu mặt đồng hồ có các số ghi bằng chữ số La Mã. Và hỏi: + Đồng hồ chỉ mấy giờ? - GV giới thiệu từng chữ số thường dùng: I, II, III, IV, V, VI, VII ……..XXI. - GV giới thiệu cách đọc, viết các số từ một (I) đến hai möôi moát (XXI). - GV giới thiệu: Số III do ba chữ số I viết liền nhau và có giá trị là “ba”. Hoặc với IV do chữ số V (năm) ghép với chữ số I (một) viết liền bến trái để chæ trò giaù ít hôn V moät ñôn vò. - GV nêu: Ghép với chữ số vào bên phải để chỉ giá trò taêng theâm moät, hai ñôn vò. VD: I (moät), II (hai), III (ba), IV (boán), V (naêm), VI (saùu), VII (baûy), … X. Hoạt động của trò. - 6 HS lên bảng thực hiện.. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi. -HS quan saùt.. -HS đọc các chữ số La Maõ.. -HS học thuộc các chữ số La Maõ..

(50) (mười), XI (mười một), …XX (hai mươi), …. * Hoạt động 2: Làm bài 1/121. Mục tiêu: Giúp HS biết đọc các chữ số La Mã và PP: Luyện tập, thực hành, biết viết các chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn và thảo luận. ngược lại.  Bài 1 (đọc) - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS đọc -HS đọc yêu cầu đề bài.. - GV yêu cầu HS nhận xét đọc của bạn. -4 nối tiếp nhau đọc kết - GV nhaän xeùt. quaû.  Bài 2/121. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: -HS nhaän xeùt. - GV yeâu caàu HS neâu mieäng. -HS neâu: - GV nhaän xeùt, choát laïi. +Đồng hồ A chỉ 6 giờ. +………… …….B chỉ 12 giờ. *Bài 3/121. (viết chữ số la mã) +………… ……..C chỉ 3 giờ. a) Các số viết theo thứ tự từ bé đến lơnù: II, IV, V, VI, VII, IX, XI. b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: XI, VI, V, IV, II. * Hoạt động 3: Làm bài 4. Mục tiêu: Giúp HS biết xem đồng hồ bằng chữ số PP: Luyện tập, thực La Maõ. haønh.  Baøi 4/121: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. -Cho HS làm vào vở bài tập. GV chốt lại: -HS đọc yêu cầu đề bài. Các số từ 1 đến 12 viết băng chữ số La Mã: -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.) -HS laøm baøi. 5/Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. -1HS lên bảng chữa bài. -Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 2,3. -Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. - HS chuù yù nghe. -Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT 119. LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Luyện tập, củng cố về số La Mã. - Biết đọc, viết và nhận biết giá trị của các số La Mã đã học. Làm được các baøi taäp: Baøi 1, baøi 2, baøi 3, baøi 4 (a, b)/122. - Rèn tính cẩn thận, kiên trì. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: Vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.

(51) 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Làm quen với chữ số La Mã. -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 4. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. 3. Giới thiệu và ghi tựa bài: Luyện tập 4. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1. Mục tiêu: Giúp HS biết viết chính xác các chữ số La Mã, biết cách xem đồng hồ.  Bài 1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS tự làm và trả lời miệng. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt. +Đồng hồ A chỉ 4 giờ. +Đồng hồ B chỉ 8 giờ 15 phút. +Đồng hồ C chỉ 9 giờ kém 5 phút hay 8 giờ 55 phuùt.  Bài 2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS nối tiếp nhau đọc các chữ số La Mã. - GV nhận xét, chốt lại ý đúng. * Hoạt động 2: Làm bài 3. Mục tiêu: Giúp HS biết phân biệt các chữ số La Maõ.  Baøi 3: Ñ / S ? - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV cho HS thảo luận theo nhóm, chơi tiếp sức. - GV nhaän xeùt, choát laïi: + ba: III Ñ baûy: VII Ñ + saùu: VI Ñ chín: VIIII S + boán: IIII S chín: IX Ñ + boán: IV Ñ möôì hai: XII Ñ * Hoạt động 4. Làm bài 4.(Trò chơi) Mục tiêu: Giúp cho các em xếp các chữ số La Mã từ que diêm. - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV chia HS thaønh 3 nhoùm nhoû. Cho caùc em chôi troø chôi “Ai nhanh”: -Yêu cầu đề: a/ Coù 5 que dieâm xeáp thaønh soá 8, soá 21. b/Coù 6 que dieâm ………………………soá 9. c/ Với 3 que diêm có thể xếp được những số nào? - Trong thời gian 5 phút nhóm nào xếp được nhiều chữ sẽ thắng cuộc.. -1 HS leân baûng. - 2HS đọc lại tưa bài. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS nối tiếp nhau đọc kết quaû. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm. -Học sinh đọc. *Thực hành, chơi tiếp sức.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm. - caùc nhoùm leân chôi. -HS nhaän xeùt.. PP: Luyeän taäp, haønh, troø chôi.. thực. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Caùc nhoùm chôi troø chôi. -Câu c: Xếp được các số: III, IV, VI, IX, XI vaø noái tiếp 3 que diêm để được soá I..

(52) - GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. *Bài 5. GV gợi ý: XI  IX 5 Toång keát, nhaän xeùt, daën doø. -Veà taäp laøm laïi baøi. -Laøm baøi 2,3. -Chuẩn bị bài: Thực hành xem đồng hồ. -Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT 120: THỰC HAØNH XEM ĐỒNG HỒÀ I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hiểu cách xem đồng hồ, đọc giờ đúng (chính xác đến phút). - Nhận biết được về thời gian (chủ yếu là về thời điểm). Biết xem đồng hồ, chính xác đến từng phút. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3. - Rèn tính cẩn thận, không lãng phí thời gian. II. Đồ dùng dạy học * GV: Bảng phụ, phấn màu., đồng hồ. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. KTõ: Luyeän taäp -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài3. 3. Giới thiệu bài. Thực hành xem đồng hồ. 4. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS cách xem đồng hồ Mục tiêu: Giúp HS biết xem đồng hồ. a) Hướng dẫn cách xem đồng hồ. - GV giới thiệu cấu tạo mặt đồng hồ (đặc biệt giới thieäu caùc vaïch chia phuùt). - GV yêu cầu cả lớp nhìn vào tranh vẽ đồng hồ thứ nhaát trong baøi hoïc vaø hoûi:. + Đồng hồ thứ nhất chỉ mấy giờ? + Đồng hồ thứ hai chỉ mấy giờ? - GV hướng dẫn HS quan sát tiếp tranh vẽ đồng hồ thứ hai để xác định vị trí kim ngắn và kim dài: + Kim ngắn ở vị trí quá số 6 một ít. Như vậy là hơn 6 giờ. + Kim dài ở vạch nhỏ thứ 3 sau số 2. Do đó đồng hồ chỉ 6 giờ 13phút. - GV hướng dẫn HS quan sát đồng hồ thứ 3. - GV mời một HS đọc kết quả xem mấy giờ. - GV hướng dẫn: Với cách đọc thứ 2 chúng ta xác định còn mấy phút nữa thì đến 7 giờ. Chúng ta có. Hoạt động của trò. -1 HS leân baûng. -2 HS đọc lại tựa bài. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS quan sát đồng hồ. -HS: Đồng hồ chỉ 6 giờ 10 phuùt. -HS: Đồng hồ chỉ 6 giờ 13 phuùt -HS quan saùt vaø laéng nghe..

(53) thể tính từ vị trí hiện tại của kim dài đến vạch có ghi số 12 là còn 4 phút nữa. Như vậy chúng ta có thể nói: 7 giờ kém 4 phút. - GV cho HS xem vài đồng hồ tiếp theo và đọc giờ theo hai caùch. * Hoạt động 2: Làm bài 1. Mục tiêu: Giúp HS biết cách xem đồng hồ.  Bài 1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm. - GV mời 6 học sinh đứng lên đọc kết quả: + Đồng hồ A: 2 giờ 10 phút. + Đồng hồ B: 5 giờ 16 phút. + Đồng hồ C: 11 giờ 21 phút. + Đồng hồ D: 9 giờ 35 hoặc10 giờ kém 25 phút. + Đồng hồ E: 10giờ 40 phút hoặc 11 giờ kém 20 phuùt. + Đồng hồ G: 3 giờ 57 phút hoặc 4 giờ kém 3 phút. * Hoạt động 3: Làm bài 2. Mục tiêu: Giúp HS biết vẽ kim phút vào đồng hồ để chỉ thời gian tương ứng.  Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. GV hoûi: - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở, 3 HS sửa bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi: * Hoạt động 4: Làm bài 3. Mục tiêu: Giúp cho các em biết nhìn đồng hồ và nối với kết quả đúng.  Bài 3. GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV chia 2 nhoùm cho caùc em chôi troø chôi. - Yeâu caàu: Trong voøng 5 phuùt nhoùm naøo laøm baøi xong, đúng sẽ chiến thắng. GV nhận xét chốt lại: + Đồng hồ A: 7 giờ 55 phút. Hay 8 giờ kém 5 phút. + Đồng hồ B: 3 giờ 27 phút. + Đồng hồ C: 1 giờ kém 20 phút. + Đồng hồ D: 9 giờ 20 phút. + Đồng hồ E:4giờ 37 phút. + Đồng hồ G: 12 giờ rưỡi.(hay 12 giờ 30 phút) + Đồng hồ H: 9giờ kém 10 phút.(8 giờ 50 phút) + Đồng hồ I: 10 giờ 8 phút. 5/.Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. - Về tập xem đồng hồ.. -HS: 6 giờ 56 phút hay 7 giờ kém 4 phút. -HS xem giờ và đọc theo hai caùch. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -6 HS đứng lên đọc kết quaû. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. -HS laøm baøi. -Ba HS lên bảng sửa bài.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm bài. -2 nhoùm thi laøm baøi. -Đại diện các nhóm trình baøy keát quaû baøi laøm. -HS nhaän xeùt.. -HS sửa bài đúng vào vở..

(54) -Chuẩn bị bài: Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo). -Nhaän xeùt tieát hoïc.. TUAÀN 25 TIẾT 121. THỰC HAØNH XEM ĐỒNG HỒ (TIẾP THEO) I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hiểu biết thêm về thời gian, hiểu cách xem đồng hồ. - Nhận biết được về thời gian (thời điểm, khoảng thời gian). Biết xem đồng hồ, chính xác đến từng phút (cả trường hợp mặt đồng hồ có ghi số La Mã). Biết thời điểm làm công việc hàng ngày của HS. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, baøi 3/125. - Quý trọng thời gian, chăm lo học hành và chăm chỉ làm việc. II. Chuaån bò: - Giáo viên: Mô hình đồng hồ có chữ số La Mã và vạch chia phút. - Học sinh: Đồ dùng học toán (đồng hồ có kim phút, giờ); xem trước bài. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Ổn định lớp 2. Kieåm tra: KT chuaån bò cuûa HS. 3. Giới thiệu và ghi tựa bài: Bài học hôm nay giúp các em tiếp tục thực hành xem đồng hồ. 4. Hướng dẫn bài mới: Baøi 1: GV cho HS quan saùt hình theo SGK vaø trả lời các câu hỏi gợi ý sau: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Cho 2HS ngồi cạnh nhau đề cùng quan sát hình và trả lời câu hỏi. Sau đó, GV đọc câu hỏi trong từng tranh và cho HS trả lời. GV đặt câu hỏi về vị trí của kim giờ, kim phút trong mỗi thời gian.. Hoạt động của trò - Hoïc sinh haùt 1 baøi. - HS chú ý nghe; 2 HS đọc lại tựa.. - Xem tranh và trả lời câu hỏi. HS làm bài và trả lời theo caëp: +Bạn An tập thể dục: 6 giờ 10 phuùt. +Bạn An đi đến trường lúc 7 giờ 13 phút. +Bạn An đang học bài ở lớp lúc 10 giờ 24 phút. +Ăn cơm chiều lúc 5 giờ 45 phút (6 giờ kém 15 phút). +Baïn An xem truyeàn hình luùc GV tổ chức cho HS nêu về thời gian thực hiện 9 giờ 55 phút (10 giờ kém 5.

(55) các công việc ỡ trường, ở nhà của mình trong ngaøy. Bài 2. GV cho HS quan sát đồng hồ A và hỏi: +Đồng hồ A chỉ mấy giờ? +1 giờ 25 phút buổi chiều còn gọi là mấy giờ? +Vậy ta nối đồng hồ A với đồng hồ nào? Cho HS làm bài và sửa bài.GV nhận xét. Baøi 3. Cho HS quan saùt 2 tranh trong phaàn a +Bạn Hà đánh răng và rửa mặt lúc mấy giờ? +Bạn Hà đánh răng và rửa mặt xong lúc mấy giờ? +Bạn Hà đánh răng và rửa mặt trong bao nhiêu phút?=> Tiến hành tương tự với tranh còn lại. 4/- Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø: -GV hỏi củng cố lại một số kiến thức chính đã hoïc trong noäi dung treân. -Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông hoïc sinh tích cực hoạt động. - Daën hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau.. phuùt). +Đồng hồ A chỉ 1 giờ 25 phút. +Còn gọi: 13 giờ 25 phút +Nối với đồng hồ I HS quan saùt tranh theo YC +6 giờ. +6 giờ 10 phút. +10 phuùt.. - Một số HS trả lời. - HS chuù yù nghe.. TIEÁT 122. BAØI TOÁN CÓ LIÊN QUAN RÚT VỀ ĐƠN VỊ I. Muïc ñích yeâu caàu: - Có thêm hiểu biết về bài toán dạng có liên quan đến rút về đơn vị. - Biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Làm được các bài tập: Baøi 1, baøi 2/128. - Khaû naêng phaân tích, so saùnh; ham thích moân hoïc. II. Chuaån bò: - Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn tóm tắt bài toán 1, 2/128. - Moãi HS chuaån bò 8 hình tam giaùc vuoâng nhö BT3/128. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra. Gọi HS lên bảng sửa bài tập. 3. Giới thiệu và ghi tựa bài: 4. Hướng dẫn bài mới: a) Hướng dẫn giải bài toán liên quan đến rút veà ñôn vò. * Bài toán 1: GV đọc đề toán và cho HS đọc laïi +Bài toán cho biết gì?. Hoạt động của trò - Hoïc sinh haùt 1 baøi. - 1HS leân baûng. - HS chú ý nghe. 2HS đọc lại tựa. HS đọc đề: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can coù maáy lít maät ong? + Coù 35 l maät ong..

(56) +Bài toán hỏi gì? + Muoán tính soá maät ong coù trong moãi can ta phaûi laøm pheùp tính gì? GV hướng dẫn tóm tắt: 7 can: 35 lít. 1 can: … lít? GV giới thiệu: Khi tính số mật ong trong mỗi một can ta thực hiện phép chia tìm giá trị của một phần bằng nhau là làm toán rút về đơn vị (1 can) * Bài toán 2: GV cho HS đọc đề toán 2.. + 1 can coù bao nhieâu lít? +Thực hiện phép chia 35: 7 HS laøm baøi, 1 HS laøm baûng. Baøi giaûi Soá lít maät ong trong moãi can: 35: 7 = 5 (lít) Đáp số: 5 lít.. HS đọc đề: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can coù maáy lít maät ong? + Coù 35 l maät ong. +Bài toán cho biết gì? + 2 can coù bao nhieâu lít? +Bài toán hỏi gì? +Muoán tính soá maät ong coù trong 2 can ta phaûi + Soá lít maät ong coù trong 1 can. laøm tính gì? +Làm thế nào để biết số mật ong có trong 1 + Lấy 35: 7 can? + 5 lít. +Soá lít maät ong coù trong 1 can laø bao nhieâu? +Bieát soá lít maät ong coù trong 1 can, laøm theá + laáy 5 x 2 = 10 lít. nào để tính số lít mật ong có trong 2 can? GV hướng dẫn tóm tắt: HS laøm baøi, 1 HS laøm baûng. 7 can: 35 lít Baøi giaûi 2 can: … lít? Soá lít maät ong trong moãi can: HS tự làm bài. 35: 7 = 5 (lít) GV giới thiệu: Các bài toán rút về đơn vị Số lít mật ong có trong 2 can: thường được giải bằng hai bước: 5 x 2 = 10 (lít) Bước 1: Tìm giá trị của 1 phần trong các phần Đáp số: 10 lít. baèng nhau. Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau. b) Thực hành: HS đọc đề: Bài 1: GV cho HS đọc đề toán. + 24 viên thuốc chứa đều trong 4 +Bài toán cho biết gì. væ. +Bài toán hỏi gì? + 3 væ coù bao nhieâu vieân thuoác? +Muoán tính soá vieân thuoác coù trong 3 væ ta phaûi + tính soá vieân thuoác coù trong 1 væ. laøm tính gì?. +Làm thế nào để biết số viên thuốc có trong 1 + Thực hiện phép chia: væ? 24: 4 = 6 (vieân) Baøi giaûi HS toùm taét: Soá vieân thuoác coù trong 1 væ: 4 væ: 24 vieân 24: 4 = 6 (vieân) 1 væ: ……..vieân?.

(57) soá vieân thuoác coù trong 3 væ: 6 x 3 = 18 (vieân) Đáp số: 18 viên. Bài 2: GV cho 1 HS đọc đề bài. HS đọc đề: Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhieâu kg gaïo? +Bài toán trên thuộc dạng toán nào? + Ruùt veà ñôn vò. Toùm taét: HS laøm baøi, 1 HS laøm baûng. 7 bao: 28 kg Baøi giaûi 5 bao: ….. kg? Soá ki-loâ-gam gaïo coù trong 1 bao: Cho HS làm bài và sửa bài. 28: 7 = 4 (kg) GV nhaän xeùt, cho ñieåm. Soá ki-loâ-gam gaïo coù trong 5 bao: 4 x 5 = 20 (kg) Đáp số: 20 kg. Bài 3 (Nếu còn thời gian, nếu không thì cho về HS xếp được hình theo hình bên.. Cho HS làm bài và sửa bài. GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.. nhà làm): GV cho 1HS đọc yêu cầu của đề toán. Cho HS xeáp hình.. GV nhaän xeùt, cho ñieåm. 4. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø: -GV hỏi củng cố lại một số kiến thức chính đã -Tuyên dương học sinh tích hoïc trong noäi dung treân. cực hoạt động. -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau. TIEÁT 123. LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Củng cố, luyện tập giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị; tính chu vi hình chữ nhật. - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, tính chu vi hình chữ nhật. Làm được các bài tập: Bài 2, bài 3, bài 4/129. - Reøn tính caån thaän, kieân trì. II. Chuaån bò: - Giaùo vieân: Phaán maøu, baûng phuï ghi saün baøi taäp 2, 3, 4/129. - Học sinh: Ôn bài, nhớ cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -Hoïc sinh haùt 1 baøi. 1. Ổn định lớp: 2. KT: GV gọi HS lên bảng sửa bài tập ở nhà. - 1 HS lên bảng. 3. Giới thiệu: Bài học hôm nay sẽ giúp các em củng cố lại về giải toán liên quan đến rút.

(58) veà ñôn vò. 4. Luyeän taäp: Baøi 1: GV cho HS đọc đề. (Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đất đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất coù bao nhieâu caây gioáng?). Toùm taét: 4 loâ: 2032 caây. 1 loâ: …….. caây? Cho HS làm bài và sửa bài. GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. Bài 2. GV cho HS đọc đề.. HS đọc đề. HS laøm baøi 1 em HS laøm baûng. HS nhaän xeùt baøi baûng cuûa baïn và sửa bài. Baøi giaûi Số cây có trong 1 lô đất là: 2032: 4 = 508 (caây) Đáp số: 508 cây.. HS đọc đề: Có 2135 quyển vở xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng có bao nhiêu quyển vở? + 5 thuøng coù bao nhieâu quyeån +Bài toán hỏi gì? vở? +Muốn biết 5 thùng có bao nhiêu quyển vở +1 thùng có ? quyển vở. chúng ta cần biết gì trước đó? +Muốn tính 1 thùng có bao nhiêu quyển vở + lấy số vở 7 thùng chia cho 7. chuùng ta laøm theá naøo? + Ruùt veà ñôn vò. +Bước này gọi là bước gì? HS laøm baøi 1 em HS laøm baûng. Toùm taét: 7 thuøng: 2135 quyeån. HS nhaän xeùt baøi baûng cuûa baïn vaø 5 thuøng: ……. quyeån? sửa bài. => Cho HS làm bài và sửa bài. GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.. Bài 3. GV cho HS nêu đề bài.. Hướng dẫn HS: +4 xe coù taát caû bao nhieâu vieân gaïch? +Bài toán yêu cầu tính gì? +Gọi 1 em dựa vào tóm tắt để đọc đề toán. Cho HS làm bài và sửa bài. GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.. Baøi giaûi Số quyển vở có trong 1 thùng 2135: 7 = 305 (quyeån) số quyển vở có trong 5 thùng: 305 x 5 = 1525 (quyeån) Đáp số: 1525 quyển. HS đọc đề: Lập đề toán theo tóm taét roài giaûi. 4 xe: 8520 vieân gaïch. 3 xe: ……….. vieân gaïch? + 4 xe coù 8520 vieân gaïch. + Tính soá gaïch cuûa 3 xe? + HS đọc đề bài. HS laøm baøi 1 em HS laøm baûng. Baøi giaûi: Số viên gạch 1 xe chở: 8520: 4 = 2130 (vieân) Số viên gạch 3 xe chở: 2130 x 3 = 6390 (vieân).

(59) Bài 4. GV cho HS nêu đề bài Toùm taét: Chieàu daøi: 25m. Chieàu roäng: keùm chieàu daøi 8m. Chu vi: ………m? 25m. Chu vi ?. (daøi + roäng) x 2. Đáp số: 6390 viên. HS đọc đề: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều roäng keùm chieàu daøi 8m. Tính chu vi mảnh đất đó. HS laøm baøi 1 em HS laøm baûng. Baøi giaûi Chiều rộng của mảnh đất: 25 – 8 = 17 (m) Chu vi của mảnh đất: (25 + 17) x 2 = 84 (m) Đáp số: 84m.. * Khuyeán khích HS giaûi baèng *Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật? caùch khaùc. Cho HS làm bài và sửa bài. GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 4. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø: - HS chuù yù nghe. - GV tổng kết giờ học. - Daën HS veà nhaø xem laïi baøi, chuaån bò baøi sau. TIEÁT 124. LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Tiếp tục củng cố giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị; viết, tính giá trị biểu thức số. - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Viết và tính được giá trị của biểu thức. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 (a, b)/129. - Rèn tính cẩn thận, kiên trì và một số đức tính tốt khác. II. Chuaån bò: - Giaùo vieân: Phaán maøu, baûng phuï (Keû saün noäi dung BT3 nhö SGK). - Học sinh: Ôn bài cũ và xem trước bài luyện tập. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra: Gọi HS lên bảng sửa bài tập ở nhà. 3. Giới thiệu bài, ghi tựa. Bài 1. GV gọi HS đọc đề bài. - HD học sinh tìm hiểu đề và giải: +Bài toán thuộc dạng gì? GV HDHS toùm taét: 5 quaû: 4500ñ 3 quaû: ……….ñ.. Hoạt động của trò - Hoïc sinh haùt 1 baøi. - 1 HS leân baûng. - HS chuù yù nghe. 1HS đọc đề: Có 4500đ thì mua được 5 quả trứng. Hỏi nếu mua 3 quả trứng nhö theá thì heát bao nhieâu tieàn? + Ruùt veà ñôn vò. HS laøm baøi; 1HS laøm baûng. HS nhận xét bài bảng của bạn và sửa baøi..

(60) Baøi giaûi Giá tiền 1 quả trứng: 4500: 5 = 900 (ñ) Số tiền mua 3 quả trứng: 900 x 3 = 2700 (ñ) GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. Đáp số: 2700 đồng. 1HS đọc đề: Muốn lát nền 6 căn Bài 2. GV gọi HS đọc đề. phoøng nhö nhau caàn 2550 vieân gaïch. Hoûi muoán laùt neàn 7 caên phoøng nhö theá caàn bao nhieâu vieân gaïch? - HD học sinh tìm hiểu đề và giải: HS laøm baøi 1 em HS laøm baûng. - GV HD HS toùm taét: HS nhận xét và sửa bài. + 6 phoøng: 2550 vieân gaïch. Baøi giaûi + 7 phoøng: …….. vieân gaïch? Số viên gạch cần để lát 1 phòng là: - Cho HS làm bài và sửa bài. 2550: 6 = 425 (vieân gaïch) Số viên gạch cần để lát 7 phòng là: GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 425 x 7 = 2975 (vieân gaïch) Đáp số: 2975 viên gạch. Baøi 3. GV treo baûng phuï nhö SGK. HS đọc và tìm hiểu đề bài. +Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? +Trong ô trống thứ nhất em điền số + Điền số thích hợp vào ô trống. + Ñieàn soá 8km (Neâu caùch tính) naøo? Vì sao? HS laøm baøi 1 em HS laøm baûng. => Cho HS làm bài và sửa bài. Thời gian đi 1 giờ 2 giờ 4 giờ 3 giờ 5 giờ HS nhận xét bài bảng của bạn và sửa Q đường đi 4km 8km 16km 12km 20km baøi. GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. Bài 4a, b/129. GV cho HS đọc đề bài. - GV yêu cầu HS tự viết biểu thức và - Viết rồi tính giá trị của biểu thức. HS laøm baøi 1 em HS laøm baûng. tính giá trị của biểu thức. a) 32: 8 x 3 = 4 x 3 = 12 - Cho HS làm bài và sửa bài. b) 45 x 2 x 5 = 90 x 5 = 450 - GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. *Lưu ý: Nếu biểu thức có nhân và chia: 4. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø: Thực hiện lần lượt từ trái sang phải – 4a. -GV toång keát tieát hoïc. - Chọn cách thực hiện nhanh nhất: - Nhaän xeùt tieát hoïc. (Baøi 4b/ 45 x 2 x 5 = 45 x 10 = 450) -Daën hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi, laøm - HS chuù yù nghe. BT4c, d vaø chuaån bò baøi sau. Cho HS làm bài và sửa bài.. TIEÁT 125. TIEÀN VIEÄT NAM I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hiểu biết một số kiến thức cơ bản ban đầu về tiền Việt Nam hiện hành. - Nhận biết tiền Việt Nam loại: 2000 đồng, 5000 đồng, 10000 đồng. Bước đầu biết chuyển đổi tiền. Biết cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng. Làm được caùc baøi taäp: Baøi 1 (a, b), baøi 2 (a, b, c), baøi 3/130. - Trân trọng tiền Việt Nam; ý thức giữ gìn và tiêu tiền hợp lí..

(61) II. Chuaån bò: -GV: Các tờ giấy bạc 2000đ, 5000đ và 10 000đ và một số tiền kim loại. - Học sinh: Làm hết bài tập 4c, d và xem trước bài. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra: Gọi 2HS lên bảng sửa bài tập ở nhaø. => GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 3. Giới thiệu và ghi tựa bài: Bài học hôm nay sẽ giúp các em sẽ làm quen với một số tờ giấy baïc trong heä thoáng tieàn teä Vieät Nam. 4. Hướng dẫn bài mới: a. Giới thiệu một số tờ giấy bạc 2 000đ, 5 000ñ, 10 000ñ. GV cho HS quan sát từng tờ giấy bạc trên và nhận biết giá trị của các tờ giấy bạc bằng dòng chữ và con số ghi giá trị trên tờ giấy bạc. b. Thực hành. Baøi 1//130. GV cho 2HS ngoài caïnh nhau cuøng quan sát các chú lợn và nói cho nhau biết trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền? +Chú lợn a có bao nhiêu tiền? Em làm thế nào để biết điều đó? +GV hỏi tương tự với phần b, c. Baøi 2/131. GV cho HS quan saùt baøi maãu. GV hướng dẫn: Bài tập yêu cầu chúng ta lấy các tờ giấy bạc trong khung bên trái để được số tiền tương ứng bên phải. -Trong bài mẫu 2a/131: chúng ta phải lấy 2 tờ giấy bạc 1000đ để được 2000đ. - GV cho HS laøm tieáp baøi. 2b/131. GV hoûi: +Có mấy tờ giấy bạc, đó là những loại giấy baïc naøo? +Làm thế nào để lấy được 10 000đ? Vì sao?. Hoạt động của trò - Hoïc sinh haùt 1 baøi. 4c) 49 x 4: 7 = 196 : 7 = 18 4d) 234 : 6 : 3 = 39 : 3 = 13 - HS chuù yù nghe.. HS quan sát 3 loại tờ giấy bạc và đọc giá trị của từng tờ.. HS laøm baøi theo caëp.. + Chú lợn a có 6200đ. Em tính nhaåm: 5000ñ+1000ñ+200ñ = 6200ñ. b) 8400ñ. c) 4000ñ -HS quan saùt. -HS nghe hướng dẫn. 1000 đồng. 1000 đồng. 2000 đồng. - HS laøm baøi.. +Có 4 tờ giấy bạc loại 5000đ. +Lấy 2 tờ giấy bạc 5000đ vì 5000ñ + 5000ñ = 10 000ñ. GV hỏi tương tự với các phần còn lại của bài. c) Lấy 5 tờ giất bạc loại Baøi 3/131. 2000ñ. - GV cho HS xem tranh baøi 3, SGK tr 131 vaø - HS neâu: YC HS nêu giá của từng đồ vật. + Lọ hoa giá 8700đ, lược.

(62) -Trong các đồ vật ấy, đồ vật nào có giá tiền ít nhất? Đồ vật nào có giá tiền nhiều nhất?. 4000ñ, buùt chì 1500ñ, truyeän 5800ñ, boùng bay 1000ñ. + ít nhaát laø boùng bay giaù 1000ñ, nhieàu nhaát laø loï hoa: 8700ñ. + Heát 2500ñ. + Laáy giaù tieàn quaû boùng coäng giaù tieàn 1 buùt chì. + Giaù tieàn 1 loï hoa nhieàu hôn giá tiền một chiếc lược là: 8700ñ – 4000ñ = 4700ñ. +Mua 1 quaû boùng vaø 1 chieác buùt chì heát bao nhieâu tieàn? +Em làm thế nào để biết là 2500đ? +Giaù tieàn 1 loï hoa nhieàu hôn giaù tieàn 1 chieác lược là bao nhiêu? GV có thể cho HS so sánh giá tiền của các đồ vật khác với nhau. 4. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø: -GV hỏi củng cố lại một số kiến thức chính đã - HS chú ý nghe. hoïc trong noäi dung treân. -Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông hoïc sinh tích cực hoạt động. -Daën hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau.. TUAÀN 26 TIEÁT 126. LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Củng cố nhận biết, đổi tiền; cộng- trừ và giải toán có liên quan đến tiền tệ. - Biết cách sử dụng tiên Việt Nam với các mệnh giá đã học. Biết cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng. Biết giải bài toán có liên quan đến tiền tệ. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2 (a, b)/132; bài 3, bài 4/133 (có thể thay đổi giá tiền cho phù hợp với thực tế). - Trân trọng tiền Việt Nam, có ý thức tiết kiệm tiền của. II. Chuaån bò: - Giáo viên:Các tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ, 10000đ. - Học sinh: Xem lại bài học trước; làm BT2d và xem trước bài. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Hoïc sinh haùt 1 baøi. 1. Ổn định lớp 1HS lên bảng thực hiện 2d/131: 2. Kiểmtra: Gọi HS lên bảng sửa BT2d. 3. Giới thiệu: Bài học hôm nay sẽ giúp các Lấy 2 tờ 2 000đ..

(63) em củng cố về nhận biết và sử dụng các loại giấy bạc đã học. -Tìm chieác ví coù nhieàu tieàn Baøi 1/132: Goïi 1 HS neâu YC BT1? nhaát. +Tìm được mỗi chiếc ví có bao +Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? nhieâu tieàn. +Muoán bieát chieác ví naøo coù nhieàu tieàn nhaát, +HS tìm baèng caùch coäng nhaåm: a) 6 300ñ. trước hết chúng ta phải tìm được gì? + Yeâu caàu HS tìm xem moãi chieác ví coù bao b) 3 600ñ. c) 10 000ñ. nhieâu tieàn. d) 9 700ñ. Vaäy chieác ví naøo coù nhieàu tieàn nhaát? Con lợn nào có ít tiền nhất?. Hãy xếp các ví theo số tiền từ ít đến nhiều. Baøi 2/132. GV tieán haønh nhö phaàn a (tieát 125). Chuù yù yeâu caàu HS neâu taát caû caùc caùch để lấy các tờ giấy bạc trong ô bên trái để được số tiền bên phải. Yêu cầu HS cộng nhẩm để thấy cách lấy tiền của mình là đúng hay sai.=> GV nhận xét và cho điểm. Bài 3/133. Tranh vẽ những đồ vật nào? Giá của từng đồ vật là bao nhiêu?. Ví c coù nhieàu tieàn nhaát (10 000ñ). Chieác ví b coù ít tieàn nhaát (3600ñ). Xếp theo thứ tự: b, a, d, c. - HS neâu 2 caùch laáy tieàn cho mỗi loại. - Lưu ý: 3600 đồng có thể lựa chọn cách lấy sao cho phù hợp là được (2000+1000+500+100). - Tranh veõ buùt maùy 4000ñ, hoäp sáp màu 5000đ, thước kẻ 2000đ, deùp 6000ñ, keùo 3000ñ. -Hãy đọc các câu hỏi của bài. -2 HS lần lượt đọc trước lớp. +Em hiểu thế nào là mua vừa đủ tiền? +Mua hết, không thừa, không thieáu tieàn. +Baïn Mai coù bao nhieâu tieàn? +Baïn Mai coù 3000ñ. +Vậy Mai có vừa đủ tiền để mua cái gì? +Đủ tiền mua kéo. +Mai có thừa tiền để mua cái gì? +Thừa tiền mua thước kẻ. +Nếu Mai mua thước kẻ thì Mai còn thừa +Thừa 1000đ. bao nhieâu tieàn? +Mai không đủ tiền để mua những gì? Vì +Không đủ tiền mua bút máy, sao? saùp maøu vaø deùp. +Mai còn thiếu mấy nghìn nữa thì sẽ mua +Thiếu 2000đ. được hộp sáp màu? -Yêu cầu HS suy nghĩ để tự làm phần b). -Làm bài và trả lời: Bạn Nam đủ tiền mua: 1 chiếc bút và 1 cái kéo hoặc một hộp sáp màu và 1 cái thước. +Nếu Nam mua đôi dép thì bạn còn thừa +Bạn còn thừa ra 1 000đ. bao nhieâu tieàn? +Neáu Nam mua 1 chieác buùt maùy vaø hoäp saùp +Thieáu 2000ñ. maøu thì baïn coøn thieáu bao nhieâu tieàn?.

(64) Bài 4/133. GV gọi 1HS đọc đề bài.. - GV HD HS tìm hiểu đề bài và giải: + HDHS toùm taét: Sữa: 6700ñ. Keïo: 2300ñ. Đưa cho người bán: 10 000đ. Traû laïi: … ñ? -Cho HS làm bài và sửa bài. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.. - Mẹ mua hộp sữa hết 6700đ và 1 goùi keïo heát 2300ñ. Meï ñöa cho coâ baùn haøng 10 000ñ. Hoûi coâ baùn haøng traû laïi meï bao nhieâu tieàn? HS laøm baøi 1 em HS laøm baûng. HS nhaän xeùt baøi baûng cuûa baïn và sửa bài. Baøi giaûi Số tiền phải trả cho hộp sữa và gói keïo: 6700 + 2300 = 9000 (ñ) Soá tieàn coâ baùn haøng phaûi traû laïi meï: 10 000 – 9 000ñ = 1 000(ñ) Đáp số: 1 000 đồng.. 4. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø: -GV tổng kết giờ học. - HS chuù yù nghe. -Tuyên dương những HS tích cực tham gia xây dựng bài. -Daën hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau.. TIEÁT 127. LAØM QUEN VỚI SỐ LIỆU THỐNG KÊ I. Muïc ñích yeâu caàu: - Bước đầu làm quen với dãy số liệu. - Biết xử lí số liệu và lập được dãy số liệu (ở mức độ đơn giản). Làm được caùc baøi taäp: Baøi 1, baøi 3/135. - Reøn tính caån thaän, kieân trì. II. Chuaån bò: - Giaùo vieân: Tranh minh hoïa baøi hoïc trong SGK. - Học sinh: Học bài cũ và xem trước bài. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy 1. Ổn định lớp: 2. Kieåm tra: 3. Giới thiệu và ghi tựa bài: Bài học hôm nay sẽ giúp các em làm quen với các bài toán về thống kê số liệu. 4. Hướng dẫn bài mới: a/ Làm quen với dãy số liệu: - Hình thaønh daõy soá lieäu: YCHS quan saùt hình minh hoïa trong SGK/134 vaø hoûi: +Hình veõ gì?. Hoạt động của trò -Hoïc sinh haùt 1 baøi. - KT sự chuẩn bị của học sinh. - HS chú ý nghe, 2 HS đọc lại tựa.. - HS quan saùt SGK tr 134. HS trả lời được ý: +Hình veõ boán baïn HS coù soá ño chieàu cao cuûa boán baïn. +Chieàu cao cuûa caùc baïn Anh, Phong, +Chieàu cao cuûa caùc baïn Anh,.

(65) Ngaân, Minh laø bao nhieâu? * Daõy soá ño chieàu cao cuûa caùc baïn Anh, Phong, Ngaân, Minh laø: 122cm, 130cm, 127cm, 118cm được gọi là dãy số liệu. + Hãy đọc dãy số liệu về chiều cao của boán baïn? b) Làm quen với thứ tự và số hạng của daõy soá lieäu. +Số 122cm đứng thứ mấy trong dãy số lieäu veà chieàu cao cuûa boán baïn? +Số 130cm đứng thứ mấy trong dãy số lieäu veà chieàu cao cuûa boán baïn? +Số nào là số đứng thứ ba trong dãy số lieäu veà chieàu cao cuûa boán baïn? +Số nào là số đứng thứ tư trong dãy số lieäu veà chieàu cao cuûa boán baïn? +Daõy soá lieäu naøy coù maáy soá. -Hãy xếp tên các bạn HS trên theo thứ tự chiều cao từ cao đến thấp? -Hãy xếp tên các bạn HS trên theo thứ tự chiều cao từ thấp đến cao ? +Chieàu cao cuûa baïn naøo cao nhaát? + Chieàu cao cuûa baïn naøo thaáp nhaát? +Phong cao hôn Minh bao nhieâu cm? +Những bạn nào cao hơn bạn Anh? +Bạn Ngân cao hơn những bạn nào? b. Thực hành. Bài 1/135: Bài toán cho ta dãy số liệu nhö theá naøo?. Phong, Ngaân, Minh laø: 122cm, 130cm, 127cm, 118cm.. +1 HS đọc: 127cm, 118cm. 122cm,. 130cm,. +Thứ nhất. +Thứ nhì. +127cm. +118cm. + Coù 4 soá. - Phong, Ngaân, Anh, Minh. - Minh, Anh, Ngaân, Phong. +Baïn Phong. + Baïn Minh. +Phong cao hôn Minh 12cm. +Phong, Ngaân cao hôn Anh. +Ngaân cao hôn Anh vaø Minh.. - Daõy soá lieäu veà chieàu cao cuûa boán baïn Duõng, Haø, Huøng, Quaân laø: 129cm, 132cm, 125cm, 135cm. -Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? - Dựa vào số liệu trên để trả lời Yêu cầu một số HS trình bày trước lớp. caâu hoûi. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. Laøm baøi theo caëp. a) + Huøng cao bao nhieâu xaêng-ti-meùt? + 125cm. + Duõng cao bao nhieâu xaêng-ti-meùt? +129cm + Haø cao bao nhieâu xaêng-ti-meùt? +132cm + Quaân cao bao nhieâu xaêng-ti-meùt? +135cm. b)Duõng cao hôn Huøng bao nhieâu? - Duõng cao hôn Huøng: 4cm. Haø thaán hôn Quaân? - Haø thaáp hôn Quaân: 3cm Huøng vaø Haø, ai cao hôn? - Haø cao hôn Huøng (7cm) Duõng vaø Quaân, ai thaáp hôn? - Duõng thaáp hôn Quaân (6cm). Baøi 3. Yeâu caàu HS quan saùt hình minh - HS quan saùt hình..

(66) hoïa baøi 3/135. -Hãy đọc số kg gạo được ghi trên từng bao gaïo. +Haõy vieát daõy soá lieäu cho bieát soá kg gaïo cuûa 5 bao gaïo treân.. -1 HS đọc: 50kg, 35kg, 60kg; 45kg; 40kg. - HS viết theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. (35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 60kg) +Bao gạo nào là bao gạo nặng nhất trong +Bao thứ ba (60kg). 5 bao gaïo? +Bao gạo nào là bao gạo nhẹ nhất trong +Bao thứ hai (35kg). 5 bao gaïo? +Bao gạo thứ nhất có nhiều hơn bao gạo +Nhiều hơn 5 kg (50-45=5kg). thứ tư bao nhiêu kg gạo? 4. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø: -GV hỏi củng cố lại một số kiến thức. - HS chuù yù nghe. -GV nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông hoïc sinh tích cực hoạt động. -Daën doø hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau. TIEÁT 128. LAØM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU (TIẾP THEO) I. Muïc ñích yeâu caàu: - Tiếp tục làm quen với dãy số liệu. - Biết những khái niệm cơ bản của bảng số liệu thống kê: hàng, cột. Biết cách đọc các số liệu của một bảng. Biết cách phân tích các số liệu của một bảng. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2/136. - Reøn tính kieân trì, caån thaän. II. Đồ dùng dạy học Caùc baûng thoáng keâ soá lieäu trong baøi. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/- Ổn định lớp -Hoïc sinh haùt 1 baøi. 2/- Kiểm tra: GV gọi HS lên bảng sửa bài tập 2,4/135. Baøi 2/135. a) Thaùng 2 naêm 2004 coù maáy ngaøy + Coù 5 ngaøy chuû nhaät. chuû nhaät? + 1 thaùng 2. + Chủ nhật thứ tư của tháng. -1HS đọc, 1 HS viết bảng: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45. - Coù 9 soá. a) Daõy soá treân coù bao nhieâu soá? - Số 25 là số thứ 5 trong dãy. Số 25 là số thứ mấy trong dãy? + Soá ba trong daõy laø soá 15. b) Số thứ ba trong dãy là số nào? Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy bao nhiêu Số này lớn hơn số thứ nhất b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào? c) Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng? Bài 4/135: Hãy đọc dãy số liệu của bài..

(67) ñôn vò?. c) Số thứ hai lớn hơn số thứ mấy trong dãy? - GV nhaän xeùt, cho ñieåm. 3. Giới thiệu và ghi tựa bài: 4. Hướng dẫn bài mới: a/ Làm quen với bảng thống kê số liệu: * Hình thaønh baûng soá lieäu: GV cho HS quan sát bảng theo SGK và trả lời các câu hỏi gợi ý sau: +Bảng số liệu có những nội dung gì? Baûng treân laø baûng thoáng keâ veà soá con cuûa caùc gia ñình. +Baûng naøy coù maáy coät vaø maày haøng?. trong daõy (15 – 5 ) laø 10 ñôn vò. - Số thứ hai lớn hơn số thứ nhất trong daõy (10>5).. - HS chuù yù nghe.. - HS chuù yù quan saùt.. +Baûng soá lieäu ñöa ra teân cuûa caùc gia ñình vaø soá con töông ứng của mỗi gia đình. +Baûng naøy coù 4 coät vaø 2 haøng. +Haøng 1: Ghi teân cuûa caùc gia +Hàng thứ nhất của bảng cho biết điều gì? ñình. +Haøng 2: soá con cuûa moãi gia +Hàng thứ hai của bảng cho biết điều gì? GV giới thiệu: Đây là bảng thống kê số con đình. cuûa ba gia ñình. Baûng naøy goàm coù 4 coät vaø 2 hàng. Hàng thứ nhất nêu tên của các gia đình được thống kê, hàng thứ hai nêu số con của các gia đình có tên trong hàng thứ nhất. * Đọc bảng số liệu: +Baûng thoáng keâ soá con cuûa maáy gia ñình? +Baûng thoáng keâ soá con cuûa 3 gia ñình: Mai, Lan, Hoàng. +Gia đình cô Mai có mấy người con? +GÑ Mai: 2 con. +Gia đình cô Mai có mấy người con? +GÑ Lan: 1 con. +Gia đình cô Mai có mấy người con? +GÑ Hoàng: 2 con +Gia ñình naøo coù ít con nhaát? +GÑ coâ Lan. +Gia ñình naøo coù soá con baèng nhau? +GÑ Mai vaø Hoàng b. Thực hành. HS đọc bảng số liệu. Bài 1/136. Cho HS đọc bảng số liệu của BT. +Baûng soá lieäu coù 5 coät vaø 2 +Baûng soá lieäu coù maáy coät vaø maáy haøng? haøng. -Hàng trên ghi lớp, hàng dưới -Hãy nêu nội dung của từng hàng trong bảng. ghi số HS giỏi -Yêu cầu HS đọc từng câu hỏi của bài. -HS đọc thầm. a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi? Lớp 3D + 3B: 13 - 3D: 15. coù bao nhieâu hoïc sinh gioûi? b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học + 3C nhiều hơn 3A: 7 HS. sinh giỏi? Vì sao em biết điều đó? + HS trả lời. c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp c) 3C nhiều nhất - 3B ít nhất. naøo coù ít hoïc sinh gioûi nhaát?.

(68) +Hãy xếp các lớp theo số học sinh giỏi từ thấp đến cao. +Cả bốn lớp có bao nhiêu học sinh giỏi? Baøi 2. Baûng soá lieäu trong baøi thoáng keâ veà noäi dung gì?. + HS xeáp vaø neâu: 3B; 3D; 3A; 3C. + 71 HS gioûi. -Baûng thoáng keâ veà soá caây troàng cuûa: 3A, 3B, 3C vaø 3D. Dựa vào số liệu để TL: + Laøm baøi theo caëp +Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? a) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp a) 3A nhiều nhất - 3B ít nhất. naøo ít nhaát? +Hãy nêu tên các lớp theo thứ tự số cây trồng + 3B, 3D, 3A, 3C. được từ ít đến nhiều. b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao b) 85 cây. nhieâu caây? + 138 caây. +Cả 4 lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây? c) Ít hôn 12 caây. c) Lớp 3D trồng ít hơn 3A bao nhiêu cây? + Nhieàu hôn: 3 caây. +Lớp 3D trồng nhiều hơn 3B bao nhiêu cây? 4. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø: -GV hỏi củng cố lại một số kiến thức đã học. -2HS trả lời. -GV nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông hoïc sinh - HS chuù yù nghe. tích cực hoạt động. -Daën HS veà xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau. TIEÁT 129. LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Củng cố kiến thức về số liệu thống kê. - Biết đọc, phân tích và xử lí số kiệu của một dãy và bảng số liệu đơn giản. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3/138. - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ và một số đức tính tốt khác. II. Đồ dùng dạy học Các bảng số liệu trong bài học viết sẵn trên bảng phụ hoặc băng giấy. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -Hoïc sinh haùt 1 baøi. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra: GV hỏi, HS trả lời - sửa BT3/137. Baøi 3: +Baûng soá lieäu cho bieát ñieàu gì? + Baûng cho bieát soá meùt vaûi +Cửa hàng có mấy loại vải? cửa hàng bán ra trong 3 tháng đầu năm. +Tháng hai cửa hàng bán được bao nhiêu mét + 2 loại: vải trắng, vải hoa. + 1040m vaûi traéng – vải mỗi loại? +Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn 1140m vải hoa. + 100m. vaûi traéng bao nhieâu meùt? *Em làm thế nào để tìm được 100m?.

(69) +Mỗi tháng cửa hàng bán được bao nhiêu mét vaûi hoa? +Trong ba tháng đầu năm cửa hàng bán được bao nhieâu meùt vaûi taát caû? 3. Luyeän taäp: Bài 1/138: GV cho HS đọc đề bài. +Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? +Các số liệu đã cho có nội dung gì?. * 1575 – 1475 = 100m. +Thaùng 1: 1875m; thaùng 2: 1140m; thaùng 3: 1575m. + Coäng: 8345m. PP: Luyện tập, thực hành. - HS chuù yù nghe. HS đọc thầm. + Điền số liệu thích hợp vaøo baûng. + Laø soá thoùc gia ñình chò +Nêu số thóc gia đình chị Uùt thu hoạch được ở Út thu hoạch được trong caùc naêm 2001 – 2002 – từng năm? 2003. -GV cho HS quan saùt baûng soá lieäu: +Ô trống thứ nhất ta điền số nào? Vì sao? +Hãy điền số thóc thu được của từng năm vào baûng. Cho HS làm bài và sửa bài. GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. Bài 2/138. GV cho HS đọc bảng số liệu +Baûng thoáng keâ noäi dung gì?. + 2001:4200kg – 2002:3500kg – 2003: 5400kg.. + OÂ 1: 4200kg – +HS laøm baøi 1 em HS laøm baûng. HS nhaän xeùt baøi baûng cuûa bạn và sửa bài. *HS đọc thầm. + Soá caây baûn Na troàng được trong 4 năm: 2000 – 2001 – 2002 – 2003. +Bản Na trồng mấy loại cây? +Hãy nêu số cây trồng được mỗi năm theo + Cây thông và cây bạch đàn. từng loại. +Năm 2002 trồng được hơn năm 2000 bao HS nêu trước lớp. + 420 caây. nhiêu cây bạch đàn? GV cho HS laøm phaàn b) -HS laøm baøi 1 em HS laøm Cho HS làm bài và sửa bài. baûng. GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. HS nhaän xeùt baøi baûng cuûa bạn và sửa bài. Bài 3/138. GV cho HS đọc đề bài. -HS đọc thầm. Hãy đọc dãy số trong bài. 1 HS đọc: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. a)- Daõy treân coù 9 soá. b)- Số thứ tư là: 40. -HS laøm baøi 1. -Cho HS làm bài và đổi vở để KT chéo. -HS nhaän xeùt baøi baûng cuûa -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. bạn và sửa bài. Bài 4 (Nếu còn thời gian, nếu hết thời gian cho -HS đọc đề: Điền số thích hợp vào bảng veà nhaø laøm). GV cho HS neâu yeâu caàu baøi taäp..

(70) Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? +Baûng thoáng keâ veà noäi dung gì?. + Baûng thoáng keâ soá giaûi mà khối Ba đạt. +Có những môn thi đấu nào? + Coù: vaên ngheä, keå chuyện, cờ vua. +Có những loại giải thưởng nào? + Giaûi nhaát, nhì, ba cho moãi moân. +Em hieåu theá naøo laø coät “vaên ngheä” trong + Vaên ngheä coù: 3 giaûi baûng? nhaát, khoâng coù giaûi nhì, coù 2 giaûi ba. +Số giải nhất được ghi vào hàng thứ mấy trong + Hàng thứ hai. baûng? +Số giải nhì được ghi vào hàng thứ mấy trong + Hàng thứ ba. baûng? +Số giải ba được ghi vào hàng thứ mấy trong + Hàng thứ tư. baûng? +Khi ghi số giải cần chú ý ghi cho đúng gì? + Ghi cho đúng cột, giải cuûa moân. -Cho HS làm bài và sửa bài. -HS laøm baøi 1. 4. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø: Tổng kết giờ học, tuyên dương HS tích cực. - HS chuù yù laéng nghe. Daën doø hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau. TIEÁT 130. KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II I. Muïc ñích yeâu caàu: Tập trung vào việc đánh giá - Xác định số liền trước hoặc liền sau của số có bốn chữ số; xác định số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm có bốn số, mỗi số có đến bốn chữ số. - Đặt tính và thực hiện các phép tính: cộng, trừ các số có bốn chữ số có nhớ hai lần không liên tiếp; nhân (chia) số có bốn chữ số với (cho) số có một chữ số. - Đổi số đo độ dài có tên hai đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo; xác định một ngày nào đó trong một tháng là ngày thứ mấy trong tuần lễ. - Bieát soá goùc vuoâng trong moät hình. - Giải bài toán bằng hai phép tính. II. Đề bài, HD chấm: (Đề bài do Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn ra)..

(71) THOÁNG KEÂ ÑIEÅM KIEÅM TRA Ñieåm 1 2 3 Số lượng Tæ leä %. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

(72) TUAÀN 27. TIEÁT 131: CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hiểu biết thêm về số có năm chữ số. - Bieát caùc haøng: haøng chuïc nghìn, haøng nghìn, haøng traêm, haøng chuïc, haøng đơn vị. Biết viết và đọc các số có năm chữ số trong trường hợp đơn giản (không có chữ số 0 ở giữa). Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3/140. - Reøn tính caån thaän, kieân trì; ham thích moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động: Hát. 2. KT: GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. - 2 HS đọc lại tựa. 3. Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng. 4. Phát triển các hoạt động. */Hoạt đông1: Ôn tập các số trong phạm vi 10 000 -GV viết số 2316, yêu cầu HS đọc và cho biết số này *Trực quan giảng giải. - HS theo doõi goàm maáy nghìn, maáy traêm , maáy chuïc, maáy ñôn vò. -HS trả lời. -GV làm như vậy với số 10 000. 2/ Viết và đọc số có năm chữ số: a/ GV viết số 10 000 lên bảng, yêu cầu HS đọc.Sau đó GV giới thiệu mười nghìn còn gọi là chục nghìn. GV yeâu caàu HS cho bieát 10 000 goàm maáy chuïc nghìn, maáy nghìn, maáy chuïc , maáy ñôn vò.? b/ GV treo baûng coù gaén caùc soá: Chuïc nghìn nghìn traêm chuïc ñôn vò 10 000 10 000 10 000 10 000. 1000 1000. 100 100 100. 10. 1 1 1 1 1 1 6. 4 2 3 1 -GV yeâu caàu HS cho bieát: + Coù bao nhieâu chuïc nghìn? +Coù bao nhieâu nghìn? Bao nhieâu traêm? Bao nhieâu chuïc? Bao nhieâu ñôn vò? -GV cho HS leân baûng ñieàn vaøo oâ troáng. c/ Hướng dẫn HS cách viết số (viết từ trái sang. +coù 4 chuïc nghìn +2 nghìn. 3 traêm, moät chuïc, 6 ñôn vò. - 1 HS leân ñieàn. Vieát soá 42 316.

(73) phaûi). d/Hướng dẫn HS đọc số : Số: 42 316 đọc Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu. */ Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành. Baøi 1 (vieát theo maãu). HS đọc đề bài mẫu a), vieát soá baøi b). -GV cho HS vieát baûng con. -GV nhaän xeùt , choát laïi: 24 312 Bài 2 (viết- đọc số): 35187 (Ba möôi laêm nghìn moät traêm taùm möoi baûy) 94 361 (Chín möoi boán nghìn ba traêm saùu möôi moát) 57 136 (Naêm möôi baûy nghìn moät traêm ba möôi saùu) 15 411 (Mười lăm nghìn bốn trăm mười một) Bài 3. Đọc các số .Cho HS làm vào vở. 23 116 ; 12 427 ; 3116 ; 82 427. -1HS leân baûng laøm. GV nhaän xeùt . 5/ Cuûng coá, nhaän xeùt,daën doø: - Lưu ý cách đọc, viết số có 5 chữ số. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Dặn về nhà xem trước bài sau: “Luyện tập”. Làm laïi baøi laøm sai.. -1 HS leân baûng. -HS nhaän xeùt. -HS làm vào vở. -1 HS chữa bài *Trò chơi tiếp sức. -Moãi nhoùm 3 HS.. - 2 HS đọc số.. - HS chuù yù nghe.. TIEÁT 132. LUYEÄN TAÄP. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Luyện tập, củng cố đọc, viết số có năm chữ số. - Biết cách đọc, viết các số có năm chữ số. Biết thứ tự của các số có năm chữ số. Biết viết các số tròn nghìn (từ 10000 đến 19000) vào dưới mỗi vạch của tia số. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4/142. - Rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và một số đức tính tốt khác. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Bảng phụ, phấn màu . * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Baøi 4/140. 60 000 --> 70 000 …..-->…… 23 000  24 000  …..--> …..-->….. 23 000  23 100  23 200 -….- ….. -HS nhaän xeùt, GV choát laïi . 3. Giới thiệu bài, ghi tựa. 4. Tiến hành các hoạt động.. Hoạt động của trò - Lớp hát đầu giờ. -3 HS leân baûng.. - 2 HS đọc lại tựa..

(74) *Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. Mục tiêu: Giúp HS đọc viết số có 5 chữ số.  Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài - GV mời HS làm mẫu. - Yêu cầu cả lớp làm vào vở. GV nhận xét, chốt lại. +45 913 : Bốn mươi lăm nghìn chín trăm mười ba. +63 721 : Saùu möôi ba nghìn baûy traêm hai möôi moát. +47 535 : Boán möôi baûy nghìn naêm traêm ba möôi laêm.  Baøi 2: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. - 2HS leân laøm baøi. GV choát laïi: +97 145 : Chín möôi baûy nghìn moät traêm boán möôi laêm. +27 155 : ….. +63 211 : Sáu mươi ba nghìn hai trăm mười một +89 371 : b… * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. Mục tiêu: HS biết nhận biết thứ tự số có năm chữ số.  Bài 3. Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. - Bốn HS lên thi làm bài tiếp sức. => GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 36 520; 36 521; 36 522; 36 523; 36 524; 36525; 36 526. b) 48 183; 48184; 48 185; 48 186; 48 187; 48 188; 48 189. c) 81 317; 81 318; 81 319; 81 320; 81 321; 81322; 81323.  Baøi 4: - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - Yêu cầu cả lớp bài vào vở bài tập, 1 HS lên bảng làm - GV nhaän xeùt, choát laïi: 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 19 000.. PP: Luyện tập, thực haønh. -HS đọc yêu cầu đề baøi.. HS leân baûng laøm maãu HS cả lớp làm vào vở 3 HS leân baûng laøm bài viết số và đọc số. -HS đọc YC đề bài. Cả lớp làm vào vở. Hai nhoùm leân chôi tiếp sức. HS cả lớp nhận xét.. PP: Luyện tập, thực haønh, troø chôi. - HS đọc YC đề bài. -Cả lớp làm vào vở. -4 HS lên thi tiếp sức. -HS chữa bài đúng vào vở. - HS đọc YC đề bài. -1HS leân baûn baøi laøm. HS lớp làm vào vở. HS nhaän xeùt.. 5/Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. - Lưu ý cách đọc, viết số có 5 chữ số. - HS chuù yù nghe. -Làm lại bài 3. Xem trước bài: Các số có năm chữ số (tieáp theo)/144. - Nhaän xeùt tieát hoïc..

(75) TIEÁT 133. CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (TIẾP THEO). I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hiểu cách viết, đọc các số có 5 chữ số: với trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0 và hiểu được chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng đó của số có năm chữ số. - Biết viết và đọc các số với trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0 và hiểu được chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng đó của số có năm chữ số. Biết thứ tự của các số có năm chữ số và ghép hình. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2 (a, b), bài 3 (a, b), bài 4/143. - Reøn tính caån thaän, ham thích moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Bảng phụ, phấn màu . * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Luyện tập. Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 3. 3. Giới thiệu và ghi tựa bài lên bảng. 4. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu số có năm chữ số, các trường hợp có chữ số 0 ở các hàng. - GV hướng dẫn HS quan sát, nhận xét bảng trong bài học rồi tự viết số, đọc số: - GV gọi 1 HS đọc số ở dòng đầu - GV nhaän xeùt: “Ta phaûi vieát soá goàm 3 chuïc nghìn 0 nghìn, 0 traêm, 0 chuïc, 0 ñôn vò”, roài vieát 30 000 vaø vieát ở cột viết số rồi đọc số: ba mươi nghìn. - Tương tự GV mời 1 HS viết và đọc số ở dòng thứ 2.. Hoạt động của trò - 1 HS leân baûng. -2HS đọc lại tựa bài. PP: Quan saùt, giaøng giải, hỏi đáp. HS quan saùt baûng trong baøi. HS vieát: 30 000 HS đọc: Ba mươi nghìn.. HS viết: 32 000; Đọc: Ba möôi hai nghìn. HS viết và đọc các - GV mời 4 HS lên bảng viết và đọc các số còn lại. - Lưu ý: Để HS đọc đúng quy định với các số có hàng chục số. laø 0, haøng ñôn vò khaùc 0. Ví duï “Ba möôi hai nghìn naêm traêm linh naêm”; “Ba möôi nghìn khoâng traêm linh naêm”.. * Hoạt động 2. Làm bài 1, 2. Mục tiêu: Giúp HS biết viết, đọc các số có 5 chữ số, tìm thứ tự các chữ số.  Bài 1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 2 HS lên bảng làm mẫu - GV mời 3 HS lên bảng làm . -GV nhaän xeùt, choát laïi: Vieát soá: 86 030; 62 300; 58 601; 42 980; 70 031; 60 002. + Đọc số: Tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi; Sáu möôi hai nghìn ba traêm; Naêm möôi taùm nghìn saùu traêm linh. PP: Luyện tập, thực haønh. -HS đọc YC đề bài. -Hai HS leân baûng -3 HS leân baûng laøm. -HS cả lớp nhận xét baøi treân baûng..

(76) moät; Boán möôi hai nghìn chín traêm taùm möôi; Baûy chuïc nghìn nghìn khoâng traêm ba möôi moát; Saùu chuïc nghìn khoâng -HS đọc YC đề bài. traêm linh hai..  Bài 2. Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 1 HS làm mẫu. - Yêu cầu HS tự làm vào vở. Bốn HS lên bảng thi làm baøi laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 18 301; 18 302; 18 303; 18 304; 18 305; 18 306; … b) 32 606; 32 607; 32 608; 32 609; 32 610; 32 611; … c) 92 999; 93 000; 93 001; 93 002; 93 003; 93 004; … * Hoạt động 3. Làm bài 3, 4. Mục tiêu: HS biết tìm thứ tự các chữ số có năm chữ số.  Bài 3. Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS cả lớp làm vào vở. 4 nhóm HS lên baûng laøm baøi. => GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 18 000; 19 000; 20 000; 21 000; 22000; 23000; 24000 … b)47 000; 47 100; 47 200; 47 300; 47 400; 47 500; 47 600 …. c)56 300; 56 310; 56 320; 56 330; 56 340; 56 350; 56 360 ….  Bài 4. GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV chia lớp thành 4 nhóm cho các em thi xếp hình. - GV nhaän xeùt, choát laïi tuyeân döông nhoùm chieán thaéng. 5/Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. - Lưu ý chữ số 0 ở một số hàng của số có 5 chữ số. - Taäp laøm laïi baøi: baøi 3, 4. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. - Nhaän xeùt tieát hoïc.. -1HS laøm maãu. -4 HS leân baûng thi laøm baøi laøm. HS caû lớp làm vào vở. HS nhaän xeùt. HS chữa bài đúng vào vở. PP: Luyện tập, thực haønh, troø chôi. -HS đọc YC đề bài. -4 nhoùm HS leân baûng thi laøm baøi laøm. -Cả lớp làm vào vở. HS chữa bài đúng vào vở. -HS đọc YC đề bài. -HS caùc nhoùm thi xeáp hình. - HS chuù yù nghe.. TIEÁT 134. LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Củng cố cách đọc, viết số có 5 chữ số; hiểu cách làm tính với các số tròn nghìn, troøn traêm. - Biết cách đọc, viết các số có năm chữ số (trong năm chữ số đó có chữ số 0). Biết thứ tự của các số có năm chữ số. Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4/145. - Rèn tính cẩn thận, ham thích học toán. II. Đồ dùng dạy học * GV: Bảng phụ, phấn màu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Các số có 5 chữ số (tiết 2). - Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2.Một HS làm bài 3. -2 HS leân baûng. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề..

(77) 4. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. Mục tiêu: Giúp HS biết viết , đọc số có 5 chữ số.  Bài 1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV mời 1 HS lên bảng làm mẫu. - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. Bốn HS nối tiếp đứng lên đọc các số. GV nhận xét, chốt lại: 16 500: Mười sáu nghìn năm trăm 62 007: Saùu möôi hai nghìn khoâng traêm linh baûy 62 070: Saùu möôi hai nghìn khoâng traêm baûy möôi 71 010:Bảy mươi mốt nghìn không trăm mười 71 001: Baûy möôi moát nghìn khoâng traêm linh moät  Bài 2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV mời 1 HS lên bảng làm mẫu. - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở bài tập, 4 HS thi làm bài trên bảng lớp.=> GV nhận xét, chốt lại: Vieát soá: 87 105 ; 87 001 ; 87 500 ; 87 000 * Hoạt động 3: Làm bài 3, 4.  Bài 3. GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV moät HS leân laøm maãu. - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở bài tập, HS thi làm bài trên bảng lớp. A: 10 000 B: 11 00 C: 12 000 D:13 000 E :14 000 G: 15 000 H: 16 000 I: 17 000 K: 18 000  Bài 4. GV mời 1 HS đọc nhẩmyêu cầu đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm. - GV mời ba HS đại diện 3 nhóm lên làm bài. - Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi. a) 4000 + 500 = 4500 b) 4000 - (2000-1000) = 3000 6500 – 500 = 6000 4000 – 2000 + 1000= 3000 300 +2000 x 2=4300 8000 – 4000 x 2 = 0 1000 + 6000 : 2 = 4000 ( 8000 – 4000) x 2 =8000 5/ Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi 2, 3. Chuaån bò baøi Soá 100 000 – Luyeän taäp. - Nhaän xeùt tieát hoïc.. PP: Luyện tập, thực haønh, thaûo luaän. -HS đọc YC đề bài. -Moät HS leân baûng. Lớp làm bài vào vở. 4 HS tieáp noái nhau đọc các số. HS nhaän xeùt. HS chữa bài đúng vào vở. HS đọc YC đề bài. -1 HS leân baûng. -4 HS leân baûng laøm bài. Lớp làm vào vở. PP: Luyện tập, thực haønh, troø chôi. -HS đọc YC của đề. -1 HS laøm maãu. -Cả lớp làm bài vào vở. HS lên bảng thi laøm baøi. -HS đọc YC đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm. HS làm vào vở. Ba em leân baûng laøm. -HS cả lớp nhận xét. *Löu yù: + Khoâng coù ngoặc đơn: Nhân chia trước, cộng – trừ sau. + Có ngoặc đơn: Làm trong ngoặc đơn trước.. TIEÁT 135. SOÁ 100 000 – LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hiểu về số có 6 chữ số (số 100 000); củng cố cách đọc, viết số có 5 chữ số..

(78) - Biết số 100000. Biết cách đọc, viết và thứ tự các số có năm chữ số. Biết số liền sau của số 99999 là số 100000. Làm được các bài tập: Bài 1, bài 2, bài 3 (doøng 1, 2, 3), baøi 4/146. - Rèn tính cẩn thận, kiên trì và một số đức tính tốt khác. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Luyện tập. Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. -2HS leân baûng. - Moät HS leân baûng laøm baøi 3. 3. Giới thiệu và ghi tựa bài. Số 100 00 – Luyện tập -2 HS đọc lại tựa. 4. Tiến hành các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu số 100 000 PP: Quan saùt, hoûi Mục tiêu: Giúp HS làm quen với số 100 000. đáp, giảng giải. a) Giới thiệu số 100 000. - GV yeâu caàu HS laáy 7 taám bìa coù ghi 10.000 vaø xeáp -HS quan saùt. nhö trong SGK. GV hoûi : Coù maáy chuïc nghìn? Coù 70 000. - GV yêu cầu HS đọc thành tiếng : 70.000 Đọc: Bảy chục nghìn. - GV cho HS laáy theâm moät taám bìa coù ghi 10 000 roài xeáp tieáp vaøo nhoùm 7 taám bìa. - GV hoûi: baûy chuïc nghìn theâm moät chuïc nghìn nghìn laø HS: laø taùm chuïc maáy chuïc nghìn? nghìn. - GV cho HS laáy theâm moät taám bìa coù ghi 10 000 roài HS: laø chín chuïc xeáp tieáp vaøo nhoùm 8 taám bìa. nghìn. - GV hỏi: Tám chục nghìn thêm một nghìn là mấy chục HS: Mười chục nghìn. nghìn? - GV cho HS lấy thêm một tấm bìa có ghi 10 000 rồi HS đọc lại số 100 000 xeáp tieáp vaøo nhoùm 9 taám bìa. - GV hỏi: Chín chục nghìn thêm một nghìn là mấy chục - Là mười chục nghìn nghìn? hay moät traêm nghìn. - GV giới thiệu: Số 100 000 đọc một trăm nghìn. - GV gọi 4 – 5 HS đọc lại số 100 000 - GV hỏi: Số một trăm nghìn có mấy chữ số? Bao gồm -HS: Số một trăm nghìn có 6 chữ số. Bao gồm những số nào? một chữ số 1 và 5 chữ soá 0.. PP: Luyện tập, thực * Hoạt động 2: Làm bài 1, 2. Mục tiêu: Giúp HS biết viết tiếp các số thích hợp vào hành, thảo luận. choã chaám. -HS đọc YC đề bài.  Bài 1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: -Cả lớp làm bài vào.

(79) - Yêu cầu HS tự làm vào vở. Bốn HS lên bảng làm bài. vở. a) 10 000; 20 000;30 000; 40 000;50 000; 60 000; - 4 HS leân baûng laøm. 70 000; 80 000; 90 000; 100 000. HS nhaän xeùt. b)10 000; 11 000; 12 000; 13 000; 14 000; 15 000; 16 000; 17 000; 18 000; 19 000; 20 000. c) 18000; 18 100; 18 200; 18 300; 18 400; 18 500; 18 600; 18 700; 18 800; 18 900; 19 000 d) 18 235; 18 236; 18 237; 18 238; 18 239;18 240..  Bài 2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài - YC 5 HS noái tieáp leân baûng vieát tieáp soá teân tia soá. 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 * Hoạt động 3: Làm bài 3. Mục tiêu: Giúp HS biết tìm số liền trước, số liền sau.  Bài 3. GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 1 HS làm mẫu. + Số đã cho là bao nhiêu? + Muốn tìm số liền trước ta làm thề nào? + Muoám tìm soá lieàn sau ta laøm theá naøo? - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. Ba HS lên bảng làm số liền trước 12 533 43904 62 369 39 998 99 998. SÑC 12 534 43 905 62 370 39 999 99 999. soá lieàn sau 12 535 43 906 62 371 40 000 100 000. -HS đọc YC đề bài. -Cả lớp làm vào vở. HS nhaän xeùt. PP: Troø chôi, luyeän tập, thực hành. -1HS đọc YC đề bài. -1HS laøm maãu. + 1HS trả lời. +Ta lấy số đó trừ 1. +Ta lấy số đó cộng 1. HS cả lớp làm vào vở. 3 HS leân baûng thi laøm baøi laøm.. -1HS nêu YC của đề.  Bài 4. GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - Lớp tự làm bài vào - Lớp tự làm bài vào vở. vở. 5. Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø. - Đọc, viết số có 5 chữ số? Số liền trước, số liền sau? - Veà taäp laøm laïi baøi taäp. Chuaån bò baøi: So saùnh caùc soá trong phaïm vi 100 000. - Nhaän xeùt tieát hoïc.. TUAÀN 28 TIEÁT 136. SO SAÙNH CAÙC SOÁ TRONG PHAÏM VI 100 000 I. Muïc ñích yeâu caàu: - Hieåu caùch so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100 000..

(80) - Biết so sánh các số trong phạm vi 100000. Biết tìm số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm bốn số mà các số là số có năm chữ số. Làm được các bài tập: Bài 1, baøi 2, baøi 3, baøi 4a/147. - Rèn cẩn thận, kiên trì; khả năng phán đoán nhanh. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu . * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. KT: Luyện tập. Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 1. - Một HS sửa bài 3. 3. Giới thiệu và ghi tựa bài 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhận biết dấu hiệu và caùch so saùnh hai soá trong phaïm vi 100 000 a) So sánh hai số có chữ số khác nhau. - Vieát leân baûng: 999 ………1012. Yeâu caàu HS ñieàn daáu thích hợp (< = >) và giải thích vì sao chọn dấu đó. - HD HS choïn caùc daáu hieäu (ví duï: Soá 999 coù soá chữ số ít hơn số chữ số của 1012 nên 999 < 1012). -Tương tự GV cho HS so sánh: 100 000 > 99 999 b) So sánh hai chữ số có số chữ số bằng nhau. - Tương tự hướng dẫn HS so sánh số 9790 và 9786 - GV hướng dẫn HS nhận xét: + Hai số có cùng chữ có bốn chữ số. + Ta so sánh từng cặp chữ số cùng hàng từ trái sang phaûi: . Chữ số hàng nghìn đều là 9; . Chữ số hàng trăm đều là 7; . Ở hàng chục có 9 < 8 ; Vaäy 9790 > 9786. - GV cho HS so saùnh caùc soá. 3772 ……… 3605 ; 4597 ……5974 ; 8513 …… 8502 -Tưong tự GV cho HS so sánh 76200 và 76 199 keát luaän : 76 200 > 76 199 hay 76 199 < 76 200 * Hoạt động 2: Làm bài 1, 2. Mục tiêu: Giúp HS so sánh đúng các số trong phạm vi 100 000. Bài 1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 2 HS nhắc lại cách so sánh hai số .. Hoạt động của trò - 2HS leân baûng. -2HS đọc lại tựa bài. PP: Quan saùt, giaûøng giải, hỏi đáp.. -HS ñieàn daáu 999<1012 vaø giaûi thích.. HS so saùnh 2 soá 9790>9786 vaø giaûi thích. HS so saùnh caùc caëp soá.. PP: Luyện tập, thực haønh. -HS đọc YC đề bài.. -Hai HS neâu..

(81) - Yêu cầu cả lớp làm vào vở. - GV mời 2 HS lên bảng làm . -GV nhaän xeùt, choát laïi. 4589 < 10 001 35 276 > 35 275 8000 = 7999 + 1 99 999 < 100 000 3527 > 3519 86 573 < 96 573  Bài 2. Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - Yêu cầu HS tự làm vào vở. 2 HS lên bảng làm bài laøm vaø giaûi thích caùch so saùnh. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 89 156 < 98 516 67 628 < 67 728 69 731 > 69 713 89 999 < 90 000 79 650 = 79 650 78 659 > 76 860 * Hoạt động 3: Làm bài 3, 4, 5. Mục tiêu: Giúp HS củng cố số lớn nhất, bé nhất.  Bài 3. Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. 2 HS lên bảng thi laøm baøi vaø giaûi thích caùch choïn. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) Số lớn nhất trong các số: 92 368 b) Soá beù nhaát trong caùc soá: 54 307  Bài 4. Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - YC HS cả lớp làm vào vở. 2HS lên bảng làm bài. -GV nhaän xeùt, choát laïi: a) Các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 8258; 16 999; 30 620; 31 855. 5/ Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø: - Lưu ý cách so sánh 2 số (đến 100 000). -Laøm laïi baøi 3. Chuaån bò baøi sau: “Luyeän taäp” -Nhaän xeùt tieát hoïc.. -HS cả lớp làm vào vở. -2HS leân baûng laøm vaø neâu caùch so saùnh. HS cả lớp nhận xét bài treân baûng. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. -4 HS leân baûng laøm baøi laøm vaø giaûi thích caùch so sánh. HS cả lớp làm vào vở.. -HS đọc YC của đề bài. -Cả lớp làm vào vở. 2 HS leân baûng laøm vaø giaûi thích cách chọn số lớn nhaát, beù nhaát. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm vào vở. -Hai HS leân baûng laøm. HS chữa bài đúng vào vở - HS chuù yù nghe.. TIEÁT 137. LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Đọc và biết thứ tự các số tròn nghìn, tròn trăm có năm chữ số. - Bieát so saùnh caùc soá. - Biết làm tính với các số trong phạm vi 100000 (tính viết và tính nhẩm) + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2b, Baøi 3, Baøi 4, Baøi 5/148. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu . * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò.

(82) 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: So saùnh caùc soá trong phaïm vi 100.000. - Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 3. - Một HS sửa bài 4. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. -Muïc tieâu Giuùp HS so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100.000, viết năm số theo thứ tự từ bé đến lớn. Cho học sinh mở vở bài tập:  Baøi 1: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS laøm maãu. - Yêu cầu HS tự làm vào vở. 3 HS lên bảng thi làm bài laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 99 600- 99 601 - 99 602-99 603-99 604. 18 200- 18 300- 18 400- 18 500- 18 600. 89 000- 90 000- 91 000- 92 000- 93 000.  Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 2 HS nhắc lại cách so sánh hai số . - Yêu cầu cả lớp làm vào vở. - GV mời 4 HS lên bảng làm . - GV nhaän xeùt, choát laïi. b) 3000 + 2 < 3200 6500 + 200 > 6621 8700 – 700 = 8000 9000 + 900 < 10 000 * Hoạt động 3: Làm bài 3, 4, 5. - Mục tiêu: HS biết cách tính nhẩm, biết tìm số lớn nhất, bé nhất số có ø năm chữ số.  Baøi 3: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS cả lớp làm vào vở. 8 HS nối tiếp nhau đọc kết quả. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 8 000 – 3 000 = 5 000 b) 3 000 x 2 = 6000 6 000 + 3 000 = 9 000 7600 – 300 = 7 300 7 000 + 500 = 7 500 200 +8 000 : 2 = 4200. PP: Luyện tập, thực haønh.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS laøm maãu. 4 HS leân baûng thi laøm bài làm. HS cả lớp làm vào vở. HS nhaän xeùt. HS sửa bài vào vở. HS đọc yêu cầu đề bài.. Hai HS neâu. HS cả lớp làm vào vở. 4 HS leân baûng laøm vaø neâu caùch so saùnh cuûa mình.. PP: Luyện tập, thực haønh, troø chôi.. HS đọc yêu cầu đề bài HS cả lớp làm vào vở. 8 HS nối tiếp nhau đọc keát quaû. HS nhaän xeùt..

(83) 9 000 + 900 + 90 = 9 990 300 + 4 000 x 2 =8 300  Baøi 4: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS cả lớp làm vào vở. Bốn HS lên bảng sửa bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi. a) số lớn nhất có năm chữ số là: 99.999 b) Số bé nhất có năm chữ số là: 10.000  Baøi 5:Ñaët tính, tính - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS cả lớp làm vào vở. 2 HS lên bảng sửa baøi. a) 3254 + 2473 = 5727 b) 8460 : 6 =1410 8326 – 4916 = 3410 1326 x 3 = 3978 5/.Cuûng coá– daën doø. - Taäp laøm laïi baøi. - Laøm baøi 2, 5. - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. - Nhaän xeùt tieát hoïc.. HS chữa bài đúng vào vở. HS đọc yêu cầu đề bài HS cả lớp làm vào vở. Bốn HS lên bảng sử bài. HS sửa bài đúng.. HS đọc yêu cầu đề bài HS cả lớp làm vào vở. Bốn HS lên bảng sửa baøi..

(84) LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Đọc, viết số trong phạm vi 100000. - Biết thứ tự các số trong phạm vi 100000. - Giải toán tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán có lời văn. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu . * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. - Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 3. - Một HS sửa bài 4. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề.Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động. -Luyện tập ,thực hành. */ Hoạt động 1: Làm bài 1 -HS đọc đề -GV cho HS nêu cách làm bài a, sau đó HS tự làm -HS laøm pht -Goïi 3 HS leân baûng laøm. -HS nhận xét, chữa bài. -GV choát laïi. a) 3897; 3898; 3899; 3900; 3901; 3902. b) 24 686 ; 24687 ; 24 688 ; 24 689 ; 24 690 ; 24 691 c) 99 995 ; 99 996 ; 99 997 ; 99 998 ; 99 999 ; 100 000. */ Hoạt động 2: làm bài2 -Cuûng coá tìm thaønh phaàn chöa bieát trong pheùp coäng, -HS đọc đề trừ, nhân , chia. -4 HS neâu caùch tìm Tìm x: thaønh phaàn chöa bieát a)x + 1536 = 6924 b) x – 636 = 5618 trong phép cộng, trừ, x = 6924 – 1536 x = 5618 + 636 nhaân, chia. x = 5388 x = 6254 -4 HS leân baûng laøm baøi. c)X x 2 = 2826 d) x :3 =1628 -Cả lớp làm vào vở tập. X = 2826 : 2 x = 1628 x 3 X = 1413 x = 4884 */ Hoạt động 3: Củng cố về giải toán có lơiø văn. GV cho HS đọc đề bài. -GV gợi ý: +Đề bài cho ta biết gì? +Bài toán yêu cầu tìm gì?. +Một đội thuỷ lợi đào được 315m mương, trong 3 ngaøy..

(85) +Để biết trong 8 ngày đội đó đào được bao nhiêu mét möông ta phaûi bieát gì? +Vậy bài toán thuộc dạng toán nào ta đã học? -Cho 1 HS leân baûng laøm baøi. -HS nhaän xeùt . GV choát laïi. Baøi giaûi: Số mét mương đội thuỷ lợi đào được trong một ngày là: 315 : 3 = 105 (m ) Số mrts mương đội thuỷ lợi đào được trong 8 ngày là: 105 x 8 = 840 (m ) Đáp số : 840 ( m ) */Hoạt động 4: Trò chơi tiếp sức “ ghép hình” -cho 4 nhoùm , moãi nhoùm 3 HS -Thời gian 2 ph , nhóm nào ghép nhanh , đúng , đẹp là thaéng . -GV nhaän xeùt , tuyeân döông nhoùm chôi toát. 5/ Cuûng coá –daën doø : -Cho 2 HS nêu lại nội dung đã luyện tập. -Chuaån bò baøi sau “Dieän tích cuûa moät hình” -Nhaän xeùt tieát hoïc.. +Trong 8 ngày đào được bao nhieâu meùt möông. +Ta phaûi bieát 1 ngaøy dào được bao nhiêu. +Ruùt veà ñôn vò.. */ Troø chôi - HS xung phong leân chôi -Caùc nhoùm coøn laïi nhaän xeùt..

(86) DIEÄN TÍCH CUÛA MOÄT HÌNH. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Làm quen với khái niệm diện tích và bước đầu có biểu tượng về diện tích qua hoạt động so sánh diện tích các hình. - Bieát: hình naøy naèm troïn trong hình kia thì dieän tích hình naøy beù hôn dieän tích hình kia; một hình được tách thành hai hình thì diện tích hình đó bằng tổng diện tích của hai hình đã tách. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3. II. Đồ dùng dạy học * GV: Bảng phụ, phấn màu. Các miếnng bìa, các hình ô vuông thích hợp có các màu khác nhau để minh họa các ví dụ. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. - Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. - Ba HS đọc bảng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu biểu tượng về diện tích. PP: Quan sát, hỏi đáp, - Mục tiêu: Giúp HS làm quen với diện tích. Có biểu giảng giải. tượng về diện tích qua hoạt động so sánh diện tích các hình. a) Giới thiệu biểu tượng về diện tích. HS quan saùt caùc hình. - GV yeâu caàu HS quan saùt caùc hình 1, 2, 3. HS : nhaéc laïi. + Ví dụ 1: GV : Có một hình tròn (miếng bìa đỏ hình tròn), một hình chữ nhật (miếng bìa trắng hình chữ nhật). Đặt hình chữ nhật nằm trong hình tròn. Ta nói: Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn. (GV chæ vaøo phaàn maët mieáng bìa maøu traéng beù hôn phaàn 4 –5 HS laëp laïi. mặt miếng bìa màu đỏ). + Ví dụ 2: GV giới thiệu hai hình A, B là hai hình có daïng khaùc nhau, nhöng coù cuøng moät soá oâ vuoâng nhö nhau. Hai hình A vaø B coù dieän tích baèng nhau ( HS coù yù nieäm “ ño” dieän tích qua caùc oâ vuoâng ñôn vò. Hai hình HS nhaéc laïi. A vaø B coù cuøng soá oâ vuoâng neân dieän dieän tích baèng nhau. + Ví dụ 3: GV giới thiệu hình P tách thành hình M và N thì dieän tích hình P baèng toång dieän tích hình M vaø N.

(87) ( coù theå thaáy hình P goàm 10 oâ vuoâng, hình M goàm 6 oâ vuoâng, hình N goàm 4 oâ vuoâng, 10 oâ vuoâng = 6 oâ vuoâng + 4 oâ vuoâng). * Hoạt động 2: Làm bài 1, 2. - Muïc tieâu: Giuùp HS bieát so saùnh dieän tích cuûa caùc hình.. Cho học sinh mở vở bài tập.  Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS quan sát tứ giác ABCD. - GV yêu cầu HS tự làm vào vở. Một HS lên bảng làm baøi.GV nhaän xeùt, choát laïi: a)Sai b) Đúng c) Sai  Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yeâu caàu HS quan saùt caùc hình P ; Q ; A; B. - GV yêu cầu 3 HS lên làm. HS cả lớp làm vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi. a) Hình P goàm : 11 oâ vuoâng. Hình Q goàm : 10 oâ vuoâng b) Dieän tích hình P > dieän tích hình Q ( P > Q ) * Hoạt động 3: Làm bài 3, 4. - Giuùp cho caùc em bieát so saùnh dieän tích caùc hình.  Baøi 3: - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. Caâu hoûi: - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. Một HS lên bảng làm - GV nhaän xeùt, choát laïi: Dieän tích hình A baèng dieän tích hình B 5/ Cuûng coá –daën doø : -Về nhà sửa các bài đã làm sai. -Xem baøi sau “Ñôn vò ño dieän tích – Xaêng –ti –meùt vuoâng”.. PP: Luyện tập, thực haønh, thaûo luaän.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS quan saùt hình. HS làm bài vào vở. Moät HS leân baûng laøm. HS nhaän xeùt. HS đọc yêu cầu của đề baøi. HS quan saùt hình. Cả lớp làm vào vở. Ba HS leân laøm baøi. HS nhaän xeùt. PP: Troø chôi, luyeän taäp, thực hành. HS đọc yêu cầu đề bài. HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. HS cả lớp làm vào vở. 1 HS leân baûng laøm vaø giaûi thích..

(88) ÑÔN VÒ ÑO DIEÄN TÍCH. XAÊNG –TI - MEÙT VUOÂNG I. Muïc ñích yeâu caàu: - Bieát ñôn vò ño dieän tích: xaêng-ti-meùt vuoâng laø dieän tích hình vuoâng coù caïnh daøi 1cm. - Biết đọc, viết số đo diện tích theo xăng-ti-mét vuông. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3. II. Đồ dùng dạy học * GV: Baûng phuï, phaán maøu. Hình vuoâng caïnh 1cm. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Dieän tích cuûa moät hình. -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. - Nhaän xeùt ghi ñieåm - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu xăng-ti-mét vuông. PP: Quan sát, hỏi đáp, - Mục tiêu: Giúp HS làm quen với số đo diện tích là giảng giải. xaêng-ti-meùt vuoâng. a) Giới thiệu xăng-ti-mét vuông. - GV giới giới thiệu. HS laéng nghe. + Để đo diện tích ta dùng đơn vị diện tích: xăng-ti- HS : nhắc lại. meùt vuoâng. + Xaêng-ti-meùt vuoâng laø dieän tích hình vuoâng coù caïnh 1cm. - GV cho HS laáy hình vuoâng caïnh 1cm coù saün, ño caïnh thấy đúng 1cm. Đó là 1 xăng-ti-mét vuông. HS nhaéc laïi. 2 + Xaêng-ti-meùt vuoâng vieát taét laø: cm PP: Luyện tập, thực * Hoạt động 2: Thực hành haønh, thaûo luaän. - Mục tiêu: Giúp HS biết đọc, viết đơn vị đo diện tích là xaêng-ti-meùt vuoâng.  Baøi 1: HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: HS quan saùt hình. - GV yêu cầu HS tự làm vào vở. 1HS lên bảng làm HS làm bài vào vở. baøi. Boán HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: HS nhaän xeùt. Đọc Vieát Moät traêm hai möôi xaêng –ti-meùt 120cm2 vuoâng.

(89) Moät nghìn naêm traêm xaêng-ti-meùt vuoâng Mười nghìn xăng –ti-mét vuông  Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài.. 1500cm2 10 000cm2. - GV yeâu caàu Hs quan saùt caùc hình A, B,. - GV yêu cầu HS lên làm. HS cả lớp làm vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi. a) Dieän tích hình A baèng 6cm2 Dieän tích hình B baèng 6cm2 - Dieän tích hình A baèng dieän tích hình B. * Hoạt động 3: Làm bài 3, 4. - Mục tiêu: Giúp cho các em biết cộng, trừ nhân ,chia theo soá ño dieän tích  Baøi 3: - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. Caâu hoûi: - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. 2 HS lên bảng làm - GV nhaän xeùt, choát laïi: 18cm2 + 26cm2 = 44cm2 6cm2 x 4= 24cm2 40 cm2 - 17cm2 =23cm2 32cm2 : 4 = 8cm2  Baøi 4: - Mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS làm vào vở. - GV mời 1 HS lên bảng làm. - GV nhaän xeùt, choát laïi. Baøi giaûi. Diện tích màu xanh lớn hơn diện tích màu đỏ là: 300 – 280 = 20 (cm2 ) Đáp số: 20cm2 5/ Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. - Laøm baøi 3. - Chuẩn bị bài: Diện tích hình chữ nhật. - Nhaän xeùt tieát hoïc.. HS đọc yêu cầu của đề baøi. HS quan saùt hình. Cả lớp làm vào vở. Ba HS leân laøm baøi. HS nhaän xeùt.. PP: Troø chôi, luyeän taäp, thực hành.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. HS cả lớp làm vào vở. Ba HS leân baûng laøm vaø giaûi thích.. HS đọc yêu cầu đề bài. 1 HS leân baûng laøm. Caû lớp làm vào vở. HS cả lớpnhận xét..

(90) TUAÀN 29 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I. Muïc ñích yeâu caàu: - Biết qui tắc tính diện tích hình chữ nhật khi biết hai cạnh của nó. - Vận dụng tính diện hình chữ nhật đơn giản theo đơn vị đo là xăng-ti-mét vuông. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3. II/ Chuaån bò: * GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu. Một số hình chữ nhật có kích thước 3cm x 4cm; 6cm x 5cm ; 20cm x 30cm. * HS: vở, bảng con. III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC CHỦ YẾU:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Ñôn vò ño dieän tích, xaêng-ti-meùt vuoâng. -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 4. -Moät HS laøm baøi 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi tựa đề.. 4/. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Giới thiệu diện tích hình chữ nhaät. - Giúp HS biết được quy tắc tính diện tích hình CN. a) Xây dựng quy tắc tình diện tích hình chữ nhaät. - GV yêu cầu HS quan sát hình chữ nhật ABCD. - GV yêu cầu HS tính số ô vuông hình chữ nhaät. - GV: Dieän tích cuûa moãi oâ vuoâng laø bao nhieâu? - GV yêu cầu HS tính diện tích hình chữ nhật. - GV: Vậy muốn tính diện tích của hình chữ nhật ABCD ta có thể lấy chiều dài nhận với chieàu roäng (cuøng ñôn vò ño) - HS cả lớp đọc thuộc quy tắc tính diện tích hình chữ nhật. * Hoạt động 2: Làm bài 1, 2. - Giúp HS biết diện tích, chu vi hình chữ nhật. Cho học sinh mở vở bài tập. Baøi 1:. Hoạt động của trò. PP: Quan sát, hỏi đáp, giảng giaûi.. -HS quan saùt hình ABCD. +HS: 4 x 3 = 12 oâ vuoâng. +HS: 1cm2. -HS tính 4 x 3 = 12 cm2 -Vaøi HS nhaéc laïi quy taéc. -Ñôn vò ño dieän tích laø xaêng-timeùt vuoâng.. PP: Luyện tập, thực hành, thảo luaän.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS nhaéc laïi. -Moät HS laøm maãu. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở..

(91) - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yeâu caàu HS neâu laïi caùch tính dieän tích, chu vi hình chữ nhật. - GV goïi 1 HS laøm maãu coät 1. - GV yêu cầu HS làm vào vở. - Yeâu caàu 2 HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Chieàu 5cm 10 cm 32 cm daøi Chieàu 3 cm 4 cm 8 cm roäng Dieän tích 5 x 3 =15 10 x 4 = 32 x 8 = HCN cm2 40 cm2 256 cm2 Chu vi (5 + 3) x (10 + 4) x (32 + 8) x HCN 2 = 16 cm 2 = 28 cm 2 = 80 cm Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV cho HS thaûo luaän nhoùm. Caâu hoûi: + Bài toán cho biết những gì? + Bài toán hỏi gì? - GV yêu cầu HS làm vào vở. - Yeâu caàu 1 HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Diện tích của miếng bìa đó là: 14 x 5 = 70 (cm2) Đáp số: 70 cm2 * Hoạt động 3: Làm bài 3. - Giúp tính diện tích hình chữ nhật đúng. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. -GV hoûi: Caâu b ñôn vò ño cuûa chieáu daøi vaø chieàu roäng nhö theá naøo? (khaùc ñôn vò ño). Vaäy ta phải đổi 2dm = 20cm. - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở bài tập, 2 HS thi làm bài trên bảng lớp. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 2 dm = 20 cm a) Diện tích hình chữ nhật: 5 x 3 = 15 (cm2) b) 20 x 9 = 180(cm2) 5/ Cuûng coá –daën doø: -Cho 2 HS đọc lại qui tắc tính diện tích hình. -2 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm. +Một miếng bìa hình chữ nhật ; +Chieàu daøi: 14cm , chieàu roäng 5cm. +Tính dieän tích mieáng bìa -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -1 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt.. - 2dm = 20cm. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS laøm baøi. -2 HS leân baûng thi laøm baøi.HS chữa bài đúng vào vở. -HS cả lớp nhận xét..

(92) chữ nhật .-Veà nhaø laøm hoïc thuoäc qui taéc, chuaån bò baøi “Luyeân taäp”..

(93) LUYEÄN TAÄP. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Biết tính diện tích hình chữ nhật. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3. II/ Chuaån bò: * GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu. * HS: vở, bảng con. III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC CHỦ YẾU:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Diện tích hình chữ nhật. -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. -Moät HS laøm baøi 3. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi đề bài: Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. -Giúp HS biết tính diện tích, chu vi hình chữ nhaät.. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yeâu caàu HS neâu laïi caùch tính dieän tích, chu vi hình chữ nhật. - GV yeâu caàu HS ghi pheùp tính laøm vaøo bc. - Yeâu caàu 1 HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 4dm = 40cm. Chu vi hình chữ nhật: (40 + 8) x 2 = 96 (cm) Diện tích hình chữ nhật: 40 x 8 = 320 (cm2) Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV cho HS thaûo luaän nhoùm. - GV yêu cầu HS làm vào vở. - Yeâu caàu 2 HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) Diện tích của hình chữ nhật ABCD: 10 x 8 =80 (cm2) Đáp số: 80cm2 Diện tích của hình chữ nhật DMNP là: 20 x 8 =160 (cm2). Hoạt động của trò. PP: Luyện tập, thực hành, thảo luaän. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS nhaéc laïi. -Học sinh cả lớp làm bài vao bc. -1 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -2 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt..

(94) Đáp số: 160cm2 b) Dieän tích hình H. 80 + 160 = 240 (cm2) Đáp số: 240 cm2 * Hoạt động 2: (Giải toán hợp) Giúp tính diện tích hình chữ nhật đúng. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi: + Chiều rộng của hình chữ nhật là bao nhiêu? + Chiều dài của hình chữ nhật? + Cách tính diện tích hình chữ nhật? - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở bài tập. Một HS làm bài trên bảng lớp. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi Chiều dài của hình chữ nhật là: 5 x 2 = 10 (cm) Diện tích của hình chữ nhật là: 10 x 5 = 50 (cm2). Đáp số: 50 cm2 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi 2 theo caùch chia khaùc. -Chuaån bò baøi: Dieän tích hình vuoâng. -Nhaän xeùt tieát hoïc.. PP: Luyện tập, thực hành, trò chôi. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän. +5cm. +Gaáp 2 laàn chieàu roäng. -HS laøm baøi. -1 HS lên bảng làm bài.HS chữa bài đúng vào vở. -HS cả lớp nhận xét...

(95) DIEÄN TÍCH HÌNH VUOÂNG I. Muïc ñích yeâu caàu: - Biết qui tắc tính diện tích hình vuông theo số đo cạnh của nó và bước đầu vận duïng tính dieän tích moät soá hình vuoâng theo ñôn vò ño laø xaêng – ti – meùt vuoâng. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3. II/ Chuaån bò: * GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu. Một số hình chữ vuông . * HS: vở, bảng con. III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC CHỦ YẾU:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. -Goïi 1 hoïc sinh leân baûng laøm baøi 2. -Một HS sửa bài 3. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề.. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu diện tích hình vuoâng. - Giúp biết được quy tắc tính diện tích hình vuoâng. a) Xây dựng quy tắc tính diện tích hình vuoâng. - GV yeâu caàu HS quan saùt hình vuoâng ABCD. - GV yeâu caàu HS tính soá oâ vuoâng cuûa hình vuoâng. - GV: Dieän tích cuûa moãi oâ vuoâng laø bao nhieâu? - GV yeâu caàu HS tính dieän tích hình vuoâng. b) GV: Vaäy muoán tính dieän tích cuûa hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính noù. -HS cả lớp đọc thuộc quy tắc tính diện tích hình vuoâng. * Hoạt động 2: Thực hành -Giuùp HS bieát dieän tích, chu vi hình vuoâng. .Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yeâu caàu HS neâu laïi caùch tính dieän tích, chu vi hình vuoâng. - GV laøm maãu coät1.. Hoạt động của trò. PP: Quan sát, hỏi đáp, giảng giải.. -HS quan saùt hình vuoâng ABCD. + HS: 3 x 3 = 9 oâ vuoâng. +HS: 1 cm2. -HS tính dieän tích hình vuoâng. 3 x 3 = 9 (cm2). -Vài HS đứng lên nhắc lại quy tắc. -Ñôn vò ño dieän tích laø xaêng-ti-meùt vuoâng. PP: Luyện tập, thực hành, thảo luaän. Cho học sinh mở SGK -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS nhaéc laïi. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -2 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt..

(96) - GV yêu cầu HS làm vào vở. - Yeâu caàu 2 HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 3 cm 5 cm Caïnh HV Chu vi 3 x 4 = 5 x 4 = 12(cm) 20 (cm) HV Dieän tích 3 x 3 = 9 5 x 5 = (cm2) 25 (cm2) HV. 10 cm 10 x4 = 40 (cm) 10 x10=100 (cm2). Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV cho HS thaûo luaän nhoùm. Caâu hoûi: + Bài toán cho biết những gì? (cạnh 80 mm) + Bài toán hỏi gì? +Để tính đựơc diện tích tờ giấy đó theo đơn vị cm ta làm thế nào? (Đổi 80mm = 8cm) - GV yêu cầu HS làm vào vở. - Yeâu caàu 1 HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi. 80 mm = 8cm. Diện tích tờ giấy hình vuông là: 8 x 8 = 64 (cm2). Đáp số: 64 (cm2). * Hoạt động 3: Làm bài 3 - Giúp HS biết tìm cạnh hình vuông để tính dieän tích hình vuoâng. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV cho HS thaûo luaän nhoùm. Caâu hoûi: + Bài toán cho biết những gì? + Bài toán hỏi gì? - GV yêu cầu HS làm vào vở. - Yeâu caàu 1 HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi. Caïnh cuûa hình vuoâng: 20 : 4 = 5 (cm) Dieän tích hình vuoâng: 5 x 5 = 25 (cm2). Đáp số: 25 cm2.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän.. -HS laøm baøi. -1 HS leân baûng laøm baøi. -HS chữa bài đúng vào vở. -HS cả lớp nhận xét.. PP: Luyện tập, thực hành, trò chôi.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm. +Moät hình vuoâng coù chu vi 20 cm. +Tính diện tích hình vuông đó. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -1 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt..

(97) 5/.Cuûng coá – daën doø. -Gọi 2 HS đọc lại qui tắc tính diện tích hình vuoâng. -Laøm laïi baøi 2,3 . -Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. -Nhaän xeùt tieát hoïc..

(98) LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Bieát tính dieän tích hình vuoâng. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3a. II/ Chuaån bò: * GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu.. * HS: vở, bảng con. III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC CHỦ YẾU:. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. -Moät HS laøm baøi 3. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi tựa đề. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Hưóng dẫn thực hành. PP: Luyện tập, thực hành, - Giuùp HS bieát dieän tích, chu vi hình vuoâng. thaûo luaän. Cho học sinh mở sgk. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: -HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yeâu caàu HS neâu laïi caùch tính dieän tích hình -HS nhaéc laïi. vuoâng. - GV yeâu caàu HS laøm vaøo PHT. -HS cả lớp làm bài vào PHT. - Yeâu caàu 2 HS leân baûng laøm. -2 HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: -HS nhaän xeùt. a) Dieän tích hình vuoânng. 7 x 7 = 49(cm2) b) Dieän tích hình vuoâng: 5 x 5 = 25(cm2) Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: -HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm. Caâu hoûi: -HS thaûo luaän. + Bài toán cho biết những gì? +Người ta dùng hết 9 viên gạch men để ốp một mảng + Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh là bao nhiêu? tường. + Bài toán hỏi gì? +Coù caïnh daøi 10cm. +Hỏi mảng tường được ốp - GV yêu cầu HS làm vào vở. theâm coù dieän tích laø bao nhieâu - Yeâu caàu 1 HS leân baûng laøm. cm2. - GV nhaän xeùt, choát laïi: -HS laøm baøi..

(99) Baøi giaûi Dieân tích moãi vieân gaïch laø: 10 x 10 = 100(cm2). Dieän tích 9 vieân gaïch men laø: 100 x 9 = 900(cm2). Đáp số: 900cm2. * Hoạt động 2: Làm bài 3. Giúp tính diện tích, chu vi hình chữ nhật và hình vuông đúng. Biết so sánh diện tích các hình với nhau. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: + GV yeâu caàu HS tính chu vi hình moãi hình. + Sau đó tính diện tích mỗi hình. + So sánh diện tích hai hình với nhau. - GV yêu cầu HS làm vào vở. - Yeâu caàu 1 HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (5 + 3) x 2 = 16(cm) Chu vi hình vuoâng EGHI laø: 4 x 4 = 16 (cm) */ Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 5 x 3 = 15(cm2). Dieän tích hình vuoâng EGHI laø: 4 x 4 = 16 (cm2) b) Diện tích Hình chữ nhật ABCD bé hơn diện tích hình vuông EGHI. Chu vi hình chữ nhật ABCD baèng chu vi hình vuoâng EGHI.. -1 HS leân baûng laøm baøi. -HS chữa bài đúng vào vở. -HS cả lớp nhận xét.. PP: Luyện tập, thực hành, trò chôi.. -HS đọc yêu cầu đề bài.. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -1 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS giaûi theo nhoùm. 5/.Cuûng coá – daën doø. -1 HS đại diện lên bảng làm. -Gọi 2 HS nêu lại qui tắc tính chu vi, diện tích - Nhóm khác theo dõi, sửa sai. hình chữ nhật, hình vuông. -Làm lại bài 2,3 ở nhà. -Chuaån bò baøi: Pheùp coäng caùc soá trong phaïm vi 100.000. -Nhaän xeùt tieát hoïc..

(100) PHEÙP COÄNG CAÙC SOÁ TRONG PHAÏM VI 100 000. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Biết cộng các số trong phạm vi 100.000 (đặt tính và tính đúng). - Giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2a, Baøi 4. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC CHỦ YẾU:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. Ba HS đọc bảng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi tựa đề. 4/. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 45732 + 36194 - Giúp HS làm quen với cộng các số trong phạm vi 100.000. a) Giới thiệu phép cộng và hướng dẫn HS tự thực hiện pheùp coäng 45732 + 36194. - GV neâu pheùp coäng 45732 + 36194. - GV yêu cầu HS thực hiện phép tính.. Hoạt động của trò. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS đặt và thực hiện pheùp tính 4573 - GV hỏi: Muốn cộng hai số có đến năm chữ số ta làm 2 + theá naøo? 3619 * 2 coäng 4 baèng 6, vieát 6. 4 4573 3 cộng 9 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 8192 2 7 coäng 1 baèng 8, theâm 1 baèng 9, vieát 9. 6 + 5 cộng 6 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 3619 -HS: ta cộng từ hàng đơn 4 coäng 3 baèng 7, theâm 1 baèng 8, vieát 8. 4 vò, chuïc, traêm, haøng 8192 nghìn, chuïc nghìn. 6 Kết luận: Muốn cộng hai số có nhiều chữ số ta viết các số hạng sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau: chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số 2 –3 HS lặp lại. hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số haøng chuïc, ……… roài vieát daáu coäng, keû vaïch ngang vaø cộng từ phải sang trái. PP: Luyện tập, thực * Hoạt động 2: Thực hành haønh, thaûo luaän..

(101) - Giúp HS biết cộng các số có 5 chữ số. Giải bài toán có lời văn. Cho học sinh mở sgk. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm vào vở. 4 HS lên bảng làm baøi. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 8614 64827 37092 72468 9 + + + + 1273 21957 35864 6829 5 9888 7929 86784 72956 4 7 Baøi 2a (boû b): - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.(Đặt tính rồi tính) - GV cho HS laøm baûng con. -GV nhận xét, nêu kết quả đúng. a) 18257 + 64439 = 82696 52819 + 6546 = 59365 * Hoạt động 3: (Giải toán hợp). Baøi 4: - Mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV hướng dẫn cách giải bài toán trên sơ đồ. - GV mời 1 HS lên bảng làm. - GV nhaän xeùt, choát laïi. Baøi giaûi. Độ dài đoạn đường AC là: 2350 – 350 = 2 000 (m) 2000m = 2km Độ dài đoạn đường AD là: 2 + 3 = 5 (km) Đáp số: 5 km 5/Cuûng coá – daën doø. - 2 HS nêu cách thực hiện phép cộng các số có nhiều chữ số. Laøm baøi 2,4. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -4 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS laøm baûng con. -1 HS leân baûng laøm. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS nhaéc laïi 1 HS leân baûng laøm. Caû lớp làm vào vở. -HS cả lớp nhận xét. -HS chữa bài đúng vào vở..

(102) TUAÀN 30 LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Biết phép cộng các số có đến năm chữ số (có nhớ). - Giải bài toán bằng hai phép tính và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (coät 2, 3), baøi 2, baøi 3. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC CHỦ YẾU. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Pheùp coäng caùc soá trong phaïm vi 100.000. Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. Ba HS đọc bảng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi tựa đề. Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1 - Giúp HS biết cộng các số có 5 chữ số. Cho học sinh mở sgk. Baøi 1 (boû coät 3): - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài, GV hướng dẫn mẫu. - GV yêu cầu HS tự làm vào vở. 4 HS lên baûng laøm baøi. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 6354 5237 8 9 + + 1925 3842 6 1 8280 9080 4 0 b) 23154 46215 + 31028 + 4072 17209 19360 71391 69647 * Hoạt động 2: Làm bài 2.. Hoạt động của trò. PP: Luyện tập, thực hành, thảo luaän.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -4 HS leân baûng thi laøm baøi laøm. -HS nhaän xeùt.. PP: Trò chơi, luyện tập, thực hành..

(103) Giuùp cho caùc em bieát tính dieän tích, chu vi của hình chữ nhật. Giải bài toán có lời văn. Baøi 2: - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. Caâu hoûi: +Đề bài cho biết gì? +Đề bài yêu cầu gì? +Để tính được chu vi, diện tích hình chữ nhaät ta caàn phaûi bieát gì? - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. Một HS leân baûng laøm - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi. a) Chiều dài của hình chữ nhật: 3 x 2 = 6 (cm) Chu vi hình chữ nhật là: (6 + 3) x 2 = 18 (cm) b) Diện tích hình chữ nhật là: 6 x 3 = 18 (cm2) Đáp số: 18cm ; 18cm2. */ Baøi 3: -GV nêu sơ đồ bài toán. -Gợí ý cho HS tự đặt đề bài toán theo sơ đồ. +Con caân naëng 17kg , meï caân naëng gaáp 3 laàn con. Hoûi caû hai meï con caân naëng bao nhieâu ki-loâ-gam? --Cho HS viết đề và tự giải vào vở tập. -GV chốt lại, HS chữa bài. Baøi giaûi. Meï caân naëng laø: 17 x 3 = 51 (kg) Soá kg cuûa meï vaø con laø: 17 + 51 = 68 (kg) Đáp số: 68 kg 5/.Cuûng coá – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 2,3. Chuẩn bị bài: Phép trừ các số trong phạm vi 100.000. Nhaän xeùt tieát hoïc.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. +Chieàu roäng baèng 3cm. +Chieàu daøi gaáp ñoâi chieàu roäng. +Tìm chu vi, diện tích hình chữ nhật. +Tìm chieàu daøi. -HS cả lớp làm vào vở. 1 HS lên baûng laøm.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -1 HS lên bảng làm. Cả lớp làm vào vở. -HS cả lớp nhận xét.. -HS chữa bài đúng vào vở..

(104) PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Biết trừ các số trong phạm vi 100.000 (đặt tính và tính đúng). - Giải bài toán có phép trừ gắn với mối quan hệ giữa km và m. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC CHỦ YẾU:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. - GV goïi 2 HS leân laøm baøi taäp 2, 3. - GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. 3. Giới thiệu và ghi tựa đề. Phép trừ các soá trong phaïm vi 100 000. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS thực hiện phép trừ. - Giúp HS làm với phép trừ, cách đặt tính. a) Giới thiệu phép trừ. - GV viết lên bảng phép trừ: 85674 – 58329 - GV yêu cầu cả lớp thực hiện bài toán. 8567 4 không trừ được 9, lấy 14 4 trừ 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 5832 9 baèng 4, vieát 4. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 2734 5 không trừ được 8, lấy 15 5 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6; 8 trừ 6 baèng 2, vieát 2. Vaäy: 85674 – 58329 = 27345 - GV hỏi: Muốn trừ hai số có nhiều chữ soá cho ta laøm nhö theá naøo? - GV rút ra quy tắc: “Muốn trừ hai số có nhiều chữ số , ta viết số bị trừ rồi viết số trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau (chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ. Hoạt động của trò. PP: Quan sát, hỏi đáp, giảng giải.. -HS quan saùt. -HS cả lớp thực hiện bài toán bằng caùch ñaët tính doïc. 8567 4 5832 9 2734 5. -HS trả lời. -Vài HS đứng lên đọc lại quy tắc..

(105) số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục……) ; rồi viết dấu trừ, kẻ vạch ngang và trừ lần lượt từ phải sang trái. * Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành. -Giúp HS biết thực hiện phép trừ số có nhiều chữ số cho số có nhiều chữ số. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yeâu caàu HS laøm vaøo baûng con. - 1HS leân baûng laøm. - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi quy taéc. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 9289 7358 5937 32484 6 1 2 6574 3602 5381 9177 8 9 4 2714 3755 2330 5558 8 2 7 *Baøi 2: Ñaët tính roài tính. a b c 6378 9146 4928 0 2 3 1854 5340 5765 6 6 4523 3805 4351 4 6 8 * Hoạt động 3: Làm bài 3. - Giúp biết giải bài toán có lời văn. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV yeâu caàu HS thaûo luaän caâu hoûi. + Quảng đường dài bao nhiêu? +Có bao nhiêu mét đường đã trải nhựa? + Bài toán hỏi gì? -1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi. Độ dài đoạn đường chưa trải nhựa là: 25 850 – 9850 = 16 000 (m) 16 000m = 16 km Đáp số: 16 km. PP: Luyện tập, thực hành, thảo luận. Hoïc sinh laáy baûng con vaø sgk.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào bc. -1 HS leân baûng laøm vaø neâu caùch tính. -HS nhaéc laïi quy taéc. -HS nhaän xeùt. -Vài HS đọc lại kết quả đúng.. -HS đọc yêu cầu đề bài. +Quảng đường dài 25 850m. +Có 9850 m đã trải nhựa. +Còn bao nhiêu ki-lô- mét đường chưa trải nhựa? -HS làm bài vào vở. -1 HS leân baûng laøm baøi. -HS chữa bài đúng vào vở..

(106) 5/.Cuûng coá – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 2,3. Chuaån bò baøi: Tieàn Vieät Nam. Nhaän xeùt tieát hoïc..

(107) TIEÀN VIEÄT NAM. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Nhận biết được các tờ giấy bạc: 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng - Bước đầu biết đổi tiền. - Biết làm tính trên các số với đơn vị là đồng. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3, baøi 4 (doøng 1, 2). II/ Chuaån bò: * GV: Bảng phụ, các tờ giấy bạc 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng và các loại giấy bạc khác. * HS: vở, bảng con. III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC CHỦ YẾU:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Phép trừ các số trong phạm vi 100.000. - GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Tiền Việt Nam. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu các tờ giấy bạc. - Giúp HS làm các loại tiền 20.000, 50.000 và 100.000 đồng. a) Giới thiệu các tờ giấy bạc: 20.000 đồng, 50.000 đồng , 100.000 đồng. - GV yeâu caàu HS quan saùt kó caû hai maët cuûa từng tờ giấy bạc và nêu nhận xét các đặc ñieåm nhö: + Màu sắc của từng tờ giấy bạc. + Dòng chữ “hai mươi nghìn đồng” và số 20.000. + Dòng chữ “năm mươi nghìn đồng” và số 50.000. + Dòng chữ “một trăm nghìn đồng” và số 100.000. - GV yêu cầu vài HS đứng lên nhận xét. - GV nhaän xeùt, choát laïi:” * Hoạt động 2: Thực hành - Giúp HS biết nhận biết các loại tiền. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV cho HS quan saùt tranh veõ, neâu pheùp tính,giải thích trả lời câu hỏi. - GV yêu cầu HS nhẩm và trả lời.. Hoạt động của trò - 2 HS leân laøm baøi taäp 2, 3.. PP: Quan sát, hỏi đáp, giảng giaûi. -HS quan saùt.. -HS quan saùt vaø nhaän xeùt.. PP: Luyện tập, thực hành, thảo luaän. Cho học sinh mở sgk. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào PHT. -3 HS leân baûng laøm vaø neâu caùch tính. -HS nhaéc laïi quy taéc..

(108) - GV nhaän xeùt, choát laïi. 10.000 đồng + 20.000 đồng + 20.000 đồng = 50.000 đồng. 10.000 đồng + 20.000 đồng + 50.000 đồng + 10.000 đồng = 90.000 đồng. 20.000 đồng + 10.000 đồng + 50.000 đồng+10 000 đồng = 90.000 đồng. 10 000 đồng + 2 000 đồng + 500 đồng+ 2 000 đồng = 14 500 đồng. e) 50 000 đồng +500 đồng + 200 đồng = 50 700 đồng. Bài 2:- GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS làm vào vở. - Yeâu caàu 1 HS leân baûng laøm. - GV nhaän xeùt, choát laïi. Baøi giaûi Số tiền mẹ trả để mua cặp sách và bộ quần áo laø: 15 000 + 25 000 = 40 000 (đồng) Coâ baùn haøng phaûi traû laïi meï soá tieàn laø: 50 000 – 40 000 = 10 000 (đồng) Đáp số: 10 000 đồng * Hoạt động 3: Làm bài 3. Giúp biết điền số thích hợp vào ô trống. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV yeâu caàu HS thaûo luaän . - GV laøm maãu. - GV mời 3 HS lên thi làm bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Soá cuoán 1 cuoán 2 cuoán 3 cuoán 4 cuoán vở Thaønh 1200 2400 3600 4800 tieàn đồng đồng đồng đồng Baøi 4: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV chia lớp thành 2 nhóm cho các em thi tiếp sức. - GV nhaän xeùt, choát laïi. + 90 000 đồng: có 2 tờ 20 000 đồng và 1 tờ 50 000 đồng. +100 000 đồng: có 3 tờ 10 000 đồng , 1 tờ 20. -HS nhaän xeùt. -Vài HS đọc lại kết quả đúng.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. 1- HS leân baûng laøm. -HS chữa bài đúng vào vở.. PP: Luyện tập, thực hành, trò chôi.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS làm bài vào vở. -3 HS leân baûng thi laøm baøi. -HS chữa bài đúng vào vở.. - HS đọc yêu cầu đề bài. - Hai nhóm lên bảng thi tiếp sức. - HS cả lớp làm bài vào vở. - HS nhaän xeùt..

(109) 000 đồng và 1 tờ 50 000 đồng. 5/. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi: 2, 3. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc..

(110) LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn. - Biết trừ các số có đến năm chữ số (có nhớ) và giải bài toán có phép trừ. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3, baøi 4a. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu . * HS: vở, bảng con. III/- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC CHỦ YẾU:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Tieàn Vieät Nam Một HS sửa bài 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi đề. Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động: *Hoạt động 1: Làm bài 1, 2 -Giúp HS biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn. Củng cố về thực hiện phép trừ các số có đến năm chữ số. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài - Yêu cầu cả lớp nhẩm. - GV yêu cầu HS nêu lại cách trừ nhẩm. - GV yêu cầu 4 HS nối tiếp đọc kết quả. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 60.000 – 30.000 = 30.000 80.000 – 50.000 = 30.000 100.000 – 40.000 = 60.000 100.000 – 70.000 = 30.000 Baøi 2: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài.(đặt tính rồi tính) - GV yêu cầu cả lớp làm vào PHT. - GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc thực hiện các pheùp tính. - GV mời 4 HS lên bảng làm bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 8198 8629 9364 6590 1 6 4 0 4524 7495 2610 245 5 1 7. Hoạt động của trò. PP: Luyện tập, thực hành. Cho học sinh mở SGK:. -HS đọc yêu cầu đề bài.. -HS neâu. -4 HS nối tiếp nhau đọc kết quả các phép trừ.. -HS đọc yêu cầu của đề bài. -Cả lớp làm vào PHT. 4 HS lên bảng làm và nêu cách thực hiện pheùp tính. -HS cả lớp nhận xét.. PP: Luyện tập, thực hành, trò chôi..

(111) 3673 1134 6753 6565 6 5 4 5 * Hoạt động 2: Làm bài 3. Củng cố cho HS giải bài toán có lời văn bằng hai pheùp tính. Baøi 3: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp thảo luận các câu hỏi:. + Trại nuôi ong sản xuất được bao nhiêu lít mật ongâ? + Đã bán hết bao nhiêu lít ? + Bài toán hỏi gì? - GV nhaän xeùt, choát laïi. Baøi giaûi. Soá lít maät ong coøn laïi laø: 23 560 – 21 800 = 1760 (lít) Đáp số: 1760 lít mật ong *Baøi 4: a) Chữ số thích hợp viết vào ô trống là: 9 b)Teân boán thaùng, moãi thaùng coù 30 ngaøy laø: caâu D (thaùng 4, thaùng 6, thaùng 9 vaø thaùng 11) 5/Cuûng coá– daën doø. Taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 2, 3. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung Nhaän xeùt tieát hoïc.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Cả lớp thảo luận. +23560 lítâ. +21800 lítâ. +Traïi nuoâi ong coøn laïi bao nhieâu lít.. - 1 HS lên bảng làm. HS cả lớp làm vào vở. -HS nhaän xeùt.. - HS cả lớp. - HS thực hiện theo nhóm..

(112) LUYEÄN TAÄP CHUNG. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Biết cộng, trừ các số trong 100.000. - Giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán rút về đơn vị. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, Baøi 3, Baøi 4. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu . * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động dạy-học:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. Một HS sửa bài 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi tựa đề. Luyện tập chung 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. Giúp HS củng cố về cộng, trừ (nhẩm và viết) các số trong 100.000. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 2 HS nhắc lại cách cộng trừ nhẩm . - Yêu cầu cả lớp làm vào vở. - GV mời 4 HS nối tiếp đọc kết quả. a) 40.000 + 30.000 + 20.000 = 90.000 40.000 + (30.000 + 20.000) = 90.000 b) 60.000 – 20.000 – 10.000 = 30.000 60.000 – (20.000 + 10.000) = 30.000 Baøi 2: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - Yêu cầu HS tự làm vào vở. 2HS lên bảng làm bài laøm vaø neâu caùch tính. - GV nhaän xeùt, choát laïi. 3582 9268 7243 5737 0 4 6 0 + 2507 4532 9508 6821 9 6 6089 4735 8194 5054 9 8 4 9 Hoạt động 2: Làm bài 3, 4.. Hoạt động của trò. PP: Luyện tập, thực hành. Học sinh mở SGK:. -HS đọc yêu cầu đề bài.. -Hai HS neâu. -HS cả lớp làm vào vở -4 HS nối tiếp đọc kết quả. -HS cả lớp nhận xét.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -2 HS leân baûng laøm baøi. -HS nhaän xeùt.. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi..

(113) Giúp HS củng cố về giải bài toán bằng hai phép và ruùt veà ñôn vò . Baøi 3: - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yeâu caàu HS thaûo luaän , caâu hoûi: +Xaõ Xuaân Phöông coù bao nhieâu caây aên quaû? +Xã Xuân Hoà nhiều hơn Xã Xuân Phương là bao nhieâu? +Xã Xuân Mai có ít hơn Xuân Hoà là bao nhiêu cây? + Bài toán hỏi gì?. -HS đọc yêu cầu của đề baøi. -HS thaûo luaän. +68700 caây. +Nhieàu hôn laø 5200 caây. +Ít hơn Xuân Hoà 4500 caây. +Xaõ Xuaân Mai coù bao nhieâu caây? +Xã Xuân Hoà có bao nhieâu caây? +Để biết được xã Xuân Mai có bao nhiêu cây ta cần -Cả lớp làm vào vở. 1 HS leân baûng laøm baøi. bieát gì? - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. 1 HS lên bảng -HS chữa bài đúng vào vở. laøm baøi. - GV nhaän xeùt, chöaõ baøi: (coù 2 caùch giaûi) Caùch2: Số cây xã Xuân Hoà nhiều Baøi giaûi. hôn xaõ Xuaân Mai laø: Caùch1: 5200 – 4500 =700 (caây) Số cây ăn quả xã Xuân Hoà là: Soá caây xaõ Xuaân Mai laø:â 68 700 + 5200 = 73 900 (caây) 68 700 + 700 = 69 400 Soá caây aên quaû xaõ Xuaân Mai laø: (caây) 73 900 – 4500 = 69 400 (caây) Đáp số: 69 400 cây Đáp số: 69 400 cây. -HS đọc yêu cầu đề bài. Baøi 4: +Ruùt veà ñôn vò. - Mời HS đọc yêu cầu đề bài. +Tìm giaù trò 1 phaàn. -GV hỏi: +Bài toán thuộc dạng toán nào? +Nêu bứơc tính bài toán có liên quan đến rút về đơn +Tìm giá trị nhiều phần. -HS cả lớp làm vào vở. vò? Moät HS leân baûng laøm. - GV yêu cầu HS cả lớp làm vào vở. Một HS lên -HS nhận xét. -HS chữa bài đúng vào vở. baûng laøm baøi. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi. Soá tieàn mua moät caùi com-pa laø: 10 000: 5 = 2 000 (đồng) Soá tieàn mua aáicí com-pa laø: 2000 x 3 = 6000 (đồng) Đáp số: 6000 đồng. 5/ Cuûng coá – daën doø. Taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 2, 4. Chuẩn bị bài: Nhân số có năm chữ số với số có một.

(114) chữ số. Nhaän xeùt tieát hoïc..

(115) TUAÀN 31 NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Biết cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (có nhớ không quá hai lần và nhớ không liên tiếp). + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. - GV goïi 2 HS leân baûng laøm baøi 4, 2. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi tựa đề. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân có năm chữ số với số có một chữ số . -Giúp HS nhớ các bước thực hiện phép tính. a) Pheùp nhaân: 14273 x 3. - GV vieát leân baûng pheùp nhaân 14273 x 3 = ? - GV yeâu caàu HS ñaët tính theo coät doïc. + Khi thực hiện phép tính này ta bắt đầu từ đâu? - GV yêu cầu HS tự dặt tính và thực hiện phép tính treân. 1427 3 nhaân 3 baèng 9. 3 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. x 3 nhaân 2 baèng 6, theâm 2 baèng 8, 3 4281 vieát 8. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 9 3 nhaân 1 baèng 3, theâm 1 baèng 4, vieát 4. Vaäy: 14273 x 3 = 42819. * Hoạt động 2: Thực hành. - Giúp cho HS biết cách thực hiện đúng phép tính nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. Baøi 1. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào bảng con. 3 HS lên baûng laøm baøi.. Hoạt động của trò. .PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS đọc đề bài. -Moät HS leân baûng ñaët tính. Cả lớp đặt tính ra giấy nhaùp. +Thực hiện lần lượt từ phaûi sang traùi... PP: Luyện tập, thực hành.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm vào bc - HS leân baûng laøm baøi vaø nêu cách thực hiện phép tính..

(116) -HS nhaän xeùt - GV choát laïi. 2152 4072 1709 1511 6 x 9 2 x 2 x x 3 2 4 5 6457 8145 6836 7590 8 8 8 0 Baøi 2: - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào PHT. 3 HS lên bảng sửa bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi Thừa số 19 091 13 070 10 709 Thừa số 5 6 7 Tích 95 455 78 420 74 963 * Hoạt động 3: Làm bài 3. - Giúp các em biết giải bài toán có lời văn. - GV mời HS đọc yêu cầu bài toán. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. Caâu hoûi: + Lần đầu chuyển bao nhiêu kg thóc ? + Lần thứ 2 chuyển bao nhiêu kg thóc ?. -HS đọc yêu cầu của bài. -HS laøm baøi vaøo PHT. 3 HS lên sửa bài và nêu caùch tính. -HS chữa bài vào vở.. PP: Thảo luận, thực hành. -HS đọc yêu cầu bài toán.. +27 150 kg. +Gaáp 2 laàn soá kgthoùc laàn đầu. +Hoûi caû hai laàn chuyeån được bao nhiêu ki-lô-gam thoùc?û. + Bài toán hỏi gì? -Cả lớp làm vào vở. Một + Muốn tìm số kg thóc chở cả hai lần ta làm thế nào? HS lên bảng làm bài. - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. Một HS lên bảng -HS chữa bài đúng vào vở. sửa bài. GV nhận xét, chốt lại: Baøi giaûi Số ki-lô-gam thóc lần sau chuyển đựơc là: 27150 x 2 = 54 300 (kg). Soá ki-loâ-gam thoùc caû hai laàn chuyeån vaøo kho laø: 27150 + 54 300 = 81450 (kg) Đáp số: 81 450 kg thóc. 5/Cuûng coá – daën doø. -Taäp laøm laïi baøi. -Laøm baøi 1, 3. -Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. -Nhaän xeùt tieát hoïc..

(117) LUYEÄN TAÄP. I. Muïc ñích yeâu caàu: - Biết nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. - Biết tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số . - GV gọi 2HS lên bảng sửa bài 1, 3. - GV nhaän xeùt, cho ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi tựa đề. Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1. - Giúp cho HS củng cố lại cách nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số. Baøi 1. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài - GV mời lần lượt 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp laøm vaøo baûng con. - GV choát laïi: 1219 1067 21718 18061 8 0 x x x x 4 4 5 6 4879 6402 86872 90305 2 0 Bài 2: GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. Một kho chứa bao nhiêu lít dầu? - Mỗi lần người ta lấy bao nhiêu lít, lấy ra mấy lần ? Bài toán hỏi gì? GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. Baøi giaûi. Số lít dầu đã chuyển ra kho là: 10 715 x 3 = 32145 (lít) Soá lít daàu coøn laïi trong kho laø:. Hoạt động của trò. PP: Luyện tập, thực haønh.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS leân baûng laøm baøi. HS cả lớp làm vào bảng con . -HS cả lớp nhận xét bài cuûa baïn.. * HS đọc yêu cầu đề baøi. -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. +63 150 lít. +Moãi laàn laáy ra 10 715 lít. +Laáy ra 3 laàn. +Trong kho coøn laïi bao nhieâu lít daàu. -HS cả lớp làm bài vào vở. -HS sửa bài vào vở..

(118) 63150 – 32145 = 31005 (lít) Đáp số: 31005 lít dầu.. * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Củng cố lại cho HS cách tính giá trị của biểu thức, ôn laïi caùch tín nhaåm. PP: Luyện tập, thực Baøi 3: haønh, troø chôi. - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. + Trong một biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân chia ta laøm nhö theá naøo? -HS đọc yêu cầu của baøi. +Ta thực hiện các phép - GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. Bốn HS lên tính nhaân, chia bảng sửa bài. trước.Sau đó làm các - GV nhaän xeùt, choát laïi: phép tính cộng, trừ sau. -HS làm bài vào vở. a) 10303 x 4 + 27854 21507 x 3 – 18799 Bốn HS lên sửa bài. = 41212 + 278 54 = 64521 – 18799 -HS chữa bài vào vở. = 69 066 = 45722. b) 26742 + 14031 x 5 81025 – 12071 x 6 = 26742 + 70155 = 81025 – 72426 = 96897 = 8599. Baøi 4: - GV mời HS đọc yêu cầu của bài. - GV cho HS noái tieáp nhau neâu keát quaû. a) 3000 x 2 = 6000 b) 11.000 x 2 = 22.000 -HS đọc yêu cầu đề bài. 2000 x 3 = 6000 12.000 x 2 = 24.000 -Hai nhoùm thi ñua laøm 4000 x 2 =8.000 13.000 x 3 = 39.000 baøi. 5000 x2 =10 000 15 000 x 2 = 30.000 -HS nhaän xeùt. 5/. Cuûng coá – daën doø. Laøm laïi baøi 3 Chuẩn bị bài: Chia số có năm chữ số với số có một chữ soá. Nhaän xeùt tieát hoïc..

(119) CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. I. Muïc ñích yeâu caàu: a. Kiến thức: - Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp có một lượt chia coù dö vaø laø soá chia heát. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3. b) Kyõ naêng: Reøn HS tính caùc pheùp tính nhaân, chia chính xaùc, thaønh thaïo. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. 3. Giới thiệu và ghi tựa đề. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. .4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. Giúp HS nắm đựơc các bước thực hiện một phép toán chia . a) Hướng dẫn thực hiện phép chia 37648: 4. - GV vieát leân baûng: 37648 : 4 = ? . Yeâu caàu ñaët theo coät doïc. - GV yêu cầu cả lớp suy nghĩ và thực hiện phép tính treân. - GV hướng dẫn cho HS tính từ bước: - GV hỏi: Chúng ta bắt đầu chia từ hàng nào của số bị chia? - GV yêu cầu HS suy nghĩ và thực hiện chia hàng chục nghìn, chuïc vaø ñôn vò. - GV yêu cầu cả lớp thực hiện lại phép chia trên. Một số HS nhắc lại cách thực hiện phép chia. 3764 37 chia 4 ñöôcï 9, vieát 9. 9 nhaân 4 baèng 4 8 36; 37 trừ 36 bằng 1. Hạ 6; được 16; 16 chia 4 được 4, viết 016 941 4; 4 nhân 4 bằng 16; 16 trừ 16, bằng 0. 2 Hạ 4, 4 chia 4 được 1 , viết 1; 1 nhân 4 04 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0. 08 Hạ 8 ; 8 chia 4 được 2, viết 2; 2 nhân 4 0. Hoạt động của trò. 1 học sinh lên sửa bài 3.. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS ñaët tính theo coät doïc vaø tính. HS: Chúng ta bắt đầu chia từ hàng chục nghìn cuûa soá bò chia. -Moät HS leân baûng laøm. Cả lớp theo dõi, nhận xeùt.. -HS thực hiện lại phép chia treân.. PP: Luyện tập, thực.

(120) bằng 8 ; 8 trừ 8 bằng 0. => Ta noùi pheùp chia 37648: 4 = 9412. * Hoạt động 2: Thực hành - Giúp HS biết cách tính phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. Củng cố cách tính giá trị biểu thức. Bài 1:- GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - Yêu cầu 3 HS vừa lên bảng nêu rõ từng bước thực hieän pheùp tính cuûa mình. 84848: 4 = 21212. 24693: 3 = 8231 23436: 3 = 7812. Bài 3:- GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm. - GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính giá trị biểu thức. - Yêu cầu 2 HS vừa lên bảng nêu rõ từng bước thực hieän pheùp tính cuûa mình. - GV nhaän xeùt. a) 69218 – 26736: 3 b) (35281 + 51645): 2 = 69218 – 8912 = 86926: 2 = 60306 = 43463 30507 + 27876: 3 (45405 – 8221):4 = 30507 + 9292 = 37184: 4 = 39799 = 9296 * Hoạt động 3: Làm bài 2, 4. - Giúp HS giải đúng các bài toán có lời văn. Ghép hình. Bài 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. GV hoûi: + Cửa hàng có bao nhiêu kg xi măng? + Số xi măng đã bán đi là bao nhiêú ? + Bài toán hỏi gì?. haønh, thaûo luaän. HS mở vở bài tập và sgk. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm bài vào vở. -3 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt.. - HS đọc yêu cầu đề bài. - Lớp làm bài vào vở. - HS nhaéc laïi quy taéc. - 2 HS leân baûng laøm. - HS nhaän xeùt.. PP: Luyện tập, thực haønh, thaûo luaän, troø chôi. -HS đọc yêu cầu đề bài.. +36 550 kg. +Đã bán 1/5 số xi măng. +Cửa hàng còn lại bao nhieâu kg xi maêng. +Phaûi bieát 1/5 soá xi +Để biết cửa hàng còn lại bao nhiêu kg xi măng ta cần măng là bao nhiêu kg. -HS laøm baøi. phaûi bieát gì? - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng -Một HS lên bảng làm. lớp. Baøi giaûi Số ki-lô-gam xi măng đã bán là: 36550: 5 = 7310 (kg). Số ki-lô-gam xi măng cửa hàng còn lại là: *Troø chôi. 36550 – 7310 = 29240 (kg) -HS đọc yêu cầu đề bài.

(121) -Caû hai nhoùm thi laøm Đáp số: 29240 ki-lô-gam. baøi. Baøi 4 (Gheùp hình) -HS nhaän xeùt. - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV chia lớp thành 2 nhóm cho các em chơi trò chơi. Trong vòng 5 phút nhóm nào xếp hình đẹp, đúng sẽ chieán thaéng. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm chieán thaéng. 5/. Cuûng coá – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi 2,3. Chuẩn bị bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo). Nhận xét tiết học..

(122) CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (TIẾP THEO). I. Muïc ñích yeâu caàu: Kiến thức: - Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp chia có dư. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3 (doøng 1, 2). b) Kyõ naêng: Reøn HS tính caùc pheùp tính nhaân, chia chính xaùc, thaønh thaïo. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tieát 1). Gọi 2 học sinh lên bảng sửa bài 3. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi đề. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tt) 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. - Giúp HS nắm đựơc các bước thực hiện một phép toán chia .a) Hướng dẫn thực hiện phép chia 12485: 3. - GV vieát leân baûng: 12485: 3= ? . Yeâu caàu HS ñaët theo coät doïc. - GV hỏi: Chúng ta bắt đầu chia từ hàng nào của số bị chia?. Hoạt động của trò. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. -HS ñaët tính theo coät doïc vaø tính. -HS: Chúng ta bắt đầu chia từ hàng nghìn của soá bò chia. +12 chia 3 baèng 4. + 12 chia 3 baèng maáy? -Moät HS leân baûng laøm. + Sau khi đã thực hiện chia hàng chục nghìn và hàng Cả lớp theo dõi, nhận nghìn, ta chia đến hàng trăm. 4 chia 3 được mấy? xeùt. + Tương tự ta thực hiện phép chia ở hàng chục và đơn vò. - GV yêu cầu HS suy nghĩ và thực hiện chia hàng chục vaø ñôn vò. +Soá dö cuoái cuøng cuûa + Soá dö cuoái cuøng cuûa pheùp chia laø bao nhieâu? pheùp chia baèng 2. =>12485: 3 = 4161 dö 2. + Vaäy 12485 chia 3 baèng bao nhieâu? -HS thực hiện lại phép - GV yêu cầu cả lớp thực hiện lại phép chia trên. Một chia trên. số HS nhắc lại cách thực hiện phép chia..

(123) 1248 3 5 04 416 1 18 05 2. 12 chia 3 ñöôcï 4, vieát 4, 4 nhaân 3 baèng 12; 12 trừ 12 bằng 0. Haï 4 ; 4 chia 3 baèng 1, vieát 1 ; 1 nhaân 3 bằng 3 ; 4 trừ 3 bằng 1. Hạ 8, đươcï 18; 18 chia 3 được 6, viết 6. 6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0. Hạ 5, 5 chia 3 được 1, viết 1. 1 nhân 3 bằng 3; 5 trừ 3 bằng 2. => Ta noùi pheùp chia 12485: 3 = 4161 dö 2. Löu yù: Soá dö phaûi beù hôn soá chia. * Hoạt động 2: Thực hành - Giúp HS biết cách tính đúng các phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (có dư). Cho học sinh mở sgk . Bài 1:- GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm vào bảng con. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. + Yêu cầu 3 HS vừa lên bảng nêu rõ từng bước thực hieän pheùp tính cuûa mình. + Yeâu caàu HS neâu roõ pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö. - GV nhaän xeùt: 14729: 2 = 7364 (dö 1). 16538: 3 = 5512 (dö 2). 25295: 4 = 6323 (dö 3). * Hoạt động 3: Làm bài 2, 3. - Giúp HS giải đúng các bài toán có lời văn. Củng cố veà pheùp chia. Bài 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. GV hoûi: + Coù bao nhieâu meùt vaûi? Moãi boä may heát bao nhieâu meùt?. PP: Luyện tập, thực haønh, thaûo luaän.. HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vaøo bc. -3 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt.. PP: Luyện tập, thực haønh, thaûo luaän, troø chôi. HS đọc yêu cầu đề bài. HS thaûo luaän nhoùm ñoâi.. +Coù 10 250 meùt. +Moãi boä may heát 3 meùt. Hoûi coù theå may nhieàu nhaát bao nhieâu boä quaàn + Bài toán hỏi gì? áo và còn thừa mấy mét vaûi? - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng -HS làm bài. -Moät HS leân baûng laøm. lớp. GV nhận xét, chốt lại: Soá boä quaàn aùo coù theå may nhieàu nhaát laø: 10 250: 3 = 3416 (boä) dö 2m. Đáp số: 3416 bộ quần áo, thừa 2 m vải. -HS đọc yêu cầu đề bài. Bài 3:- HS đọc yêu cầu của bài. -HS cả lớp thảo luận. - GV cho HS chơi trò trơi tiếp sức. - Yêu cầu trong 5 phút, nhóm nào làm xong, đúng sẽ -4 nhóm HS lên bảng thi.

(124) thaéng cuoäc. -GV nhaän xeùt, tuyeân döông. 5/.Cuûng coá – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1 , 3. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc.. laøm baøi. -HS nhaän xeùt..

(125) LUYEÄN TAÄP. I. Muïc ñích yeâu caàu: a. Kiến thức: - Biết chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số với trường hợp thương có chữ số 0. - Giải bài toán bằng hai phép tính. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4. b. Kyõ naêng: Reøn HS tính caùc pheùp tính nhaân, chia chính xaùc, thaønh thaïo. c. Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tt) . -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 1. -1 HS sửa bài 3. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi đề. Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện phép chia - Giúp HS biết cách tính đúng các phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (có dư). -GV neâu pheùp chia 28921 : 4 = ? * / Neâu caùch chia: +Lần 1: 28 chia 4 được 7, viết 7. 7 nhân 4 bằng 28 , 28 trừ 28 bằng 0 . + Lần 2:Hạ 9 ; 9 chia 4 được 2, viết 2. 2 nhân 4 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1. +Lần 3: Hạ 2; được 12 ; 12 chia 4 được 3, viết 3. 3 nhân 4 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0. +Lần 4: Hạ 1; 1 chia 4 được 0, viết 0. 0 nhân 4 bằng 0 ; 1 trừ 0 bằng 1. Vaäy: 28921: 4 = 7230 (dö 1) * Hoạt động 2: Thực hành Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. + Yêu cầu 3 HS vừa lên bảng nêu rõ từng bước thực. Hoạt động của trò. PP: Luyện tập, thực haønh, thaûo luaän. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -3 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở..

(126) hieän pheùp tính cuûa mình. -3 HS leân baûng thi laøm + Yeâu caàu HS neâu roõ pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö. baøi. - GV nhaän xeùt. 12760: 2 = 63800. 18752: 3 = 6250 (dö 2). 25704: 5 = 5140 (dö 4). Baøi 2: (Ñaët tính roài tính) - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm. - GV cho 3 HS leân baûng thi laøm baøi. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 15273: 3 = 5091. 18 842: 4 = 4710 (dö 2). 36083: 4 = 9020 (dö 3). * Hoạt động 3: Làm bài 3. - Giúp HS giải đúng các bài toán có lời văn. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. GV hoûi: -HS đọc yêu cầu đề bài. + Trong kho chứa thóc nếp và thóc tẻ là bao nhiêu? + Trong đó thóc nếp bằng bao nhiêu số thóc trong kho? + Coù 27 280 kg neáp vaø teû . 1 + Bài toán hỏi gì? +Soá thoùc neáp baèng 4. - GV yêu cầu cả lớp bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp. GV nhận xét, chốt lại: Baøi giaûi. Soá thoùc neáp trong kho laø: 27280: 4 = 6820 (kg) Soá thoùc teû trong kho laø: 27 280 – 6820 = 20 460 (kg) Đáp số: 6820 kg thóc nếp.; 20 460 kg thóc tẻ. Baøi 4: (Tính nhaåm). - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu các em thực hiện lại các phép tính và nối tiếp nhau trả lời. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 15 000 : 3 = 5 000. 24 000 : 4 = 6 000. 56 000 : 7 = 8 000 5./Cuûng coá – daën doø.. soá thoùc trong kho. +Tính mỗi loại có bao nhieâu kg ? -HS laøm baøi. -Moät HS leân baûng laøm.. -HS đọc yêu cầu đề bài.. -Ba HS neâu keát quaû noái tieáp. -HS nhaän xeùt..

(127) - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung. Nhaän xeùt tieát hoïc..

(128) TUAÀN 32 LUYEÄN TAÄP CHUNG. I. Muïc ñích yeâu caàu: Kiến thức: - Biết đặt tính nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số. - Giải toán có phép nhân (chia). + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3. b) Kĩõ năng: Thực hành các phép tính, làm các bài toán một cách chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. - GV goïi 2 HS leân baûng laøm baøi 1, 2. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấnđề. Luyện tập chung 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài1, 2. - Giúp cho HS biết cách thực hiện đúng phép tính nhân, chia số có năm chữ số với số có một chữ số. Củng cố về giải toán có lời văn. Baøi 1. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của đề bài - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. 4 HS lên bảng laøm baøi. - GV hướng dẫn và chốt lại:. x 1075 30755: 5 = 6151 21542 x 3 = 64626 48729: 6 = 8121 (dö 3) 6429 0Baøi 2: - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. 1HS lên bảng sửa bài. Baøi giaûi Số cái bánh nhà trường đã mua là: 4 x 105 = 420 (caùi baùnh) Soá baïn nhaän baùnh laø: 420: 2 = 210 (baïn). Hoạt động của trò. PP: Luyeän haønh.. taäp,. thực. -HS đọc yêu cầu đề bài. - HS cả lớp làm vào vở. 4 HS leân baûng laøm baøi vaø nêu cách thực hiện phép tính. -HS nhaän xeùt -HS sửa bài vào vở.. -HS đọc yêu cầu của bài. -HS làm bài vào vở. HS lên sửa bài.

(129) Đáp số: 210 bạn. * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Củng cố lại cho các em cách tính diện tích hình chữ nhaät. Baøi 3: - GV mời HS đọc yêu cầu bài toán. - GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. Caâu hoûi: + Hình chữ nhật có chiều dài bao nhiêu cm? Chiều rộng bao nhiêu cm ?Bài toán yêu cầu gì?. HS chữa bài vào vở.. + Ñôn vò ño dieän tích? + Công thức tính diện tích hình chữ nhật?. +Chieàu daøi 36cm; chieàu. PP: Thaûo luaän, haønh, troø chôi.. thực. HS đọc yêu cầu bài toán.. 1. roäng baèng 2 chieàu daøi. +Ñôn vò ño dieän tích laø - GV yêu cầu cả lớp làm vào vở. Một HS lên bảng cm2. sửa bài. +Ta laáy chieàu daøi nhaân - GV nhaän xeùt, choát laïi: chieàu roäng. Baøi giaûi -Cả lớp làm vào vở. Một Chiều rộng hình chữ nhật là: HS leân baûng laøm baøi. 12: 3 = 4 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 12 x 4 =48 (cm2) -HS chữa bài đúng vào vở. Đáp số: 48 cm2. Baøi 4: - GV mời HS đọc yêu cầu bài toán. - GV chia HS thành 2 nhóm. Cho các em thi làm toán . HS đọc yêu cầu bài toán. - Yêu cầu trong thơi gian 5 phút. Đại diện các nhóm Hai nhóm thi làm toán. leân baûng ghi keát quaû. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Ngày 8 tháng 3 là ngày chủ nhật. Những ngày chủ nhật trong tháng đó là: 15, 22, 29 (vì 8 + 7 = 15) 5.Cuûng coá – daën doø. -HS nhắc lại nội dung đã ôn tập -Laøm baøi 1, 3. -Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. -Nhaän xeùt tieát hoïc..

(130) BAØI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (TT) I. Muïc ñích yeâu caàu: a) Kiến thức: - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. -Ba HS đọc bảng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và vấn đề. Bài toán liên quan đến rút về ñôn vò (tt) 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Hướng dẫn giải bài toán 2 (bài toán hợp có hai phép tính chia và nhân). - Giúp HS biết các bước để giải đúng bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - GV ghi bài toán trên bảng. - GV tóm tắt bài toán: 35 l: 7 can 10 l: ……? can - GV hướng dẫn HS lập kế hoạch giải toán. + Tìm soá lít maät ong trong moãi can. + Tìm số can chứa 10 lít mật ong. - GV hướng dẫn HS tìm: + Soá l maät ong trong moãi can. + Tìm số can chứa 10 lít mật ong. - GV hoûi: + Muốn tìm mỗi can chứa mấy lít mật ong phải làm tính gì? + Muốn tìm số can chứa 10 lít mật ong phải làm tính gì? Baøi giaûi Soá l maät ong trong moãi can laø: 35: 7 = 5 (l). Hoạt động của trò. PP: Quan sát, hỏi đáp, giaûng giaûi.. HS đọc đề bài toán: Có 35 lít mật ong chia đều vaøo 7 can. Neáu coù 10 lít mật ong thì đựng đều vaøo naáy can nhö theá?. Ta laáy 35 : 7. Ta laáy 10 : 5. 1 HS leân baûng laøm baøi. Ta laøm pheùp tính chia. Ta thực hiện phép tính chia..

(131) Số can cần có để đựng 10l mật ong là: 10: 5 = 2 (can) Đáp số: 2 can. * Hoạt động 2: Làm bài 1, 2. - Giúp HS biết cách giải bài toán liên quan đến rút về ñôn vò. Cho học sinh mở vở bài tập và sgk. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV hướng dẫn HS giải toán theo hai bước theo: + Bước 1: Muốn tìm xem 15kg đường đựng trong mấy túi thì phải tìm xem mỗi túi đựng mấy kg đường? + Bước 2: 5 kg đường đựng trong 1 túi thì 15kg đường đựng trong mấy túi ? - GV yêu cầu HS tự làm. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi Số kg đường trong mỗi túi là: 40: 8 = 5 (kg) Số túi cần có để đựng hết 15kg đường là: 15: 5 = 3 (tuùi) Đáp số: 3 túi Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán và tự làm.. PP: Luyện tập, thực haønh, thaûo luaän.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän caâu hoûi:. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -Một HS lên bảng sửa baøi. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -Một HS lên bảng sửa baøi. -HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn.. - GV mời 1 HS lên bảng sửa bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi. Soá cuùc cho moãi caùi aùo laø: 24: 4 = 6 (cuùc) -HS chữa bài đúng vào Số áo loại đó dùng hết 42 cúc là: vở. 42: 6 = 7 (aùo) Đáp số: 7 cái áo * Hoạt động 3: Làm bài 3. Củng cố cho HS cách tìm giá trị biểu thức. - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. PP: Luyện tập, thực - GV chia HS thaønh 4 nhoùm nhoû. Cho caùc em chôi troø haønh, troø chôi. chôi “Ai nhanh”: -HS đọc yêu cầu đề bài. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. -Caùc nhoùm thi laøm baøi.

(132) 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2 (Ñ) 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8 (S) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3 (S) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 =12 (Ñ) 5/ Cuûng coá- daën doø: -HS nhaéc laïi noäi dung baøi. Veà nhaø laøm laïi baøi 2;3. -Chuaån bò baøi sau: Luyeän taäp -Nhaän xeùt tieát hoïc.. với nhau. -HS cả lớp nhận xét..

(133) LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: Kiến thức: - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - Biết tính giá trị của biểu thức số. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. -Ba HS đọc bảng chia 3. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Giúp HS biết cách giải bài toán liên quan đến rút về ñôn vò. Cho học sinh mở vở bài tập. Bài 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV hướng dẫn HS giải toán theo hai bước: + Bước 1: Mỗi hộp có mấy cái đĩa? +Bước 2: 30 cái đĩa xếp vào mấy hộp? - GV yêu cầu HS tự làm. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, Baøi giaûi: Soá ñóa trong moãi hoäp laø: 48:8 = 6 (caùi) Số hộp cần có để chứa hết 30 cái đĩa là: 30 ; 6 = 5 (hoäp) Đáp số: 5 hộp đĩa Bài 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán và tự làm. - GV mời 2 HS lên bảng sửa bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi. Soá hoïc sinh trong moãi haøng laø:. Hoạt động của trò. PP: Luyện tập, thực haønh, thaûo luaän. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän caâu hoûi:. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -Một HS lên bảng sửa baøi. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -Một HS lên bảng sửa baøi..

(134) 45 : 9 = 5 (HS) Có 60 học sinh xếp được số hàng là: 60 :5 = 12 (haøng) Đáp số: 12 hàng * Hoạt động 2: Làm bài 3. - Củng cố cho HS cách tìm giá trị biểu thức. - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV chia HS thaønh 4 nhoùm nhoû. Cho caùc em chôi troø chôi “Ai nhanh”: - Yêu cầu: Các nhóm sẽ lên thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 5 phút, nhóm nào làm xong, đúng sẽ chiến thaéng. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. 56 : 7 : 2 = 4 36 : 3 x 3 = 36 4x8:4=8 48 : 8 x 2 = 12 48 : 8: 2 = 3 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc.. -HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS chữa bài đúng vào vở.. PP: Luyện tập, thực haønh, troø chôi. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Caùc nhoùm thi laøm baøi với nhau.. -HS cả lớp nhận xét..

(135) LUYEÄN TAÄP. I. Muïc ñích yeâu caàu: a)Kiến thức: - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - Bieát laäp baûng thoáng keâ (theo maãu). + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 2, baøi 3a, baøi 4. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phu ghi baøi taäp 4ï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. -Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Giúp HS biết cách giải bài toán liên quan đến rút về ñôn vò. Cho học sinh mở sgk. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV hướng dẫn HS giải toán theo hai bước theo: + Bước 1: 1 km đi hết mấy phút? + Bước 2: 28 phút đi được mấy km? - GV yêu cầu HS tự làm. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi Soá phuùt ñi 1 km laø: 12:3 = 4 (phuùt) Soá km ñi trong 28 phuùt laø: 28: 4 = 7 (km) Đáp số: 7km. Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán và tự làm. - GV mời 1 HS lên bảng sửa bài.. Hoạt động của trò. PP: Luyện tập, thực haønh, thaûo luaän.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS thaûo luaän caâu hoûi:. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở. -Một HS lên bảng sửa baøi. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh cả lớp làm bài vào vở..

(136) Baøi giaûi Soá gaïo trong moãi tuùi laø: 21:7 = 3 (kg) Số túi cần lấy để được 15 kg gạo là: 15:3 = 5 (tuùi) Đáp số: 5 túi gạo * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Củng cố cho HS cách tìm giá trị biểu thức. Luyện tập về bài toán lập bảng thống kê số liệu. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. Bốn HS lên bảng thi laøm baøi. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 32 : 4 x 2 = 16 b) 24 : 6 : 2 = 2 24 : 6 x 2 = 8 32 : 4 : 2 = 4 Baøi 4: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV chia HS thaønh 4 nhoùm nhoû. Cho caùc em chôi troø chôi “Ai nhanh”:. -Một HS lên bảng sửa baøi. -HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. -HS chữa bài đúng vào vở.. PP: Luyện tập, thực haønh, troø chôi.. -HS đọc yêu cầu của baøi. -Cả lớp làm bài vào PHT. Boán HS leân baûng thi laøm baøi. -HS cả lớp nhận xét.. - Yêu cầu: Các nhóm sẽ lên thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 5 phút, nhóm nào làm xong, đúng sẽ thắng cuộc. -HS đọc yêu cầu đề bài.. Lớp H.Sinh 3A 3B 3C Toång -Caùc nhoùm thi laøm baøi Gioûi 10 7 9 26 với nhau. Khaù 15 20 22 57 -HS cả lớp nhận xét. Tr.bình 5 2 1 8 - GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. 5.Cuûng coá – daën doø. Gọi 2 HS nêu lại cách tính về bài toán liên quan đến ruùt veà ñôn vò. Veà nhaøLaøm baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung. Nhaän xeùt tieát hoïc..

(137) LUYEÄN TAÄP CHUNG. I. Muïc ñích yeâu caàu: a) Kiến thức: - Biết tính giá trị biểu thức số - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, baøi 3, baøi 4. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III/ Các hoạt động:. Hoạt động của thầy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp. Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 2. Ba HS đọc bảng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Luyện tập chung 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1. - Củng cố lại cách tính giá trị biểu thức. Cho học sinh mở vở bài tập. Baøi 1: - GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài. - GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc thực hiện các phép tính trong biểu thức. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. Bốn HS lên bảng sửa bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi: (13829 + 20718) x 2 = 34547 x 2 = 69094 (20354 – 9638) x 4 = 10716 x 4 = 42864 14523 – 24964 : 4 = 14523 – 6241 = 8282 97012 – 21506 x 4 = 97012 – 86024 = 10988 * Hoạt động 2: Làm bài 2, 4. - Củng cố cho HS cách giải bài toán liên quan đến rút veà ñôn vò. Caùch tính dieän tích hình vuoâng. Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yeâu caàu HS laøm baøi caù nhaân. - Một HS lên bảng sửa bài.. Hoạt động của trò. PP: Luyện tập, thực haønh, thaûo luaän.. -HS đọc yêu cầu của baøi. -HS nhaéc laïi quy taéc. -Cả lớp làm bài vào vở. Bốn em lên bảng sửa baøi.. -HS đọc yêu cầu của.

(138) - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi. Số tuần lễ Hường học trong năm học là: 175: 5 = 35 (tuaàn) Đáp số: 35 tuần lễ Baøi 4: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. Một HS lên bảng laøm baøi. - GV yeâu caàu caùc em nhaéc laïi caùch tính dieän tích hình vuoâng. GV nhaän xeùt, choát laïi: 2 dm 4 cm = 24 cm. Caïnh hình vuoâng daøi laø: 24 : 4 = 6 (cm) Dieän tích hình vuoâng laø: 6 x 6 = 36 (cm2) Đáp số: 36 cm2. 5/.Cuûng coá– daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Kieåm tra. Nhaän xeùt tieát hoïc.. baøi. -Cả lớp làm bài vào vở. - HS lên bảng sửa bài. -HS cả lớp nhận xét.. -HS đọc yêu cầu của baøi. -Cả lớp làm bài vào vở. HS leân baûng laøm baøi. -HS nhaéc laïi. -HS cả lớp nhận xét. -HS chữa bài đúng vào vở..

(139) TUAÀN 33 KIEÅM TRA. I. Muïc ñích yeâu caàu: a. Kiến thức: Tập trung vào việc đánh giá: - Kiến thức, kĩ năng đọc viết số có năm chữ số. - Tìm số liền sau của số có năm chữ số; sắp xếp 4 số có năm chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn; thực hiện phép cộng, phép trừ các số có đến năm chữ số; nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (có nhớ không liên tiếp); chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. - Xem đồng hồ và nêu kết quả bằng hai cách khác nhau. - Biết giải toán có đến hai phép tính. b) Kĩõ năng: HS làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: GV: Đề kiểm tra. HS: Giaáy kieåm tra. III. Các hoạt động dạy - học: I. Đề kiểm tra (dùng cho năm học này – trang bên) II. Đáp án: Phần 1: Mỗi bài tập khoanh đúng được 1 điểm. 1. Soá lieàn sau cuûa 86 447 laø: C. 86 448 2. Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: C. 47 816; 47 861 ; 48 617 ; 48 716 3. Keát quaû cuûa pheùp coäng 36 528 + 49 347 laø: D. 85 875 4. Kết quả của phép trừ 85 371 - 9046 là: A. 76 325 5. Nối chữ với số tương ứng: - Mười chín nghìn bốn trăm hai mươi lăm 70628 - Baûy möôi laêm nghìn ba traêm hai möôi laêm. 55306 - Naêm möôi laêm nghìn ba traêm linh saùu. 19425 - Ba möôi nghìn khoâng traêm ba möôi. 90001 - Chín möôi nghìn khoâng traêm linh moät. 30030 Phaàn 2: Laøm caùc baøi taäp sau: 1. Ñaët tính: (2 ñieåm) x. 2 1. 4. 6 1 7 86 468 2. Viết số thích hợp (theo maãu):. 24 210 3 0 21 8070 00.

(140) 4 giờ Hoặc 16 giờ 3. Bài toán: (2 điểm) Giaûi Soá kg traùi caây quaày baùn trong hai ngaøy laø: 230 + 340 = 570 (kg) Toång keát – daën doø. Chuẩn bị bài: Ôn tập các số đến 100.000.. 3 giờ 20 phút hoặc 15 giờ 20 phuùt. 6 giờ 30 phút hoặc 18 giờ 30 phuùt. Số kg trái cây ngày thứ ba quầy đó bán được là: 570 : 3 = 190 (kg) Đáp số: 190 kg. Nhaän xeùt tieát hoïc..

(141) Hoï vaø teân:......................................... Ñieåm. Bài kiểm tra Toán (1 tiết). Lời nhận xét của giáo viên. ĐỀ BAØI Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 1. Soá lieàn sau cuûa 86 447 laø: A. 86 446 B. 68 446 C. 86 448 D. 68 448 2. Các số 48 617; 47 861 ; 48 716 ; 47 816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. A. 48 617 ; 48 716 ; 47 861 ; 47 816 B . 48 716; 48 617 ; 47 861; 47 816 C. 47 816; 47 861 ; 48 617 ; 48 716 3. Keát quaû cuûa pheùp coäng 36 528 + 49 347 laø : A . 75 865 B. 85 865 C. 75 875 D. 85 875 4. Kết quả của phép trừ 85 371 - 9 046 là: A. 76 325 B. 86 335 C. 76 335 D.86 325 5. Nối chữ với số tương ứng: - Mười chín nghìn bốn trăm hai mươi lăm 70628 - Baûy möôi laêm nghìn ba traêm hai möôi laêm. 55306 - Naêm möôi laêm nghìn ba traêm linh saùu. 19425 - Ba möôi nghìn khoâng traêm ba möôi. 90001 - Chín möôi nghìn khoâng traêm linh moät. 30030 Phaàn 2: Laøm caùc baøi taäp sau: 1. Ñaët tính roài tính:. 21 617 x 4. 24 210 : 3. 2. Viết số thích hợp (theo mẫu):. 4 giờ Hoặc 16 giờ. ……………… giờ ……………… phút. ……………… giờ ……………… phút. hoặc ………………giờ ……..…….. hoặc ………………giờ ……..…….. phuùt phuùt 3. Bài toán: Một quầy trái cây ngày đầu bán được 230 kg, ngày thứ hai bán được 340 kg. Ngày thứ ba bán được bằng 1/3 số kg trái cây bán được trong cả hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg traùi caây?.

(142) Giaûi .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ...............................................................................

(143) ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 I. Muïc ñích yeâu caàu: a) Kiến thức: - Đọc, viết được số trong phạm vi 100 000. - Viết được số thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại. - Biết tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3 (a; coät 1 caâu b), Baøi 4. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Kieåm tra. - Nhaän xeùt baøi kieåm tra cuûa HS. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Ôn tập các số đến 100 000 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. Giúp HS biết đọc, viết các số trong phạm vi 100.000 Cho HS mở sgk. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV hướng dẫn HS giải toán theo hai bước theo : - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt hai tia soá. - GV yêu cầu HS tự làm. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 0 ; 10.000 ; 20.000 ; 30.000 ; 40.000 ; 50.000 ; 60.000 ; 70.000 ; 80.000 ; 90 000 ; 100 000. 75.000 ; 80.000 ; 85.000 ; 90.000 ; 95.000 ; 100.000. Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán và tự làm. - GV mời 5 HS lên bảng viết số và đọc số. - GV nhaän xeùt, choát laïi:. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm bài vào vở. -Hai HS lên bảng sửa bài. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm bài vào vở. -Naêm HS leân baûng vieát soá vaø đọc số. -HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. -HS chữa bài đúng vào vở..

(144) Vieát soá 36 982 54 175 90 631 14 034 8066 71 459 48 307 2003 10 005. Đọc số. Ba möôi saùu nghìn chín traêm taùm möôi hai. Naêm möôi boán nghìn moät traêm baûy möôi laêm Chín möôi nghìn saùu traêm ba möoi moát. Mười bốn nghìn không trăm ba mươi boán. Taùm nghìn khoâng traêm saùu möoi saùu. Baûy möôi moát nghìn boán traêm naêm möôi chín. Boán möôi taùm nghìn ba traêm linh baûy. Hai nghìn khoâng traêm linh ba. Mười nghìn không trăm linh năm. * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Giuùp HS : Vieát thaønh caùc toång caùc nghìn, traêm, chục, đơn vị và ngược lại. Tìm số còn thiếu trong một dãy số cho trước. Baøi 3:(a; coät 1 caâu b) - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV chia HS thaønh 4 nhoùm nhoû. Cho caùc em chôi troø chôi “Ai nhanh”: - Yêu cầu: Các nhóm sẽ lên thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 7 phút, nhóm nào làm xong, đúng seõ chieán tthaéng. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. a) 9725 = 9000 + 700 + 20 + 5 . 6819 = 6000 + 800 + 10 + 9. 2096 = 2000 + 0 + 90 + 6. 5204 = 5000 + 200 + 0 + 4. 1005 = 1000 + 5. b) Vieát caùc toång theo maãu: 4000 + 600 + 30 + 1 = 4631 - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. -GV chữa bài: Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 2005 ; 2010 ; 2015 ; 2020 ; 2025. 14 300 ; 14 400 ; 14 500 ; 14 600 ; 14 700. 68 000 ; 68 010 ; 68 020 ; 68 030 ; 68 040 5. Toång keát – daën doø.. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -Các nhóm thi làm bài với nhau. -HS cả lớp nhận xét.. - HS đọc yêu cầu đề bài. - HS cả lớp làm bài vào vở. - 3 HS lên bảng sửa bài..

(145) - Veà taäp laøm laïi baøi. - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. - Nhaän xeùt tieát hoïc..

(146) ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000 (TIẾP THEO). I. Muïc ñích yeâu caàu: a. Kiến thức: - Bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100 000. - Biết sắp xếp một dãy số theo thứ tự nhất định. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3, Baøi 5. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Oân tập các số đến 100.000 (tiết 1). -Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi đề. Ôn tập các số đến 100 000 (tieáp theo) 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Giuùp HS bieát caùch so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100.000 Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS nêu cách so sánh hai số với nhau. - GV yêu cầu HS tự làm. - GV mời 3 HS lên bảng làm bài. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 27 469 < 27 470 70000 + 30 000 > 99 000 85 100 > 85 099 80 000 + 10 000 < 99 000 30 000 = 29 000 + 1000 90 000 + 9000 = 99 000 Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV mời 2 HS lên bảng sửa bài. Cả lớp làm vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) Số lớn nhất trong các số là: 42 360 b) …………………………………………..: 27 998. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS nhaéc laïi caùch so saùnh hai soá. -HS cả lớp làm bài vào PHT. -Ba HS lên bảng sửa bài. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm bài vào vở. -Hai HS lên bảng sửa bài. -HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. PP: Luyện tập, thực hành,.

(147) * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4, 5. - Củng cố cho HS về sắp xếp một dãy số theo thứ tự xác định. Baøi 3. - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV mời 1 HS lên bảng sửa bài. Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi. Các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 59 825 ; 67 925 ; 69 725 ; 70 100 . Baøi 5. - GV mời HS đọc yêu cầu đề bài. -GV cho HS thi đua viết câu trả lời đúng. -GV chốt lại :Nhóm C được viết theo thứ tự từ bé đến lớn. (8763 ; 8843 ; 8853) 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. - Laøm baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc.. troø chôi.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm vào vở. Một em lên bảng sửa bài.. -HS ñoc yeâu caàu cuûa baøi. -Các nhóm thi làm bài với nhau. -HS cả lớp nhận xét. -HS sửa bài vào vở..

(148) OÂN TAÄP BOÁN PHEÙP TÍNH TRONG PHAÏM VI 100 000. I. Muïc ñích yeâu caàu: a. Kiến thức: - Biết cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000. - Biết giải bài toán bằng hai cách. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Ôân tập các số đến 100.000. -Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi đề. Ôn tập bốn phép tính trong phaïm vi 100 000. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Củng cố cho HS cách về cộng, trừ, nhân, chia caùc soá trong phaïm vi 100.000. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm. - GV mời 4 HS lên bảng thi làm bài và nêu cách tính nhaåm. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi 2: (Ñaët tính roài tính) - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV mời 4 HS lên bảng sửa bài và nêu cách tính. Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi:. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm bài vào PHT. -Boán HS leân baûng thi laøm baøi. -HS nhaän xeùt.. -HS đọc yêu cầu đề bài. -HS cả lớp làm bài vào vở. -4 HS lên bảng sửa bài. -HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. * Hoạt động 2: Làm bài 3. - Củng cố cho HS cách giải bài toán bằng các cách -HS chữa bài đúng vào vở. PP: Luyện tập, thực hành, khaùc nhau. troø chôi. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài..

(149) - GV tóm tắt đề bài. Hai HS lên bảng giải, mỗi HS giaûi moät caùch. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Toùm taét: -Có:80.000 bóng đèn. –Chuyển lần 1: 38.000 bóng đèn. –Chuyểûn lần 2: 26.000 bóng đèn. - Coøn laïi: …………… bóng đèn? Baøi giaûi Caùch 1: Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu: 80 000 – 38 000 = 42 000 (bóng đèn) Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai: 42 000 – 26 000 = 16 000 (bóng đèn) Đáp số: 16 000 bóng đèn. Caùch 2: Số bóng đèn đã chuyển đi tất cả: 38 000 + 26 000 = 64 000 (bóng đèn) Số bóng đèn còn lại trong kho là: 80 000 – 64 000 = 16 000 (bóng đèn) Đáp số : 16 000 bóng đèn 5./ Cuûng coá– daën doø. - HS nhắc lại nội dung đã ôn tập. Laøm laïi baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: OÂân taäp boán pheùp tính trong phaïm vi 100000 (tieáp theo). Nhaän xeùt tieát hoïc.. -HS đọc yêu cầu của bài. -Cả lớp làm bài vào vở. -Một HS tóm tắt bài toán. -Hai HS leân baûng laøm baøi. -HS cả lớp nhận xét.. -HS sửa bài đúng vào vở..

(150) OÂN TAÄP BOÁN PHEÙP TÍNH TRONG PHAÏM VI 100 000 (TIEÁP THEO) I. Muïc ñích yeâu caàu: a)Kiến thức: - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia (nhẩm, viết). - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - Biết tìm số hạng chưa biết trong phép cộng và tìm thừa số trong phép nhân. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: OÂân taäp boán pheùp tính trong phaïm vi 100.000. -Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi đề. Ôn tập bốn phép tính trong phaïm vi 100 000 (tt) 4. Phát triển các hoạt động. PP: Luyện tập, thực hành, * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Củng cố cho HS cách về cộng , trừ, nhân, chia thảo luận. caùc soá trong phaïm vi 100.000. Baøi 1:(Tính nhaåm) -HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: -HS cả lớp làm bài vào vở. - GV yêu cầu HS tự làm. - GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài và nêu cách -2 HS lên bảng thi làm sửa baøi. tính nhaåm. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân -HS nhaän xeùt. baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 30.000 + 40.000 - 50.0000) = 20.000 80.000 – (20.000 + 30.000) = 30.000 80.000 – 20.000 – 30.000 = 30.000 b) 3 000 x 2 : 3 = 2 000 4 800 : 8 x 4 = 2 400 4 000 : 5 : 2 = 400 Baøi 2: (Ñaêt tính roài tính) -HS đọc yêu cầu đề bài. - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài:.

(151) - GV mời 4 HS lên bảng làm bài và nêu cách tính. Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 4083 + 3269 = 7352 b) 37246 + 1765 = 39011 8763 – 2469 = 6294 6000 – 879 = 5121 c) 3608 x 4 = 14 432 d) 40068 : 7 = 5724 6047 x 5 = 30 235 6004 : 5 = 1200 (dö 4) * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. Cuûng coá cho HS veà tìm soá haïng chöa bieát trong phép cộng và tìm thừa số chưa biết trong phép nhân. Luyện giải bài toán liên quan đến rút về đơn vò. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài. - GV hoûi HS: Caùch tím soá haïng chöa bieát, caùch tìm thừa số chưa biết? - GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài. Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi. a) 1999 + x = 2005 b) X x 2 = 3998 x = 2005 – 1999 X = 3998 : 2 x= 6 X = 1999 Baøi 4: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài. - GV mời 1 HS lên bảng tóm tắt đề bài. Một HS leân baûng giaûi. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Baøi giaûi. Giaù tieàn moãi quyeån saùch laø: 28 500 : 5 = 5 700 (đồng) Số tiền để mua 8 quyển sách là: 5 700 x 8 = 45 600 (đồng) Đáp số : 45 600 đồng. 5./Cuûng coá– daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 2, 3. Chuaån bò baøi: OÂân taäp boán pheùp tính trong phaïm vi 100.000 (tieáp theo). Nhaän xeùt tieát hoïc.. -HS cả lớp làm bài vào vở. -HS lên bảng sửa bài. -HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. -HS chữa bài đúng vào vở.. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi.. -HS đọc yêu cầu của bài. -HS trả lời. -2 HS leân baûng thi laøm baøi. -Cả lớp làm bài vào vở. -HS sửa bài đúng vào vở.. -HS đọc yêu cầu của bài. -Cả lớp làm bài vào vở. -Một HS tóm tắt bài toán. -Moät HS leân baûng laøm baøi. -HS cả lớp nhận xét. -HS sửa bài đúng vào vở..

(152) TUAÀN 34 OÂN TAÄP BOÁN PHEÙP TÍNH TRONG PHAÏM VI 100 00 (TIEÁP THEO) I. Muïc ñích yeâu caàu: a)Kiến thức: - Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia (nhẩm, viết) các số trong phạm vi 100 000. - Giải được bài toán bằng hai phép tính. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4 (coät 1, 2) b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Oân taäp boán pheùp tính trong phaïm vi 100.000 (tieát 2). -Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2. -Nhaän xeùt ghi ñieåm. -Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và ghi đề. Ôn tập bốn phép tính trong phaïm vi 100 000 (tieáp theo) 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Mục tiêu: Củng cố cho HS cách về cộng , trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100.000 trong đó có trường hợp cộng nhiều số. Cho HS mở vở bài tập. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. - GV yêu cầu HS tự làm. - GV mời 4 HS lên bảng thi làm bài và nêu cách tính nhaåm. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) 2.000 + 4.000 x 2 = 10.000 (2.000 + 4.000) x 2 = 16.000 b) 18.000 – 4000 : 2 = 16.000 (18.000 – 4000) : 2 = 7.000. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS neâu. HS cả lớp làm bài vào vở. Bốn HS lên bảng thi làm sửa baøi. HS nhaän xeùt..

(153) Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV mời 8 HS lên bảng sửa bài và nêu cách tính. Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 897 + 7103 = 8000 5000 – 75 = 4925 5142 x 8 = 4136 3805 x 6 = 22830 13889 : 7 = 1984 dö 1. 65080 : 8 = 8135 8942 + 5457 + 105 = 14.504 9090 + 505 + 807 = 10.402 * Hoạt động 2: Làm bài 3. - Mục tiêu: Củng cố cho HS về về giải toán bằng hai pheùp tính. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài. - GV mời 1 HS lên bảng tóm tắt đề bài. Một HS leân baûng giaûi. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Soá HS caàm hoa vaøng laø: 2450 : 5 = 590 (hoïc sinh) Số HS cầm hoa đỏ: 2450 – 590 = 1860 (hoïc sinh) Đáp số : 1860 học sinh. Baøi 4 (coät 1, 2) - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài. - GV chia lớp thành 2 nhóm. Mời 2 HS lên bảng giaûi. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 2, 3. Chuẩn bị bài: Oân tập về đại lượng. Nhaän xeùt tieát hoïc.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Tám HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS chữa bài đúng vào vở.. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi.. HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp làm bài vào vở. Một HS tóm tắt bài toán. Moät HS leân baûng laøm baøi. HS cả lớp nhận xét. HS sửa bài đúng vào vở.. HS đọc yêu cầu của bài. HS đại diện nhóm lên bảng laøm baøi. Cả lớp làm nháp. HS cả lớp nhận xét..

(154) ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG. I. Muïc ñích yeâu caàu: a) Kiến thức: - Biết làm tính với các số đo theo các đơn vị đo đại lượng đã học (độ dài, khối lượng, thời gian, tiền Việt Nam) - Biết giải các bài toán liên quan đến những đại lượng đã học. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Oân taäp boán pheùp tính trong phaïm vi 100.000. - GV goïi 2 HS laøm baøi 2 baøi 3. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài – ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Muïc tieâu: Cuûng coá cho HS veà caùc ñôn vò ño cuûa các đại lượng đã học. Cho HS mở vở bài tập. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV hướng dẫn HS đổi (nhẩm):7m5cm = 705cm. - GV yêu cầu HS tự làm. Hai HS lên bảng sửa bài. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: 7m5cm > 7m 7m5cm > 75cm 7m5cm < 8m 7m5cm = 705cm 7m5cm < 750cm. Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yeâu caàu HS quan saùt hình veõ. - GV mời 2 HS đứng lên đọc kết quả. - GV nhaän xeùt, choát laïi: + Quaû leâ caân naëng 600g. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Hai HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Hai HS đứng lên đọc kết quaû. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn..

(155) + Quaû taùo caân naëng 300g. + Quaû leâ naëng hôn quaû taùo laø 300 g. * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Mục tiêu: Củng cố cho HS cách xem giờ, biết đổi tieàn Vieät Nam Baøi 3: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV chia HS thaønh 4 nhoùm nhoû. Cho caùc em chôi troø chôi “ Ai nhanh”: - Yêu cầu: Các nhóm sẽ lên thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 7 phút, nhóm nào làm xong, đúng seõ chieán tthaéng. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. Minh đi từ trường về nhà hết 20 phút. Baøi 4: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. - GV mời 1 HS lên bảng làm bài. Số tiền Châu mua 2 quyển vở là: 1500 x 2 = 3000 (đồng) Soá tieàn Chaâu coøn laïi laø: 5000 – 3000 = 2000 (đồng) Đáp số : 2000 đồng. 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc.. HS chữa bài đúng vào vở. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi.. HS đọc yêu cầu đề bài. Các nhóm thi làm bài với nhau. HS cả lớp nhận xét.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS lên bảng sửa bài..

(156) OÂN TAÄP VEÀ HÌNH HOÏC. I. Muïc ñích yeâu caàu: a. Kiến thức: - Xác định được góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng. - Tính được chu vi hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Oân tập về đại lượng. Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2. Ba HS đọc bảng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài – ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1. - Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá veà goùc vuoâng, trung điểm của đoạn thẳng. Cho HS mở vở bài tập. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm. - GV mời 1 HS đứng lên đọc và chỉ tên các góc vuông. Một HS xác định trung điểm của đoạn thaúng MN. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: + Trong hình beân coù 7 goùc vuoâng. + M là trung điểm của đoạn thẳng BC. + N là trung điểm của đoạn thẳng ED. * Hoạt động 2: Làm bài 2, 3. - Muïc tieâu: Cuûng coá cho HS caùch tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông. Baøi 2:. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Hai HS lên bảng sửa bài.. HS nhaän xeùt.. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS nhaéc laïi..

(157) - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS nêu cách tính chu vi hình tam HS cả lớp làm bài vào vở. giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông. Ba HS lên bảng sửa bài. - GV mời 3 HS lên bảng sửa bài. Cả lớp làm vào HS nhận xét bài của bạn. vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) Chu vi hình tam giaùc ABC laø: 12 + 12 + 12 = 36 (cm) Đáp số: 36 cm. b) Chu vi hình vuoâng MNPQ laø: 9 x 4 = 36 (cm) Đáp số: 36 cm. c) Chu vi hình chữ nhật là: (10 + 8) x 2 =16 (cm) Đáp số: 36 cm. Baøi 3. - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình vuoâng. - GV mời 2 HS lên bảng sửa bài. Cả lớp làm vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi. a) Chu vi hình vuoâng 25 x 4 = 100 (cm) Đáp số: 100cm b) Chiều rộng hình chữ nhật là: 100 : 2 – 36 = (14 cm) Đáp số 14 cm. Baøi 4. - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi chữ nhaät, caïnh hình vuoâng. - GV mời 2 HS lên bảng sửa bài. Cả lớp làm vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi. Chu vi hình chữ nhật là: (60 + 40) x 2 = 200 (m) Caïnh hình vuoâng laø: 200 x 4 = 50 (m) Đáp số: 50 m 5. Toång keát – daën doø.. HS sửa bài đúng vào vở.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm vào vở. Hai em lên bảng sửa bài.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS nhaéc laïi. HS cả lớp làm vào vở. Gọi HS lên bảng sửa bài..

(158) - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Oân taäp veà hình hoïc. Nhaän xeùt tieát hoïc..

(159) OÂN TAÄP VEÀ HÌNH HOÏC (TIEÁP THEO) I. Muïc ñích yeâu caàu: a)Kiến thức: - Biết tính diện tích các hình chữ nhật, hình vuông và hình đơn giản tạo bởi hình chữ nhật, hình vuông. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Oân taäp veà hình hoïc. Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2. Một HS sửa bài 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài – ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Mục tiêu: Giúp HS củng cố về biểu tượng về diện tích và cách tính diện tích hình vuông và hình chữ nhaät. Cho HS mở vở bài tập. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS quan sát hình trong vở và tím dieän tích caùc hình A, B, C, D. - GV yêu cầu HS tự làm. - GV mời 1 HS lên bảng sửa bài. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: + Dieän tích hình A laø 6 cm2. + Dieän tích hình B la ø6 cm2. + Dieän tích hình C laø 9 cm2. + Dieän tích hình D laø 10 cm2. + Hai hình coù dieän tích baèng nhau laø: A, B + Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS quan sát hình trong vở. HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt.. HS đọc yêu cầu đề bài..

(160) laø: D Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yeâu caàu HS neâu laïi caùch tính dieän tích hình vuông, hình chữ nhật. - GV yêu cầu HS tự làm. - GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài. Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaät xeùt, choát laïi. * Hoạt động 2: Làm bài 3 - Muïc tieâu: Cuûng coá cho HS caùch tính dieän tích hình, chữ nhật, hình vuông. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yeâu caàu HS quan saùt kó hình H. - GV hướng dẫn HS làm bài. - GV mời 1ù HS lên bảng sửa bài. Cả lớp làm vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Dieän tích hình H baèng dieän tích hình vuoâng ABCD + diện tích hình chữ nhật MNPQ: Dieän tích hình vuoâng ABCD laø: 3 x 3 + 9 x 3 = 36 (cm2) Đáp số : 33cm2. 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. Chuẩn bị bài: Oân tập về giải toán. Nhaän xeùt tieát hoïc.. HS neâu. HS cả lớp làm bài vào vở. Hai HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS quan saùt hình H. HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS sửa bài đúng vào vở..

(161) ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN. I. Muïc ñích yeâu caàu: a. Kiến thức: - Biết giải bài toàn bằng hai phép tính. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Oân taäp veà hình hoïc. Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2. Ba HS đọc bảng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài – ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Mục tiêu: Củng cố cho HS kĩ năng giải bài toán coù hai pheùp tính. Cho HS mở vở bài tập. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tóm tắt và tự làm. - GV mời 1 HS lên bảng làm bài. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Số dân năm ngoái là: 53275 + 761 = 54036 (người dân) Soá daân naêm nay laø: 54036 + 726 = 54762 (người dân) Đáp số: 54762 người dân. Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV mời 1 HS lên bảng sửa bài. Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Số kg gạo đã bán được là:. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. HS lên bảng thi làm sửa bài. HS nhaän xeùt.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS chữa bài đúng vào vở..

(162) 2345 : 5 = 469 (kg gaïo) Soá kg gaïo coøn laïi laø: 2345 – 469 = 1876 (kg gaïo) Đáp số: 1876 kg gạo. * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Mục tiêu: Củng cố cho HS cách giải bài toán baèng hai pheùp tính. Cuûng coá veà tính giaù trò bieåu thức. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài. - GV mời 1 HS lên bảng tóm tắt đề bài. Một HS lên bảng giải bài toán. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Số gói mì ở mỗi thùng là: 1080 : 8 = 145 (goùi mì) Số gói mì đã bán được là: 145 x 3 = 425 (goùi mì) Đáp số: 425 gói mì. 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. Chuẩn bị bài: Oân tập về giải toán (tiếp theo). Nhaän xeùt tieát hoïc.. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi.. HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp làm bài vào vở. Một HS tóm tắt bài toán. Hai HS leân baûng laøm baøi. HS cả lớp nhận xét. HS sửa bài đúng vào vở..

(163) TUAÀN 35 ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (TIẾP THEO). I. Muïc ñích yeâu caàu: a. Kiến thức: - Biết giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - Biết tính giá trị của biểu thức. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4 (a) b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Oân tập về giải toán (tiế 10. Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2. Ba HS đọc bảng chia 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài – ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Mục tiêu: Củng cố cho HS kĩ năng giải bài toán có hai phép tính bài toán liên quan đến rút về đơn vò. Cho HS mở vở bài tập. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tóm tắt và tự làm. - GV mời 1 HS lên bảng làm bài. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Độ dài đoạn đường AB là: 12350 : 5 = 2450 (m) Độ dài đoạn đường BC là: 12.350 – 2450 = 9900 (m) Đáp số: 9900m. Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài:. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. HS lên bảng thi làm sửa bài. HS nhaän xeùt.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS lên bảng sửa bài..

(164) - GV mời 1 HS lên bảng tóm tắt sửa bài. Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Số gói mì mỗi xe chở là: 25000 : 8 = 3150 (goùi mì) Số gói mì ba xe chở là: 3150 x 3 = 9450 (goùi mì) Đáp số: 9450 gói mì. * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Mục tiêu: Củng cố cho HS cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Củng cố về tính giá trị biểu thức. Baøi 3: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài. - GV mời 1 HS lên bảng tóm tắt đề bài. Một HS lên bảng giải bài toán. - GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Soá buùt chì moãi hoäp laø: 30 : 5 = 6 (buùt chì) Số hộp cần để đóng 24750 bút chì là: 24750 : 6 = 4125 (hoäp) Đáp số: 4125 hộp. Baøi 4a: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV chia HS thaønh 4 nhoùm nhoû. Cho caùc em chôi troø chôi “Ai nhanh”: - Yêu cầu: Các nhóm sẽ lên thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 5 phút, nhóm nào làm xong, đúng seõ chieán tthaéng. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. Biểu thức 2 + 18 x 5 có giá trị là: 92 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung. Nhaän xeùt tieát hoïc.. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS chữa bài đúng vào vở.. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi.. HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp làm bài vào vở. Một HS tóm tắt bài toán. Hai HS leân baûng laøm baøi. HS cả lớp nhận xét. HS sửa bài đúng vào vở.. HS đọc yêu cầu đề bài. Các nhóm thi làm bài với nhau.. HS cả lớp nhận xét..

(165) LUYEÄN TAÄP CHUNG. I. Muïc ñích yeâu caàu: a) Kiến thức: Giúp HS củng cố, ôn tập về: - Biết đọc, viết các số có đến năm chữ số. - Biết thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia; tính giá trị của biểu thức. - Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. - Biết xem đồng hồ chính xác đến từng phút. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (a, b, c), Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4, Baøi 5. b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Oân tập về giải toán. - GV goïi 2 HS laøm baøi 2 baø 3. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài – ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Mục tiêu: Củng cố cho HS đọc, viết các số có 5 chữ số. Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia; tính giá trị của biểu thức. Cho HS mở vở bài tập. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm. GV đọc hai HS lên bảng sửa bài. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) Hai möôi baûy nghìn chín traêm boán möôi hai: 27.942. b) Hai möôi tö nghìn moät traêm linh taùm: 24.108 c) Taùm möôi nghìn taùm traêm naêm möôi: 80.850 Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS đặt tính rồi làm bài vào vở. - GV mời 4 HS lên bảng . Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi:. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Hai HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Boán HS leân baûng laøm. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS chữa bài đúng vào vở..

(166) * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Mục tiêu: Củng cố cho HS giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Tính giá trị biểu thức, xem đồng hồ. Baøi 3: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS cả lớp tự tóm tắt và làm bài vào vở. - GV mời 1 HS lên bảng làm bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Soá tieàn moãi ñoâi giaøy laø: 37800 : 3 = 12.600 (đồng) Soá tieàn 6 ñoâi giaøy laø: 12.600 x 6 = 75.600 (đồng) Đáp số : 75.600 đồng. Baøi 4: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. - GV mời 4 HS lên bảng thi làm bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) (12 + 8) x 4 = 20 x 4 = 80 12 + 8 x 4 = 12 + 32 = 44 b) 25 + 75 : 5 = 25 + 1 5 = 40 (25 + 75) : 5 = 100 : 5 = 20 Baøi 5: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV chia HS thaønh 4 nhoùm nhoû. Cho caùc em chôi troø chôi “Ai nhanh”: - Yêu cầu: Các nhóm sẽ lên thi làm bài tiếp sức. Trong thời gian 7 phút, nhóm nào làm xong, đúng seõ tthaéng cuoäc. - GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. + Đồng hồ thứ nhất chỉ: 8giờ 15 phút. + Đồng hồ thứ 2 chỉ: 4 giờ 48 phút hoặc 5 giờ kém 12 phuùt. + Đồng hồ thứ 3 chỉ: 9 giờ 52 phút hoặc 10 giờ keùm 8 phuùt. 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung.. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS sửa bài đúng vào vở.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Boán HS leân baûng thi laøm baøi. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS sửa bài đúngg vào vở.. HS đọc yêu cầu đề bài. Các nhóm thi làm bài với nhau. HS cả lớp nhận xét..

(167) Nhaän xeùt tieát hoïc..

(168) LUYEÄN TAÄP CHUNG. I. Muïc ñích yeâu caàu: a) Kiến thức: Giúp HS củng cố, ôn tập về: - Biết tìm số liền trước của một số; số lớn nhất (số bé nhất) trong một nhóm 4 số. - Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài toán bằng hai phép tính. - Đọc và biết phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4 (a, b, c) b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp chung. - GV goïi 2 HS laøm baøi 2 baø 3. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài – ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Mục tiêu: Củng cố cho HS xác định số liền trước của một số; số lớn nhất (hoặc bé nhất) trong một nhoùm caùc soá. . Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Baøi 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm. Cả lớp làm vào vở. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) Số liền trước của 5480 là: 5479. b) Soá lieàn sau cuûa 10.000 laø: 10.001 c) Số lớn nhất trong các số 63.527 ; 63.257 ; 63.257 ; 63.752 laø : 63.752 Baøi 2: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS đặt tính rồi làm bài vào vở. - GV mời 4 HS lên bảng . Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi:. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Hai HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Boán HS leân baûng laøm. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS chữa bài đúng vào vở..

(169) 75318 + 7138 = 82456 62970 – 5958 = 57012 2405 x 9 = 21645 6592 : 8 = 824 * Hoạt động 2: Làm bài 3, 4. - Mục tiêu: Củng cố cho HS giải bài toán bằng hai lời giải. Đọc và nhận định về thống kê số liệu. Baøi 3: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS cả lớp tự tóm tắt và làm bài vào vở. - GV mời 1 HS lên bảng làm bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Số kg rau đã bán được là: 1260 : 3 = 420 (kg) Soá kg rau coøn laïi laø: 1260 – 420 = 840 (kg) Đáp số : 840 kg. Baøi 4: (a, b, c) - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yeâu caàu HS quan saùt baûng thoáng keâ soá lieäu. - GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. - GV mời 4 nhóm HS lên bảng thi làm bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) Lan mua 2 con gaáu, 1 quaû boùng. Lan phaûi traû 12.000 đồng. b) Huøng mua 1 con gaáu, 2 quaû boùng, 2 xe buyùt . Hùng phải trả 15.000 đồng. c) Lieân mua 1 con gaáu, 1 quaû boùng, 1 xe buyùt. Liên phải trả 10.000 đồng. 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung. Nhaän xeùt tieát hoïc.. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS sửa bài đúngg vào vở.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Boán nhoùm HS leân baûng thi laøm baøi. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS sửa bài đúng vào vở..

(170) LUYEÄN TAÄP CHUNG. I. Muïc ñích yeâu caàu: a) Kiến thức: Giúp HS củng cố, ôn tập về: - Bieát tìm soá lieàn sau cuûa moät soá; bieát so saùnh caùc soá; bieát saép xeáp moät nhoùm 4 soá; biết cộng, trừ, nhân, chia với các số có đến 5 chữ số. - Bieát caùc thaùng naøo coù 31 ngaøy. - Biết giải bài toán có nội dung hình học bằng hai phép tính. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4 (a), Baøi 5 (tính moät caùch) b) Kỹ năng: Làm bài đúng, chính xác. c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài. II. Đồ dùng dạy học: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: vở, bảng con. III. Các hoạt động dạy - học:. Hoạt động dạy 1. Khởi động: Hát. 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp chung. - GV goïi 2 HS laøm baøi 2 baøi 3. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài – ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. - Muïc tieâu: Cuûng coá cho HS xaùc ñònh soá lieàn sau cuûa moät soá. So saùnh caùc soá vaø saép xeáp moät nhoùm các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại. Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Tìm thừa số chưa biết. Bài 1: - GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS tự làm. Cả lớp làm vào vở. - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) Soá lieàn sau cuûa 31.460 laø: 31.461 b) Số liền trước cuơc18.590 là: 18.589 c) Caùc soá 72.356 ; 76.632 ; 75.632 ; 67.532 vieát theo thứ tự từ bé đến lớn: 67.532 ; 72.356 ; 75.632 ; 76.632. Bài 2: GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài: - GV yêu cầu HS đặt tính rồi làm bài vào vở. - GV mời 4 HS lên bảng . Cả lớp làm bài vào vở. - GV nhaän xeùt, choát laïi:. Hoạt động học. PP: Luyện tập, thực hành, thaûo luaän.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Hai HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt.. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Boán HS leân baûng laøm. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS chữa bài đúng vào vở..

(171) 27864 + 8026 = 35.890 52971 - 6205 = 46.766 3516 x 6 = 21.096 2082 : 9 = 231 dö 3. Bài 3: GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yêu cầu HS nhắc lại cách tím thừa số chưa bieát, soá bò chia. - GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. - GV mời 2 HS lên bảng làm bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi: a) X x 4 = 912 b) X : 3 = 248 X = 912 : 4 X = 248 x 3 X = 128 X = 744. * Hoạt động 2: Làm bài 4, 5. - Mục tiêu: Củng cố cho HS tính diện tích hình chữ nhaät vaø hình vuoâng. Nhaän bieát caùc thaùng coù 31 ngaøy. Bài 4a GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yeâu caàu HS xem soå lòch tay vaø laøm baøi vaøo vở. - GV mời 1 HS lên bảng làm bài. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Những tháng có 30 ngày là: tháng Tư, tháng Sáu, tháng Chín, tháng Mười Một. Bài 5: - GV mời 1 HS yêu cầu đề bài. - GV yeâu caàu HS quan saùt hình veõ. - GV mời 1 HS nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông. - GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở. - GV mời 1 HS lên bảng sửa. - GV nhaän xeùt, choát laïi. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn.. PP: Luyện tập, thực hành, troø chôi. HS đọc yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở. Một HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS sửa bài đúngg vào vở. HS đọc yêu cầu đề bài. HS quan saùt hình veõ. HS neâu. HS cả lớp làm bài vào vở. HS lên bảng sửa bài. HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn. HS sửa bài đúng vào vở.. 5. Toång keát – daën doø. - Veà taäp laøm laïi baøi. Laøm baøi 1, 2. Chuaån bò baøi: Kieåm tra. Nhaän xeùt tieát hoïc. KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌ II. I. Mục đích yêu cầu: Tập trung vào việc đánh giá: - Tìm số liền sau của một số có bốn hoặc năm chữ số. - So sánh các số có bốn hoặc năm chữ số..

(172) - Thực hiện các phép tính cộng, trừ các số có bốn chữ số (có nhớ không liên tiếp); nhân (chia) số có bốn chữ số với (cho) số có một chữ số (nhân có nhớ không liên tiếp; chia hết và chia có dư trong các bước chia). - Xem đồng hồ (chính xác đến từng phút), mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thoâng duïng. - Tình chu vi, diện tích hình chữ nhật. - Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. II. Đề kiểm tra: (Đề bài do Ban chuyên môn nhà trường ra).

(173)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×