Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Ho So GV 44

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.04 KB, 4 trang )

(1)CỘNG HOAØ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------///---------Phú Hữu., ngày……tháng……năm 20…. Phòng Giáo dục và Đào tạo Long Phú Trường THCS Phú Hữu. PHIẾU DỰ GIỜ. Ho vaø teân giaùo vieân:. Hoï vaø teân giaùo vieân: Daïy moân :.. Naêm vaøo ngaønh Lớp :. Trường: THCS Phú Hữu. Teân baøi daïy Tieát theo PPCT I- Tiến trình hoạt động dạy và học trên lớp : Thời gian. Hoạt động dạy của giáo viên. Hoạt động học của học sinh. Nhaän xeùt.

(2) Thời gian. Hoạt động dạy của giáo viên. Hoạt động học của học sinh. Nhaän xeùt.

(3) Thời gian. Hoạt động dạy của giáo viên. II- Phần nhận xét đánh giá tiết dạy : Yeâu caàu veà noäi dung cuûa caùc tieâu chí. Noäi dung. . 2. Phöông tieän. Phöông phaùp. 3. . 5. . 7. Tổ chức. 8. . - Đúng nội dung kiến thức môn học. - Mức độ làm chủ kiến thức, kỹ năng. - Xác định đúng mục tiêu của bài . - Quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị. - Cấu trúc bài giảng hợp lý. - Nội dung đầy đủ theo PPCT. - Hệ thống câu hỏi hợp lý. - Reøn luyeän kyõ naêng cho HS. - Cập nhật, nâng cao, mở rộng, sáng tạo. - Liên hệ kiến thức bài học với thực tế thông qua tình huoáng, ví duï, caâu hoûi…. - Giáo dục tư tưởng , tình cảm, sự yêu thích bộ môn hoïc. - Đạt được mục tiêu bài dạy - Chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn, bài học, đối tượng học sinh. - Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. - Làm chủ được các tình huống sư phạm trên lớp. - Kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học, phù hợp với từng nội dung của bài - Hình thành rõ ràng các mục tiêu của từng phần, từ đó đặt vấn đề, định hướng, đưa ra chỉ dẫn rõ ràng. - Hệ thống câu hỏi dẫn dắt HS tự tìm tòi, sáng tạo để nắm kiến thức, rèn kỹ năng. - Sử dụng phương tiện , đồ dùng dạy học phù hợp với boä moân, ñieàu kieän hieän coù. - Sử dụng phương tiện, đồ dùng đúng lúc, hiệu quả. - Kỹ năng sử dụng và khai thác các phương tiện và đồ dùng. - Soạn giáo án chính xác, đầy đủ, rõ ràng, thể hiện được nội dung hoạt động dạy- học trên lớp. - Trình bày bảng hợp lý. - Lời nói rõ ràng, tác phong chuẩn mực. - Ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu. - Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp. - Phân phối thời gian hợp lý ở các phần, các khâu. - Tận dụng thời gian cho hoạt động của HS trên lớp. - Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực. Kích thích học sinh động não, chủ động làm việc. - Thu hút sự chú ý của học sinh. - Quan tâm đến các đối tượng HS (giỏi, khá, TB, yeáu…) - Tổ chức thảo luận theo nhóm, chia nhóm linh hoạt. - Đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập của HS, tạo được không khí tin cậy.. Hoạt động học của học sinh. ÑC. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Nhaän xeùt. Nhaän xeùt. Ñieåm.

(4) Keát quaû. 10. - HS tích cực, chủ động học tập. - Hiểu và vận dụng kiến thức, kỹ năng để làm bài taäp. - H S nghe, ghi, được nội dung cơ bản. - Hình thành nề nếp sử dụng SGK, vở , dụng cụ học taäp. - Không khí lớp học nghiêm túc, thoải mái, nhẹ nhaøng.. 10. Ghi chú : TỐT : 85-100đ(1.4.6.9 đều 10đ) , KHÁ : 65-84đ(1.4.9 đều 10đ) ĐYC (TB) : 50-64đ(1.4 đều 10 đ) , CĐYC(YẾU): Dưới 50 điểm Ý KIẾN – CHỮ KÝ, HỌ TÊN GIÁO VIÊN. Toång ñieåm : …………… XẾP LOẠI : ………… THANH TRA VIÊN.

(5)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×