Tải bản đầy đủ (.pptx) (7 trang)

Unit 7 The world of work

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.13 MB, 7 trang )

(1)a. Reading/ Studying in the library 1. 2. b. Playing computer games c. Watching TV d. Going to the movie e. Swimming in the pool. 3. 5. 4. f. Playing soccer. 11 1 21 2 29 50 8 7 36218 03 6 24 4 9. 6.

(2) Unit 6: AFTER SCHOOL Lesson 2: A2 (p.61). What do you usually do after school?.

(3) UNIT 6 : AFTER SCHOOL. Lesson 2: A2 1. Revision: adverbs of frequency. Always / usually / often / sometimes / never a. Usage (cách dùng): - Diễn tả sự thường xuyên của hành động. - Trả lời cho câu hỏi “ how often “. b. Position (vị trí): - Các trạng từ chỉ sự thường xuyên :đứng trước động từ thường, đứng sau động từ tobe.. c. Model :. (?) How often do you watch T.V after school? (+) I always watch T.V after school..

(4) II. Presentation: A2. I usually read books in the library 1. I ………swim. 3. 2. Swimming Reading in the library I……..go. to the movie theater 4. Going to the movie theater. I …….play computer games. I …….play Soccer 5. Playing computer games. I ……..watch T.V 6. Playing Soccer. Watching T.V.

(5) • Model :. T: How often do you watch T.V after school? Ss:I always watch T.V after school.. * Form: (?) How often + do/does + S + V ….? (+) S + Adv of frequency + V(s / es) ….. Or: Once/ Twice / Three times * Usage: Hỏi xem ai đó làm việc gì bao lâu một lần ( Trả lời dùng trạng từ tần suất hoặc dùng số lần).

(6) Homework. Write 5 sentences about the activities you do after school. - Prepare A3,4 (P.62,63): + pastime + rehearse + anniversary + a stamp + sporty (adj) + a comic + collector -.

(7) Thanks for downloading this PowerPoint presentation lesson Please visit my website to refer to some my e-books. http://nguyenxuanthien.violet.vn.

(8)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×