Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

Tuan 15 Tuoi Ngua

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.82 MB, 14 trang )

(1)


(2)

Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2016


Tập đọc


TUỔI NGỰA(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Nội dung

:-

Cậu bé tuổi Ngựa thích
(11)

- Mẹ ơi, con tuổi gì ?


- Tuổi con là tuổi Ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi…


- Mẹ ơi, con sẽ phi


Qua bao nhiêu ngọn gió
Gió xanh miền trung du
Gió hồng vùng đất đỏ
Gió đen hút đại ngàn
Mấp mơ triền núi đá…
Con mang về cho mẹ


Ngọn gió của trăm miền.


Ngựa con sẽ đi khắp


Trên những cánh đồng hoa


Lóa màu trắng hoa mơ


Trang giấy nguyên chưa viết
Con làm sao ôm hết


Mùi hoa huệ ngạt ngào
Gió và nắng xơn xao


Khắp đồng hoa cúc dại.
Tuổi con là tuổi Ngựa


Nhưng mẹ ơi, đừng buồn
Dẫu cách núi cách rừng
Dẫu cách sông cách biển
Con tìm về với mẹ


Ngựa con vẫn nhớ đường.(12)

- Mẹ ơi, ……….


- Tuổi con là tuổi Ngựa


Ngựa ………..
Tuổi con là tuổi đi…


- Mẹ ơi, ……….


Qua bao nhiêu ngọn gió
Gió ………


Gió hồng vùng đất đỏ
Gió ……….
Mấp mơ triền núi đá
Con ………..
Ngọn gió của trăm miền.


Ngựa con ………


Trên những cánh đồng hoa
Lóa ………..
Trang giấy nguyên chưa viết
Con ………..


Mùi hoa huệ ngạt ngào
Gió ……….


Khắp đồng hoa cúc dại.
Tuổi con ………..
Nhưng mẹ ơi, đừng buồn
Dẫu ……….
Dẫu cách sông cách biển
Con ………..


Ngựa con vẫn nhớ đường.(13)

- Mẹ ơi, ………..
- Tuổi ……….
Ngựa ………
Tuổi con ………-Mẹ ơi, ………
- Qua ……….
Gió xanh ………
Gió ………


Gió ………
Mấp mơ ………
Con ……….


Ngọn gió ………


Ngựa con ……….
Trên ………


Lóa ………
Trang giấy ……….
Con ……….


Mùi ………..
Gió ……….
Khắp ……….
Tuổi con ……….
Nhưng mẹ ơi ……….


Dẫu ……….
Dẫu ………..


Con ………
Ngựa con ……….
(14)

- Mẹ ơi, ………..
- ……. ……….
Ngựa ………
………….………


-Mẹ ơi, ………
- ……….
Gió xanh ………
………..………
Gió ………
……… ………
Con ……….……….
……..………


Ngựa con ……….
…….………
Lóa ………
…………..……….
Con ……….
………..
Gió ……….
…..……….
Tuổi con ……….
………. ……….


Dẫu ……….
……..………..


Con ………
Ngựa con ……….


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×