Tải bản đầy đủ (.docx) (6 trang)

giao an su 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (65.7 KB, 6 trang )

(1)TUAÀN:8 - Tieát PPCT :16 Ngaøy daïy : Baøi11: CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG. QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG(1075 – 1077)( tt). 1. Muïc tieâu: 1.1. Kiến thức: + HÑ 1: HS bieát: Mieâu taû phoøng tuyeán soâng Nhö nguyeät. HS hieåu: Taùc duïng cuûa phoøng tuyeán treân soâng Nhö Nguyeät. + HĐ 2: HS biết: Nét chính về cuộc tấn công xâm lược nước ta của nhà Tống. HS hiểu: Ý nghĩa của cuộc kháng chiến: nền độc lập tự chủ của Đại Việt được giữ vững. 1.2. Kyõ naêng: - HS thực hiện được: Sử dụng lược đồ để thuật lại cuộc kháng chiến trên sông Nhö Nguyeät. - HS thực hiện thành thạo: Nhận xét, đánh giá các sự kiện, nhân vật loch sử. 1.3. Thái độ: - Giáo dục HS thói quen, tính cách: Giáo dục lòng tự hào về tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc ta thời Lý. 2. Noäi dung hoïc taäp: - Cuoäc khaùng chieán buøng noå. -Diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống ở giai đoạn hai và thắng lợi to lớn của quân dân Đại Việt. 3. Chuaån bò: 3.1. Giáo viên: Giáo án, Lược đồ phòng tuyến Như Nguyệt hoặc bảng phuï. 3.2. Hoïc sinh: Chuaån bò baøi theo caâu hoûi sgk 4. Tổ chức các hoạt động dạy học:: 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện : 1’. Kiểm diện:7A1: 7A2: 4.2. Kieåm tra mieäng: 5’. * Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ: Câu 1: Chọn ý đúng sai: Tình hình nhà Tống trước khi xâm lược Đại Việt như theá naøo? a. Ngaân khoá taøi chính nguy ngaäp. b. Noäi boä maâu thuaãn. c. Nhân dân khắp nơi đấu tranh. d. Bộ tộc người Liêu - Hạ quay nhiễu phía Bắc e. Được nhân dân ủng hộ..

(2) Đáp án: a.b.c.d đúng; e. sai. Câu 2: Nêu diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhaát ? + Diễn biến: Tháng 10 – 1075 Lý Thường Kiệt và Tông đản chỉ huy hơn 10 vạn quân tấn vào đất Tống. Lý Thường Kiệt cho yết bảng nói rõ mục đích cuộc tiến công để tự vệ. + Kết quả: Sau 42 ngày đêm, quân ta đã làm chủ thành Ung Châu, tướng giặc phải tự tử. * Câu hỏi kiểm tra bài mới: Câu 3: Em đã chuẩn bị những gì cho tiết học này? HS trả lời. GV nhận xét. 4.3.Tieán trình baøi hoïc:: 33’. Hoạt động của giáo viên và học sinh Noäi dung baøi hoïc . Giới thiệu bài mới. (1-2’) II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI( 1076 - 1077) HÑ 1. Khaùng chieán buøng noå. (10’) + Sau khi rút quân khỏi Ung Châu, Lý Thường Kiệt đã làm gì ? 1. Khaùng chieán buøng noå: TL: Haï leänh cho caùc ñòa phöông chuaån bò boá phoøng. - Giáo viên: Dự kiến địch sẽ kéo vào nước ta theo hai hướng Lý Thường Kiệt đã bố trí : - Lý Thường Kiệt hạ lệnh + Một đạo quân chặn giặc ở vùng biển cho các địa phương ráo riết Quảng Ninh, không cho thuỷ quân địch vượt chuaån bò boá phoøng. qua. + Đường bộ được bố trí dọc chiến tuyến sông Cầu qua đoạn Như Nguyệt không cho giaëc vaøo saâu. + Ngoài ra các tù trưởng dân tộc ít người ở gần biên giới đã cho quân mai phục những vị trí chiến lược quan trọng. + Tại sao Lý Thường Kiệt chọn phòng tuyến Nhö Nguyeät laøm phoøng tuyeán choáng quaân Toáng ? TL: Vì: + Ñaây laø vò trí chaën ngang caùc hướng tấn công của địch từ Quảng Tây - Choïn phoøng tuyeán soâng ( Trung Quốc) đến Thăng Long. Cầâu là nơi đối phó với quân + Được ví như chiến hào tự nhiên Toáng. khó vượt qua. + Phòng tuyến sông Cầu được xây dựng như.

(3) theá naøo? TL: Được đắp bằng đất cao, vững chắc, nhieàu daäu tre daøy ñaëc. * Tích hợp: Sự sáng tạo của tổ tiên trong việc dựa vào điều kiện tự nhiên để chiến đấu bảo veä toå quoác. + Sau thất bại ở Ung Châu nhà Tống đã làm gì ? TL: Cho quân xâm lược Đại Việt. - Giaùo vieân dieãn giaûng hoïc sinh nghe: + Cuoái 1706, 10 vaïn boä binh tinh nhueä, 1 vạn ngựa chiến, 20 vạn dân phu do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy tiến vào nước ta. Một đạo quân do Hoà Mâu dẫn đầu tiếp ứng theo ñöoøng bieån. + Năm 1077, quân dân Đại Việt đã đánh những trận nhỏ để cản bước tiến của chúng. Khi đến phòng tuyến Như Nguyệt, quân Tống phải đóng quân ở bên bờ Bắc chở thuỷ quân đến. Trứơc mặt chúng là sông và bờ bên kia là chiến luỹ kiên cố. + Thuỷ quân của chúng đã bị Lý Kế Nguyên chặn đánh 10 trận tại Quảng Ninh không thể hỗ trợ được. HĐ 2: Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyeät: (18’) - Quan sát lược đồ trận chiến sông Như Nguîeât. - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhoùm 1: Trình baøy dieãn bieán cuoäc chieán treân phoøng tuyeán soâng Nhö Nguyeät ? TL: Quách Quỳ cho quân vượt sông đánh phòng tuyến của ta nhưng bị quân ta phaûn…. Giáo viên: Chờ mãi không thấy thuỷ quân đến, Quách Quỳ đã cho quân đóng bè vượt sông đánh vào phòng tuyến của ta. Quân. - Cuoái naêm 1076 quaân Toáng vào nước ta. - Năm 1077 nhà Lý đánh nhiều trân nhỏ cản bước tiến cuûa quaân giaëc. Lyù Nguyeân Kế đã mai phục và đánh 10 trận liên tiếp ngăn bước tiến đạo quân thuỷ của giặc. - Quân Tống đóng quân ở bờ Baéc soâng Caàu khoâng loït vaøo sâu được.. 2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyeán Nhö Nguyeät:. - Dieãn bieán: Quaùch Quyø cho quân vượt sông đánh phoøng tuyeán cuûa ta nhöng bò quaân ta phaûn coâng quyeát lieät. Moät ñeâm cuoái xuaân, nhaø Lyù cho quân vượt sông bất ngờ đánh vào đồn giặc..

(4) nhà Lý đã kịp thời phản công làm cho chúng không tiến vào được. Vào buổi đêm khi hai bên ngừng chiến, từ đền thờ 2 vị thần Trương Hống và Trương Hát (Tướng của Triệu Quang Phục) trên bờ sông vang lên những câu thơ “Nam quốc sơn hà” bài thơ được nhắc lại nhiều lần mạnh mẽ vang xa làm tăng sức maïnh quyeát chieán, quyeát thaéng cho quaân ta. Quân giặc sợ hãi chán nản khiến cho Quách Quỳ phải hạ lệnh cho các tướng sĩ “ Ai còn bàn đánh sẽ chém”. . Trước tình thế đó, Lý Thường Kiệt không cho mở các cuộc phản công ngay mà đến tận cuối mùa xuân năm 1077, đang đêm Lý Thường Kiệt cho quân lặng lẽ vượt sông Như Nguyệt bất ngờ đánh vào các doanh trại cuûa giaëc. * Nhoùm 2: Neâu keát quaû cuoäc chieán treân phoøng tuyeán soâng Nhö Nguyeät ? TL: - Giaùo vieân: . Quaân Toáng thua to vaø laâm vaøo tình thế khó khăn. Lý Thường Kiệt kết thúc chiến tranh bằng biện pháp thương lượng giảng hoà. Quách Quỳ chấp nhận ngay và rút quân về nứơc. * Nhóm 3: Vì sao đang ở thế thắng mà Lý Thường Kiệt lại cử người đến thương lượng và giảng hoà ? TL: - Để đảm bảo mối quan hệ bang giao. Hoà hiếu giữa hai nước. Để không làm tổn thương danh dự của nước lớn đảm bảo nền hoà bình lâu dài. * Nhóm 4: Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lí Thường kiệt ? TL: - Caùch phoøng thuû - Caùch keát thuùc chieán tranh. * Nhoùm 5: Traän chieán treân phoøng tuyeán Nhö Nguyệt thắng lợi là do đâu ? TL: - Tinh thần đoàn kết và chiến đấu. - Keát quaû: Quaân giaëc “mười phần chết đến năm saùu phaàn”; Quaùch Quyø chaáp nhận giảng hoà rút quân về nước.. - YÙ Nghóa: + Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. + Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được củng cố. + Nhà Tống từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt..

(5) anh dũng của nhân dân ta. Sự chỉ huy tài tình cuả Lý Thường Kiệt. * Tích hợp: Sự sáng tạo của tổ tiên trong việc dựa vào điều kiện tự nhiên để chiến đấu bảo veä toå quoác. * Nhóm 6: Chiến thắng ở phòng tuyến Như Nguyeät coù yù nghóa gì ? TL: - Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. - Nền độc lập tự chủ của nước Đại Việt được củng cố. - Buộc nhà Tống phải từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt. 4.4. Toång keát:4’ 1. Trình bày diễn biến và kết quả của cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyeät ? Diễn biến: Quách Quỳ cho quân vượt sông đánh phòng tuyến của ta nhöng bò quaân ta phaûn coâng quyeát lieät. Moät ñeâm cuoái xuaân, nhaø Lyù cho quaân vượt sông bất ngờ đánh vào đồn giặc. Kết quả: Quân giặc “mười phần chết đến năm sáu phần”; Quách Quỳ chấp nhận giảng hoà rút quân về nước . 2. Chọn ý đúng: Vì sao Lý Thường Kiệt chọn sông Cầu là nơi đối phó với quaân Toáng ? a. Đây là vị trí chặn ngang các hướng tấn công của địch từ Quảng Tây đến Thăng Long. b. Được ví như chiến hào tự nhiên khó vượt qua. c. Mau choùng keát thuùc chieán tranh. d. a, b đúng. 4.5. Hướng dẫn học tập: 3 . * Đối với bài học tiết này: - Học bài. Đọc lại nội dung SGK. Hoàn thành bài tập trong VBT LS. Tập tường thuật diễn biến cuộc tấn công phòng vệ của Lý Thường Kiệt trên lược đồ. * Đối với bài học tiết sau: - Chuẩn bị bài mới: Bài 12 : Đời sống kinh tế, văn hoá. + Đọc kĩ trước nội dung bài. Trả lời câu hỏi ở cuối các nội dung chính cuûa baøi. + Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển? +Bước phát triển mới của thủ công nghiệp là gì? Thương nghiệp phát trieån nhö theá naøo?.

(6) 5.Phuï luïc: - Tài liệu: SGK, SGV, tài liệu lịch sử 7, tài liệu chuẩn KT - KN Lịch sử 7. Vở BTLS 7.

(7)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×