Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản đà nẵng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (244.91 KB, 46 trang )

1
LèI M ệU
Kóỳ toaùn laỡ cọng cuỷ phuỷc vuỷ quaớn lyù kinh tóỳ cọng
taùc haỷch toaùn kóỳ toaùn rỏỳt cỏửn thióỳt õọỳi vồùi moỹi
õồn vở saớn xuỏỳt kinh doanh noù giuùp haỷch toaùn caùc
khoaớn thu, chi vaỡ xaùc õởnh kóỳt quaớ kinh doanh trong
toaỡn õồn vở
Trong hoaỷt õọỹng kóỳt quaớ saớn xuỏỳt kinh doanh, õồn
vở thổồỡng phaùt sinh caùc mọỳi quan hóỷ thanh toaùn vồùi
Ngỏn haỡng vồùi caùc tọứ chổùc, caù nhỏn, caùc õồn vở khaùc
vóử caùc khoaớn tióửn vay vaỡ thanh toaùn tióửn vay vồùi cồ
quan taỡi chờnh tỏỳt caớ quan hóỷ thanh toaùn trón õóửu
õổồỹc thổỷc hióỷn chuớ yóỳu bũng tióửn vọỳn bũng tióửn laỡ
khoaớn muỷc quan troỹng trong baùo caùo taỡi chờnh noù giổợ
vai troỡ quan troỹng trong vióỷc thổỷc hióỷn caùc nhióỷm vuỷ
kóỳ toaùn õóử ra õóứ sổớ suỷng vọỳn õuùng muỷc õờch vaỡ
coù hióỷu quaớ chuùng ta phaới tng cổồỡng cọng taùc tọứ
chổùc vaỡ quaớn lyù vọỳn bũng tióửn nhũm taỷo vọửng quay
cuớa vọỳn nhanh vaỡ baớo toaỡn vọỳn.
Xuỏỳt phaùt tổỡ muỷc õờch yóu cỏửu vaỡ tỏửm quan
troỹng cuớa cọng taùc haỷch toaùn vọỳn bũng tióửn õọửng
thồỡi kóỳt hồỹp nhổợng kióỳn thổùc tióỳp thu ồớ nhaỡ trổồỡng
em quyóỳt õởnh choỹn õóử taỡi haỷch toaùn vọỳn bũng tióửn
taỷi cọng ty cọứ phỏửn kyợ thuỏỷt Thuớy saớn aỡ Nụng
õóứ laỡm chuyón õóử tọỳt nghióỷp cho mỗnh .
Chuyón õóử gọửm 3 phỏửn
Phỏửn I: Nhổợng vỏỳn õóử lyù luỏỷn chung vóử haỷch
toaùn vọỳn bũng tióửn
2
Phỏửn II: Tỗnh hỗnh thổỷc tóỳ vóử cọng taùc haỷch toaùn
vọỳn bũng tióửn taỷi cọng ty cọứ phỏửn kyợ thuỏỷt thuớy


saớn aỡ Nụng
Phỏửn III: Mọỹt sọỳ kióỳn thổùc õóử xuỏỳt cuớa baớn thỏn
goùp phỏửn hoaỡn thióỷn cọng taùc haỷch toaùn vọỳn bũng
tióửn taỷi cọng ty cọứ phỏửn kyợ thuỏỷt thuớy saớn aỡ Nụng
óứ hoaỡn thaỡnh chuyón õóử tọỳt nghióỷp naỡy, cuỡng
vồùi sổỷ cọỳ gừng cuớa baớn thỏn, em xin chỏn thaỡnh caớm
ồn caùc thỏửy cọ giaùo ồớ nhaỡ trổồỡng õaợ giaớng daỷy trổỷc
tióỳp hổồùng dỏựn vaỡ giuùp õồợ cho em thổỷc hióỷn chuyón
õóử. Ban laợnh õaỷo cọng ty, phoỡng taỡi chờnh kóỳ toaùn vaỡ
caùc anh chi nhỏn vión trong cọng ty õaợ taỷo moỹi õióửu
kióỷn thuỏỷn lồỹi trong thồỡi gian thổỷc tỏỷp vaỡ õaợ goùp
nhióửu yù kióỳn quyù baùo cho vióỷc thổỷc hión chuyón õóử .
Do kióỳn thổùc vaỡ thồỡi gian coù haỷn nón chuyón õóử
seợ coù nhổợng thióỳu soùt, em rỏỳt mong caùc thỏửy cọ vaỡ
caùc anh chở trong cọng ty goùp yù thóm õóứt baớn thỏn em
coù õổồỹc nhổợng nhỏỷn thổùc õuùng õừn hồn vóử cọng taùc
thổỷc tóỳ cuợng nhổ lyù luỏỷn.
Em xin chỏn thaỡnh caớm ồn
3
PHÁƯN I
NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ L LÛN CHUNG VÃƯ HẢCH TOẠN
VÄÚN BÀỊNG TIÃƯN
I/ KHẠI NIÃÛM ÂÀÛC ÂIÃØM, NHIÃÛM VỦ KÃÚ TOẠN
1/ Khại niãûm :
Väún bàòng tiãưn ca doanh nghiãûp l mäüt pháưn
ca väún ti sn lỉu âäüng trong doanh nghiãûp. Nọ phn
ạnh ton bäü säú tiãưn doanh nghiãûp hiãûn cọ tải doanh
nghiãûp. Bao gäưm tiãưn màût tải qu, tiãưn gỉíi Ngán
hng v cạc khon tiãưn âang chuøn.
Tiãưn màût bao gäưm tiãưn Viãût Nam, ngai tãû, vng

bảc, âạ qu, kim khê qu gỉíi tải ngán hng, kho bảc
cäng ty ti chênh
Tiãưn âang chuøn bao gäưm tiãưn Viãût Nam v
ngoải tãû trong cạc trỉåìng håüp sau.
+ Gỉíi tiãưn vo Ngán hng nhỉng chỉa nháûn âỉåüc
giáúy bạo ca Ngán hng
+ Lm th tủc chuøn tiãưn tỉì ngán hng qua
bỉu âiãûn âãø tr nåü nhỉng chỉa nháûn âỉåüc giáúy bạo
+ Thu tiãưn bạn hng näüp thú ngay nhỉng chỉa
nháûn âỉåüc giáúy bạo
2/ Ngun tàõc hảch toạn väún bàòng tiãưn
4
Táút c cạc loải tiãưn âãưu phi âỉåüc qui âäøi
thnh âån vë tiãưn tãû thäúng nháút ( VNÂ)
Cạc loải tiãưn ngoải tãû âãưu phi qui âäøi ra âäưng
Viãût Nam trãn cạc säø sạch kãú toạn, âäưng thåìi phi
theo di ngun tàõc TK 007 khi qui âäøi phi theo t giạ
do Ngán hng Viãût Nam cäng bäú hồûc Ngán hng ngoải
thỉång
Vng bảc, âa qu phi âỉåüc theo di giäúng nhỉ
váût tỉ, hng họa v viãûc xút kho âỉåüc sỉí sủng mäüt
trong cạc phỉång phạp nhỉ xút váût liãûu , cäng củ
dủng củ
Cạc nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh liãn quan âãún tiãưn
âãưu phi ghi hng ngy v phi tênh ra säú dỉ cúi
mäùi ngy
3/ Nhiãûm vủ kãú toạn väún bàòng tiãưn
Phn ạnh chênh ạc këp thåìi âáưy â, tçnh hçnh
biãún âäüng v tçnh hçnh sỉí sủng tiãưn màût qun l v
theo di chàût ch âäü thu chi tiãưn màût.

Phn ạnh chênh xạc këp thỉi âáưy â tçnh hçnh
biãún âäüng tiãưn gỉíi Ngán hng , cạc loải tiãưn vng,
bảc, âạ qu, kim khê qu, tiãưn ln chuøn v giạm
sạt chàût ch chãú âäü thanh toạn khäng dng tiãưn màût
qua Ngán hng
II/ PHỈÅNG PHẠP HẢCH TOẠN VÄÚN BÀỊNG TIÃƯN
A/ KÃÚ TOẠN TIÃƯN MÀÛT
1/ Tiãưn màût tải qu
5
Theo chóỳ õọỹ atỗ chờnh quy õởnh, doanh nghióỷp chi
õóứ laỷi mọỹt sọỳ tióửn mỷt taỷi quyợ õóứ phuỷc vuỷ cho nhu
cỏửu chi tióu haỡng ngaỡy tuỡy theo quy mọ, phaỷm vở hoaỷt
õọỹng cuớa doanh nghióỷp, vióỷc thu chi tióửn mỷt do thuớ
quyợ trổỷc tióỳp thổỷc hióỷn.
2/ Chổùng tổỡ sọứ saùch
a/ Chổùng tổỡ
Chổùng tổỡ tióửn mỷt
+ Phióỳu thu
+ Phióỳu chi
+ Baớng kó vaỡng baỷc õaù quyù, kim khờ quyù chổùng
tổỡ tióửn gổới
+ Giỏỳy baùo nồỹ
+ Giỏỳy baùo coù
+ Baớng sao kó sọứ saùch
b/ Sọứ saùch
- Soớ quyợ tióửn mỷt
- Sọứ kóỳ toaùn tọứng hồỹp tuỡy theo hỗnh thổùc kóỳ
toaùn
Sỉ QUYẻ KIM BAẽO CAẽO QUYẻ
6

CHặẽNG Tặè
S NGAèY
DIN
GIAI
S TIệN
THU CHI TệN
Sỉ CHI TIT TIệN MT
CHặẽNG Tặè
Sọỳ Ngaỡy
DIN
GIAI
Taỡi
khoaớn
ọỳi ổùng
Sọỳ tióửn
Nồỹ Coù Nồỹ
Dổ
cuọỳi
thaùng
3/ Tỗnh tổỷ tióỳn haỡnh
- Kóỳ toaùn tióửn mỷt
7
+ Khi coù nghióỷp vuỷ phaùt sinh lión quan õóỳn tióửn
mỷt thỗ kóỳ toaùn lỏỷp chổùng tổỡ thu chi vaỡ coù õỏửy
õuớ chổợ kyù cuớa nhổợng ngổồỡi coù thỏứm quyóửn
duyóỷt sau õoù giao cho thuớ quyợ thổỷc hióỷn vióỷc thu
hoỷc chi tieỡn rọửi õoùng dỏỳu lón caùc chổùng tổỡ õaợ
thu hoỹac chi, cuọỳi ngaỡy cn cổù vaỡo caùc chổùng thuớ
quyợ vaỡo sọứ quyợ hoỷc lỏỷp baùo caùo quyợ theo caùc
chổùng tổỡ vaỡ giổớ cho kóỳ toaùn tióửn mỷt.

+ Kóỳ toaùn tióửn mỷt nhỏỷn caùc chổùng tổỡ do thuớ
quyợ mang õóỳn kióứm tra caùc chổùng tổỡ sau õoù tióỳn
haỡnh vaỡo sọứ kóỳ toaùn lión quan
Kóỳ toaùn tióửn giổớ
+ Khi nhỏỷn õổồỹc caùc chổùng tổỡ cuớa Ngỏn haỡng
gổới õóỳn kóỳ toaùn kióứm tra caùc chổùng tổỡ vaỡ õọỳi
chióỳu caùc uớy nhióỷm thu, uớy nhióỷm chi hoỷc xeùt vaỡo
sọứ kóỳ toaùn . nóỳu giổợa sọỳ lióỷu cuớa Ngỏn haỡng so vồùi
sọỳ liwuj cuớa kóỳ toaùn ghi theo sọỳ lióỷu cuớa Ngỏn haỡng
sang thaùng sau tỗm nguyón nhỏn õóứ õióửu chốnh sọứ saùch.
4/ Taỡi khoaớn sổớ suỷng
TK tióửn mỷt duỡng õóứ phaớn aùnh tỗnh hỗnh bióỳn
õọỹng vaỡ tọửn quyợ tióửn mỷt
Kóỳt cỏỳu TK 111
- Sọỳ tióửn mỷt nhỏỷp
quyợ
- Sọỳ tióửn mỷt thổỡa
khi kióứm kó
- sọỳ tióửn mỷt xuỏỳt
quyợ
- sọỳ tióửn mỷt thióỳu
khi kióứm kó
8
Vd: sọỳ tióửn mỷt tọửn quyợ
Caùc taỡi khoaớn cỏỳp 2:
- TK 111 tióửn Vióỷt Nam bao gọửm caùc ngỏn
phióỳu
- TK 1112 tióửn ngoaỷi tóỷ qui õọứi theo tióửn Vióỷt
Nam
- TK 1113 vaỡng baỷc õaù quyù, kim khờ quyù.

5/ Phổồng phaùp haỷch toaùn thu chi tióửn mỷt
1/ Caùc nghióỷp vuỷ tng quyợ tióửn mỷt ( nhỏỷp quyợ )
Nồỹ TK 111 chi tióỳt
Coù TK 511, 515, 711 doanh thu baùn
haỡng
Doanh thu hoaỷt
õọỹng khaùc
Coù TK 333( 1 )
Coù TK 136 , 138 thu tióửn cuớa
khaùch haỡng
Coù TK 121,221, 222 thu họửi caùc
khoaớn õỏửu
9
2 / Cạc nghiãûp vủ gim qu tiãưn màût ( xút qu
)
Nåü TK 152, 153, 156, 211: chi tiãưn mua váût tỉ
Hng họa ti sn
Nåü TK 133
Nåü TK 627, 641, 642 chi hoảt âäüng kinh
doanh
Nåü TK 334, 331, 341, 333 chi tr nåü
Nåü TK 121,221 chi âáưu tỉ
Cọ TK 111
SÅ ÂÄƯ HẢCH TOẠN THU CHI TIÃƯN MÀÛT
10
6/ Phổồng phaùp haỷch toaùn thu chi ngoaỷi tóỷ
Nóỳu õồn vở duỡng tyớ giaù haỷch toaùn õóứ qui õọứi
ngoaỷi tóỷ, thu tióửn baùn haỡng bũng ngoaỷi tóỷ
Nồỹ TK 111 : Nguyón tóỷ x tyớ giaù
haỷch toaùn

Coù TK 511 : Nguyón tóỷ x tyớ giaù
thổỷc tóỳ
Taỷi ngaỡy coù doanh thu
Coù TK 413 : chónh lóỷch
+ Thu nồỹ bũng ngoaỷi tóỷ
Nồỹ TK 111 nguyón tóỷ x %
giaù haỷch toaùn
Coù TK 131,136, 138 nguyón tóỷ x %
giaù haỷch toaùn
+ Duỡng tióửn Vióỷt Nam mua ngoaỷi tóỷ :
Nồỹ TK 111 ( 1112) : nguyón tóỷ x % giaù
haỷch toaùn
Coù TK 111 : tióửn mỷt Vióỷt Nam
( tióửn xuỏỳt quyợ
theo giaù thổỷc tóỳ )
Coù Tk 413 : chónh lóỷch
11
+ Xuỏỳt ngoaỷi tóỷ mua vỏỷt tổ haỡng hoùa
Nồỹ TK 152, 153, 156 : nguyón tóỷ x% thổỷc
tóỳ
Coù TK 111 ( 1112) : nguyón tóỷ x% haỷch
toaùn
Coù TK 413 : chónh lóỷch
+ Xuỏỳt ngoaỷi tóỷ traớ nồỹ
Nồỹ TK 331,333 : nguyón tóỷ x %
haỷch toaùn
Coù TK 111 ( 1112 ) nguyón tóỷ x %
haỷch toaùn
+ Cuọỳi kyỡ nóỳu coù sổỷ bióỳn õọỹng giổợa giaù thổỷc
tóỳ vồùi giaù haỷch toaùn thỗ kóỳ toaùn tióỳn haỡnh õióửu

chốnh vóử tyớ giaù thổỷc tóỳ cuọỳi kyỡ .
a/ Nóỳu tyớ giaù thổỷc tóỳ tng so vồùi tyớ giaù haỷch
toaùn
Nồỹ TK 111 ( 1112) : chónh lóỷch tng
Coù TK 413 : chónh lóỷch tng
b/ Nóỳu tyớ giaù thổỷc tóỳ giaớm so vồùi tyớ giaù haỷch
toaùn
Nồỹ TK 413 : chónh lóỷch
giaớm
12
Coù TK 1111( 1112) chónh lóỷch
giaớm
Nóỳu õồn vở duỡng tyớ giaù thổỷc tóỳ
1/ Doanh thu baùn haỡng ngoaỷi tóỷ
Nồỹ TK 111 ( 1112) : nguyón tóỷ x %
thổỷc tóỳ
Coù TK 511 : nguyón tóỷ x%
thổỷc tóỳ
Chi nồỹ TK 007 : nguyón tóỷ
2/ Thu nồỹ bũng ngoaỷi tóỷ
Nồỹ Tk 111 ( 1112) : nguyón tóỷ x%
thổỷc tóỳ
Coù TK 131 : nguyón tóỷ x % tyớ
giaù
Coù TK 413 : chónh lóỷch
Ghi nồỹ TK 007
3/ xuỏỳt quyợ ngoởa tóỷ mua vỏỷt tổ, taỡi saớn, haỡng
hoùa
Nồỹ TK 152, 153 : nguyón tóỷ x %
thổỷc tóỳ khi mua

Coù TK 1112 : nguyón tóỷ x % thổỷc
tóỳ khi mua
13
Ghi TK 007
4/ Xuỏỳt õóứ traớ nồỹ
Nồỹ TK 331, 3333 : nguyón tóỷ x % taỷi
ngaỡy nhỏỷn nồỹ
Coù TK 1112 : nguyón tóỷ x % khi
xuỏỳt
Coù TK 413 : chónh lóỷch
Ghi coù TK 007
5/ Cuọỳi kyỡ nóỳu coù sổỷ chónh lóỷch giổợa tyớ giaù
thổỷc tóỳ vồùi giaù haỷch toaùn
a/ Tyớ giaù thổỷc tó tng so vồùi tyớ giaù haỷch
toaùn
Nồỹ TK 1112 : chónh lóỷch
tng
Coù TK 413 : chónh lóỷch
tng
b/ tyớ giaù thổỷc tóỳ giaớm so vồùi tyớ giaù haỷch
toaùn
Nồỹ TK 413 : chónh lóỷch giaớm
Coù TK 1112 : chónh lóỷch giaớm
B/ K TOAẽN TIệN GặI NGN HAèNG
14
1/ Tiãưn gỉíi Ngán hng
Theo chãú âäü cạc khon tiãưn thu âỉåüc âãưu phi
gỉíi vo Ngán hng , cäng ty ti chênh hồûc kho bảc
nh nỉåïc, khi cáưn chi tiãu phi lm th tủc âãø rụt
vãư nháûp qu, cạc khon tiãưn gỉíi bao gäưm : tiãưn

Viãût Nam, ngoải tãû, vng bảc, âạ qu, kim khê qu .
2/ Chỉïng tỉì säø sạch
a/ Chỉïng tỉì
+ Giáúy bạo cọ
+ Giáúy bạo nåü
+ Bng sao kã näüp tiãưn
+ Km theo cạc chỉïng tỉì giáúy y nhiãûm thu,
y nhiãûm chi hồûc sẹc
b/ Säø sạch
+ Säø chi tiãút tiãưn gỉíi
+ Säø kãú toạn täøng håüp ph håüp våïi tỉìng
hçnh thỉïc kãú toạn
3/ Ti khon sỉí sủng
Ti khon 112 tiãưn gỉíi Ngán hng dng âãø“ “
phn ạnh tçnh hçnh biãún âäüng v hiãûn cn cạc
khon tiãưn gỉíi tải Ngán hng. Cäng ty ti chênh kho
bảc nh nỉåïc.
15
Kóỳt cỏỳu TK 112
Sọỳ tióửn doanh nghióỷp gổới
vaỡo Ngỏn haỡng kho baỷc
cọng ty taỡi chờnh
Sọỳ tióửn coỡn gổới taỷi
Ngỏn haỡng kho baỷc, cọng ty
taỡi chờnh
Sọỳ tióửn doanh nghióỷp ruùt
ra tổỡ Ngỏn haỡng , kho baỷc,
cọng ty taỡi chờnh

Caùc taỡi khoaớn cỏỳp 2

Tk 1121 tióửn Vióỷt Nam
TK 1122 ngoaỷi tóỷ
TK 1123 vaỡn baỷc õaù quyù, kim khờ quyù
Ngoaỡi ra coỡn coù caùc taỡi khoaớn lión quan
TK 711, 5111, 515, 131
4. phổồng phaùp haỷch toaùn .
1. Xuỏỳt quyớ tióửn mỷt giổới vaỡo taỡi khoaớn taoỹi ngỏn
haỡng.
Nồỹ TK 112
Coù TK 111(1111)
16
2. Nhỏỷn õổồỹc giỏỳy baùo coù cuớa ngỏn haỡng vóử sọỳ
tióửn õang chuyóứn traớ vaỡo taỡi khoaớn cuớa õồn vở.
Nồỹ TK 112
coù TK 113
3. Nhỏỷn õổồỹc tióửn do khaùch haỡng traớ nồỹ bũng
chuyóứn khoaớn, cn cổù vaỡo giỏỳy baùo coù cuớa
ngỏn haỡng õóử nghở.
Nồỹ TK 112
Coù TK 131
4. Thu họửi sọỳ tióửn õaợ õng kyù quyớ bũng tióửn
gổới ngỏn haỡng do nồi nhỏỷn kyù quyớ chuyóứn traớ
Nồỹ TK 112
Coù TK 144
5. Nhỏỷn vọỳn gọỳp lión doanh do caùc thaỡnh vión gọỳp
vọỳn bũng chuyóứn khoaớn.
Nồỹ TK 112
Coù TK 411
6/ Thu họửi caùc khoaớn nồỹ õỏửu tổ ngừn haỷn bũng
chuyóứn khoaớn

Nồỹ TK 112
Coù Tk 121 ; giaù vọỳn
17
Coù Tk 138 ; giaù vọỳn
Coù Tk 515 : chónh lóỷch
7/ Thu họửi tióửn baùn haỡng vaỡ caùc hoaỷt õọỹng
khaùc bũng chuyóứn khoaớn .
Nồỹ TK 112
Coù TK 511
Coù TK 711
Coù Tk 515
Coù TK 3331
8/ Ruùt tióửn gổới Ngỏn haỡng nhỏỷp quyợ tióửn mỷt
Nồỹ TK 111
Coù TK 112
9/ Chuyóứn tióửn gổới Ngỏn haỡng õi thóỳ chỏỳp lyù
quyợ lyù cổồỹc ngừn haỷn daỡi haỷn õỏửu tổ ngừn haỷn
khaùc, mua cọứ phióỳu, traùi phióỳu daỡi haỷn, goùp vọỳn
lión doanh, õỏửu tổ kinh doanh bỏỳt õọỹng saớn
Nồỹ Tk 144
Nồỹ Tk 244
Nồỹ TK 128
Nồỹ Tk 221
18
Nồỹ TK 222
Coù Taỡi khoaớn 112
10/ Traớ tióửn mua vỏỷt tổ haỡng hoùa õaợ nhỏỷp kho,
cọng trỗnh XDCB bũng chuyóứn khoaớn
Nồỹ TK 152, 156, 213, 241, 611
Nồỹ TK 133

Coù TK 112
11/ Chi traớ caùc khoaớn chi phờ saớn xuỏỳt kinh doanh
bũng chuyóứn khoaớn
Nồỹ TK 627, 641, 642, 811, 821
Nồỹ TK 133
Coù TK 112
12/ Ruùt tióửn gổới Ngỏn haỡng mua sừm taỡi saớn cọỳ
õởnh
Nồỹ TK 211, 213
Nồỹ TK 133
Coù Tk 112
S ệ HACH TOAẽN BềNG TIệN MT, TIệN GặI NGN
HAèNG

×