Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

Hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (148.07 KB, 46 trang )

1
L I M U ÅÌ ÅÍ ÂÁƯ
K toạn la c ng củ phủc vủ qua n l kinh t c ng tạcãú ì ä í ãú ä
hảch toạn k toạn r t c n thi t â i v ïi mi â n vë sa nãú áú áư ãú äú å å í
xu t kinh doanh nọ giụp hảch toạn cạc khoa n thu, chi vấú í ì
xạc âënh k t qua kinh doanh trong toa n â n vë ãú í ì å
Trong hoảt â üng k t qua sa n xu t kinh doanh, â n vëä ãú í í áú å
th ng phạt sinh cạc m i quan h û thanh toạn v ïi Ng n ha ngỉåì äú ã å á ì
v ïi cạc t ch ïc, cạ nh n, cạc â n vë khạc v cạc khoa n ti nå äø ỉ á å ãư í ãư
vay va thanh toạn ti n vay v ïi c quan ta i chênh t t ca quanì ãư å å ì áú í
h û thanh toạn tr n â u â üc th ûc hi ûn chu y u bà ng ti nã ã ãư ỉå ỉ ã í ãú ò ãư
v n bà ng ti n la khoa n mủc quan trng trong bạo cạo ta iäú ò ãư ì í ì
chênh nọ gi ỵ vai tro quan trng trong vi ûc th ûc hi ûn cạcỉ ì ã ỉ ã
nhi ûm vủ k toạn â ra â s sủng v n âụng mủc âêchã ãú ãư ãø ỉí äú
va cọ hi ûu qua chụng ta pha i tàng c ng c ng tạc t ch ïcì ã í í ỉåì ä äø ỉ
va qua n l v n bà ng ti n nhà m tảo v ng quay cu a v nì í äú ò ãư ò äư í äú
nhanh va ba o toa n v n.ì í ì äú
Xu t phạt t mủc âêch y u c u va t m quan trngáú ỉì ã áư ì áư
cu a c ng tạc hảch toạn v n bà ng ti n â ng th i k t h üpí ä äú ò ãư äư åì ãú å
nh ỵng ki n th ïc ti p thu nha tr ng em quy t âënh chnỉ ãú ỉ ãú åí ì ỉåì ãú
â ta i” hảch toạn v n bà ng ti n “ tải c ng ty c ph n kãư ì äú ò ãư ä äø áư
thu ût Thu y sa n a Nàơng â la m chuy n â t t nghi ûp chố í í Â ì ãø ì ã ãư äú ã
mçnh .
Chuy n â g m 3 ph n ã ãư äư áư
Ph n I: Nh ỵng v n â l lu ûn chung v hảch toạnáư ỉ áú ãư á ãư
v n bà ng ti n äú ò ãư
Ph n II: Tçnh hçnh th ûc t v c ng tạc hảch toạnáư ỉ ãú ãư ä
v n bà ng ti n tải c ng ty c ph n k thu ût thu y sa n ậú ò ãư ä äø áư á í í Â ì
Nàơng
2
Ph n III: M ỹt s ki n th ùc õ xu t cu a ba n th n goùpỏử ọ ọỳ óỳ ổ óử ỏỳ ớ ớ ỏ


ph n hoa n thi ỷn c ng taùc haỷch toaùn v n b ng ti n taỷiỏử ỡ ó ọ ọỳ ũ óử
c ng ty c ph n kyợ thu ỷt thu y sa n a Nụng ọ ọứ ỏử ỏ ớ ớ ỡ
hoa n tha nh chuy n õ t t nghi ỷp na y, cu ng v ùi s ỷóứ ỡ ỡ ó óử ọỳ ó ỡ ỡ ồ ổ
c g ng cu a ba n th n, em xin ch n tha nh ca m n caùc th y cọỳ ừ ớ ớ ỏ ỏ ỡ ớ ồ ỏử ọ
giaùo nha tr ng õaợ gia ng daỷy tr ỷc ti p h ùng d ựn vaồớ ỡ ổồỡ ớ ổ óỳ ổồ ỏ ỡ
giuùp õ ợ cho em th ỷc hi ỷn chuy n õ . Ban laợnh õaỷo c ng ty,ồ ổ ó ó óử ọ
pho ng ta i chờnh k toaùn va caùc anh chi nh n vi n trong c ngỡ ỡ óỳ ỡ ỏ ó ọ
ty õaợ taỷo moỹi õi u ki ỷn thu ỷn l ỹi trong th i gian th ỷcóử ó ỏ ồ ồỡ ổ
t ỷp va õaợ goùp nhi u yù ki n quyù baùo cho vi ỷc th ỷc hi nỏ ỡ óử óỳ ó ổ ó
chuy n õ .ó óử
Do ki n th ùc va th i gian coù haỷn n n chuy n õ seợ coùóỳ ổ ỡ ồỡ ó ó óử
nh ợng thi u soùt, em r t mong caùc th y c va caùc anh chởổ óỳ ỏỳ ỏử ọ ỡ
trong c ng ty goùp yù th m õ t ba n th n em coù õ ỹc nh ợngọ ó óứ ớ ỏ ổồ ổ
nh ỷn th ùc õuùng õ n h n v c ng taùc th ỷc t cuợng nh lyùỏ ổ ừ ồ óử ọ ổ óỳ ổ
lu ỷn.ỏ
Em xin ch n tha nh ca m n ỏ ỡ ớ ồ
3
PH N I ÁƯ
NH NG V N LY LU N CHUNG V HA CHỈỴ ÁÚ ÂÃƯ Ï ÁÛ ÃƯ Û
TOA N V N BÀ NG TI N Ï ÄÚ Ị ÃƯ
I/ KHA I NI M À C I M, NHI M VU K TOA N Ï ÃÛ Â Û Â ÃØ ÃÛ Û ÃÚ Ï
1/ Khại ni ûm :ã
V n bà ng ti n cu a doanh nghi ûp la m üt ph n cu ậú ò ãư í ã ì ä áư í
v n ta i sa n l u â üng trong doanh nghi ûp. Nọ pha n ạnh toa näú ì í ỉ ä ã í ì
b ü s ti n doanh nghi ûp hi ûn cọ tải doanh nghi ûp. Baộ äú ãư ã ã ã
g m ti n màût tải qu, ti n g i Ng n ha ng va cạc khoa näư ãư ãư ỉí á ì ì í
ti n âang chuy n.ãư ãø
Ti n màût bao g m ti n Vi ût Nam, ngai t û, va ngãư äư ãư ã ã ì
bảc, âạ qu, kim khê qu g i tải ng n ha ng, kho bảc c ng tí á ì ä
ta i chênh ì

Ti n âang chuy n bao g m ti n Vi ût Nam va ngoải t ûãư ãø äư ãư ã ì ã
trong cạc tr ng h üp sau.ỉåì å
+ G i ti n va o Ng n ha ng nh ng ch a nh ûn â üc gi í ãư ì á ì ỉ ỉ á ỉå áú
bạo cu a Ng n ha ng í á ì
+ La m thu tủc chuy n ti n t ng n ha ng qua b í ãø ãư ỉì á ì ỉ
âi ûn â tra n ü nh ng ch a nh ûn â üc gi y bạo ã ãø í å ỉ ỉ á ỉå áú
+ Thu ti n bạn ha ng n üp thu ngay nh ng ch a nh ûnãư ì ä ãú ỉ ỉ á
â üc gi y bạo ỉå áú
2/ Nguy n tà c hảch toạn v n bà ng ti n ã õ äú ò ãư
4
T t ca cạc loải ti n â u pha i â üc qui â i tha nh â náú í ãư ãư í ỉå äø ì å
vë ti n t û th ng nh t ( VN ) ãư ã äú áú Â
Cạc loải ti n ngoải t û â u pha i qui â i ra â ng Vi ûtãư ã ãư í äø äư ã
Nam tr n cạc s sạch k toạn, â ng th i pha i theo diã äø ãú äư åì í
nguy n tà c TK 007 khi qui â i pha i theo ty giạ do Ng n ha ngã õ äø í í á ì
Vi ût Nam c ng b hồûc Ng n ha ng ngoải th ng ã ä äú á ì ỉå
Va ng bảc, âa qu pha i â üc theo di gi ng nh v ût t ,ì í ỉå äú ỉ á ỉ
ha ng họa va vi ûc xu t kho â üc s sủng m üt trong cạcì ì ã áú ỉå ỉí ä
ph ng phạp nh xu t v ût li ûu , c ng củ dủng củ ỉå ỉ áú á ã ä
Cạc nghi ûp vủ kinh t phạt sinh li n quan â n ti nã ãú ã ãú ãư
â u pha i ghi ha ng nga y va pha i tênh ra s d cu i m ùi nga ư í ì ì ì í äú ỉ äú ä ì
3/ Nhi ûm vủ k toạn v n bà ng ti n ã ãú äú ò ãư
Pha n ạnh chênh ạc këp th i â y âu , tçnh hçnh bi ní åì áư í ãú
â üng va tçnh hçnh s sủng ti n màût qua n l va theo diä ì ỉí ãư í ì
chàût ch â ü thu chi ti n màût.ä ãư
Pha n ạnh chênh xạc këp th o i â y âu tçnh hçnh bi ní ỉ ì áư í ãú
â üng ti n g i Ng n ha ng , cạc loải ti n va ng, bảc, âạ qu,ä ãư ỉí á ì ãư ì
kim khê qu, ti n lu n chuy n va giạm sạt chàût ch ch â üãư á ãø ì ãú ä
thanh toạn kh ng du ng ti n màût qua Ng n ha ng ä ì ãư á ì
II/ PH NG PHA P HA CH TOA N V N BÀ NG TI N ỈÅ Ï Û Ï ÄÚ Ị ÃƯ

A/ K TOA N TI N MÀ T ÃÚ Ï ÃƯ Û
1/ Ti n màût tải qu ãư
Theo ch â ü atç chênh quy âënh, doanh nghi ûp chi âãú ä ã ãø
lải m üt s ti n màût tải qu â phủc vủ cho nhu c u chiä äú ãư ãø áư
ti u ha ng nga y tu y theo quy m , phảm vë hoảt â üng cu ẫ ì ì ì ä ä í
5
doanh nghi ỷp, vi ỷc thu chi ti n mỷt do thu quyợ tr ỷc ti pó ó óử ớ ổ óỳ
th ỷc hi ỷn.ổ ó
2/ Ch ùng t s saùch ổ ổỡ ọứ
a/ Ch ùng t ổ ổỡ
Ch ùng t ti n mỷt ổ ổỡ óử
+ Phi u thuóỳ
+ Phi u chi óỳ
+ Ba ng k va ng baỷc õaù quyù, kim khờ quyù ch ùng t ti nớ ó ỡ ổ ổỡ óử
g i ổớ
+ Gi y baùo n ỹ ỏỳ ồ
+ Gi y baùo coù ỏỳ
+ Ba ng sao k s saùch ớ ó ọứ
b/ S saùch ọứ
- So quyợ ti n mỷt ớ óử
- S k toaùn t ng h ỹp tu y theo hỗnh th ùc k toaùn ọứ óỳ ọứ ồ ỡ ổ óỳ
S QUY KI M BA O CA O QUY ỉ ẻ ẽ ẽ ẻ
CH NG T ặẽ ặè
S NGA Y è
DI N
GIA I
S TI N ệ
THU CHI T N ệ
6
S CHI TI T TI N M T ỉ ệ

CH NG T ặẽ ặè
S ọỳ Nga y ỡ
DI N
GIA I
Ta i khoa nỡ ớ
i ùng ọỳ ổ
S ti n ọỳ óử
N ỹ ồ Coù N ỹ ồ
Dổ
cu iọỳ
thaùng
3/ Tỗnh t ỷ ti n ha nh ổ óỳ ỡ
- K toaùn ti n mỷt óỳ óử
+ Khi coù nghi ỷp vuỷ phaùt sinh li n quan õ n ti n mỷtó ó óỳ óử
thỗ k toaùn l ỷp ch ùng t thu chi va coù õ y õu ch ợ kyùóỳ ỏ ổ ổỡ ỡ ỏử ớ ổ
cu a nh ợng ng i coù th m quy n duy ỷt sau õoù giao choớ ổ ổồỡ ỏứ óử ó
thu quyợ th ỷc hi ỷn vi ỷc thu hoỷc chi tie n r i õoùngớ ổ ó ó ỡ ọử
d u l n caùc ch ùng t õaợ thu hoỹac chi, cu i nga y cn c ùỏỳ ó ổ ổỡ ọỳ ỡ ổ
7
va o caùc ch ùng thu quyợ va o s quyợ hoỷc l ỷp baùo caùoỡ ổ ớ ỡ ọứ ỏ
quyợ theo caùc ch ùng t va gi cho k toaùn ti n mỷt.ổ ổỡ ỡ ổớ óỳ óử
+ K toaùn ti n mỷt nh ỷn caùc ch ùng t do thu quyợóỳ óử ỏ ổ ổỡ ớ
mang õ n ki m tra caùc ch ùng t sau õoù ti n ha nh va o sóỳ óứ ổ ổỡ óỳ ỡ ỡ ọứ
k toaùn li n quan óỳ ó
K toaùn ti n gi óỳ óử ổớ
+ Khi nh ỷn õ ỹc caùc ch ùng t cu a Ng n ha ng g i õ nỏ ổồ ổ ổỡ ớ ỏ ỡ ổớ óỳ
k toaùn ki m tra caùc ch ùng t va õ i chi u caùc u y nhi ỷmóỳ óứ ổ ổỡ ỡ ọỳ óỳ ớ ó
thu, u y nhi ỷm chi hoỷc xeùt va o s k toaùn . n u gi ợa sớ ó ỡ ọứ óỳ óỳ ổ ọỳ
li ỷu cu a Ng n ha ng so v ùi s liwuj cu a k toaùn ghi theo só ớ ỏ ỡ ồ ọỳ ớ óỳ ọỳ
li ỷu cu a Ng n ha ng sang thaùng sau tỗm nguy n nh n õ õi uó ớ ỏ ỡ ó ỏ óứ óử

chốnh s saùch.ọứ
4/ Ta i khoa n s suỷng ỡ ớ ổớ
TK ti n mỷt du ng õ pha n aùnh tỗnh hỗnh bi nóử ỡ óứ ớ óỳ
õ ỹng va t n quyợ ti n mỷt ọ ỡ ọử óử
K t c u TK 111óỳ ỏỳ
- S ti n mỷt nh ỷpọỳ óử ỏ
quyợ
- S ti n mỷt th a khiọỳ óử ổỡ
ki m k óứ ó
Vd: s ti n mỷt t n quyợ ọỳ óử ọử
- s ti n mỷt xu tọỳ óử ỏỳ
quyợ
- s ti n mỷt thi uọỳ óử óỳ
khi ki m k óứ ó
Caùc ta i khoa n c p 2:ỡ ớ ỏỳ
8
- TK 111 ti n Vi ỷt Nam bao g m caùc ng n phi u óử ó ọử ỏ óỳ
- TK 1112 ti n ngoaỷi t ỷ qui õ i theo ti n Vi ỷt Nam óử ó ọứ óử ó
- TK 1113 va ng baỷc õaù quyù, kim khờ quyù.ỡ
5/ Ph ng phaùp haỷch toaùn thu chi ti n mỷt ổồ óử
1/ Caùc nghi ỷp vuỷ tng quyợ ti n mỷt ( nh ỷp quyợ ) ó óử ỏ
N ỹ TK 111 ồ chi ti t óỳ
Coù TK 511, 515, 711 doanh thu baùn ha ng ỡ
Doanh thu hoaỷt
õ ỹng khaùc ọ
Coù TK 333( 1 )
Coù TK 136 , 138 thu ti n cu a khaùchóử ớ
ha ng ỡ
Coù TK 121,221, 222 thu h i caùc khoa nọử ớ
õ u ỏử

2 / Caùc nghi ỷp vuỷ gia m quyợ ti n mỷt ( xu t quyợ ) ó ớ óử ỏỳ
N ỹ TK 152, 153, 156, 211: chi ti n mua v ỷt t ồ óử ỏ ổ
Ha ng hoùa ta i sa n ỡ ỡ ớ
N ỹ TK 133 ồ
N ỹ TK 627, 641, 642 chi hoaỷt õ ỹng kinhồ ọ
doanh
9
N ỹ TK 334, 331, 341, 333 chi tra n ỹ ồ ớ ồ
N ỹ TK 121,221 chi õ u t ồ ỏử ổ
Coù TK 111
S HA CH TOA N THU CHI TI N M T ệ ẽ ệ
6/ Ph ng phaùp haỷch toaùn thu chi ngoaỷi t ỷ ổồ ó
N u õ n vở du ng ty giaù haỷch toaùn õ qui õ i ngoaỷióỳ ồ ỡ ớ óứ ọứ
t ỷ, thu ti n baùn ha ng b ng ngoaỷi t ỷ ó óử ỡ ũ ó
N ỹ TK 111 : Nguy n t ỷ x ty giaù haỷchồ ó ó ớ
toaùn
Coù TK 511 : Nguy n t ỷ x ty giaù th ỷc tó ó ớ ổ óỳ
10
Taỷi nga y coù doanh thu ỡ
Coù TK 413 : ch nh l ỷch ó ó
+ Thu n ỹ b ng ngoaỷi t ỷ ồ ũ ó
N ỹ TK 111 nguy n t ỷ x % giaùồ ó ó
haỷch toaùn
Coù TK 131,136, 138 nguy n t ỷ x % giaùó ó
haỷch toaùn
+ Du ng ti n Vi ỷt Nam mua ngoaỷi t ỷ :ỡ óử ó ó
N ỹ TK 111 ( 1112) : nguy n t ỷ x % giaù haỷchồ ó ó
toaùn
Coù TK 111 : ti n mỷt Vi ỷt Nam ( ti nóử ó óử
xu t quyợỏỳ

theo giaù th ỷc t ) ổ óỳ
Coù Tk 413 : ch nh l ỷch ó ó
+ Xu t ngoaỷi t ỷ mua v ỷt t ha ng hoùa ỏỳ ó ỏ ổ ỡ
N ỹ TK 152, 153, 156 : nguy n t ỷ x% th ỷc t ồ ó ó ổ óỳ
Coù TK 111 ( 1112) : nguy n t ỷ x% haỷch toaùnó ó
Coù TK 413 : ch nh l ỷch ó ó
+ Xu t ngoaỷi t ỷ tra n ỹ ỏỳ ó ớ ồ
N ỹ TK 331,333 : nguy n t ỷ x % haỷchồ ó ó
toaùn
11
Coù TK 111 ( 1112 ) nguy n t ỷ x % haỷchó ó
toaùn
+ Cu i ky n u coù s ỷ bi n õ ỹng gi ợa giaù th ỷc t v ùiọỳ ỡ óỳ ổ óỳ ọ ổ ổ óỳ ồ
giaù haỷch toaùn thỗ k toaùn ti n ha nh õi u chốnh v ty giaùóỳ óỳ ỡ óử óử ớ
th ỷc t cu i ky .ổ óỳ ọỳ ỡ
a/ N u ty giaù th ỷc t tng so v ùi ty giaù haỷch toaùn óỳ ớ ổ óỳ ồ ớ
N ỹ TK 111 ( 1112) : ch nh l ỷch tng ồ ó ó
Coù TK 413 : ch nh l ỷch tng ó ó
b/ N u ty giaù th ỷc t gia m so v ùi ty giaù haỷch toaùn óỳ ớ ổ óỳ ớ ồ ớ
N ỹ TK 413 : ch nh l ỷch gia m ồ ó ó ớ
Coù TK 1111( 1112) ch nh l ỷch gia m ó ó ớ
N u õ n vở du ng ty giaù th ỷc t óỳ ồ ỡ ớ ổ óỳ
1/ Doanh thu baùn ha ng ngoaỷi t ỷ ỡ ó
N ỹ TK 111 ( 1112) : nguy n t ỷ x %ồ ó ó
th ỷc t ổ óỳ
Coù TK 511 : nguy n t ỷ x% th ỷcó ó ổ
t óỳ
Chi n ỹ TK 007 : nguy n t ỷ ồ ó ó
2/ Thu n ỹ b ng ngoaỷi t ỷ ồ ũ ó
N ỹ Tk 111 ( 1112) : nguy n t ỷ x% th ỷcồ ó ó ổ

t óỳ
12
Coù TK 131 : nguy n t ỷ x % ty giaù ó ó ớ
Coù TK 413 : ch nh l ỷch ó ó
Ghi n ỹ TK 007 ồ
3/ xu t quyợ ngoởa t ỷ mua v ỷt t , ta i sa n, ha ng hoùa ỏỳ ó ỏ ổ ỡ ớ ỡ
N ỹ TK 152, 153 : nguy n t ỷ x % th ỷcồ ó ó ổ
t khi mua óỳ
Coù TK 1112 : nguy n t ỷ x % th ỷc tó ó ổ óỳ
khi mua
Ghi TK 007
4/ Xu t õ tra n ỹ ỏỳ óứ ớ ồ
N ỹ TK 331, 3333 : nguy n t ỷ x % taỷi nga yồ ó ó ỡ
nh ỷn n ỹ ỏ ồ
Coù TK 1112 : nguy n t ỷ x % khi xu t ó ó ỏỳ
Coù TK 413 : ch nh l ỷch ó ó
Ghi coù TK 007
5/ Cu i ky n u coù s ỷ ch nh l ỷch gi ợa ty giaù th ỷc tọỳ ỡ óỳ ổ ó ó ổ ớ ổ óỳ
v ùi giaù haỷch toaùn ồ
a/ Ty giaù th ỷc t tng so v ùi ty giaù haỷch toaùn ớ ổ ó ồ ớ
N ỹ TK 1112 : ch nh l ỷch tng ồ ó ó
Coù TK 413 : ch nh l ỷch tng ó ó
13
b/ ty giạ th ûc t gia m so v ïi ty giạ hảch toạn í ỉ ãú í å í
N ü TK 413 : ch nh l ûch gia m å ã ã í
Cọ TK 1112 : ch nh l ûch gia m ã ã í
B/ K TOA N TI N G I NG N HA NG ÃÚ Ï ÃƯ ỈÍ Á Ì
1/ Ti n g i Ng n ha ng ãư ỉí á ì
Theo ch â ü cạc khoa n ti n thu â üc â u pha i g i va ỗú ä í ãư ỉå ãư í ỉí ì
Ng n ha ng , c ng ty ta i chênh hồûc kho bảc nha n ïc, khiá ì ä ì ì ỉå

c n chi ti u pha i la m thu tủc â rụt v nh ûp qu, cạcáư ã í ì í ãø ãư á
khoa n ti n g i bao g m : ti n Vi ût Nam, ngoải t û, va ngí ãư ỉí äư ãư ã ã ì
bảc, âạ qu, kim khê qu .
2/ Ch ïng t s sạch ỉ ỉì äø
a/ Ch ïng t ỉ ỉì
+ Gi y bạo cọ áú
+ Gi y bạo n ü áú å
+ Ba ng sao k n üp ti n í ã ä ãư
+ Ke m theo cạc ch ïng t gi y u y nhi ûm thu, u ỉ ỉì áú í ã í
nhi ûm chi hồûc sẹc ã
b/ S sạch äø
+ S chi ti t ti n g i äø ãú ãư ỉí
14
+ S k toạn t ng h üp phu h üp v ïi t ng hçnhäø ãú äø å ì å å ỉì
th ïc k toạn ỉ ãú
3/ Ta i khoa n s sủng ì í ỉí
Ta i khoa n 112 “ ti n g i Ng n ha ng “ du ng â pha nì í ãư ỉí á ì ì ãø í
ạnh tçnh hçnh bi n â üng va hi ûn co n cạc khoa n ti n g iãú ä ì ã ì í ãư ỉí
tải Ng n ha ng. C ng ty ta i chênh kho bảc nha n ïc.á ì ä ì ì ỉå
K t c u TK 112 ãú áú
S ti n doanh nghi ûp g iäú ãư ã ỉí
va o Ng n ha ng kho bảc c ngì á ì ä
ty ta i chênh ì
S ti n co n g i tải Ng näú ãư ì ỉí á
ha ng kho bảc, c ng ty ta iì ä ì
chênh
S ti n doanh nghi ûp rụt rậú ãư ã
t Ng n ha ng , kho bảc, c ngỉì á ì ä
ty ta i chênh ì


Cạc ta i khoa n c p 2 ì í áú
Tk 1121 “ ti n Vi ût Nam “ ãư ã
TK 1122 “ ngoải t û “ ã
TK 1123 “ va n bảc âạ qu, kim khê qu “ ì
• Ngoa i ra co n cọ cạc ta i khoa n li n quan ì ì ì í ã
TK 711, 5111, 515, 131
15
4. phổồng phaùp haỷch toaùn .
1. Xuỏỳt quyớ tióửn mỷt giổới vaỡo taỡi khoaớn taoỹi ngỏn haỡng.
N ỹ TK 112 ồ
Coù TK 111(1111)
2. Nh ỷn õ ỹc gi y baùo coù cu a ng n ha ng v s ti nỏ ổồ ỏỳ ớ ỏ ỡ óử ọỳ óử
õang chuy n tra va o ta i khoa n cu a õ n vở.óứ ớ ỡ ỡ ớ ớ ồ
N ỹ TK 112 ồ
coù TK 113
3. Nh ỷn õ ỹc ti n do khaùch ha ng tra n ỹ b ng chuy nỏ ổồ óử ỡ ớ ồ ũ óứ
khoa n, cn c ù va o gi y baùo coù cu a ng n ha ng õớ ổ ỡ ỏỳ ớ ỏ ỡ óử
nghở.
N ỹ TK 112 ồ
Coù TK 131
4. Thu h i s ti n õaợ õng kyù quy b ng ti n g i ng nọử ọỳ óử ớ ũ óử ổớ ỏ
ha ng do n i nh ỷn kyù quy chuy n tra ỡ ồ ỏ ớ óứ ớ
N ỹ TK 112 ồ
Coù TK 144
5. Nh ỷn v n g p li n doanh do caùc tha nh vi n g p v nỏ ọỳ ọỳ ó ỡ ó ọỳ ọỳ
b ng chuy n khoa n.ũ óứ ớ
N ỹ TK 112 ồ
16
Coù TK 411
6/ Thu h i caùc khoa n n ỹ õ u t ng n haỷn b ngọử ớ ồ ỏử ổ ừ ũ

chuy n khoa n óứ ớ
N ỹ TK 112 ồ
Coù Tk 121 ; giaù v n ọỳ
Coù Tk 138 ; giaù v n ọỳ
Coù Tk 515 : ch nh l ỷch ó ó
7/ Thu h i ti n baùn ha ng va caùc hoaỷt õ ỹng khaùcọử óử ỡ ỡ ọ
b ng chuy n khoa n .ũ óứ ớ
N ỹ TK 112 ồ
Coù TK 511
Coù TK 711
Coù Tk 515
Coù TK 3331
8/ Ruùt ti n g i Ng n ha ng nh ỷp quyợ ti n mỷt óử ổớ ỏ ỡ ỏ óử
N ỹ TK 111ồ
Coù TK 112
9/ Chuy n ti n g i Ng n ha ng õi th ch p lyù quyợ lyùóứ óử ổớ ỏ ỡ óỳ ỏỳ
c ỹc ng n haỷn da i haỷn õ u t ng n haỷn khaùc, muaổồ ừ ỡ ỏử ổ ừ
17
c phi u, traùi phi u da i haỷn, goùp v n li n doanh, õ uọứ óỳ óỳ ỡ ọỳ ó ỏử
t kinh doanh b t õ ỹng sa n ổ ỏỳ ọ ớ
N ỹ Tk 144 ồ
N ỹ Tk 244ồ
N ỹ TK 128 ồ
N ỹ Tk 221 ồ
N ỹ TK 222ồ
Coù Ta i khoa n 112 ỡ ớ
10/ Tra ti n mua v ỷt t ha ng hoùa õaợ nh ỷp kho, c ngớ óử ỏ ổ ỡ ỏ ọ
trỗnh XDCB b ng chuy n khoa n ũ óứ ớ
N ỹ TK 152, 156, 213, 241, 611 ồ
N ỹ TK 133ồ

Coù TK 112
11/ Chi tra caùc khoa n chi phờ sa n xu t kinh doanhớ ớ ớ ỏỳ
b ng chuy n khoa n ũ óứ ớ
N ỹ TK 627, 641, 642, 811, 821 ồ
N ỹ TK 133ồ
Coù TK 112
12/ Ruùt ti n g i Ng n ha ng mua s m ta i sa n c õởnh óử ổớ ỏ ỡ ừ ỡ ớ ọỳ
18
N ü TK 211, 213 å
N ü TK 133å
Cọ Tk 112
S HA CH TOA N BÀ NG TI N MÀ T, TI N G IÅ ÂÄƯ Û Ï Ị ÃƯ Û ÃƯ ỈÍ
NG N HA NG Á Ì
C/ K TOA N TI N ANG CHUY N ÃÚ Ï ÃƯ Â ÃØ
1/ Ti n âang chuy n ãư ãø
Bao g m : cạc khoa n ti n ma doanh n üp va o Ng n ha ngäư í ãư ì ä ì á ì
hồûc g i qua b u âi ûn hồûc la m thu tủc rụt ti n t Ng nỉí ỉ ã ì í ãư ỉì á
ha ng chuy n qua b u âi ûn nh ng ch a nh ûn â üc gi y bạ ãø ỉ ã ỉ ỉ á ỉå áú
cu a Ng n ha ng hồûc cu a ng i nh ûn ti n hồûc cu a b á ì í ỉåì á ãư í ỉ
âi ûn ã
- Ti n màût hồûc sẹc n üp ngay va o Ng n ha ng ãư ä ì á ì
- Ti n qua b u âi ûn ãư ỉ ã
- Thu ti n bạn ha ng n üp thu ngay ãư ì ä ãú
2/ Ta i khoa n s sủng ì í ỉí
19
Tk 113 ti n õang chuy n du ng õ pha n aùnh caùcóử óứ ỡ óứ ớ
khoa n ti n co n õang chuy n ch a nh ỷn õ ỹc gi y baùoớ óử ỡ óứ ổ ỏ ổồ ỏỳ
cu a Ng n ha ng hoỷc cu a b u õi ỷn ớ ỏ ỡ ớ ổ ó
K t c u TK 113 óỳ ỏỳ
Caùc khoa n ti n co n õangớ óử ỡ

chuy n ( ch a nh ỷn õ ỹcóứ ổ ỏ ổồ
gi y baùo ) ỏỳ
SD caùc khoa n ti n co n õangớ óử ỡ
chuy n óứ
Caùc khoa n ti n õang chuy nớ óử óứ
va o ta i khoa n cu a õ n vởỡ ỡ ớ ớ ồ
hoỷc õaợ chuy n tra n ỹ ( õaợóứ ớ ồ
nh ỷn õ ỹc gi y baùo ) ỏ ổồ ỏỳ
Caùc ta i khoa n c p 2 ỡ ớ ỏỳ
+ TK 1131 ti n Vi ỷt Nam óử ó
+ Tk 1132 ngoaỷi t ỷ ó
3/ Ph ng phaùp haỷch toaùn ổồ
1/ Thu ti n baùn ha ng n ỹp va o Ng n ha ng nh ngóử ỡ ọ ỡ ỏ ỡ ổ
ch a nh ỷn õ ỹc gi y baùo ổ ỏ ổồ ỏỳ
N ỹ TK 113ồ
Coù TK 511 : thu b ng ti n mỷt ũ óử
Coù TK 131 : thu b ng seùc ũ

×