Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Định vị thương hiệu thai thu marketing trong nhận thức của khách hàng tại địa bàn thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.22 MB, 118 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐỊ NH VỊ THƯ Ơ NG HIỆ U THAI THU MARKETING
TRONG NHẬ N THỨ C CỦ A KHÁCH HÀNG TẠ I
ĐỊ A BÀN THÀNH PHỐ

HUẾ

LÊ THỊ NGỌ C VÂN

Niên khóa 2017 - 2021×