Tải bản đầy đủ (.pdf) (147 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ e – banking tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh bắc sông hương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.46 MB, 147 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ E –
BANKING TẠ I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆ P
VÀ PHÁT TRIỂ N NÔNG THÔN VIỆ T NAM –
CHI NHÁNH BẮ C SÔNG HƯ Ơ NG

NGUYỄ N THỊ THANH TÂM

Niên khóa: 2017 – 2021×