Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần liên minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (670.58 KB, 79 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NÂNG CAO HIỆ U QUẢ HOẠ T ĐỘ NG SẢ N XUẤ T KINH
DOANH TẠ I CÔNG TY CỔ

PHẦ N LIÊN MINH

THÂN TRỌ NG PHƯ Ơ NG THANH

HUẾ , 01/2021×