Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

Nghiên cứu tình hình ứng dụng digital marketing trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV truyền thông và giải trí philip entertainment

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 98 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U TÌNH HÌNH Ứ NG DỤ NG DIGITAL
MARKETING TRONG HOẠ T ĐỘ NG KINH DOANH CỦ A
CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀ N THÔNG VÀ GIẢ I TRÍ
PHILIP ENTERTAINMENT

PHẠ M THỊ NGỌ C ÁNH

Niên khóa:2017 - 2021×