Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm nội thất tại công ty TNHH nội thất song nguyễn,huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.2 MB, 104 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N CUỐ I KHĨA
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢ N PHẨ M
NỘ I THẤ T TẠ I CÔNG TY TRÁCH NHIỆ M
HỮ U HẠ N NỘ I THẤ T SONG NGUYỄ N

NGUYỄ N THỊ THU HÀ

Niên khóa: 2017 - 2021×