Tải bản đầy đủ (.docx) (105 trang)

đồ án CDIO – SE397V xây dựng app bán hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.26 MB, 105 trang )

ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CDIO – SE397V
Tên đề tài:

XÂY DỰNG APP BÁN HÀNG
Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Dũng

Nhóm SVTH:
1. Trương Hữu Đơng–24211202195
2. Lê Dương Quốc–24211207017
3. Trần Văn Nho-24211216485

1


Đà Nẵng, 20/02/2021

TỔNG QUAN DỰ ÁN
Tên dự án
Ngày bắt đầu – kết thúc
Trường
Tên GVHD
Trưởng nhóm

Xây dựng app bán hàng
Từ 20/02/2021 đến 30/04/2021
Đại Học Duy Tân


ThS. Nguyễn Dũng
Trường: Đại học Duy Tân
Khoa: Công Nghệ Thông Tin
Trương Hữu Đông
Mail: dongtruong11052000@gmail.com

Thành viên

Tel: 0332232286
1. Lê Dương Quốc
2. Trần Văn Nho
3. Trương Hữu Đông

2


MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................................ 7
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI............................................................................................7
2. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI..............................................................7
2.1 Mục đích của đề tài............................................................................................7
2.2 Ý nghĩa của đề tài..............................................................................................7
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.................................................................................7
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.......................................................................................8
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................................................................8
PHẦN 1.............................................................................................................................. 9
CONCEIVE (Ý TƯỞNG)..................................................................................................9
1. XÂY DỰNG Ý TƯỞNG SẢN PHẨM.....................................................................9
1.1 Thành viên 1.......................................................................................................9
1.2 Thành viên 2.....................................................................................................10

1.3 Thành viên 3.....................................................................................................12
2. ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG SẢN PHẨM TRONG NHÓM.......................................14
PHẦN II.......................................................................................................................... 17
DESIGN (PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG)...............................................17
2.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG.................................................................................17
2.1.1 Hạ tầng các ứng dụng nghe nhạc hiện nay.................................................17
2.1.2 Quy trình nghiệp vụ......................................................................................17
2.1.3 Xác định các yêu cầu nghiệp vụ................................................................17
2.1.4 Xác định yêu cầu kỹ thuật............................................................................18
2.2 XÁC ĐỊNH CÁC TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG (USE CASE)..............................18
2.2.1 Danh sách các tác nhân trong hệ thống của hệ thống (Actor)...................18
2.2.2 User-case tổng quát.......................................................................................20
2.2.3 Danh mục các Usecase của hệ thống...........................................................20
2.3 BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ............................................................................................46
2.3.1 Đặc tả tuần tự chức năng Đăng Kí..............................................................46
3


2.3.2 Đặc tả tuần tự chức năng Đăng Nhập và Đăng Xuất.................................47
2.3.3 Đặc tả tuần tự chức năng Xem Sản Phẩm..................................................48
2.3.4 Đặc tả tuần tự chức năng Tìm Kiếm Sản Phẩm.........................................49
2.3.5 Đặc tả tuần tự chức năng Quản Lý Sản Phẩm...........................................50
2.3.6 Đặc tả tuần tự chức năng Quản Lý Đơn Hàng...........................................53
2.3.7 Đặc tả tuần tự chức năng Quản Lý Giỏ Hàng............................................55
2.3.8 Đặc tả tuần tự chức năng Thống Kê............................................................58
2.3.9 Đặc tả tuần tự chức năng Quản Lý Thông Tin Cá Nhân...........................61
2.3.10 Đặc tả tuần tự chức năng Quản Lý Thành Viên.......................................64
2.3.11 Đặc tả tuần tự chức năng Quản Lý Sản Phẩm Quảng Cáo.....................68
2.3.12 Đặc tả tuần tự chức năng Thống Kê Thành Viên.....................................70
2.4 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG......................................................................................71

2.4.1 Biểu đồ hoạt động Đăng ký..........................................................................71
2.4.2 Biểu đồ hoạt động Đăng Nhập.....................................................................72
2.4.3 Biểu đồ hoạt động Đăng xuất.......................................................................73
2.4.3.1 Biểu đồ hoạt động đăng xuất.....................................................................73
2.4.4 Biểu đồ hoạt xem sản phẩm.........................................................................73
2.4.5 Biểu đồ hoạt động Quản Lý Sản Phẩm.......................................................74
2.4.5.1 Biểu đồ hoạt động thêm sản phẩm...........................................................74
2.4.6 Biểu đồ hoạt động Tìm Kiếm sản phẩm......................................................77
2.4.6.1 Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm.....................................................77
2.4.7 Biểu đồ hoạt động Quản Lý Đơn Hàng.......................................................78
2.4.7.1 Biểu đồ hoạt động chấp nhận đơn hàng...................................................78
2.4.7.2 Biểu đồ hoạt động hủy đơn hàng..............................................................78
2.4.8 Biểu đồ hoạt động Quản Lý Giỏ Hàng........................................................79
2.4.8.1 Biểu đồ hoạt động thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....................................79
2.4.8.2 Biểu đồ hoạt động xóa sản phẩm trong giỏ hàng.....................................80
2.4.9 Biểu đồ hoạt động thống kê..........................................................................82
2.4.9.1 Biểu đồ hoạt động thống kê mặt hàng đã bán.........................................82
4


2.4.9.2 Biểu đồ hoạt động thống kê mặt hàng đã mua........................................83
2.4.9.4 Biểu đồ hoạt động thống kê chi tiêu.........................................................85
2.4.10 Biểu đồ hoạt động Quản Lý thông tin cá nhân.........................................85
2.4.10.1 Biểu đồ hoạt động thêm thông tin cá nhân............................................86
2.4.10.2 Biểu đồ hoạt động cập nhật thông tin cá nhân......................................87
2.4.10.3 Biểu đồ hoạt động xóa thơng tin cá nhân...............................................88
2.4.11 Biểu đồ hoạt động Quản lý thành viên......................................................89
2.4.11.1 Biểu đồ hoạt động thêm thành viên........................................................89
2.4.11.2 Biểu đồ hoạt động cập nhật thành viên..................................................90
2.4.12.3 Biểu đồ hoạt động tìm kiếm thành viên..................................................91

2.4.12.4 Biểu đồ hoạt động xóa thành viên...........................................................92
2.4.13 Biểu đồ hoạt động Thống Kê thành viên...................................................93
2.4.13.1 Biểu đồ hoạt động thống kê thành viên đã bán.....................................93
2.4.13.2 Biểu đồ hoạt động thống kê thành viên đã mua....................................94
PHẦN III........................................................................................................................ 95
THỰC HIỆN (IMPEMENTATION)............................................................................95
3.1

LỰA CHỌN CƠ SỞ DỮ LIỆU........................................................................95

3.2

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU..........................................................................95

3.2.1 Lược đồ cơ sở dữ liệu.................................................................................95
3.2.2 Kiến trúc các bảng dữ liệu.........................................................................96
3.2.2.1. Bảng admin...............................................................................................96
3.2.2.2. Bảng taikhoan...........................................................................................96
3.2.2.3. Bảng quangcao..........................................................................................97
3.2.2.4. Bảng loaisp................................................................................................97
3.2.2.5. Bảng sanpham...........................................................................................98
3.2.2.6. Bảng hoadon..............................................................................................98
3.2.2.7. Bảng chitiethoadon...................................................................................99
3.2.3 Mơ hình thực thể liên kết.........................................................................100
3.3 THIẾT KÊ GIAO DIỆN....................................................................................101
5


3.3.1. Giao diện đăng nhập..................................................................................101
3.3.1.1 Ảnh giao diện đăng nhập.........................................................................101

3.3.2. Giao diện đăng ký......................................................................................102
3.3.2.1 Ảnh giao diện đăng ký.............................................................................102
3.3.3. Giao diện trang chủ...................................................................................103
3.3.3.1 Ảnh giao diện trang chủ..........................................................................103
3.3.4. Giao diện kệ hàng......................................................................................104
3.3.4.1 Ảnh giao diện kệ hàng.............................................................................104
3.3.5. Giao diện giỏ hàng.....................................................................................105
3.3.5.1 Ảnh giao diện giỏ hàng............................................................................105
3.3.6. Giao diện thống kê.....................................................................................106
3.3.6.1 Ảnh giao diện thống kê............................................................................106
3.3.7. Giao diện quản lý tài khoản......................................................................107
3.3.7.1 Ảnh giao diện quản lý tài khoản.............................................................107

6


PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Với sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin hiện nay, internet ngày càng
giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học kĩ thuật và đời sống. Dĩ nhiên các bạn
đã được nghe nói nhiều về Internet, nói một cách đơn giản, Internet là một tập hợp máy
tính nối kết với nhau, là một mạng máy tính tồn cầu mà bất kì ai cũng có thể kết nối
bằng máy tính cá nhân của họ. Với mạng Internet, tin học thật sự tạo nên một cuộc cách
mạng trao đổi thông tin trong mọi lĩnh vực văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế, giải trí...
Vì thế nhóm chúng em chọn đề tài: “Xây dựng app bán hàng” để giúp các bạn
trẻ và những người có đam mê với shopping được dể dàng hơn trong việc tìm kiếm và
lựa chọn những mặt hàng mà mình yếu thích.
2. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
2.1 Mục đích của đề tài
-


Hỗ trợ tìm kiếm những mặt hàng nhanh chóng

-

Có thể đưa nhanh thông tin về mặt hàng

-

Các mặt hàng được sắp xếp hợp lý để dể dàng tiếp cận người dùng hơn

2.2 Ý nghĩa của đề tài
-

Là một ứng dụng trực tuyến, các sản phẩm và thông tin phải được cập nhật liên
tục.

-

Người dùng truy cập vào ứng dụng có thể xem, tìm kiếm và thưởng thức những
sản phẩm có trên ứng dụng.

-

Các sản phẩm được sắp xếp hợp lý.

-

Người dùng có thể mua những sản phẩm mà mình u thích


3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
-

Tìm hiểu các cơng cụ hỗ trợ phân tích thiết thiết kế hệ thống hướng đối tượng
như Visio, Mockup,…

-

Tìm hiểu ngơn ngữ lập trình và các phẩm mềm lập trình cho ứng dụng như Java,
Sql, PHP…
7


-

Tìm hiểu phương pháp triển khai ứng dụng Web

-

Tìm hiểu cách cài đặt ứng dụng Website bán hàng

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
-

Về thời gian: Từ 20/02/2021 đến 30/04/2021.

-

Về nội dung:
 Tìm hiểu về phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng

 Tìm hiểu về hệ quản trị CSDL SQL server.
 Phân tích thiết kế hướng đối tượng

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
-

Tìm hiểu các tài liệu liên quan ( quy trình quản lý dịch vụ,….)

-

Phân tích và lựa chọn giải pháp

-

Tổng hợp các tài liệu liên quan đến xây dựng và phát triển phần mềm

-

Góp ý của các chuyên gia

8


PHẦN 1
CONCEIVE (Ý TƯỞNG)
1. XÂY DỰNG Ý TƯỞNG SẢN PHẨM
1.1 Thành viên 1
-

Họ và tên (sinh viên): Trương Hữu Đông


-

Chuyên nghành (của sinh viên): Công Nghệ Phần Mềm

-

Tên ý tưởng (sản phẩm): Phần mềm quản lý thư viện

-

Ngày/Tháng/Năm: 20/02/2021

1.1.1 Mô tả ý tưởng sản phẩm
Ngày nay công nghệ thông tin vô cùng phát triển khiến việc tra cứu thông tin dễ
dàng hơn. Các thư viện hiện nay cũng khơng cịn là những thư viện truyền thống như
trước. Một thư viện với hàng trăm ngàn đầu sách thì chúng ta khơng thể quản lý thủ cơng
bằng giấy tờ, ghi chép. Vì thế em muốn tạo ra một phần mềm quản lý các vấn đề trên.
Ứng dụng hỗ trợ các chức năng sau:
-

Quản lý thông tin bạn đọc

-

Quản lý sách

-

Quản lý việc mượn trả sách


-

v.v…

Để sử dụng ứng dụng, yêu cầu máy tính kết nối Internet, có trình duyệt thơng
dụng.
1.1.2 Đánh giá cơ sở kiến thức của sinh viên
-

Phân tích thiết kế hệ thống: Đang học

-

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Chưa học

-

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chưa học

-

Ngơn ngữ lập trình: (java, C#, ASP.NET): Đang nghiêm cứu

9


1.1.3 Đánh giá khả năng phát triển của sản phẩm
Ước tính số lượng người sẽ hưởng lợi từ sản phẩm
của bạn

Ước tính số lượng người sẽ bỏ tiền ra mua sản
phẩm của bạn
Liệt kê các loại đối tượng sẽ được hưởng lợi từ ý
tưởng sản phẩm của bạn (ít nhất là 1, nhiều nhất là
5)
Trung
Đánh giá khả năng các nhà đầu tư sẽ bỏ

bình
X

10000
100
Khách hàng, đối tác, nhà cung
cấp…
Khá

Cao

Rất Cao

tiền ra cho ý tưởng sản phẩm của bạn:
Ước lượng số năm sản phẩm của bạn sẽ
ở trên thị trường cho đến khi bị thay

2 năm

thế:
Trung
bình


Khá

Cao

Rất Cao

Ước tính độ khó để phát triển thành
công sản phẩm của bạn

X

Ước lượng số năm cần thiết để phát triển sản phẩm của bạn
0.4
1.1 Thành viên 2
- Họ và tên (sinh viên): Lê Dương Quốc
- Chuyên nghành (của sinh viên): Công Nghệ Phần Mềm
- Tên ý tưởng (sản phẩm):Xây dựng App Bán Hàng
- Ngày/Tháng/Năm: 20/02/2021
1.1.1 Mô tả ý tưởng sản phẩm
10


Hiện nay xu hướng shopping online của giới trẻ đang phát triển. Vì thế em muốn
tạo ra một ứng dụng mua bán nhằm cung cấp cho người dùng nhiều sản phẩm chất
lượng. Với sản phẩm này họ có thể mua sắm tùy thích mà khơng cần phải di chuyển
Ứng dụng hỗ trợ các chức năng sau:
-

Tìm kiếm sản phẩm


-

Mua/Bán sản phẩm

-

Thêm,cập nhật... sản phẩm

-

Đánh giá và thảo luận

-

v.v…

Để sử dụng ứng dụng, yêu cầu smartphone cần phải tải ứng dụng thành cơng, có
kết nối Internet.
1.1.3 Đánh giá cơ sở kiến thức của sinh viên
-

Phân tích thiết kế hệ thống: Đã học

-

Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Đang học

-


Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Đang học

-

Ngơn ngữ lập trình (java,C#,ASP.NET): Đang nghiên cứu

-

PHP: Đang nghiên cứu
1.1.3 Đánh giá khả năng phát triển của sản phẩm

Ước tính số lượng người sẽ hưởng lợi từ sản phẩm
của bạn
Ước tính số lượng người sẽ bỏ tiền ra mua sản
phẩm của bạn
Liệt kê các loại đối tượng sẽ được hưởng lợi từ ý
tưởng sản phẩm của bạn (ít nhất là 1, nhiều nhất là

15000
150

Đối tác, nhà cung cấp…

5)
Trung
Đánh giá khả năng các nhà đầu tư sẽ bỏ

bình
X


Khá

Cao

Rất Cao

tiền ra cho ý tưởng sản phẩm của bạn:
11


Ước lượng số năm sản phẩm của bạn sẽ
ở trên thị trường cho đến khi bị thay

1 năm

thế:
Trung
bình

Khá

Cao

Rất Cao

Ước tính độ khó để phát triển thành
cơng sản phẩm của bạn

X


Ước lượng số năm cần thiết để phát triển sản phẩm của bạn
0.6
1.2 Thành viên 3
- Họ và tên (sinh viên): Trần Văn Nho
- Chuyên nghành (của sinh viên): Công Nghệ Phần Mềm
- Tên ý tưởng (sản phẩm): Website bán hàng mỹ phẩm
- Ngày/Tháng/Năm: 20/02/2021
1.2.1 Mô tả ý tưởng sản phẩm
Với nhu cầu làm đẹp của phái đẹp hiện nay. Việc tạo ra một website bán hàng mỹ
phẩm cho riêng mình đem lại một lợi thế, và thuận lợi riêng. Đặc biệt là các mặt hàng mỹ
phẩm thường thu hút được nhiều người mua. Vì thế em muốn tạo ra một website bán
hàng mỹ phẩm làm cho nhiều người biết đến, cung cấp giá cả và chất lượng để người
dùng có những lựa chọn tốt nhất
Website hỗ trợ các chức năng sau:
-

Nhập hàng(Tên, đơn giá, số lượng)

-

Tìm kiếm theo danh mục

-

Thêm, xóa mặt hàng

-

Tham gia đánh giá chất lượng sản phẩm


Để sử dụng ứng dụng, yêu cầu máy tính kết nối Internet, có trình duyệt thơng
dụng.
12


1.2.2 Đánh giá cơ sở kiến thức của sinh viên
-

Phân tích thiết kế hệ thống: Đang học

-

Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chưa học

-

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chưa học

-

Ngơn ngữ lập trình (Java, C#, ASP.NET): Đang nghiên cứu

-

HTML/CSS: Đang nghiên cứu

1.2.3 Đánh giá khả năng phát triển của sản phẩm
Ước tính số lượng người sẽ hưởng lợi từ sản phẩm của

20000


bạn
Ước tính số lượng người sẽ bỏ tiền ra mua sản phẩm của

1000

bạn
Liệt kê các loại đối tượng sẽ được hưởng lợi từ ý tưởng

Khách hàng, đối tác, nhà

sản phẩm của bạn (ít nhất là 1, nhiều nhất là 5)
Trung
bình
Đánh giá khả năng các nhà đầu tư sẽ
X

cung cấp…
Khá

Cao

Rất Cao

bỏ tiền ra cho ý tưởng sản phẩm của
bạn:
Ước lượng số năm sản phẩm của bạn sẽ
ở trên thị trường cho đến khi bị thay

2 năm


thế:
Trung
bình

Khá

Cao

Rất Cao

Ước tính độ khó để phát triển thành
cơng sản phẩm của bạn

X

Ước lượng số năm cần thiết để phát triển sản phẩm của bạn:
0.5

2. ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG SẢN PHẨM TRONG NHÓM
13


- Tên ý tưởng sản phẩm đề xuất: Xây dựng App Bán Hàng
- Ngày 20 tháng 02 năm 2021
Liệt kê mảng kiến thức chuyên ngành cần thiết cho việc phát triển sản phẩm
Phân tích
Phân tích thiết kế
Hệ quản trị
Ngơn ngữ lập

Thành viên
thiết kế hệ
hướng đối tượng
cơ sở dữ liệu
trình Java
thống
Thành viên 1
Đã học
Đang học
Đang học
Đã học
Thành viên 2
Đã học
Đang học
Đang học
Đã học
Thành viên 3

Đã học

Đang học

Đang học

Đã học

Ước lượng số người hưởng lợi từ sản phẩm của bạn
Thành viên 1
Thành viên 2
Thành viên 3

10000
15000
20000
Ước tính số lượng người sẽ bỏ tiền ra mua sản phẩm của bạn
Thành viên 1
Thành viên 2
Thành viên 3
100
150
1000
Liệt kê các loại đối tượng hưởng lợi từ sản phẩm
Thành viên
Đối Tượng 1
Đối Tượng 2
Thành viên 1
Người Bán
Người Mua
Thành viên 2
Người Bán
Người Mua
Thành viên 3
Người Bán
Người Mua

Đánh giá khả năng các nhà đầu sẽ bỏ tiền ra để phát triển sản phẩm của bạn
Thành viên

Trung bình

Thành viên 1


x

Thành viên 2

x

Thành viên 3

x

Khá

Cao

Rất Cao

14


Ước lượng số năm sản phẩm đã nêu sẽ ở trên thị trường cho đến trước
Thành viên 1

Thành viên 2

Thành viên 3

2 năm

1 năm


2 năm

Liệt kê những sản phẩm thực tế hay sản phẩm tiềm năng có thể thay thế sản phẩm hay ý
Thành viên 1
Faceworks

tưởng sản phẩm đã nêu
Thành viên 2
Amazon Music

Thành viên 3
Watsons

Ước lượng độ khó trong việc phát triển thành công ý tưởng sản phẩm đã nêu:
Trung bình
Khá
Cao
Rất Cao
Thành viên 1
x
Thành viên 2
x
Thành viên 3
x
Ước lượng thời gian cần thiết để phát triển đầy đủ sản phẩm đã nêu
Thành viên 1
Thành viên 3
Thành viên 2
4 tháng


6 tháng

5 tháng

15


PHẦN II
DESIGN (PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG)

2.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
2.1.1 Hạ tầng các ứng dụng nghe nhạc hiện nay
Hiện nay có khá ít các ứng dụng bán hàng trên thị trường Việt Nam, vì thế
chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của người dùng.
Các ứng dụng bán hàng còn khá mới mẻ, những bài nhạc trong kho dữ liệu
cịn ít, bên cạnh đó cũng chưa cung cấp đủ các dịch, và thuận tiện cho người dùng
2.1.2 Quy trình nghiệp vụ
- Quy trình thêm sản phẩm:
+ Khi có một sản phẩn mới được ra mắt thì bộ phận thu mua sẽ làm
việc với tác giả để mua lại bản quyền với giá cả hợp lý nhất.

16


+ Bộ phận quản lý dữ liệu sẽ đưa sản phẩm vào kho dữ liệu và hiển thị
nó trên ứng dụng.
-

Chăm sóc khách hàng:

+ Trực tiếp.
+ Qua điện thoại, mail.

2.1.3 Xác định các yêu cầu nghiệp vụ
- Yêu cầu phi chức năng
 Hệ thống được áp dụng rộng rãi, phổ biến cho mọi đối tượng
 Giao diện đơn giản, thân thiện, đẹp và dễ nhìn, dễ sử dụng cho mọi đối
tượng mà khơng cần trình độ cao.
 Phải có tính bảo mật cao.
 Thao tác nhanh chóng, hợp lý, hiệu quả, chính xác.
 Cập nhật, phục hồi và sao lưu dữ liệu.
- Yêu cầu nghiệp vụ: Hệ thống có các chức năng sau:
1. Quản trị hệ thống (Admin)
- Quản lý thành viên
- Cập nhật những thành viên mới
- Lập báo cáo
- v.v...
2. Nhóm khách hàng
Gồm có 2 đối tượng:Thành viên (Member), khách vãng lại (Customer)
- Khách vãng lại (Customer)
+ Đăng ký thành viên: Để có thể mua sản phẩm thì khách vãng lai
phải đăng ký thành viên
- Thành viên (Member)
17


+ Đăng nhập
+ Quản lý tài khoản: Thay đổi thông tin người dùng
+ Quản lý đơn hàng
+ Quản lý sản phẩm

+ Tìm kiếm sản phẩm
+ v.v...
2.1.4 Xác định yêu cầu kỹ thuật
- Môi trường phát triển
 Công nghệ phát triển: Android Studio
 Ngôn ngữ: Java và PHP
 Hệ quản trị: Microsoft SQL Server 2012
- Môi trường ứng dụng
 Ứng dụng phát triển trên nền tảng Android và Web
2.2 XÁC ĐỊNH CÁC TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG (USE CASE)
2.2.1 Danh sách các tác nhân trong hệ thống của hệ thống (Actor)
- Hệ thống gồm có các tác nhân sau:
Bảng 2.1. Bảng mơ tả các tác nhân của hệ thống
Tác Nhân
Quản trị viên
Khách vãng lai
Thành viên

Mơ tả
Là người quản lý tồn bộ hệ thống.
Là khách hàng nhưng chưa được cấp account
Là khách hàng nhưng được cấp account để trở thành thành

viên
- Chức năng của hệ thống:
 Người quản trị (Admin)
- Đăng nhập
18- Xem, cập nhật, xố thơng tin sản phẩm.
- Xem, trả lời ý kiến, góp ý và phản hồi của khách hàng hoặc xố các thơng
tin đó từ khách hàng.
- Xem, xố các thơng tin của khách hàng nhưng khơng được quyền thay đổi
thơng tin đó.
- Cập nhật tin tức
 Khách hàng
- Khách vãng lai (Customer)
+ Đăng kí thành viên
- Thành viên (Member):
+ Đăng nhập
+ Tìm kiếm sản phẩm
+ Đặt hàng
+ Quản lý đơn hàng
+ v.v…
2.2.2 User-case tổng quát
Use case mô tả sự tương tác đặc trưng giữa người dùng và hệ thống. Nó thể
hiện ứng xử của hệ thống đối với bên ngoài, trong một hoàn cảnh nhất định, xét từ
quan điểm của người quản lý. Nó mơ tả các yêu cầu đối với hệ thống quản lý, có
nghĩa là những gì hệ thống phải làm chứ khơng phải mô tả hệ thống làm như thế
nào. Tập hợp tất cả Use case của hệ thống sẽ mô tả tất cả các trường hợp mà hệ
thống có thể được sử dụng.
2.2.3 Danh mục các Usecase của hệ thống

19


Hình 1.1: Biểu đồ Use case tổng quát của hệ thống
Bảng 2.1: Mô tả use case hệ thống
STT

1
2

Tên Use case
Đăng Kí Thành Viên

Ý nghĩa/Ghi Chú
Use case này giúp cho khách vãng lai

Đăng nhập

có thể đăng kí tài khoản.
Use case này giúp người dùng sử dụng
các chức năng của hệ thống cần đến

3

Xem Sản Phẩm

quyền truy cập.
Use case này giúp người dùng sử dụng
xem những sản phẩm của hệ thống
20


4

Tìm Kiếm Sản Phẩm

Use case này giúp người dùng sử dụng


Quản Lý Sản Phẩm

tìm kiếm những sản phẩm của hệ thống
Use case này giúp cho thành viên thêm,

Quản Lý Đơn Hàng

cập nhật, xem và xóa sản phẩm.
Use case này quản lý đơn hàng chấp

Quản Lý Giỏ Hàng

nhận hay hủy bỏ đơn hàng.
Use case này quản lý khi thành viên

Thống Kê

thêm, xóa và đặt hàng sản phẩm.
Use case này thống kê những thành

9

Quản Lý Thông Tin

viên bán và mua.
Use case này quản lý thông tin cá nhân

10


Cá Nhân
Quản Lý Thành

khi thêm, xóa và cập nhật thơng tin.
Use case này quản lý tài khoản của

Viên

những thành viên khi thêm, xóa, cập

5
6
7
8

11

12

Quản Lý Sản Phẩm

nhật và tìm kiếm thành viên.
Use case này quản lý tài khoản của

Quảng Cáo

những thành viên khi thêm và xóa sản

Thống


phẩm.
Use case này mơ tả chức năng thống kêThành

Viên

những thành viên bán và mua sản
phẩm.

2.2.3.1 Đặc tả Use Case Đăng Kí

21


Hình 1.2 Biểu đồ Use Case Đăng Ký
Bảng 2.2: Mơ tả Use Case Đăng Ký
Mã Use Case
Tên Use Case
Tác nhân
Mô tả
Dịng sự kiên

UC001
Đăng Ký
Khách Vãng Lai
Use case mơ tả việc đăng kí tài khoản
Tác nhân

Hệ thống
1. Chọn chức năng 2.Hiển thị from đăng kí
đăng kí
3. Nhập thơng tin
đăng kí
4. Gởi Đăng kí

5.Tiến hành kiểm tra các định dạng nội
dung đăng ký
5.1. Nếu không đúng xuất thông báo
và yêu cầu nhập lại
5.2. Ngược lại, tiến hành kiểm tra cơ
sở dữ liệu
6. Kiểm tra CSDL
22


6.1. Nếu tồn tại tài khoản thì thơng
báo “tài khoản đã tồn tại”
6.2. Ngược lại thì lưu thơng tin tài
khoản vào CSDL
7. Thơng báo đăng kí thành cơng.
Điều kiện trước
Điều kiện sau

Khơng có
Nhập đúng cú pháp

2.2.3.2. Đặc tả use case Đăng nhập và Đăng xuất


Hình 1.3 Use Case Đăng Nhập và Đăng Xuất
Bảng 2.3: Mô tả Use Case Đăng Nhập
Mã Use Case
Tên Use Case
Tác nhân
Mô tả

UC002
Đăng Nhập
Người dùng
Use case mô tả việc đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân
Hệ thống

23


Dòng sự kiện

1.Chọn chức năng

2.Hiển thị form đăng nhập

đăng nhập
3.Nhập thông tin
tài khoản
4.Chọn

đăng


5.Tiến hành kiểm tra cơ sở dữ liệu.

nhập

5.1.Nếu tồn tại tài khoản thì login
vào tài khoản
5.2.Ngược lại thì thông báo tài

Điều

khoản không tồn tại.
kiện Đăng ký tài khoản thành cơng

trước
Điều kiện sau

Khơng có
Bảng 2.3.1 Mơ tả Use Case Đăng Xuất

Mã Use Case
Tên Use Case
Tác nhân
Mơ tả
Dịng sự kiên

UC002
Đăng Xuất
Người dùng
Use case mô tả việc đăng xuất khỏi hệ thống
Tác nhân

Hệ thống
1.Chọn chức năng đăng 2.Hệ thống đăng xuất tài khoản
xuất

người dùng ra khỏi hệ thống
3.Hệ thống quay lại giao diện đăng
nhập.

Điều

kiện Đã đăng nhập

trước
Điều kiện sau
Khơng có
2.2.3.3. Đặc tả Use Case Xem Sản Phẩm

24


Hình 1.4 Use case Xem Sản Phẩm
Bảng 2.4: Mơ tả use case Xem Sản Phẩm
Mã Use Case
Tên Use Case
Tác nhân
Mô tả

UC003
Xem Sản Phẩm
Người Dùng

Use case mô tả việc Xem Sản Phẩm
Tác nhân
Hệ thống

Dòng sự kiện

1.

Chọn

năng

xem

phẩm

Điều

chức
sản

2. Hiển thị form sản phẩm
3. Tiến hành kiểm tra CSDL
4. Hiển thị form thông tin sản phẩm.

kiện Khơng có

trước
Điều kiện sau


Khơng có

2.2.3.4. Đặc tả Use Case tìm kiếm Sản Phẩm

25


×