Tải bản đầy đủ (.docx) (18 trang)

TIỂU LUẬN tư DUY THIẾT kế TRONG KINH DOANH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (192.31 KB, 18 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ

TIỂU LUẬN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN TƯ DUY THIẾT KẾ TRONG KINH DOANH

Giảng viên hướng dẫn:
TS. TRẦN ĐĂNG KHOA

Sinh viên thực hiện:
Lớp - Khóa:
Mã số sinh viên:


MỤC LỤC

TIỂU LUẬN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Các bạn hãy chọn một vấn đề mà cá nhân người dân Việt Nam đang gặp phải hiện nay,
sau đó thực hiện các yêu cầu sau:
1. Phân tích SCOPES và đưa ra thách thức thiết kế (design challenge)?
2. Phân tích STEEP?
3. Xác định người dùng (khách hàng) tiềm năng?
4. Viết mô tả nhân vật khách hàng tiềm năng?
5. Đưa ra giải pháp để đáp ứng nhu cầu của nhân vật khách hàng?


6. Thiết lập hành trình trải nghiệm giải pháp của người dùng?
7. Viết câu chuyện giải pháp hoàn chỉnh?Một vấn đề mà cá nhân người dân Việt Nam đang gặp phải hiện nay:
NGƯỜI ĐI LÀM HỌC TIẾNG ANH

1. Phân tích SCOPES và đưa ra thách thức thiết kế (design challenge)
SCOPES

DEFINITIONS

S

SITUATION
AND/OR
PROBLEM

Người đi làm học Tiếng Anh.

C

CONSTRAINTS

Những người đi làm muốn học hoặc cải thiện Tiếng
Anh để nâng cao phục vụ cơng việc nhưng có quỹ thời
gian ít.
Mơi trường học Tiếng Anh lẫn lộn với sinh viên làm
cho tâm lý khơng thỏa mái và thường đạt chất lượng
thấp.
Khó vận dụng vào công việc thực tế, kiến thức hàn lâm
không liên quan đến cơng việc đang làm.

O


OBJECTIVE AND Trong vịng 2 năm giúp cho 30% người dân Việt Nam
OUTCOMES
đang đi làm học Tiếng Anh hiệu quả và hợp lý. Khả
năng giao tiếp Tiếng Anh trong cơng việc tiến bộ ít nhất
là gấp đôi so với trước đây.

P

PEOPLE

Người dân Việt Nam đang đi làm.

E

ESTIMATES

Nhân lực
Tài chính
Cơ sở hạ tầng

S

SCOPE

Phạm vi trên tồn quốc.

DESIGN CHALLENGE

Làm thế nào trong vòng 2 năm 30% người dân Việt

Nam đang đi làm học Tiếng Anh hiệu quả để phục vụ
cho cơng việc, có tiến bộ hơn ít nhất là gấp đơi so với
trước đây.
4

2. Phân tích STEEP


2.1. Phân tích các nhóm yếu tố theo S,T,E,E,P
-

Nhóm S: Văn hóa xã hội
+

Ngơn ngữ Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ chung, phổ biến nhất
trên thế giới. (Tác động tích cực)

+

Hành vi: người lao động hiện nay có xu hướng trau dồi kiến thức Tiếng Anh
để phục vụ cơng việc đàm phán với các đối tác nước ngồi. (Tác động tích
cực)

+

Lối sống: hiện nay lối sống và làm việc có sự ảnh hưởng nhiều theo phong
cách phương Tây. (Tác động tích cực)

+


Việt Nam nhiều dân tộc, một số dân tộc dùng hai loại ngôn ngữ do vậy
Tiếng Anh trở nên ít được quan tâm với họ. (Tác động tiêu cực)

-

Nhóm T: Cơng nghệ
+

Cơng nghệ 4.0 phát triển giúp dễ dàng tiếp cận học tập. (Tác động tích cực)

+

Dễ dàng truyền thông và tiếp cận thông tin các chủ đề liên quan. (Tác động
tích cực)

+

Các nhóm trao đổi học tập phát triển và việc học tập thông qua mạng
internet (học online), tài khoản trang web,… trở nên phổ biến hơn. (Tác
động tích cực)

-

Nhóm E: Kinh tế
+

Thương mại quốc tế:
5 kinh tế phát triển theo xu hướng đa quốc gia, các nhà
đầu tư nước ngoài đầu tư ở Việt Nam có dấu hiệu nhiều hơn do vậy người
đi làm Việt Nam cần nâng cao Tiếng Anh chuyên ngành để giao tiếp. (Tác

động tích cực)


+

GDP bình quân đầu người: theo như HSBC dự báo vào năm 2021 GDP bình
quân đầu người là 6,6% - là một trong những nước có triển vọng tăng
trưởng của Châu Á, điều này cho thấy người dân có khoảng thu nhập ổn
định và có thể đầu tư để học Tiếng Anh. (Tác động tích cực)

+

Việc làm và doanh nghiệp: hầu như các doanh nghiệp ngày nay khi tuyển
dụng đều yêu cầu khả năng Tiếng Anh để phục vụ công việc, đây là một
minh chứng cho việc quan trọng của Tiếng Anh trong nền kinh tế. (Tác
động tích cực)

-

Nhóm E: Môi trường và điều kiện tự nhiên
+

Điều kiện tự nhiên ở Việt Nam tốt, có nhiều phong cảnh thu hút khách du
lịch nước ngoài. Đây là cơ hội để học Tiếng Anh giao tiếp và hòa nhập với
du khách để quảng bá đất nước. (Tác động tích cực)

+

Vấn đề ơ nhiễm môi trường ở Việt Nam được các chuyên gia đánh giá
nghiêm trọng (về khơng khí), điều này hạn chế khách nước ngoài. (Tác

động tiêu cực)

+

Dịch bệnh Covid-19 diễn cho làm cho số lượng công việc giảm, người đi
làm dùng nhiều thời gian cho việc nâng cao kỹ năng bản thân, học ngơn
ngữ… (Tác động tích cực)

-

Nhóm P: Chính trị và pháp luật
+

Theo chỉ thị 666/CT-BGDĐT ban hành ngày 24/8/2020 khuyến khích trẻ
em từ lứa tuổi mẫu giáo trở lên làm quen với ngoại ngữ (Tiếng Anh). (Tác
động tích cực)

6


+

Sự ổn định chính trị: chính trị của đất nước ổn định, do vậy người dân nước
ngồi có thể đến và làm việc, giảng dạy Tiếng Anh giúp tiếp cận thực tiễn
nhiều hơn khi giao tiếp. (Tác động tích cực)

+

Quy định về niêm yết giá theo pháp luật giúp các cá nhân, tổ chức kinh
doanh đưa ra mức giá hợp lý. (Tác động tích cực)


2.2. Ma trận phân tích STEEP

High Impact
Thương mại quốc tế
Dịch bệnh

Việc làm và doanh nghiệp
Công nghệ 4.0
Hành vi

Lối sống

Likely to Occur

Uncertain to Occur

Điều kiện tự nhiên
Sự ổn định chính trị

GDP bình qn đầu người

Quy định về niêm yết giá
Low Impact
2.3. Xác định các ưu tiên phân tích STEEP
-

High Impact - Likely to Occur: thương mại quốc tế và việc làm và doanh
nghiệp


-

7

High Impact - Uncertain to Occur: dịch bệnh và lối sống

3. Xác định người dùng (khách hàng) tiềm năng


PERSONA CANVAS

Demographic Design:
Age: 25

Persona name: Nguyễn Thành Ngân

Goals:
-

Gender: Nam
Home: TP.HCM

-

Family: Gồm 4 người (ba,
mẹ và chị gái và Ngân)
Educational Background:
Tốt nghiệp Đại học Kinh
Tế TP.HCM. Hiện đang là
nhân viên kinh doanh.


-

Đạt thành tích cao
trong cơng việc,
mang về nhiều lợi
nhuận cho cơng ty.
Thăng tiến vị trí và
có mức lương cao
hơn.
Được tham gia làm
việc với các đối tác
chi nhánh nước
ngoài.

Deep Need Statement:
- Nâng cao Tiếng
Anh chuyên ngành
về lĩnh vực kinh
doanh.
- Có thể giao tiếp
Tiếng Anh lưu lốt
với các đối tác
nước ngồi.

Motivation/Aspiration:
Diversity of Needs:
- Trở thành Giám đốc
- Có nguồn thu nhập
Kinh doanh trong

cao và muốn trở
tương lai. Mong
thành trụ cột chính
muốn được làm
trong gia đình.
việc với các chun
- Du lịch đây đó,
gia nước ngoài.
muốn khám phá
- Đạt nhiều thành tựu
những địa điểm ở
làm cho gia đình tự
nước ngồi.
hào, được bạn bè
- Cải thiện khả năng
cơng nhận.
ngơn ngữ, nâng cao
- Tích lũy kinh
hiểu biết về các
nghiệm và vốn để
vấn đề liên quan
đầu tư.
đến công việc được
thế giới quan tâm.
- Mong muốn cập
nhật bản tin thế
Hobbies/Likes/Dislikes:
Challenges/Pain Points:
giới mỗi ngày.
- Thích chơi thể thao:

- Vốn Tiếng Anh chỉ
chạy bộ, bóng
ở mức độ cơ bản.
chuyền.
Thời gian làm việc
8 - Thích cập nhật bản
bận rộn.
tin thế giới, sưu tầm
- Các kiến thức Tiếng
sách.
Anh đã học khó có
- Ghét sự lười nhác.
thể áp dụng vào


-

Có thói quen nghe
và hát nhạc.

thực tế, hầu như là
khơng liên quan
đến công việc.

Social & Family Lifestyle: Behavior:
- Phong cách sống
- Ln cố gắng nổi
hiện đại, phóng
bật giữa đám đơng.
khống.

- Ham học hỏi.
- Năng động, thích
- Thích ứng với mơi
khám phá.
trường và biết tận
dụng cơ hội.

4. Viết mô tả nhân vật khách hàng tiềm năng
Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, tôi đã biết đến và làm quen anh Nguyễn
Thành Ngân - một cựu sinh viên của trường Đại học Kinh tế TP.HCM, đã ra trường và
hiện đang làm việc tại Vinamilk.
Anh Nguyễn Thành Ngân sinh năm 1996, lớn lên tại TP.HCM, là đối tượng khách
hàng thuộc thế hệ Gen Z. Thành Ngân là một người có tính cách phóng khống thỏa
mái, thích học hỏi và nghiên cứu những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng như học
tập. Bên cạnh đó, anh là kiểu người năng động và tích cực. Theo như anh chia sẻ trong
quá trình học đại học, anh từng tham gia câu lạc bộ, các chương trình tình nguyện,
điều này giúp anh được tiếp xúc với rất nhiều người, nhận thấy rằng mọi người xung
quanh đều rất giỏi nên anh rất ngưỡng mộ và mong muốn trở thành người như thế. Bên
cạnh các môn học trên giảng đường, anh rất chú tâm vào học ngôn ngữ. Động lực đầu
tiên là giúp thi để có chứng chỉ xét tốt nghiệp, kế tiếp là mục tiêu vào công ty đa quốc
gia làm việc. Sau khi tốt nghiệp, anh đã ứng tuyển và được vào làm việc Vinamilk, tuy
nhiên qua quá trình phỏng vấn và làm việc, anh nhận ra có nhiều người trong cơng ty
9 nghiệp nước ngồi. Riêng anh, anh nhận thấy mình
đều có thể giao tiếp tốt với đồng

vẫn còn chưa đủ khả năng khả năng để nói chuyện với họ vì những kiến thức anh có
chỉ vừa đủ cơ bản.


Là một nhân viên kinh doanh, mỗi năm công ty đều trao cơ hội phát triển bằng việc tổ

chức các cuộc khảo sát ở các thị trường nước ngoài để nhân viên tự đánh giá thị trường
và đề xuất sáng kiến nhằm đạt mục tiêu doanh số. Thành Ngân luôn muốn tận dụng
những cơ hội như thế để nâng cao kỹ năng bản thân cũng như kinh nghiệm. Tuy nhiên
điều làm anh chùn bước chính là Tiếng Anh chuyên ngành của anh khơng được tốt,
hồn tồn khơng thể giao tiếp với khách hàng một cách trơn tru nhất, đây cũng chính
là phiền muộn lớn nhất của Ngân trong cơng việc. Bên cạnh cơng việc, anh cũng có
những sở thích cho riêng mình như thể thao và khám phá du lịch nước ngồi, cụ thể
hơn chính là các quốc gia Châu Âu. Bởi vì những điều đó, việc học Tiếng Anh đối với
anh trở nên quan trọng hơn trong việc phục vụ đời sống hằng ngày và trong công việc.
Khi được hỏi về mục tiêu của mình, anh Ngân chia sẻ: “Anh có dự định sẽ tham gia
vào những lần khảo sát thị trường nước ngồi tiếp theo, khi mà tình hình dịch bệnh đã
ổn rồi ấy. Bên cạnh đó thì anh cũng muốn gắn bó lâu dài với cơng ty và được thăng
chức nữa, có được thu nhập tốt sau này cịn có thể đầu tư và đi khám phá đó đây.” Anh
có biết anh rất muốn có nhiều cơ hội để được làm việc với các đồng nghiệp nước
ngoài, tuy nhiên vốn Tiếng Anh của anh trong công việc còn là một vấn đề, các từ ngữ
chuyên ngành anh cảm thấy đều rất lạ lẫm, chưa từng gặp qua và cách giao tiếp cũng
rất đặc biệt. Quả thật trong một môi trường làm việc đa quốc gia, cá nhân mỗi người
đều cần có khả năng Tiếng Anh tốt, tuy nhiên Tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh trong
công việc lại có phần bổ sung cho nhau nhưng lại có phần khác nhau. Anh rất quan
tâm đến vấn đề này nên đã tìm kiếm một vài khóa học và trung tâm thế nhưng vẫn
chưa có lựa chọn nào phù hợp với riêng anh. “Anh thường phải đi công tác, thời gian
làm việc của anh ở công ty cũng khá bận rộn và phải đi gặp khách hàng này kia, thế
nên thời gian khá eo hẹp. Có nhiều trung tâm dạy Tiếng Anh ở đây, nhưng mà đa số là
dành cho học sinh và sinh viên thôi, anh đi làm rồi, môi trường học tập với các em nhỏ
như vậy không quen nên không thỏa mái lắm.Với lại những kiến thức này cũng không
phù hợp với anh, không ứng dụng nhiều vào thực tế cơng việc.” Chính vì những hạn
10 muốn có được giải pháp về một sản phẩm/dịch vụ
chế này, Thành Ngân luôn mong

giúp anh cũng như những người đang đi làm khác học Tiếng Anh tốt nhất có thể.Về mong muốn sử dụng sản phẩm/dịch vụ và chi phí, anh cho rằng anh muốn đến
trung tâm để học tập và có thể cọ xát thực tế. Ở trung tâm đó anh có thể sắp xếp thời
gian học của mình và hy vọng việc học sẽ áp dụng được vào thực tế cơng việc, đồng
thời sẽ có website phục vụ cho việc học online đối với những ngày anh bận hoặc
khơng đi học trực tiếp được vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Anh chia sẻ thêm rằng việc
chi phí đối với anh không phải là quan trọng nhất, tuy nhiên nên ở mức độ vừa phải.
Có thể thấy rằng, đối với những người đang đi làm như anh về chi phí học sẽ khơng
phải cân nhắc nhiều như đối với sinh viên nhưng bù lại rằng tìm được một trung tâm
Tiếng Anh phù hợp rất khó. Dựa vào sự phát triển của cơng nghệ, ngày nay trung tâm
hồn tồn có thể kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo chất
lượng, chủ đề bài học hồn tồn có thể áp dụng thực tế qua các tình huống thực tiễn.
Có như vậy, người học mới khơng bị nhàm chán, học tập lâu dài và giới thiệu đến bạn
bè, đồng nghiệp vì sự thuận tiện đó.
5. Đưa ra giải pháp để đáp ứng nhu cầu của nhân vật khách hàng
Design challenge: Làm thế nào trong vòng 2 năm 30% người dân Việt Nam đang đi
làm có thể học Tiếng Anh phù hợp để phục vụ cho công việc, có tiến bộ hơn ít nhất là
gấp đơi so với trước đây.
-

Giải pháp dựa trên mơ hình POEMS

People
(Con
người)
1. Lao

độn
g

phổ
thơn
g:
cơng
nhân
,
bn

Objects
(Vật thể)

Environment
(Môi trường)

1. Truyền

1. Học tập

thống:
học trực
tiếp tại
trung
tâm, ghi
11
chép
trên vở,
giấy
note

tại

trung
tâm.
2. Các
thiết bị
thông
minh:
điện
thoại,

Media/
Services
Messages
(Dịch vụ)
(Thông điệp)
Tiếng Anh
chắc chắn,
làm việc
không lo
lắng.
Your Career,
Your Voice.

1. Hoạt động

chính: dạy
học Tiếng
Anh giao
tiếp thực tế
theo từng
ngành/

cơng việc.
2. Hoạt động
hỗ trợ:


bán
học
nhỏ..
thuộc từ
.
vựng
2. Lao
đơn lẻ.
độn
2. Hiện
g tri
đại:
thức học tại trung
:
tâm kết hợp
nhân các khóa học
viên
trên website,
văn
học theo
phịn video trên bộ
g, kỹ nhớ.
sư,
nhà
khoa

học,
nghệ
sĩ,
bác
sĩ...

Giải pháp
tổng thể

laptop,
ipad.
3. Cơng
nghệ:
mạng
Internet
,
Website
.

Giao tiếp
với giảng
viên nước
ngồi, có
tài khoản
website học
online, học
khơng giới
hạn tại
website cho
người đang

học, được
xem các
video trị
chuyện
Tiếng Anh
thực tế vào
các tình
huống cơng
việc khác
nhau, nhắc
nhở bài học
và ghi nhớ.

Thành lập trung tâm dạy Tiếng Anh dành cho những người đi làm.
Xây dựng nội dung học phù hợp với từng ngành nghề/cơng việc với
những tình huống thực tiễn và hướng dẫn cách giải quyết. Mỗi
ngành nghề/cơng việc sẽ có những khóa học liên quan đến cơng
việc đó. Trung tâm phải kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến để
phù hợp với nhu cầu mỗi người, đảm bảo thời gian học tập. Cung
cấp tài khoản cho từng người học trên website để họ có thể học bất
cứ lúc nào với các chủ đề liên quan đến cơng việc, có lời nhắc nhở
học tập và vận
12 dụng nói chuyện trực tiếp để thực hành.

6. Thiết lập hành trình trải nghiệm giải pháp của người dùng


Trước khi trải nghiệm:-

Những cá nhân đang đi làm quan tâm đến việc học Tiếng Anh để nâng cao bản
thân tìm kiếm cho mình những trung tâm, phương thức học tập sao cho phù hợp
với bản thân nhưng vẫn chưa tìm được.

-

Người dùng chọn khóa học thử ở một vài trung tâm dạy Tiếng Anh giao tiếp
nhưng họ không thấy hiệu quả. Nếu chọn cách tự học ở nhà bằng cách tìm kiếm
tài liệu họ sẽ dễ phát sinh chán nản và dễ quên.

-

Ngại giao tiếp với các đối tác, khách hàng nước ngồi. Mỗi khi giao tiếp có tâm
lý khơng tự tin, thậm chí là sợ phải giao tiếp.Trong q trình trải nghiệm:

-

Lúc mới trải nghiệm
+

Cá nhân có thể lựa chọn hình thức học trực tiếp tại trung tâm và được
cung cấp tài khoản học trên website, đối với những người không đến
được trung tâm có thể học hồn tồn trên website.


+

Cá nhân cịn ngại ngùng khi học chung và nói trong các tình huống với
người lạ. Với giảng viên là người nước ngoài và những giàu kinh nghiệm
trong lĩnh vực của người học, điều này làm người học lúc đầu hơi bối
rối.

+

Khi được cung cấp tài khoản học tập tại website trung tâm, người dùng
còn khá ngỡ ngàng và chưa hiểu hết các giao diện cũng như cách học và
thực hành.

+

Người học sau khi trải nghiệm buổi học đầu tiên tại trung tâm thì bắt đầu
tìm hiểu các tính năng học tập qua tài khoản của mình như ơn lại kiến
thức, xem các tình huống trích đoạn liên quan,...
13

+

Hứng thú và bắt đầu tò mò, dành nhiều thời gian rảnh cho việc học tập
và chuẩn bị kiến thức trước các buổi học.


-

Sau 2 tuần trải nghiệm
+


Người học đã làm quen với cơ sở vật chất tại trung tâm cũng như giao
diện học tập tại website.

+

Sắp xếp được thời gian học tập phù hợp mà không bị gián đoạn bởi công
việc, nhận thấy kiến thức học tập có tính liên quan trong các cuộc nói
chuyện về cơng việc.

+

Dần hình thành thói quen luyện nghe và nói cũng như học thuộc từ mới
thuộc về chun ngành và cơng việc của mình.

+

Tính cách người học trở nên cởi mở hơn và sẵn sàng đặt câu hỏi cho
người dạy, tích cực tham gia các tình huống giao tiếp trong nội dung
giảng dạy.

+

Khi có thời gian, thường xuyên lên website để xem các tình huống và
luyện nói. Tìm kiếm và học tập các kiến thức khác liên quan đến công
việc.Sau 3 tháng trải nghiệm:


-

Người học đã thành thạo về cách học trực tiếp cũng như phương thức học tại
website của trung tâm.

-

Hình thành được thói quen học Tiếng Anh mỗi ngày.

-

Khả năng giao tiếp trong công việc với các đối tác, khách hàng nước ngồi có
tiến bộ đáng kể (hơn 2 lần) so với trước đây, đã có sự tự tin và khơng cịn rụt rè

-

Tiếng Anh tiến bộ dẫn đến việc công việc tiến triển và tốt đẹp hơn.

-

Khơng cịn lo lắng về Tiếng Anh nhiều như trước.

14

7. Viết câu chuyện giải pháp hoàn chỉnh


Nguyễn Thành Ngân sinh năm 1996, lớn lên và đang sống tại TP.HCM. Anh là một
trong những đối tượng khách hàng thuộc thế hệ GenZ có lối sống năng động và hiện

đại. Thành Ngân từng là sinh viên trường Đại học Kinh Tế TP.HCM, sau khi tốt
nghiệp anh hiện đang làm việc tại công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk.
Ngân là kiểu người có tính cách thỏa mái, thích học hỏi và khám phá. Thường xuyên
cập nhật những tin tức thế giới bên ngồi cũng như các thơng tin liên quan đến sở
thích của mình. Nhận thấy anh là một người của công việc, thường xuyên rất bận rộn
và phải đi công tác nhiều, Ngân luôn muốn được chứng tỏ năng lực và sự cố gắng của
bản thân mình và nhận được sự cơng nhận từ cấp trên, đồng nghiệp và những người
xung quanh. Anh rất mong muốn có thể tiếp cận những cơ hội được làm việc với các
đối tác và khách hàng tại thị trường nước ngồi, thế nhưng anh có một trở ngại lớn cho
vấn đề này chính là khả năng Tiếng Anh của anh. Suốt những năm tháng qua số kiến
thức mà anh tích lũy mang tính phổ thơng và khơng thực sự phù hợp để bàn chuyện về
công việc. Khi anh đang làm việc trong một công ty đa quốc gia nhưng vốn ngôn ngữ
của anh lại không được tốt, bản thân Ngân đã rất phiền lịng và cố gắng tìm cách cải
thiện chúng.
Bản thân Thành Ngân cũng có những sở thích du lịch như bao người trẻ khác, anh rất
thích được đi nước ngồi. Thế nhưng việc đi nước ngồi ln địi hỏi có khả năng
Tiếng Anh ở mức chấp nhận được, vì thế ngồi cơng việc ra, anh cịn muốn giỏi Tiếng
Anh vì sở thích của mình. Hơn nữa, Ngân cũng có mục tiêu cho riêng mình vào những
năm tháng sắp tới, anh muốn tham dự nhiều hơn các buổi triển lãm giới thiệu sản
phẩm của công ty hay các cuộc khảo sát tiêu dùng, bán hàng ở nước ngoài. Mục tiêu
xa hơn của anh là dần dần hoàn thiện để có thể trở thành Giám đốc kinh doanh, và một
khi trở thành vị trí đó anh nhất định phải nói Tiếng Anh tốt để có thể đàm phán.
Nhiều lần Ngân đã nghĩ đến việc học tập Tiếng Anh tại trung tâm về giao tiếp, tưởng
chừng như việc này khá đơn giản nhưng suy đi nghĩ lại lại khơng có cái nào phù hợp
đối với anh. Bởi vì đang đi làm,
15 nhiều khi có những chương trình, sự kiện tăng ca và
phải đi công tác,... những vấn đề liên quan đến thời gian công việc làm cho thời gian
eo hẹp. Hơn nữa, việc học Tiếng Anh đa số các trung tâm hiện nay đều dành cho học
sinh, sinh viên, người đi làm như anh quả thật không phù hợp. Vả lại kiến thức đượchọc ở đó cũng phổ thơng như những kiến thức hiện tại anh có, khơng có tính thực tiễn
giúp ích cho công việc của anh. Với những rắc rối này, đây quả là một khó khăn lớn.
Có một lần, khi được phân nhiệm vụ giới thiệu trong một cuộc triển lãm sản phẩm mới
tại Singapore. Khi có khách hàng đến hỏi về sản phẩm anh lúng túng không biết phải
làm thế nào, rõ ràng anh có thể hiểu nhưng lại khơng thể trả lời. Rất may khi đó đồng
nghiệp đã giúp anh giải thích. Từ đó anh nhận ra để làm tốt cơng việc của mình, Tiếng
Anh ảnh hưởng đến rất nhiều và bắt đầu quyết tâm cải thiện.
Một ngày khi đang tìm kiếm trung tâm trên Google, anh đã nhìn thấy trung tâm
English For Career, ở đây có những tiêu chí hồn tồn phù hợp với anh. Đọc một lượt
bình luận và đánh giá cao, Ngân quyết định đặt lịch hẹn với trung tâm nhờ tư vấn.
Trong quá trình được tư vấn, Ngân nhận ra rằng ở trung tâm có những lợi thế vơ cùng
đặc biệt dành cho người vừa đi làm vừa mong muốn học Tiếng Anh. Điều đầu tiên anh
vơ cùng thích thú đó chính là thời gian học tập, ở đây người học hồn tồn có thể sắp
xếp thời gian học tập của mình sao cho phù hợp với công việc. Trung tâm dạy vào buổi
tối từ thứ 2 đến thứ 6 và buổi sáng thứ 7, chủ nhật từ đó người học có thể sắp xếp thời
gian, mỗi tuần 2 buổi và không bị trùng lặp nội dung học. Bên cạnh việc đến trực tiếp
trung tâm, nếu người học bận việc đi công tác hoặc khơng thể đến trung tâm với bất cứ
lý do gì đều có thể học lại bài giảng thơng qua website. Mỗi buổi học sẽ là một chủ đề
khác nhau liên quan đến cơng việc người học, giáo viên chính là những người thầy
nước ngồi về lĩnh vực đó. Người học khơng cần phải lo sợ rằng mình học khơng kịp
hoặc khi học trên website thì sẽ khơng tiếp thu được. Sau mỗi tuần học đều sẽ có một
bài thực hành (bài kiểm tra) về các tình huống bằng Tiếng Anh và lớp học sẽ sử dụng
100% Tiếng Anh.
Cùng với đó, khóa học tại trung tâm được thiết kế theo từng chuyên ngành khác nhau,
người học có thể lựa chọn chuyên ngành đúng với cơng việc của mình. Mơi trường
học tập chính là giữa những học viên đang đi làm trong cùng lĩnh vực/chuyên ngành
16
với nhau, điều này giúp họ vừa
có thể học từ thầy, vừa học từ bạn mà không có cảm


giác ngượng ngùng. Nội dung có tính cụ thể và ứng dụng cao trong công việc.


Đối với học tập trên website cũng tương tự như thế, ở đây sẽ được thiết kế theo giao
diện các khóa học. Học viên - người đăng ký học sẽ có tài khoản để đăng nhập dựa vào
email hoặc số điện thoại và mật khẩu được cấp (người học có thể sửa đổi). Khi đăng
nhập thành công, người học sẽ thấy được tất cả các khóa học của trung tâm cho từng
ngành/cơng việc. Tuy nhiên họ chỉ có thể học ở chuyên ngành mình đăng ký - được
hiển thị trên cùng. Trên website sẽ có cập nhật bài giảng cũng như các tình huống mới
giao tiếp trong cơng việc, có bảng lộ trình học tập và lịch sử học tập và tỷ lệ hồn
thành của chính học viên để theo dõi. Đồng thời trên website sẽ có một giao diện ẩn
thể hiện bảng xếp hạng cho người học, giao diện này sẽ ẩn tên người khác và cho biết
xếp hạng của học viên đang ở vị trí bao nhiêu để tạo động lực cố gắng nhiều hơn.
Ngoài ra, website cho phép ghi âm và đàm thoại với các tình huống thực tế trong công
việc mà người học muốn thực hành, sau đó phân tích và đánh giá phát âm, từ vựng,...
Người học đến trung tâm học là chủ yếu, học tại website sẽ có những bài giảng lại, bổ
sung và ôn lại kiến thức cho người học. Đối với những người học ở xa không thể đến
trung tâm mà chỉ có thể học tại website, họ sẽ được cấp một tài khoản chuyên về học
online. Đồng thời, website cũng là nơi cập nhật thông tin và nhắc nhở người học học
tập.
Sau khi được tư vấn và đã tìm hiểu kỹ, Ngân quyết định lựa chọn trung tâm English
For Career để nâng cao Tiếng Anh của mình. Với những buổi học đầu tiên anh khá
nhút nhát, nhưng một khi đã hòa nhập anh lại rất sôi nổi. Anh lựa chọn đến trung tâm
học và được cung cấp tài khoản website, những ngày đầu anh không rành về giao diện
nên gặp nhiều khó khăn. Về sau khoảng 2 tuần, anh đã bắt đầu hứng thú nhiều hơn với
việc học ở trung tâm và việc cập nhật bài học trên website mỗi ngày, anh cũng khơng
cịn ngại ngùng với mọi người và thầy dạy học. Ngân bắt đầu hình thành thói quen học
và nói Tiếng Anh liên quan đến cơng việc mỗi ngày, không cần phải lo lắng thời gian
làm việc không phù hợp với việc học nữa, đôi khi anh quên ôn tập website sẽ hiển thị

thông báo nhắc nhở, nhờ vậy anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
17

Cứ như vậy, anh duy trì thói quen học tập suốt 3 tháng liền. Anh đã ràng mạch hết tất
cả phương pháp học tại website và trung tâm. Nhìn thấy những bài học và khả năng
giao tiếp của mình đã tiến bộ thế nào, anh đã khơng cịn lo lắng về việc dùng Tiếng


Anh với khách hàng hay đối tác nước ngoài nữa. Mọi thứ đang dần cải thiện lên, so
với trước đây Ngân nghĩ rằng “khả năng Tiếng Anh của anh đã tăng gấp 2,5 lần rồi”.
Anh đã rất vui mừng khi thấy sự tiến bộ đó và nghĩ rằng điều đó thực sự quá tốt nên đã
giới thiệu cho người quen của mình về trung tâm.

18×