Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty TNHH thương mại và kĩ thuật MITRUDOOR, đà nẵng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.16 MB, 136 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐỀ TÀI:
CÁC YẾ U TỐ Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆ C CỦ A
NGƯ Ờ I LAO ĐỘ NG TẠ I CÔNG TY TNHH THƯ Ơ NG MẠ I & KĨ THUẬ T
MITRUDOOR, ĐÀ NẴ NG

Sinh viên thự c hiệ n:
Phạ m Thị Minh Huyề n

Giả ng viên hư ớ ng dẫ n:
PGS.TS Nguyễ n Khắ c Hồn

Lớ p: K51E - QTKD
MSV: 17K4021096

Niên khóa 2017 – 2021×