Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

Đánh giá hoạt động marketing online của công ty TNHH thương mại và dịch vụ lion group

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 111 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐÁNH GIÁ HOẠ T ĐỘ NG MARKETING ONLINE
TẠ I CÔNG TY TNHH THƯ Ơ NG MẠ I VÀ DỊ CH VỤ
LION GROUP

VĂN NGỌ C BẢ O CHÂU

NIÊN KHÓA: 2017 – 2021×