Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện của công ty cổ phần tổ chức sự kiện và nội thất VNT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.91 KB, 116 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG VỀ

CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ TỔ
CÔNG TY CỔ

PHẦ N TỔ

CHỨ C SỰ

CHỨ C SỰ

KIỆ N CỦ A

KIỆ N VÀ NỘ I THẤ T VNT

TRẦ N CƠNG LỰ C

NIÊN KHĨA: 2017 – 2021
×