Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

Hoàn thiện hoạt động digital marketing của công ty cổ phần truyền thông và công nghệ conando

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.23 MB, 97 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

~~~~~*~~~~~

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
HOÀN THIỆ N HOẠ T ĐỘ NG DIGITAL MARKETING
CỦ A CÔNG TY CỔ PHẦ N TRUYỀ N THÔNG VÀ
CÔNG NGHỆ CONANDO

SINH VIÊN THỰ C HIỆ N
TRẦ N QUANG THỊ NH

Khóa 2017 - 2021×