Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa đi kèm bảo hành máy in tại công ty TNHH MTV công nghệ cao quốc đạt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.46 MB, 127 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ SỬ A CHỮ A
ĐI KÈM BẢ O HÀNH MÁY IN TẠ I CÔNG TY
TNHH MTV CÔNG NGHỆ CAO QUỐ C ĐẠ T

TRẦ N THỊ HÀ

Huế , 2021×