Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á chi nhánh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (46.12 KB, 123 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NÂNG CAO SỰ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG VỀ

CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG
TIỀ N MẶ T TẠ I NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I CỔ
BẮ C Á CHI NHÁNH THỪ A THIÊN HUẾ

NGUYỄ N THỊ THẢ O VÂN

Niên khóa: 2017 - 2021

PHẦ N×