Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

Nghiên cứu mức độ nhận biết thương hiệu apec group của khách hàng tại tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.19 MB, 104 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U MỨ C ĐỘ

NHẬ N BIẾ T THƯ Ơ NG HIỆ U

APEC GROUP CỦ A KHÁCH HÀNG TẠ I TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

NGUYỄ N CÔNG HUÂN

HUẾ 5/2021×