Tải bản đầy đủ (.pdf) (139 trang)

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking của ngân hàng TMCP quốc tế (VIB) việt nam – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 139 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
----------

----------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C

NGHIÊN CỨ U SỰ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG ĐỐ I VỚ I DỊ CH VỤ

INTERNET BANKING TẠ I NGÂN HÀNG TMCP QUỐ C TẾ (VIB) - CHI
NHÁNH HUẾ .

Nguyễ n Thị Kim Oanh

Huế , tháng 1 năm 2021×