Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Phân tích công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty bảo việt quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 126 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH CƠNG TÁC ĐÀO TẠ O NGUỒ N
NHÂN LỰ C TẠ I CÔNG TY BẢ O VIỆ T QUẢ NG BÌNH

SINH VIÊN THỰ C HIỆ N: VÕ THỊ PHƯ Ơ NG THẢ O

NIÊN KHÓA: 2017 - 2021×