Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

bài tập lớn môn thuế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (429.5 KB, 8 trang )

Họ và tên: Ngơ Thị Kim Ngân

Mã Sinh viên: 1873402011307.

Khóa/Lớp: (tín chỉ)CQ56/11.06lt2

(Niên chế):CQ65/11.09.

STT: 34

ID phịng thi: 582-058-1210.

Ngày thi: 25/09/2021

Ca thi: 13h30.
BÀI THI MƠN: THUẾ
Hình thức thi: Bài tập lớn.

Mã đề thi: 38/2021

Thời gian làm bài: 1 ngày
BÀI LÀM

Câu 1
1. Mô tả tóm tắt về doanh nghiệp:
- Tên: Cơng ty CP MEDIAMART Việt Nam.
- Mã số thuế:0102516308.
- Địa chỉ: Tòa nhà MediaMart - 29F Hai Bà Trưng - Phường Tràng Tiền - Quận
Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh: siêu thị, siêu thị điện máy…
- Sản phẩm của doanh nghiệp: rau, củ, quả; thịt, hải sản, nhu yếu phẩm, rượu, nước


giải khát, thiết bị điện tử, vật dụng gia đình…
2. Xây dựng nghiệp vụ.
CTCP MEDIAMART Việt Nam kê khai và tính thuế theo tháng, nộp thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ, trong tháng 3 năm 2021. Công ty có các nghiệp vụ như sau:
- Nhập khẩu 1 800 chai rượu Johnnie Walker Blue Label gift box 2018, giá tính thuế
tại cửa khẩu là 200.000 đồng/chai. Trong đó, 800 chai là hàng tạm nhập khẩu để tái
xuất, số còn lại được giữ lại tiêu thụ trong nước.
- Mua 7.000 chai gel rửa tay khô on1 của công ty cổ phần bột giặt Lix, có hóa đơn
GTGT ghi giá chưa thuế là 25.000 đồng/sản phẩm.
- Mua 1 ô tô tải để phục vụ dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, giá mua
chưa có thuế GTGT 1.650.000.000 đồng.
- Mua của hộ gia đình một số sản phẩm nơng nghiệp chưa qua chế biến, trị giá mua
trên bảng kê 70.000.000 đồng.
- Tình hình tiêu thụ hàng hóa trong tháng như sau:
+) Trực tiếp xuất khẩu 800 chai rượu Johnnie Walker Blue Label gift box 2018, với
giá FOB 450.000 đồng/chai.
+) Bán trong nước 1.000 chai rượu Johnnie Walker Blue Label gift box 2018, giá
bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 550.000 đồng/chai.


+) Khuyến mãi có đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật
thương mại: 2.000 chai gel rửa tay khô on1.
+) Tiêu thụ trong nước được 1.000 chai gel rửa tay khơ on1, hóa đơn GTGT ghi giá
chưa có thuế GTGT 30.000 đồng/ chai
+) Bán cho tổ chức nước ngoài để viện trợ nhân đạo 4.000 chai gel rửa tay khơ on1.
đủ hóa đơn chúng từ theo quy định của pháp luật
+) Công ty bán cho người tiêu dùng tồn bộ nơng sản chưa qua chế biến mua của
hộ gia đính, giá bán chưa có thuế GTGT 85.000.000 đồng
Biết rằng:
Thuế suất nhập khẩu của rượu là 35%; thuế suất xuất khẩu của rượu là 5%.

Thuế suất thuế TTĐB của rượu là 65%. Thuế suất thuế TTĐB của ô tô là 40%.
Thuế suất thuế GTGT của nông sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương
mại là 5%. Thuế suất thuế GTGT của các sản phẩm hàng hóa cịn lại là 10%.
Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trong tháng là 1.000.000 triệu đồng
Hàng hóa mua vào có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thực hiện thanh toán qua
ngân hàng. Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định của
pháp luật. Công ty nộp đủ thuế ở khâu nhập khẩu. Toàn bộ thuế GTGT đầu vào đều
đủ điều kiện để khấu trừ thuế. Trong kì cơng ty đã tái xuất 800 chai rượu vang ngọt
tạm nhập trong thời gian quy định.
3. tính thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, và thuế GTGT cơng
ty phải nộp trong tháng. (đơn vị tính: triệu đồng).
a) thuế nộp cho cơ quan hải quan.
- Thuế xuất nhập khẩu.
+) Thuế nhập khẩu:
 Nhập khẩu 1 800 chai rượu Johnnie Walker Blue Label gift box 2018. Trong đó,
800 chai là hàng tạm nhập khẩu để tái xuất.
1.000 x 0,2 x 35% = 70
+) Thuế xuất khẩu.


 Trực tiếp xuất khẩu 800 chai rượu Johnnie Walker Blue Label gift box 2018:
800 x 0,45 x 5% = 18
- Thuế tiêu thụ đặc biệt.
+) Nhập khẩu 1 800 chai rượu Johnnie Walker Blue Label gift box 2018. Trong đó,
800 chai là hàng tạm nhập khẩu để tái xuất.
(1.000 x 0,2 + 70) x 65% =175,5
- Thuế GTGT:
+) Nhập khẩu 1 800 chai rượu Johnnie Walker Blue Label gift box 2018. Trong đó,
800 chai là hàng tạm nhập khẩu để tái xuất.
(1.000 x 0,2 +70 + 175,5 ) x 10% = 44,55

b) Thuế nộp cho cơ quan thuế.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt.
+) bán trong nước 1.000 chai rượu Johnnie Walker Blue Label gift box 2018.
1.000 x (0,55/1+ 65%) x 65% = 216,67
+) Thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu được khấu trừ tương ứng với 1.000 chai rượu
đã tiêu thụ chụ thuế TTĐB ở trên là: 175,5
=> như vậy tổng thuế TTĐB doanh nghiệp phải nộp là: 216,67 – 175,5 = 41,17
- Thuế GTGT
Thuế GTGT đầu ra
+) Trực tiếp xuất khẩu 800 chai rượu Johnnie Walker Blue Label gift box 2018.
8.000 x 0,45 x 0% = 0
+) Bán trong nước 1.000 chai rượu Johnnie Walker Blue Label gift box 2018.
1.000 x 0,55 x 10% = 55
+) Khuyến mãi có đăng ký: 2.000 chai gel rửa tay khơ on1.
2.000 x 0 x 10% = 0


+) Tiêu thụ trong nước được 1.000 chai gel rửa tay khô on1.
1.000 x 0,03 x 10% = 3
+) Công ty bán cho người tiêu dùng tồn bộ nơng sản chưa qua chế biến mua của
hộ gia đính: 85 x 5% = 4,25
 tổng thuế giá trị gia tăng đầu ra : 0 + 55 + 0 + 3+ 4,24 = 62,25
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
+) Thuế GTGT của rượu đã nộp ở khâu nhập khẩu : 44,55
+) Mua 7.000 chai gel rửa tay khô on1: 7.000 x 0,025 x 10% =17,5
+) Mua ô tô tải để phục vụ vận chuyển hàng hóa cho khách hàng:
1 x 1.600 x 10% = 160
+) Mua nông sản của hộ gia đình: khơng được khấu trừ
+) Thuế giá trị gia tăng khác được khấu trừ: 1
 tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 44,55 + 17,5 + 160 + 1 = 223,05

 tổng thuế GTGT phải nộp là: 62,25 - 223,05 = - 160,8
 doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT, chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp.
֍ chỉ rõ thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế cho từng sắc thuế.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế xuất nhập khẩu
+)Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế suất nhập khẩu: chậm nhất là 8 giờ trước khi
phương tiên vận tải xuất cảnh. Tờ khai hải quan có gía trị làm thủ tục về thuế trong
thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký.
+)Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhập khẩu: hồ sơ khai thuế nhập khẩu được nộp
trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng
hóa đến cửa khẩu. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục về thuế trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày đăng ký.
+) Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu: phải nộp trước khi thơng quan hoặc giải
phóng hàng hóa theo quy định của luật hải quan.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế GTGT và TTĐB: chậm nhất là ngày thứ
20 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế, tức là ngày 20/4/2021


4. Chỉ ra các điều kiện cần thiết để toàn bộ thuế GTGT đầu vào phát sinh đều được
khấu trừ hết khi xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp.
- Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT
khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngồi.
- Có chứng từ thanh tốn khơng dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm
cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên.
- Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu.
+) Hợp đồng bán hàng hóa, gia cơng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, các nhân nước
ngoài. Đối với những trường hợp ủy thác xuất khẩu là hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên
bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên
ủy thác xuất khẩu và bên nhân ủy thác xuất khẩu.
+) Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan.
+) Thanh tốn qua ngân hàng.

+) Hóa đơn thương mại.
Câu 2
1. Mơ tả tóm tắt về doanh nghiệp:
- Tên: CƠNG TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM
- Mã số thuế: 0300831132
- Địa chỉ: Tầng 18-19, Tịa nhà Vietcombank, Số 5 Cơng trường Mê Linh - Phường
Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề kinh doanh: bia- nhà sản xuất, nước giải khát-sản xuất và phân phối.
- Sản phẩm của doanh nghiệp:bia heineken, bia LARUE, bia tiger….
2. Xây dựng các nghiệp vụ liên quan đến nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp
trong năm tính thuế 2020.
Cơng ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ, trong năm tính thuế 2020 có tài liệu sau:
- Doanh thu tính thuế: 180.000 triệu đồng
- Chi phí do công ty kê khai phân bổ tương ứng với doanh thu tiêu thụ 120.000 triệu
đồng trong đó:
+) Tổng chi phí tiền lương, tiền cơng phải trả theo hợp đồng lao động: 11.000 triệu
đồng trong đã trả 9.000 triệu đồng, hết thời hạn nộp báo cáo quyết tốn thuế năm
cịn nợ lại người lao động 500 triệu đồng.
+) Chi đầu tư xây dựng nhà để xe: 6.000 triệu đồng. trong đó mua mảnh đất để xây
dựng với giá 4 tỷ đồng quyền sử dụng mảnh đất này khơng có thời hạn.


+) Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động: 200 triệu đồng.
+) Chi tài trợ quỹ vắc xin covid 19: 500 triệu đồng.
+) Khấu hao tài sản cố định: 20.000 triệu đồng, trong đó. 2.400 triệu đồng là khấu
hao của một tài sản thực hiện khấu hao nhanh (bằng 3 lần mức khấu hao đường
thẳng) và 500 triệu đồng là khấu hao của một tài sản đã khấu hao hết giá trị.
+) Chi lãi vay vốn sản xuất kinh doanh trả cho người lao động trong công ty: 840
triệu đồng với lãi suất 12%/năm.

+) Các khoản chi phí còn lại đều được trừ theo quy định của pháp luật
- Thu nhập chị thuế khác:
+) Thu lãi tiền gửi ngân hàng: 100 triệu đồng.
+) Doanh nghiệp nhượng bán tài sản khơng cần dùng (chưa có thuế GTGT) 65
triệu đồng, giá trị còn lại tại thời điểm nhượng bán là 20 triệu đồng, chi phí liên
quan đến việc nhượng bán 3 triệu đồng.
+)Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài: 700 triệu đồng. khoản thu nhập
này được nhận sau khi nộp thuế ở nước ngoài với mức thuế 15% (quốc gia này
chưa kí hiệp định tránh đánh thuế hai lần với việt nam)
+) Thu nhập từ hoạt động liên doanh trong nước: 200 triệu đồng. đây là thu nhập
sau khi đã nộp thuế TNDN ở đơn vị nhận vốn góp với mức thuế suất 20%.
+) Lỗ năn trước chuyển sang: 50 triệu đồng.
- Biết rằng:
+) Doanh nghiệp áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 20%. Trong năm công ty
không được miễn giảm thuế TNDN. Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ
mua vào và bán ra đều là 10%. Lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm
vay là 7,5%/ năm.
+) Công ty chấp hành đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ , hóa đơn; hoạt động
mua bán đều thanh tốn qua ngân hàng. Cơng ty đã góp đủ vốn điều lệ
+) Khoản chi bảo hiểm nhân thọ khơng có trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao
động tập thể và quy chế tài chính, quy chế thưởng của cơng ty
+) Cơng ty trích lập quỹ dự phịng tiền lương mức tối đa theo quy định của pháp
luật hiện hành.
3. Tính thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp trong năm tính thuế 2020
(đơn vị tính: triệu đồng)
- Doanh thu tính thu nhập chịu thuế: 180.000
- Tổng chi phí kê khai phân bổ: 120.000
- Các chi phí khơng được khấu trừ là:
+) Mức chi tiền lương tối đa được trừ: 9.000 + 9.000 x 17% = 10.530
 Chi tiền lương không được trừ: 11.000 - 10.530 = 470

+) Chi đầu tư nhà để xe 6.000
+) Chi mua mảnh đất để xây dựng: 4.000


+)Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động: 200 (do khơng có trong hợp
đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế tài chính, quy chế thưởng của
công ty)
+) Mức cho khấu hao nhanh TSCĐ tối đa được trừ: (2.400/3) x 2 = 1.600
 chi khấu hao nhanh không được trừ: 2.400 – 1.600 = 800
+) Chi khấu hao một tài sản đã khấu hao hết: 500
+)Chi lãi vay vốn sản xuất kinh doanh trả cho người lao động trong công ty: 840
(do công ty có cả thu lãi tiền gửi ngân hàng)
 Tổng chi phí khơng được khấu trừ:
470 + 2.000 + 4.000 + 200 + 800 + 500 + 840 = 8.810
 Tổng chi phí được trừ : 120.000 - 8.810 = 111.190
- Thu nhập khác:
+) Thu lãi tiền gửi ngân hàng: 100 triệu đồng.
+) Mức chi lãi vay trả cho người lao động tối đa được trừ là:
(840/12%) x (7,5% x 150%) = 787,5
 Chênh lệch thu chi lã vay được trừ : 100 – 787,5 = -687,5
+)Doanh nghiệp nhượng bán tài sản không cần dùng:
65 65 x 10% - 20 – 3 = 48,5
+) Thu nhập từ hoạt động liên doanh trong nước: 200 triệu đồng.
 Thu nhập khác = 48,5 + 200 = 248,5
- Thu nhập chịu thuế: 180.000 - 111.190 + 248,5 – 687,5 = 68.371
- Thu nhập miễn thuế: 200
- Lỗ kết chuyển: 50
 Thu nhập tính thuế = 68.371 – 200 -50 = 68.121
 Thuế TNDN phải nộp từ hoạt động kinh doanh trong nước:
68.121 x 20% = 13.624,2

-

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài: 700 triệu đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung từ hoạt động kinh doanh ở nước
ngoài:
(700/(1-15%)) x 20% - (700/(1-15%)) x 15% = 41,18
 Tổng thuế TNDN phải nộp: 13.624,2 + 41,18=13.665,38
Vậy thuế TNDN Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam phải nộp là 13.665,38
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế năm 2020 của công ty: kể từ ngày
1/1/2021 và chậm nhất là ngày 31/3/2021.


4. Doanh nghiệp có phát sinh khoản chi phí quảng cáo trên Facebook khơng có hóa
đơn, được thanh tốn qua ngân hàng. Hãy cho biết khoản chi này có được tính
vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Nếu được tính vào chi phí được trừ
hãy cho biết doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ, chứng từ gì?
- Trường hợp Doanh nghiệp có phát sinh khoản chi phí quảng cáo trên Facebook
khơng có hóa đơn, được thanh tốn qua ngân hàng là chi phí khơng được trừ khi
tính thuế TNDN vì khoản chi phí này khơng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp
theo quy định của pháp luật.
- Nếu được chi phí quảng cáo trên tính vào chi phí được trừ, doanh nghiệp cần chuẩn
bị những hồ sơ, chứng từ sau:
+) lập bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ vào khơng có hóa đơn, theo mẫu 01/
TNDN (ban hành kèm theo thông tư số 78/2014/TT-BTC của bộ tài chính)
+) Quy chế của đơn vị về việc mua các dịch vụ qua mạng, trong đó có quảng cáo
phù hợp với các Luật của Việt Nam.
+) Đề xuất bằng văn bản của bộ phận kinh doanh cần quảng cáo với cấp trên, kèm
theo bản in các điều khoản mà nhà mạng/trang quảng cáo đó đưa ra (giá cả, phương
thức quảng cáo, cách trả tiền, thời gian quảng cáo,…) được Lãnh đạo Doanh

nghiệp phê duyệt.
+) Báo cáo nghiệm thu hoặc chứng từ chứng minh rằng yêu cầu quảng cáo của
Doanh nghiệp đã được thực hiện theo như đề xuất trên;
+)Chứng từ thanh toán: Sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi của Doanh nghiệp
chứng minh việc doanh nghiệp thanh toán tiền trả cho trang quảng cáo;
+) Tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số
103/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×