Tải bản đầy đủ (.docx) (164 trang)

Đề thi THPT quốc gia từ năm 2017 đến 2021 có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.02 MB, 164 trang )

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN 2017
Câu 1:

[CT104-BDG-2017] [2D1-1.3-1] Cho hàm số
như sau

có bảng xét dấu đạo hàm

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 2:

A. Hàm số đồng biến trên khoảng

B. Hàm số đồng biến trên khoảng

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng

D. Hàm số đồng biến trên khoảng

[CT104-BDG-2017] [2H3-2.1-1] Trong khơng gian với hệ toạ độ
. Tính bán kính
A.

Câu 3:

B.

của

.C.

D.

[CT104-BDG-2017] [2H3-5.1-1] Trong không gian với hệ toạ độ


, cho mặt cầu

, cho hai điểm

. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng

.
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 4:

[CT104-BDG-2017] [2D4-1.4-1] Cho số phức

. Tính

.


A.
Câu 5:

D.

C.

B.

D.

có bao nhiêu điểm cực trị?
C.

D.

là số thực dương tùy ý khác . Mệnh đề nào

C.

D.


[CT104-BDG-2017] [2D3-1.3-1] Tìm nguyên hàm của hàm số

A.

Câu 9:

B.

[CT104-BDG-2017] [2D2-3.2-1]Cho
dưới đây đúng?

A.

Câu 8:

B.

[CT104-BDG-2017] [2D1-2.4-1] Hàm số
A.

Câu 7:

C.

[CT104-BDG-2017] [2D1-5.1-1] Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn
hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A.


Câu 6:

B.

B.

C.

[CT104-BDG-2017] [2D2-2.1-1] Tìm tập xác định

.

D.

của hàm số

.


A.

B.

C.

D.

Câu 10: [CT104-BDG-2017] [2D1-4.3-1] Đồ thị hàm số
A.


.

B.

.

có mấy tiệm cận.

C. .

D.

Câu 11: [CT104-BDG-2017] [2D2-5.7-1] Tìm tất cả các giá trị thực của

.

để phương trình

có nghiệm thực.
A.

B.

C.

Câu 12: [CT104-BDG-2017] [2D1-1.4-1] Cho hàm số
đúng?

D.
. Mệnh đề nào dưới đây


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
D.

Hàm số nghịch biến trên khoảng

Câu 13: [CT104-BDG-2017] [2H3-3.3-1] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình
nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm
r
n = ( 1; −2;3)
pháp tuyến
.
A.

B.

C.

D.

M ( 1; 2; −3)

và có một vectơ

Câu 14: [CT104-BDG-2017] [2H1-4.3-1] Cho hình bát diện đều cạnh
Gọi
tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.


B.

C.

là tổng diện

D.


Câu 15: [CT104-BDG-2017] [2D2-6.1-2] Tìm nghiệm của phương trình
A.

B.

C.

Câu 16: [CT104-BDG-2017] [2D4-1.1-2] Tìm số phức
A.

.

B.

.

D.

thỏa mãn
C.


.
.

Câu 17: [CT104-BDG-2017] [2H3-1.4-2] Trong không gian với hệ tọa độ
,A. m = −6 .

. Tìm

B. m = 0 .

để tam giác
C. m = −4 .

Câu 18: [CT104-BDG-2017] [2D4-3.1-2] Cho số phức
diễn của số phức
A.

,

A.

.

cho ba điểm
vng tại .

D. m = 2 .
. Tìm điểm biểu

C.

[2D3-5.9-2] Cho hình phẳng

, trục hồnh và các đường thẳng
khi quay

D.

trên mặt phẳng tọa độ.
B.

Câu 19: [CT104-BDG-2017]

.

quanh trục hồnh có thể tích

B.

D.
giới hạn với đường cong
. Khối trịn xoay tạo thành

bằng bao nhiêu?

C.


D.

Câu 20: [CT104-BDG-2017] [2H3-5.1-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm
M ( 1; 2;3)

. Gọi M 1 , M 2 lần lượt là hình chiếu vng góc của M lên các trục Ox, Oy .
MM
Vectơ nào dưới đây là một véctơ chỉ phương của đường thẳng 1 2 ?
uu
r
uu
r
uu
r
u2 = ( 1; 2;0 )
u3 = ( 1;0;0 )
u4 = ( −1; 2;0 )
A.
B.
C.
D.
ur
u1 = ( 0; 2;0 )


Câu 21: [CT104-BDG-2017] [2D4-3.1-2] Kí hiệu
. Gọi

,


Tính

là hai nghiệm của phương trình

lần lượt là điểm biểu diễn của
với

A.

,

,

trên mặt phẳng tọa độ.

là gốc tọa độ.
B.

C.

D.

Câu 22: [CT104-BDG-2017] [2H2-1.2-2] Cho hình nón có bán kính đáy
đường sinh

. Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho.

A.


B.

C.

D.

Câu 23: [CT104-BDG-2017] [2D1-3.4-2] Tìm giá trị nhỏ nhất

đoạn

của hàm số

trên

.

A.

B.

C.

D.

π
2

Câu 24: [CT104-BDG-2017] [2D3-4.0-2] Cho
π
I = 5+

2
A. I = 7
B.
Câu 25: [CT104-BDG-2017]

[2D2-4.1-2]

A.
C.

và độ dài

.
.

∫ f ( x ) dx = 5
0

π
2

. Tính

I = ∫  f ( x ) + 2sin x  dx
0

C. I = 3
Tìm

tập


B.
D.

xác

.

D. I = 5 + π .
định

của

hàm

số

.
.


Câu 26: [CT104-BDG-2017] [2H1-2.3-2] Cho khối chóp tam giác đều
bằng

và cạnh bên bằng

A.
.

.


. Tính thể tích

B.

Câu 27: [CT104-BDG-2017]

có cạnh đáy

của khối chóp

.

C.

.

[2D3-1.6-2] Tìm ngun hàm

D.

của hàm số

thoả mãn
A.

B.

C.


D.

Câu 28: [CT104-BDG-2017] [2D2-3.2-2] Với mọi

,

,

là các số thực dương thoả mãn

. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.

B.

C.

Câu 29: [CT104-BDG-2017] [2H2-3.1-2] Cho hình chóp
với

,

,mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

A.


B.

D.
có đáy là hình chữ nhật

vng góc với đáy. Tính bán kính
.

C.

Câu 30: [CT104-BDG-2017] [2H3-5.19-2] Trong không gian với hệ tọa độ

điểm

,
thuộc

và đường thẳng
sao cho

của

, biết

D.
, cho hai

Tìm điểmA.

B.

C.

D.

Câu 31: [CT104-BDG-2017]

[2D4-1.4-2] Cho số phức z thỏa mãn. Tìm số phức
A.

B.

C.

Câu 32: [CT104-BDG-2017] [2D1-2.1-2] Tìm giá trị thực của tham số

D.

để đường thẳng

vng góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị
hàm số


A.

B.

C.

D.

Câu 33: [CT104-BDG-2017] [2H3-2.5-2] Trong khơng gian với hệ trục tọa độ
trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm

, phương
,

,

và có tâm thuộc mặt phẳng
A.

B.

C.

D.

Câu 34: [CT104-BDG-2017] [2H1-3.1-2] Cho khối lăng trụ đứng
là tam giác cân với
góc

Tính thể tích


. Mặt phẳng
của khối lăng trụ đã cho.

có đáy
tạo với đáy một


A.

B.

C.

D.

Câu 35: [CT104-BDG-2017] [2D2-4.1-2] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
có tập xác định là
A.

.

B.

C.

Câu 36: [CT104-BDG-2017] [2D3-1.2-2] Cho

B.


C.

D.

Câu 37: [CT104-BDG-2017] [2H2-4.1-2] Cho mặt cầu

có tâm
đỉnh

A.

. Gọi

một khoảng bằng
là giao điểm của tia

và đáy là hình trịn

B.

D.

.

A.

cách

hoặc


là một nguyên hàm của hàm số

. Tìm nguyên hàm của hàm số

phẳng

để hàm số

và cắt

tâm

, bán kính

. Mặt

theo giao tuyến là đường trịn

với

, tính thể tích

của khối nón có

.

C.

D.


4
2
Câu 38: [CT104-BDG-2017] [2D1-6.1-3] Cho hàm số y = − x + 2 x có đồ thị như hình bên.

4
2
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình − x + 2 x = m có bốn
nghiệm thực phân biệt.


A. m > 0

B. 0 ≤ m ≤ 1

C. 0 < m < 1

Câu 39: [CT104-BDG-2017] [2D1-2.9-3] Tìm giá trị thực của tham số
có hai nghiệm thực
A.

,

B.

,

C.

Tính diện tích tồn phần


hai đường trịn ngoại tiếp hình chữ nhật
A.

B.

B.

D.
Lời giải

Chọn B

để phương trình

thỏa mãn

Câu 40: [CT104-BDG-2017] [2H2-2.5-3] Cho hình hộp chữ nhật
,

D. m < 1

D.


của hình trụ có hai đường trịn đáy làTa có:


,

Hình trụ có : bán kính đáy

.

, đường sinh, chiều cao

.

Câu 41: [CT104-BDG-2017] [2D3-6.1-3] Một vật chuyển động theo quy luật
với (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và
(mét) là
quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời
gian 9 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao
nhiêu ?
A.

(m/s)

B.

(m/s)

C.

(m/s)

Câu 42: [CT104-BDG-2017] [2D1-1.6-3] Cho hàm số
là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của

định. Tìm số phần tử của
A.

D.

với

(m/s)

là tham số. Gọi

để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác

.
B.

C. Vô số

Câu 43: [CT104-BDG-2017] [2D2-3.2-3] Với các số thực dương

D.
,

tùy ý, đặt

,

. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.


B.

C.

D.

Câu 44: [CT104-BDG-2017] [2H3-2.4-3] Trong không gian với hệ tọa độ

, cho ba điểm


,

,

. Gọi

đơi một vng góc nhau và

là điểm khác

sao cho

,

là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

,
. Tính


.
A.

B.

C.

Câu 45: [CT104-BDG-2017] [2D4-3.3-3] Gọi
để tồn tại duy nhất số phức
của
A.

D.

là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số

thỏa mãn. Tìm số phần tử

.
.

B.

.


C. .

D. .

Câu 46: [CT104-BDG-2017] [2D3-5.13-4] Một người chạy trong thời gian 1 giờ, vận tốc

(km/h) phụ thuộc vào thời gian

(h) có đồ thị là một phần parabol với đỉnh

và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quảng đường
chạy được trong khoảng thời gian 45 phút, kể từ khi chạy?

A.
(km)

(km)

B.

(km)

C.

(km)

D.

người đóCâu 47: [CT104-BDG-2017] [2D1-2.13-4] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
của hàm số

có hai điểm cực trị

có diện tích bằng

A.

với

;

sao cho tam giác

là gốc tọa độ.

B.

C.;

D.

Câu 48: [CT104-BDG-2017] [2D2-6.7-4] Xét các số nguyên dươnghai

nghiệm

phân

của

A.
Câu 49: [CT104-BDG-2017]

sao cho phương trình

biệt

có hai nghiệm phân biệt
trị nhỏ nhất

để đồ thịphương

thỏa mãn

trình

. Tính giá


.
B.

C.

D.

[2D3-5.7-4] Cho hàm số

như hình bên. Đặt
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.

B.

C.

D.

. Đồ thị của hàm số
.


Câu 50: [CT104-BDG-2017] [2H1-2.3-4] Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt
cầu có bán kính bằng , tính thể tích
A.

của khối chóp có thể tích lớn nhất.


B.

C.

D.

ĐỀ THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2017
Câu 1:

[TK003-BGD-2017] [2D1-4.4-1] Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm

số
A.
Câu 2:

Câu 3:

?
B.

C.

[TK003-BGD-2017] [2D1-1.3-1] Cho hàm số
đúng?

D.
. Mệnh đề nào dưới đây

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng


B. Hàm số nghịch biến trên khoảng

C. Hàm số đồng biến trên khoảng

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng

[TK003-BGD-2017] [2D2-3.2-1] Với các số thực dương
đúng.

bất kì. Mệnh đề nào dưới đây


A.

Câu 4:

B.

Câu 6:

B.

A.

B.

C.

D.


[TK003-BGD-2017] [2D3-3.2-1] Cho hàm số

D.

B.

trình

A.

có đạo hàm trên đoạn

C.

[TK003-BGD-2017] [2D4-2.1-1] Kí hiệu

phức

,

D.

là nghiệm phức có phần ảo dương của phương

. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số
?

.


B.

.

C.

[TK003-BGD-2017] [2H1-4.2-1] Cho hình chóp
thể tích bằng

.

. Tính

A.

Câu 8:

C.

[TK003-BGD-2017] [2D3-1.3-1] Tìm ngun hàm của hàm sốCâu 7:

D.

[TK003-BGD-2017] [2D2-5.1-1] Tìm nghiệm của phương trình
A.


Câu 5:

C.

. Tính chiều cao

của hình chóp đã cho.

.

D.

có đáy là tam giác đều cạnh

.A.
Câu 9:

B.

C.

D.

[TK003-BGD-2017] [2H1-1.2-1] Hình đa diện nào dưới đây khơng có tâm đối xứng?

A. Tứ diện đều.

Câu 10:

B. Bát diện đều.C. Hình lập phương.

D. Lăng trụ lục giác đều.

[TK003-BGD-2017] [2H3-1.1-1] Trong khơng gian với hệ tọa độ


A.

. Tìm tọa độ trung điểm

.

B.

.

, cho hai điểm

của đoạn thẳng

C.

.

.

D.


.
Câu 11:

[TK003-BGD-2017] [2H3-5.1-1] Trong không gian với hệ tọa độ

. Véctơ nào dưới đây là véctơ chỉ phương của

A.

Câu 12:

B.

C.

[TK003-BGD-2017] [2H3-3.13-1] Trong không gian với hệ tọa độ
;
?

;

, cho đường thẳng

?

D.

, cho


điểm

. Phương trình nào dưới dây là phương trình mặt phẳng


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.
Câu 13:

[TK003-BGD-2017] [2H3-6.3-1] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng

và mặt phẳng

Câu 14:

A.


cắt và không vuông góc với

C.

song song với

D.

. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

B.

vng góc với

nằm trong

[TK003-BGD-2017] [2D1-6.1-2] Đồ thị của hàm số

và đồ thị của hàm số

có tất cả bao nhiêu điểm chung?
A.
Câu 15:

B.

C.

[TK003-BGD-2017] [2D1-2.2-2] Cho hàm số


D.
xác định, liên tục trên đoạn

và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số
đây

đạt cực đại tại điểm nào dưới

?
A.
Câu 16:

.

B.

.

[TK003-BGD-2017] [2D1-6.4-2] Cho hàm số
mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

C.

.
xác định trên

D.
, liên tục trênTìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực
nghiệm thực phân biệt.

A.

Câu 17:

Câu 18:

.

B.

sao cho phương trình

.

C.

[TK003-BGD-2017] [2D1-2.6-2] Cho hàm số

.

D.

A. Cực tiểu của hàm số bằng

B. Cực tiểu của hàm số bằng

C. Cực tiểu của hàm số bằng


D. Cực tiểu của hàm số bằng

[TK003-BGD-2017] [2D1-9.1-2] Một vật chuyển động theo quy luật

được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian
động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A.

.

. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và

Câu 19:

có ba

B.

với

(mét) là quãng đường vật đi
giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển

C.

D.


[TK003-BGD-2017] [2D2-4.5-2] Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số

để hàm số

đồng biến trên khoảng

A.
Câu 20:

B.

C.

[TK003-BGD-2017] [2D1-2.0-2] Biết
hàm số

,

. Tính giá trị của hàm số tại

D.
là các điểm cực trị của đồ thị
.


A.

.


B.

.

C.

.

D.

.
Câu 21:

[TK003-BGD-2017] [2D2-4.9-2] Số lượng của loại vi khuẩn
được tính theo cơng thức

trong đó

là số lượng vi khuẩn

là số lượng vi khuẩn

có sau t phút. Biết sau

Câu 22:

phút.

B.


Câu 24:

C.B.

D.

, với

C.

[TK003-BGD-2017] [2D2-3.3-2] Với các số thực dương
đúng?triệu con?

phút.

[TK003-BGD-2017] [2D2-1.2-2] Cho biểu thức
nào dưới đây đúng?

A.
Câu 23:

phút.


lúc ban đầu,

phút thì số lượng vi khuẩn

nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn
A.

trong một phịng thí nghiệm

phút.

. Mệnh đề

D.
bất kì. Mệnh đề nào dưới đây

A.

.

B.

.

C.

.

D.


.

[TK003-BGD-2017]

A.

.

[2D2-6.1-2]

B.

Tìm

tập

.

nghiệm

C.

của

.

bất

phương


D.

trình

.


Câu 25:

Câu 26:

[TK003-BGD-2017] [2D2-4.2-2] Tính đạo hàm của hàm số

A.

B.

C.

D.

.

[TK003-BGD-2017] [2D2-4.7-2] Cho ba số thực dương

khác . Đồ thị các hàm số

được cho trong hình vẽ bên


Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.

Câu 27:

B.

[TK003-BGD-2017] [2D3-1.5-2] Biết
. Tính

A.

Câu 28:

C.

D.

là một nguyên hàm của.

B.

C.

D.


[TK003-BGD-2017] [2D3-4.0-2] Biết

với

số nguyên. Tính
A.

.

B.

.

C.

.

D.

là các


Câu 29:

[TK003-BGD-2017] [2D3-5.5-2] Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
và đồ thị hàm số

A.
Câu 30:


B.

C.

[TK003-BGD-2017] [2D4-1.2-2] Điểm

trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức

. Tìm phần thực và phần ảo của số phức

Câu 31:

và phần ảo là

B. Phần thực là

và phần ảo là

C. Phần thực là

và phần ảo là

D. Phần thực là

và phần ảo là

[TK003-BGD-2017] [2D4-1.3-2] Tìm số phức liên hợp của số phức
.

B.


C.

[TK003-BGD-2017]

B.
[2D4-1.5-2]
Tính

A.
Câu 34:

.

[TK003-BGD-2017] [2D4-1.4-2] Tính mơđun của số phức

A.
Câu 33:

.

A. Phần thực là

A.
Câu 32:

D.

B.


C.
Cho

số

.

.
D.

.

thỏa mãn

.

D.

phức

thỏa

mãn

.

C.

[TK003-BGD-2017] [2H1-3.7-2] Cho lăng trụ tam giác


D.
có đáy

là tam


giác vng cân tại


, cạnh

. Tính thể tích

A.

Câu 35:

của khối đa diện

Tính thể tích

một góc

.

C.

[TK003-BGD-2017] [2H2-1.3-2] Cho khối

A.


D.

có bán kính đáy bằng

và diện tích xung

của khối nón

B.

C.

D.

[TK003-BGD-2017] [2H2-3.1-2] Cho hình hộp chữ nhật


. Tính bán kính

A.
Câu 37:

tạo với mặt phẳng

B.

quanh bằng

Câu 36:


. Biếtcủa mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

B.

C.

.

D.

[TK003-BGD-2017] [2H3-2.6-2] Trong không gian với hệ tọa độ
dưới dây là phương trình mặt cầu có tâm

,

, phương trình nào

và tiếp xúc với mặt phẳng

?

Câu 38:

A.


B.

C.

D.

[TK003-BGD-2017] [2H3-1.2-2] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm


. Đường thẳng

cắt mặt phẳng

tại điểm

.

A.

B.

C.

D.

. Tính tỉ số


Câu 39:


[TK003-BGD-2017] [2D1-4.4-3] Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

.
A.
Câu 40:

Câu 41:.

B.

.

C.

[TK003-BGD-2017] [2D1-5.1-3] Cho hàm số
bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

D.

.

A.

B.

.


C.

D.

.

[TK003-BGD-2017] [2D2-5.7-3] Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực

A.

B.

C.
,

nhất

.

của biểu thức
B.

A.

.

B.

D.

thỏa mãn

C.

[TK003-BGD-2017] [2D3-4.1-3] Cho
.

để phương trình

.

[TK003-BGD-2017] [2D2-3.1-3] Xét các số thực

A.

Câu 43:

.

có đồ thị như hình vẽ

có nghiệm thuộc khoảng

Câu 42:. Tìm giá trị nhỏ

D.


. Tính
C.

.

D.


Câu 44:

[TK003-BGD-2017] [2D3-5.13-3] Ơng An có một mảnh vườn hình Elip có độ dài trục lớn
bằng

và độ dài trục bé bằng

. Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộngnhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là
đồng/
. Hỏi ơng An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm trịn
đến hàng nghìn.)

A.
đồng
Câu 45:

đồng


. Tính thể tích

A.

C.

đồng

D.

có thể tích bằng 12 và

là trọng tâm

của khối chóp

B.

C.

D.

[TK003-BGD-2017] [2H2-2.3-3] Cho hình lăng trụ tam giác đều
cạnh đáy bằng
cho.

A.
Câu 47:


đồng

[TK003-BGD-2017] [2H1-2.4-3] Cho tứ diện
của tam giác

Câu 46:

B.

.

và chiều cao bằng

B.

. Tính thể tích

.

có độ dài

của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã

C.

.

D.

.


[TK003-BGD-2017] [2H3-4.0-3] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt

phẳng

song song và cách đều hai đường thẳng
A.

Câu 48:

B.

,

A.

,

,

với

Biết rằng khi
và đi qua

.


của mặt cầu đó?

.

B.

.

[TK003-BGD-2017] [2D4-4.1-4] Xét số phức
nào dưới đây đúng?

A.

B.

C.

.

lên nhau sao cho đỉnh

D.

.

thỏa mãn

C.


[TK003-BGD-2017] [2H1-4.1-4] Cho hai hình vng có cùng cạnh bằng

Tính thể tích

xét các điểmthay đổi, tồn tại một mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng

Tính bán kính

Câu 50:

D.

[TK003-BGD-2017] [2H3-2.6-3] Trong không gian với hệ tọa độ
,

Câu 49:

C.

Mệnh đề

D.
được xếp chồng

của một hình vng là tâm của hình vng cịn lại (như hình vẽ).


của vật thể trịn xoay khi quay mơ hình trên xung quanh trục

.


A.

C.

.

.

B.

.

D.

.


×