Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

Pháp luật về bảo vệ quyền của người tiêu dùng thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1015.5 KB, 105 trang )

trường, (3).


3

5. Nguyễn Văn Cương (2008), “Một số vấn đề về xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (13).
6. Ngơ Vĩnh Bạch Dương (2000), “Bảo vệ người tiêu dùng trong pháp luật cạnh
tranh”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, (11).
7. Đại học Luật Hà Nội (1996), Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật, NXB
Giáo dục.
8. Phạm Phương Đông (2007), “Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến việc bảo đảm
quyền của người tiêu dùng ở Việt Nam”, Tạp chí người tiêu dùng, (198-199).
9. Tô Giang (2005), “Quyền lợi người tiêu dùng vẫn chưa bảo đảm, cần tăng
cường các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng”, Tạp chí dân chủ và pháp luật,
(chuyên đề pháp luật và người tiêu dùng).
10. Trần Trí Hoằng (1999), Bàn về tiêu dùng xã hội chủ nghĩa, NXB Chính trị quốc
gia, Hà Nội.
11. Đặng Vũ Huân (2005), “Pháp luật và vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu
dùng”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, (chuyên đề về pháp luật và người tiêu
dùng).
12. Phan Huy Hồng, “Vai trò của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam”,
www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com.
13. Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (2007), Sách chuyên
đề về chống hàng giả, hàng nhái, NXB Lao động xã hội.
14. Hội bảo vệ người tiêu dùng (2005), “Hàng giả, hàng nhái nổi lo thường trực của
người tiêu dùng”, Tạp chí người tiêu dùng, (171).
15. Hội bảo vệ người tiêu dùng, Luật cạnh tranh và công tác bảo vệ người tiêu dùng
tại Việt Nam, Tạp chí người tiêu dùng.
16. Đinh Thị Mỹ Loan (2008), “Hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Việt
Nam - Một yêu cầu cấp bách”, Tạp chí thương mại, (12).


17. Đinh Thị Mỹ Loan, “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhìn từ góc độ quản lý
nhànước”,http://www.vibonline.com.vn/viVN/Drafts/ReviewDetails.aspx?Revie
wID=223; www.tapchicongsan.org.vn.
18. Đinh Thị Mỹ Loan (2007), “Lý luận và thực tiễn bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng nhìn từ góc độ quản lý nhà nước”, Tạp chí người tiêu dùng, số (196-197).
19. Đinh Thị Mỹ Loan (2009), “Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng của Việt NamThực trạng và nhu cầu hoàn thiện”, Tham luận Hội thảo.
20. Tưởng Duy Lượng (2007), “Vai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng”, Tạp chí tịa án nhân dân, (18).


4

21. Dương Thị Thanh Mai (2007), “Hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở
Việt Nam, một vài gợi ý từ góc nhìn lý luận”, Tạp chí thơng tin khoa học pháp
lý, (số 4+5).
22. Nguyễn Đức Minh (2008), “Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước
trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, (5).
23. Đỗ Thị Ngọc (2007), “Vấn đề bảo vệ người tiêu dùng trên cơ sở xem xét một số
vụ việc cụ thể tại Việt Nam”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, (10).
24. Lê Thị Chiêu Oanh (2008), Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi người tiêu
dùng, Luận văn cử nhân luật.
25. Đinh Thị Mai Phương (2007), “Tổng quan cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu
dùng ở Việt Nam”, Tạp chí thơng tin khoa học pháp lý, (4+5).
26. Hoàng Phê (2006), Từ điển Tiếng việt, Viện ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng.
27. Thi Phúc (2008), “Ngày xưa người tiêu dùng được bảo vệ như thế nào”, Tạp chí
người tiêu dùng,(221-222).
28. Nguyễn Như Phát (2003), “Điều kiện thương mại chung và nguyên tắc tự do khế
ước”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, (6).
29. Nguyễn Như Phát (2003), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp
đồng ở Việt Nam hiện nay, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr.10.

30. Đỗ Gia Phan (2007), “Thông tin cho người tiêu dùng và vai trị của báo chí”,
Tạp chí người tiêu dùng, (208).
31. Nguyễn Ngọc Sơn (2009),“Người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ người tiêu
dùng”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (1).
32. Dương Anh Sơn (2009), “Thực trạng và hiệu quả áp dụng các chế tài hành chính
nhằm bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay”, Tham luận hội thảo.
33. Nguyễn Thị Thư (2008), Hoàn thiện pháp luật về cơ chế bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sỹ luật học.
34. Hồ Tất Thắng (2007), Báo cáo chuyên đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
35. Đoàn Văn Trường (2003), Nghiên cứu người tiêu dùng- những vấn đề về việc
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà
Nội.
36. Viện nhà nước và pháp luật (2005), Tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng, NXB Tư pháp.
37. Viện nhà nước và pháp luật (1999), Tìm hiểu luật bảo vệ người tiêu dùng các
nước và vấn đề bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội.
38. Đinh Ngọc Vượng (2008), “Bảo vệ quyền của người tiêu dùng ở Việt Nam hiện
nay”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (9).


5

39. Đinh Ngọc Vượng (2009), “Quyền của người tiêu dùng và trách nhiệm của các
cơ quan quản lý nhà nước”, Tham luận hội thảo.
40. http://www.tin247.com/bao_ve_quyen_loi_nguoi_tieu_dung_la_trach_nhiem_c
hung_cua_toan_xa_hoi-3-12250.html, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách
nhiệm chung của toàn xã hội.
41. http://www.mutrap.org.vn/Lists/Posts/Post.aspx?List=5276b79d%2D4e3a%2D4
c5b%2Da2ad%2Dc903807cc7ea&ID=225, Hội thảo “Chính sách pháp luật Việt
Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - các vấn đề pháp lý và thực tiễn”

ngày 28/3/2009.
42. http://www.laodong.com.vn/Home/Can-som-ra-doi-Luat-Bao-ve-nguoi-tieudung/20092/128256.laodong, Cần sớm ra đời Luật bảo vệ người tiêu dùng, ngày
28/02/2009.
43. http://news.vibonline.com.vn/Home/xdpl/2009/05/4480.aspx, Luật bảo vệ người
tiêu dùng sẽ quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể, ngày 22/5/2009.
44. http://www.vietbao.vn, Nhựt Phan - Minh Nguyễn, Tình trạng xâm phạm quyền
lợi của người tiêu dùng đang gia tăng.
45. http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=303950&ChannelID
=11, ngày 28/02/2009, Người tiêu dùng phải tự bảo vệ mình.
46. http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=167017&ChannelID
=123, Sự thật của sữa tươi ngun chất và quảng bá thiếu thơng tin.
47. http://www.vnexpress.vn, “Khó thắng kiện vụ nước tương đen”.
48. http://www.tapchithuongmai.vn, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Cần sớm
hoàn thiện khung pháp lý.
49. http://www.baohungyen.vn/content/viewer.asp?a=5709&z=73-, Bảo vệ quyền
lợi của người tiêu dùng, những vấn đề đặt ra.
50. http://tintuc.timnhanh.com/kinh_te/thi_truong/20080701/35A7C918/, Mặc áo
giáp cho người tiêu dùng.
51. http://vneconomy.vn/home/67300P0C19/hong-co-che-phap-ly-bao-ve-nguoitieu-dung.htm, Nguyên Linh, Hỏng cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng.
52. http://www.vibonline.com.vn/vi-VN/Drafts/ArticleDetails.aspx?ArticleID=373,
Bảo vệ người tiêu dùng cần đổi mới.
53. http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=306481&ChannelID
=12, Nước uống đóng chai bị nhiễm vi sinh.
54. http://www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2007/09/17/76545/, Một số
Luật bảo vệ người tiêu dùng của Hoa Kỳ.


6

55. http://www.doisongphapluat.com.vn/Story/phongsukysu/2009/3/12101.html,

Luật BVNTD Đài Loan.
56. http://www.doisongphapluat.com.vn/Story/phongsukysu/2009/3/12101.html,
Luật BVNTD Malaysia.
57. http://www.vnn.vn/tinnoibat/2006/08/607433/, xăng pha aceton lại làm hỏng xe,
thủ phạm hứa bồi thường.
58. http://www.tintuconline.com.vn/vn ngày 7/12/2006 , Lê Minh Triết, “Bó tay
trước hàng loạt sai phạm về sữa”.
59. “Ém thông tin thực phẩm”chuyện không chỉ một lần đăng trên tuổi trẻ cuối tuần
ngày 02/6/2007.
60. Một số tài liệu tham khảo khác.×